EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2450

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2450 z dne 25. julija 2023 o dopolnitvi Direktive (EU) 2022/2557 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo seznama bistvenih storitev

C/2023/4878

OJ L, 2023/2450, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2450

30.10.2023

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2450

z dne 25. julija 2023

o dopolnitvi Direktive (EU) 2022/2557 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo seznama bistvenih storitev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2022/2557 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o odpornosti kritičnih subjektov in razveljavitvi Direktive Sveta 2008/114/ES (1) ter zlasti člena 5(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilja Direktive (EU) 2022/2557 sta zagotoviti neprekinjeno opravljanje storitev na notranjem trgu, ki so bistvene za ohranjanje ključnih družbenih funkcij ali gospodarskih dejavnosti, in okrepitev odpornosti kritičnih subjektov, ki opravljajo te storitve.

(2)

Zato je na podlagi člena 5(1) Direktive (EU) 2022/2557 Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranega akta, s katerim določi neizčrpen seznam bistvenih storitev v sektorjih in podsektorjih iz Priloge k navedeni direktivi. Seznam uporabljajo pristojni organi za oceno tveganja, ocena tveganja pa se nato uporablja za identifikacijo kritičnih subjektov.

(3)

Seznam bistvenih storitev bi bilo treba pripraviti na splošen način, da se upoštevajo posebnosti držav članic, kot so velikost, gostota prebivalstva ali geografska lokacija. Vendar bi moral zajemati samo bistvene storitve kategorij subjektov iz Priloge k Direktivi (EU) 2022/2557. Zato bi se morale za bistvene storitve, kot so opredeljene v členu 2(5) Direktive (EU) 2022/2557, šteti samo storitve, ki jih opravljajo subjekti, ki spadajo v te kategorije.

(4)

Na splošno bi bilo treba seznam bistvenih storitev uporabljati ob upoštevanju vseh ustreznih določb Direktive (EU) 2022/2557. To vključuje opredelitev bistvenih storitev kot storitev, ki so ključne za ohranitev življenjsko pomembnih družbenih funkcij, gospodarskih dejavnosti, javnega zdravja in varnosti ali okolja, in opredelitev subjekta javne uprave ter določbe o področju uporabe navedene direktive. Na podlagi člena 1(6) Direktive (EU) 2022/2557 so izključeni subjekti javne uprave, ki izvajajo svoje dejavnosti na področju nacionalne varnosti, javne varnosti, obrambe ali kazenskega pregona, vključno s preiskovanjem, odkrivanjem in pregonom kaznivih dejanj.

(5)

Zato bi se gospodarske dejavnosti, ki so neizčrpno navedene v tej delegirani uredbi, morale šteti za bistvene storitve za namene te delegirane uredbe in Direktive (EU) 2022/2557 le, kadar se štejejo za bistvene storitve, kot so opredeljene v navedeni direktivi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Uredba na podlagi člena 5(1) Direktive (EU) 2022/2557 določa neizčrpen seznam bistvenih storitev, kot so opredeljene v členu 2(5) navedene direktive, v sektorjih in podsektorjih iz Priloge k navedeni direktivi.

Člen 2

Neizčrpen seznam bistvenih storitev

Neizčrpen seznam bistvenih storitev iz člena 1 je naslednji:

(1)

energetski sektor:

(a)

podsektor električne energije:

(i)

dobava električne energije (elektroenergetska podjetja);

(ii)

obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega sistema električne energije (operaterji distribucijskega sistema);

(iii)

obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema električne energije (operaterji prenosnega sistema);

(iv)

proizvodnja električne energije (proizvajalci);

(v)

storitev imenovanega operaterja trga električne energije (imenovani operaterji trga električne energije);

(vi)

prilagajanje odjema (udeleženci na trgu električne energije);

(vii)

agregiranje električne energije (udeleženci na trgu električne energije);

(viii)

shranjevanje energije (udeleženci na trgu električne energije);

(b)

sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja: zagotavljanje daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja (upravljavci daljinskega ogrevanja ali daljinskega hlajenja);

(c)

naftni podsektor:

