EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0735

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/735 z dne 30. januarja 2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/760 v zvezi z zahtevo po predložitvi računov za določitev referenčnih količin in pojasnitvijo nekaterih vprašanj glede elektronskega sistema za registracijo in identifikacijo izvajalcev z dovoljenjem (LORI)

C/2023/648

UL L 96, 5.4.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/735/oj

5.4.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 96/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/735

z dne 30. januarja 2023

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/760 v zvezi z zahtevo po predložitvi računov za določitev referenčnih količin in pojasnitvijo nekaterih vprašanj glede elektronskega sistema za registracijo in identifikacijo izvajalcev z dovoljenjem (LORI)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 186 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) št. 1308/2013 glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, za katere so potrebna dovoljenja.

(2)

V skladu s členom 10(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/760 morajo izvajalci organom za izdajo dovoljenj predložiti račun za določitev referenčne količine. Referenčna količina se je doslej določala na podlagi prehodne določbe iz člena 26, prvi odstavek, navedene delegirane uredbe, zato se zadevna določba ni uporabljala. Ker so se drugi vidiki upravljanja tarifnih kvot, uvedeni z navedeno delegirano uredbo, izkazali za učinkovite in da bi se zmanjšalo upravno breme za izvajalce in organe za izdajo dovoljenj, se predlaga odprava obveznosti izvajalcev, da organu za izdajo dovoljenj predložijo račun za določitev referenčne količine.

(3)

V skladu s členom 13(12) Delegirane uredbe (EU) 2020/760 izvajalci obvestijo pristojni organ za izdajo dovoljenj o vseh spremembah, ki vplivajo na njihovo evidenco registracije in identifikacije izvajalcev z dovoljenjem (v nadaljnjem besedilu: LORI), v 10 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti takih sprememb. Ta rok bi bilo treba podaljšati zaradi dolžine obdobja izvajanja takih sprememb in težav, ki jih imajo izvajalci pri pravočasnem obveščanju o njih.

(4)

Poleg tega bi bilo treba pojasniti neskladje v členu 3(5) in členu 13(13) Delegirane uredbe (EU) 2020/760 med obveznostjo in možnostjo v zvezi s predhodno registracijo izvajalcev v primeru, da je bila zahteva glede referenčne količine opuščena v skladu s členom 9(9) navedene uredbe.

(5)

V členu 14 Delegirane uredbe (EU) 2020/760 so določena pravila o pritožbah zaradi neupravičene registracije izvajalca. Vlogi organov za izdajo dovoljenj države članice, v kateri ima izvajalec, pri katerem potekajo kontrole, sedež in je registriran za namene DDV, in države članice, ki je prejela pritožbo, bi bilo treba pojasniti tako, da kontrole izvede država članica, v kateri ima izvajalec, pri katerem potekajo kontrole, sedež.

(6)

Delegirano uredbo (EU) 2020/760 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe (EU) 2020/760

Delegirana uredba (EU) 2020/760 se spremeni:

(1)

člen 10 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izvajalec zagotovi, da potrjen izpis carinske deklaracije za prosti promet v Uniji, ki jo uporablja za določitev referenčne količine, vsebuje številko računa iz člena 145 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.“

;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Organi za izdajo dovoljenj primerjajo informacije na uvoznih dovoljenjih in carinskih deklaracijah. Dokumenti ne vsebujejo razlik glede identitete uvoznika ali deklaranta in opisa proizvoda. Navedeni dokumenti se preverjajo na podlagi analize tveganja držav članic.“

;

(c)

odstavek 4 se črta;

(2)

člen 13 se spremeni:

(a)

v odstavku 12 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Izvajalec obvesti pristojni organ za izdajo dovoljenj o vseh spremembah, ki vplivajo na njegovo evidenco LORI, v 30 koledarskih dneh od datuma začetka veljavnosti takih sprememb.“;

(b)

v odstavku 13 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija opusti zahtevo glede predhodne registracije izvajalcev v elektronskem sistemu LORI, če je bila zahteva glede referenčne količine opuščena v skladu s členom 9(9).“;

(3)

člen 14(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če organ za izdajo dovoljenj v državi članici, v kateri ima pritožnik sedež, ugotovi, da je pritožba utemeljena, izvede kontrole, ki se mu zdijo ustrezne. Če ima izvajalec, pri katerem potekajo kontrole, sedež v drugi državi članici kot organ za izdajo dovoljenj, ki je prejel pritožbo, in je v njej registriran za namene DDV, potem organ za izdajo dovoljenj pravočasno zagotovi potrebno pomoč organu za izdajo dovoljenj države članice, v kateri ima izvajalec sedež in je registriran za namene DDV ter ki izvaja kontrole. Organ za izdajo dovoljenj države članice, v kateri ima zadevni izvajalec sedež in je registriran za namene DDV, evidentira rezultate kontrol v elektronskem sistemu LORI v okviru evidence LORI izvajalca.“

.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/760 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot (UL L 185, 12.6.2020, str. 1).


Top