EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1195

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1195 z dne 20. junija 2023 o določitvi pravil glede podrobnosti in oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice o rezultatih uradnih preiskav v zvezi s primeri kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi

C/2023/3907

OJ L 158, 21.6.2023, p. 65–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1195/oj

21.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1195

z dne 20. junija 2023

o določitvi pravil glede podrobnosti in oblike informacij, ki jih dajo na voljo države članice o rezultatih uradnih preiskav v zvezi s primeri kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 29(8), točka (b), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/848 določa, da morajo pristojni organi držav članic dokumentirati rezultate preiskav in ukrepe, ki so jih sprejele v primeru prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi v skladu s členom 9(3), prvi pododstavek, navedene uredbe. V skladu s členom 29(6) Uredbe (EU) 2018/848 morajo države članice z drugimi državami članicami in Komisijo deliti informacije o vseh ukrepih, ki so jih sprejele za oblikovanje najboljših praks, in o vseh nadaljnjih ukrepih za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi.

(2)

Člen 29(9) Uredbe (EU) 2018/848 od držav članic zahteva, da prek računalniškega sistema, ki ga da na voljo Komisija, elektronsko pošljejo ustrezne informacije o primerih kontaminacije z neodobrenimi proizvodi ali snovmi.

(3)

Da bi se izognili podvajanju načinov, na katere države članice Komisiji in drugim državam članicam pošiljajo vse informacije, ki jih zahteva Uredba (EU) 2018/848, bi se lahko podrobnosti in oblika za sporočanje informacij iz člena 29(6) navedene uredbe uporabile tudi za pošiljanje informacij iz člena 29(9) navedene uredbe. Države članice bi morale v ta namen uporabljati informacijski sistem za ekološko kmetovanje (OFIS).

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podrobnosti in oblika informacij o uradnih preiskavah, najboljših praksah in nadaljnjih ukrepih glede kontaminacije z neodobrenimi proizvodi in snovmi

Države članice uporabljajo informacijski sistem za ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: OFIS) in predlogo iz Priloge k tej uredbi za dajanje na voljo drugim državam članicam in Komisiji dokumentiranih rezultatov uradnih preiskav, opravljenih v skladu s členom 29(1), točka (a), Uredbe (EU) 2018/848, in vseh ukrepih, ki so jih sprejeli pristojni organi za oblikovanje najboljših praks, ter nadaljnjih ukrepih za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni v ekološki pridelavi v skladu s členom 9(3), prvi pododstavek, navedene uredbe.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. junija 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.


PRILOGA

Predloga OFIS iz člena 1

DEL I

Informacije o rezultatih uradnih preiskav iz člena 29(1), točka (a), Uredbe (EU) 2018/848 in ukrepih za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi:

1.

Sklic na uradne preiskave ali po potrebi sklic na primere

2.

Ime ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve ali drugega vzorčenega materiala:

(a)

 

Hrana

Krma

Rastlinski material

Tla

Drugo (navedite)

(b)

 

Oznaka KN nomenklature proizvodov

3.

Količina kontaminiranih proizvodov (v kilogramih, litrih ali, kjer je ustrezno, po številu enot):

4.

Ime odkritih neodobrenih proizvodov ali snovi:

5.

Količina odkritih neodobrenih proizvodov ali snovi:

Ali je ugotovljena kontaminacija nad mejno vrednostjo ostankov, določeno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005  (1) ?

Da

Ne

Ni relevantno (n. r.)

6.

Točka v dobavni verigi, kjer je bila odkrita prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi:

Pridelava

Samo v primeru pridelave rastlin

Pred spravilom pridelka

Po spravilu pridelka

Priprava

Predelava/ohranjanje

Pakiranje

Zakol, razkosavanje, čiščenje ali mletje

Distribucija

Skladiščenje

Dajanje v promet

Prodaja na drobno

Prodaja na debelo

Uvoz

Mejna kontrolna točka

Točka sprostitve v prosti promet

Izvoz

Proizvod je:

Pakiran

V razsutem stanju

7.

Vir in vzrok prisotnost neodobrenih proizvodov ali snovi:

Izvajalec dejavnosti je uporabil proizvode ali snovi, ki niso odobreni v ekološki pridelavi

Zanašanje škropiva s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni v ekološki pridelavi

Mešanje ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve z neekološkimi proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve

Prodaja neekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve kot ekoloških

Izvajalec dejavnosti ni sprejel previdnostnih ukrepov iz člena 28(1) Uredbe (EU) 2018/848

Pomanjkanje sledljivosti

Do kontaminacije je prišlo v predhodni fazi dobavne verige (navedite, v kateri, če je znano)

Vir in vzrok kontaminacije nista bila ugotovljena (navedite razlog)

Drugo (navedite)

8.

Sprejeti ukrepi

Trženje ali uporaba proizvodov sta prepovedana v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) 2018/848:

Da

Ne

Ni relevantno (n. r.)

[dodatne neobvezne informacije]

9.

Druge informacije:

DEL II

Najboljše prakse

Predložite letni pregled najboljših praks, dokumentiranih v vaši državi članici tekom prejšnjega leta v skladu s členom 29(6) Uredbe (EU) 2018/848 za preprečevanje prisotnosti proizvodov in snovi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi.

 

Opomba:

Informacije o primerih kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi v zadevni državi članici v skladu s členom 9(3) Uredbe (EU) 2018/848

Države članice lahko uporabijo predlogo iz dela I, da Komisiji vsako leto do 31. marca pošljejo informacije o primerih kontaminacije, ki jih je v preteklem letu odkril pristojni organ, ali kadar je to ustrezno, nadzorni organ ali izvajalec nadzora pri izvajanju uradnega nadzora v skladu s členom 38 Uredbe (EU) 2018/848 ali uradnih preiskav v skladu s členom 29 navedene uredbe.

Informacije o primerih kontaminacije, za katere uradna preiskava ni bila zaključena do 31. decembra, je treba poslati v prihodnjem letu.


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1). Uporablja se samo za hrano in krmo.


Top