EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0121

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/121 z dne 17. januarja 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi

C/2023/243

UL L 16, 18.1.2023, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/121/oj

18.1.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/121

z dne 17. januarja 2023

o spremembi in popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1165 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 24(9) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s postopkom iz člena 24(7) Uredbe (EU) 2018/848 so države članice drugim državam članicam in Komisiji predložile dokumentacijo o nekaterih snoveh z namenom njihove odobritve in vključitve v priloge I, II, III in V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/1165 (2). Dokumentacijo sta pregledali skupina strokovnjakov za strokovno svetovanje v zvezi z ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu: skupina EGTOP) in Komisija.

(2)

Skupina EGTOP je v svojih priporočilih glede aktivnih snovi, ki jih vsebujejo fitofarmacevtska sredstva (3), priporočila, da se uporaba snovi smukec E553b doda osnovnim snovem, dovoljenim v ekološki pridelavi. Prav tako je priporočila, da se aktivnim snovem z majhnim tveganjem, ki se uporabljajo v ekološkem kmetovanju, dodajo naslednje snovi: (i) ABE-IT 56, če ni pridobljen iz gensko spremenjenih sevov ali z uporabo gensko spremenjenih rastnih substratov; (ii) „železov pirofosfat“ in (iii) „vodni ekstrakt iz kaljenih semen sladkega belega volčjega boba Lupinus albus“. Zato bi bilo treba uporabo navedenih snovi odobriti.

(3)

Skupina EGTOP je nadalje priporočila, da bi bilo treba dovoliti uporabo deltametrina v pasteh s posebnimi vabami proti Rhagoletis completa. Zato bi bilo treba to uporabo deltametrina odobriti v skladu s posebnimi pogoji in omejitvami.

(4)

Na podlagi priporočil skupine EGTOP glede gnojil, sredstev za izboljšavo tal in hranilnih snovi (3) bi bilo treba odobriti uporabo naslednjih snovi: (i) predelanega struvita in oborjenih fosfatnih soli, če izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in če živalski gnoj kot izvorni material ne izvira iz industrijskega kmetovanja; (ii) kalijevega klorida (pepelika) naravnega izvora in (iii) natrijevega nitrata, ki se uporablja za proizvodnjo alg na zemljiščih v zaprtih sistemih.

(5)

Na podlagi priporočil skupine EGTOP glede krme (5) bi bilo treba odobriti uporabo naslednjih snovi: (i) monodikalcijevega fosfata, ki se uporablja kot posamično krmilo rudninskega izvora; (ii) poleg tistih, pridobljenih iz Saccharomyces cerevisiae ali Saccharomyces carlsbergensis, vseh odobrenih kvasovk in proizvodov iz kvasa, ki se uporabljajo kot posamična krmila; (iii) ksantan gumi, ki se uporablja kot tehnološki krmni dodatek v funkcionalni skupini „emulgatorji in stabilizatorji, sredstva za zgoščevanje in sredstva za želiranje“; (iv) ilit-montmorilonit-kaolinit in sepiolitska glina, ki se uporabljata kot tehnološka krmna dodatka v funkcionalni skupini „vezalci in sredstva proti strjevanju“; in (v) bentonit, ki se uporablja kot tehnološki krmni dodatek v okviru nove funkcionalne skupine „snovi za zmanjševanje kontaminacije krme z mikotoksini“.

(6)

Na podlagi nadaljnjih priporočil skupine EGTOP glede krme (6) je brezvodni betain v Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165 trenutno odobren le za monogastrične živali. Vendar je priporočilo skupine EGTOP temeljilo na dokumentaciji za brezvodni betain, ki se uporablja kot nutritivni dodatek za perutnino, prašiče in ribe. Zato je treba brezvodni betain odobriti tudi za hranjenje rib.

(7)

Na podlagi priporočil skupine EGTOP glede hrane za hišne živali (5) bi bilo treba odobriti uporabo naslednjih snovi: (i) pentanatrijevega trifosfata (STPP) in dinatrijevega dihidrogen difosfata (SAPP), ki se uporabljata kot posamični krmili rudninskega izvora; (ii) karagenana; (iii) gumija iz zrn rožičevca (rožičev gumi), pod pogojem da se gumi rožičevih zrn pridobi s postopkom praženja; (iv) arabskega gumija (gumi arabikum), ki se uporablja kot sredstvo za želiranje in/ali emulgator; (v) taurina, ki se uporablja kot nutritivni dodatek za mačke in pse; in (vi) amonijevega klorida, ki se uporablja kot zootehnični dodatek za mačke.