(i)

transport nafte (upravljavci naftovodov);

(ii)

proizvodnja nafte (izvajalci proizvodnje nafte);

(iii)

rafiniranje in predelava nafte (upravljavci obratov za rafiniranje in predelavo nafte);

(iv)

skladiščenje nafte (upravljavci skladišč nafte);

(v)

upravljanje zalog nafte, vključno z varnostnimi zalogami in posebnimi zalogami nafte (osrednji organi za vzdrževanje zalog);

(d)

plinski podsektor:

(i)

dobava plina (dobavitelji);

(ii)

distribucija plina (operaterji distribucijskega sistema);

(iii)

prenos plina (operaterji prenosnega sistema);

(iv)

skladiščenje plina (operaterji skladiščnega sistema);

(v)

upravljanje sistema za utekočinjeni zemeljski plin (UZP) (operaterji sistema za UZP);

(vi)

proizvodnja zemeljskega plina (podjetja plinskega gospodarstva);

(vii)

nabava zemeljskega plina (podjetja plinskega gospodarstva);

(viii)

rafiniranje in predelava zemeljskega plina (upravljavci obratov za rafiniranje in predelavo zemeljskega plina);

(e)

podsektor vodika:

(i)

proizvodnja vodika (upravljavci proizvodnje vodika);

(ii)

shranjevanje vodika (upravljavci shranjevanja vodika);

(iii)

prenos vodika (upravljavci prenosa vodika);

(2)

prometni sektor:

(a)

podsektor zračnega prometa:

(i)

storitve zračnega prevoza, ki se uporabljajo v komercialne namene (potniškega in tovornega) (letalski prevozniki);

(ii)

upravljanje, vodenje in vzdrževanje letališč in infrastrukture letaliških omrežij (upravni organi letališča);

(iii)

storitve za kontrolo zračnega prometa (službe za kontrolo zračnega prometa);

(b)

železniški podsektor:

(i)

storitve železniškega prevoza (potniškega in tovornega) (prevozniki v železniškem prometu);

(ii)

upravljanje, vodenje in vzdrževanje železniške infrastrukture, vključno s potniškimi postajami, tovornimi terminali, ranžirnimi postajami in centri za nadzor prometa (upravljavci infrastrukture);

(iii)

upravljanje, vodenje in vzdrževanje objektov za izvajanje železniških storitev (upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev);

(iv)

upravljanje, vodenje in vzdrževanje upravljanja, vodenja-upravljanja in signalizacije železniškega prometa ter telekomunikacijskih naprav in sistemov, ki se uporabljajo za vodenje-upravljanje in signalizacijo (upravljavci infrastrukture);

(c)

vodni podsektor:

(i)

storitve prevoza po kopenskih vodah, morju in obalnih vodah (potniškega in tovornega) (prevozna podjetja za potniški in tovorni promet po kopenskih vodah, morju in obalnih vodah);

(ii)

upravljanje, vodenje in vzdrževanje pristanišč in pristaniških zmogljivosti ter upravljanje opreme in infrastrukture v pristaniščih, vključno z oskrbo z gorivom, pretovarjanjem, privezom, potniškimi storitvami, zbiranjem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, pilotažo in vleko (upravni organi pristanišč ter subjekti, ki izvajajo dela in upravljajo opremo v pristaniščih);

(iii)

sistem za nadzor plovbe (upravljavci sistemov za nadzor plovbe);

(d)

cestni podsektor:

(i)

nadzor upravljanja prometa, vključno z vidiki, povezanimi z načrtovanjem, nadzorom in upravljanjem cestnih omrežij, razen upravljanja prometa ali obratovanja inteligentnih prometnih sistemov, kadar niso bistveni del splošne dejavnosti javnih subjektov (cestni organi);

(ii)

storitve inteligentnih prometnih sistemov (upravljavci inteligentnih prometnih sistemov);

(e)

podsektor javnega prevoza: storitve javnega potniškega prevoza po železnici in druge vrste prevoza po tirih ter prevoza po cesti (izvajalci javnih prevoznih storitev);