(8)

Na podlagi priporočil skupine EGTOP glede živil (5) bi bilo treba odobriti uporabo naslednjih snovi: (i) silicijevega dioksida, ki se uporablja kot sredstvo proti strjevanju kakava v prahu v avtomatih za razdeljevanje pijač; ter (ii) izvlečka borove smole in hmeljnega izvlečka kot antimikrobika pri proizvodnji živil rastlinskega izvora.

(9)

V skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1165 je gelanski gumi odobren od 1. januarja 2023 le, če je iz ekološke pridelave. Vendar gelanski gumi iz ekološke pridelave ni na voljo v zadostni količini. Da bi izvajalci dejavnosti lahko nadalje proizvajali hrano, bi bilo treba uporabo navedene zahteve odložiti.

(10)

Guar gumi E 412 je v delu B Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165 naveden kot vezalec in sredstvo proti strjevanju v tehnoloških dodatkih, medtem ko je v registru krmnih dodatkov Evropske unije naveden pod emulgatorji in stabilizatorji, sredstvi za zgoščevanje in sredstvi za želiranje. To napako je treba popraviti.

(11)

Smukec E 553b je bil z Uredbo Komisije (ES) št. 889/2008 (7) odobren kot aditiv za živila v živilih rastlinskega izvora. Ta uporaba ni bila vključena v Prilogo V k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165. To napako je treba popraviti.

(12)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1165 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti.

(13)

Vključitev smukca E 553b kot aditiva za živila je bila pomotoma omejena in nekateri izvajalci dejavnosti v ekološkem sektorju so ga morda še naprej uporabljali kot aditiv za živila v živilih rastlinskega izvora. To napako bi bilo zato treba popraviti retroaktivno od datuma začetka veljavnosti Izvedbene uredbe (EU) 2021/1165.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/1165

Izvedbena uredba (EU) 2021/1165 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;

(4)

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 2

Popravki Izvedbene uredbe (EU) 2021/1165

Izvedbena uredba (EU) 2021/1165 se popravi:

(1)

točka (1) (Tehnološki dodatki) dela B Priloge III se popravi:

(a)

v točki (c) se doda naslednja točka:

„E412

guar gumi“

 

(b)

v točki (d) se črta vnos za „E 412 guar gumi“;

(2)

v oddelku A1 (Aditivi za živila, vključno z nosilci) dela A Priloge V se vnos za „E 553b smukec“ nadomesti z naslednjim:

„E 553b

smukec

 

proizvodi rastlinskega izvora

 

klobase na osnovi mesa

za klobase na osnovi mesa samo površinska obdelava“.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 2(2) se uporablja od 5. avgusta 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov teh proizvodov in snovi (UL L 253, 16.7.2021, str. 13).

(3)  Končno poročilo skupine EGTOP o gnojilih IV in fitofarmacevtskih sredstvih VI ter končno poročilo skupine EGTOP o fitofarmacevtskih sredstvih VII in gnojilih V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4)  Uredba (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L 170, 25.6.2019, str. 1).

(5)  Končno poročilo skupine EGTOP o živilih VII in krmi V ter končno poročilo skupine EGTOP o krmi VI in hrani za hišne živali I: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(6)  Končno poročilo skupine EGTOP o krmi III in živilih V: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165 se spremeni:

(1)

v točki 1 (Osnovne snovi) se za vnosom „18C gorčična semena v prahu *“ vstavi naslednji vnos:

„19C

14807-96-6

magnezijev hidrogen metasilikat

silikatni mineral

(smukec E553b)

živilske kakovosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 231/2012 (*1)

(2)

v točki 2 (Aktivne snovi z majhnim tveganjem) se dodajo naslednji vnosi:

„16D

št. CAS ni dodeljena

ABE-IT 56 (sestavine lizata Saccharomyces cerevisiae, sev DDSF623)

ki niso bili gensko spremenjeni

ki niso bili proizvedeni z uporabo gensko spremenjenih rastnih substratov

20 D

10058-44-3

železov pirofosfat

 

28 D

 

vodni ekstrakt iz kaljenih semen sladkega belega volčjega boba Lupinus albus“;

 

(3)

v točki 4 (Aktivne snovi, ki niso vključene v nobeno od zgornjih kategorij) se vnos za „40A deltametrin“ nadomesti z naslednjim:

„40A

52918-63-5

deltametrin

samo v pasteh s posebnimi vabami proti Bactrocera oleae, Ceratitis capitata in Rhagoletis completa“.


(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).“.