(3)

bančni sektor

(i)

sprejemanje vlog (kreditne institucije);

(ii)

posojanje (kreditne institucije);

(4)

sektor infrastrukture finančnega trga:

(i)

upravljanje mesta trgovanja (upravljavci mest trgovanja);

(ii)

upravljanje klirinških sistemov (centralne nasprotne stranke);

(5)

zdravstveni sektor

(i)

izvajanje zdravstvenih storitev (izvajalci zdravstvenih storitev);

(ii)

analiza, ki jo opravi referenčni laboratorij Evropske unije (referenčni laboratoriji EU);

(iii)

raziskave in razvoj zdravil (subjekti, ki izvajajo raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju zdravil);

(iv)

proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (subjekti, ki proizvajajo farmacevtske surovine in preparate);

(v)

proizvodnja medicinskih pripomočkov, ki se štejejo za kritične v času izrednih razmer v javnem zdravju (subjekti, ki proizvajajo medicinske pripomočke);

(vi)

promet z zdravili (subjekti, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na debelo);

(6)

sektor pitne vode: oskrba s pitno vodo in distribucija pitne vode, razen distribucije vode za prehrano ljudi, kadar je ta storitev nebistven del splošne dejavnosti distributerjev, ki distribuirajo druge dobrine in blago (dobavitelji in distributerji vode, namenjene za prehrano ljudi);

(7)

sektor odpadne vode: zbiranje, čiščenje in odvajanje odpadne vode, razen zbiranja, odvajanja ali čiščenja komunalne odpadne vode, odpadne vode iz gospodinjstev ali tehnološke odpadne vode, kadar niso bistveni del splošnih dejavnosti podjetij (podjetja, ki zbirajo, odvajajo ali čistijo komunalno odpadno vodo, odpadno vodo iz gospodinjstev in tehnološko odpadno vodo);

(8)

sektor digitalne infrastrukture:

(i)

zagotavljanje in opravljanje storitve stičišč omrežij (ponudniki stičišč omrežij);

(ii)

zagotavljanje storitve sistema domenskih imen, razen storitev, povezanih s korenskimi imenskimi strežniki (ponudniki storitev sistema domenskih imen);

(iii)

zagotavljanje in upravljanje registrov vrhnjih domenskih imen (registri vrhnjih domenskih imen);

(iv)

zagotavljanje storitev računalništva v oblaku (ponudniki storitev računalništva v oblaku);

(v)

zagotavljanje storitev podatkovnega centra (ponudniki storitev podatkovnega centra);

(vi)

zagotavljanje omrežij za dostavo vsebin (ponudniki omrežij za dostavo vsebin);

(vii)

zagotavljanje storitev zaupanja (ponudniki storitev zaupanja);

(viii)

zagotavljanje javno dostopnih elektronskih komunikacijskih storitev (ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev);

(ix)

zagotavljanje javnih elektronskih komunikacijskih omrežij (ponudniki javnih elektronskih komunikacijskih omrežij);

(9)

sektor javne uprave: storitve, ki jih opravljajo subjekti javne uprave v smislu člena 2, točka 10, Direktive (EU) 2022/2557, enot centralne ravni države, kot jih opredelijo države članice v skladu z nacionalnim pravom (subjekti javne uprave enot centralne ravni države);

(10)

vesoljski sektor: upravljanje talne infrastrukture, ki jo imajo v lasti, vodijo in upravljajo države članice ali zasebne stranke, ki podpirajo zagotavljanje vesoljskih storitev, razen ponudnikov javnih elektronskih komunikacijskih omrežij (upravljavci talne infrastrukture);

(11)

sektor pridelave, predelave in distribucije živil (izvajalci živilske dejavnosti, ki se ukvarjajo izključno z logistiko in veleprodajo ter industrijsko proizvodnjo in predelavo v velikem obsegu):

(i)

industrijska proizvodnja in predelava hrane v velikem obsegu;

(ii)

storitve verige preskrbe s hrano, vključno s shranjevanjem in logistiko;

(iii)

veleprodaja živil.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. julija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 333, 27.12.2022, str. 164.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2450/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top