PRILOGA II

V preglednici iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165 se dodajo naslednji vnosi:

„Predelani struvit in oborjene fosfatne soli

proizvodi morajo izpolnjevati zahteve iz Uredbe (EU) 2019/1009

živalski gnoj kot izvorni material ne sme izvirati iz industrijskega kmetovanja

Natrijev nitrat

samo za proizvodnjo alg na zemljiščih v zaprtih sistemih

Kalijev klorid (pepelika)

izključno naravnega izvora“.


PRILOGA III

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165 se spremeni:

(1)

del A se spremeni:

(a)

v točki (1) se za vnosom „11.3.1 dikalcijev fosfat“ vstavi naslednji vnos:

„11.3.2

monodikalcijev fosfat“;

 

(b)

v točki (1) se za vnosom „11.3.17 monoamonijev fosfat“ vstavita naslednja vnosa:

„11.3.19

pentanatrijev trifosfat (STPP)

samo za hrano za hišne živali

11.3.27

dinatrijev dihidrogen difosfat (SAPP)

samo za hrano za hišne živali“;

(c)

v točki (2) se vnosa za „ex 12.1.5 kvasovke“ in „ex 12.1.12 proizvodi iz kvasa“ nadomestita z naslednjim:

„12.1.5

kvasovke

če niso na voljo iz ekološke pridelave

12.1.12

proizvodi iz kvasa

če niso na voljo iz ekološke pridelave“;

(2)

del B se spremeni:

(a)

v točki (1)(c) (Emulgatorji, stabilizatorji, sredstva za zgoščevanje in sredstva za želiranje) se dodajo naslednji vnosi:

„E 407

karagenan

samo za hrano za hišne živali

E 410

gumi iz zrn rožičevca (rožičev gumi)

samo za hrano za hišne živali

pridobljen samo s postopkom praženja

iz ekološke pridelave, če je na voljo

E 414

arabski gumi (gumi arabikum)

samo za hrano za hišne živali

iz ekološke pridelave, če je na voljo“;

E 415

ksantan gumi

 

(b)

v točki (1)(d) (Vezalci in sredstva proti strjevanju) se po vrstnem redu številk oznak vstavijo naslednji vnosi:

„E 563

sepiolitska glina

 

1g599

ilit-montmorilonit-kaolinit“;

 

(c)

v točki (1) se dodata nova točka (f) in naslednji vnos:

„(f)

snovi za zmanjševanje kontaminacije krme z mikotoksini

Identifikacijska številka ali funkcijska skupina

Ime

Posebni pogoji in omejitve

1m558

bentonit“;

 

(d)

točka (3)(a) (Vitamini, provitamini in kemijsko natančno definirane snovi s podobnimi učinki) se spremeni:

(i)

za vnosom za „ex3a vitamini in provitamini“ se vstavi naslednji vnos:

„3a370

taurin

samo za mačke in pse

ne sintetičnega izvora, če je na voljo“;

(ii)

vnos za „3a920 brezvodni betain“ se nadomesti z naslednjim:

„3a920

brezvodni betain

samo za monogastrične živali in ribe

iz ekološke pridelave; če ni na voljo, naravnega izvora“;

(e)

v točki (4) (Zootehnični dodatki) se doda naslednji vnos:

„4d7 in 4d8

amonijev klorid

samo za mačke“.


PRILOGA IV

Del A Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1165 se spremeni:

(1)

oddelek A1 (Aditivi za živila, vključno z nosilci) se spremeni:

(a)

vnos za „E 418 gelanski gumi“ se nadomesti z naslednjim:

„E 418

gelanski gumi

proizvodi rastlinskega in živalskega izvora

samo v visoko acilni obliki

samo iz ekološke pridelave, uporablja se od 1. januarja 2026“;

(b)

vnos za „E 551 silicijev dioksid“ se nadomesti z naslednjim:

„E 551

silicijev dioksid

kakav, zelišča in začimbe v obliki prahu

arome

propolis

za kakav, samo za uporabo v avtomatih za razdeljevanje“;

(2)

v oddelku A2 (Pomožna tehnološka sredstva in drugi proizvodi, ki se lahko uporabljajo za predelavo sestavin kmetijskega izvora iz ekološke pridelave) se vnosa za hmeljni izvleček in izvleček borove smole nadomestita z naslednjim:

„Hmeljni izvleček

proizvodi rastlinskega izvora

samo za protimikrobne namene

iz ekološke pridelave, če je na voljo“;

„Izvleček borove smole

proizvodi rastlinskega izvora

samo za protimikrobne namene

iz ekološke pridelave, če je na voljo“.


Top