EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023H00994

Priporočilo Sveta z dne 13. novembra 2023 o oceni napredka vključenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti, prevzetih v okviru stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)

ST/13647/2023/INIT

OJ C, C/2023/994, 14.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/994/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/994/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija C


C/2023/994

14.11.2023

PRIPOROČILO SVETA

z dne 13. novembra 2023

o oceni napredka vključenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti, prevzetih v okviru stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO)

(C/2023/994)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 46(6) Pogodbe,

ob upoštevanju Protokola št. 10 o stalnem strukturnem sodelovanju, vzpostavljenem na podlagi člena 42 Pogodbe o Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2017/2315 z dne 11. decembra 2017 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic (1),

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 4(2), točka (d), Sklepa (SZVP) 2017/2315 je določeno, da Svet sprejema sklepe in priporočila o ocenjevanju prispevkov vključenih držav članic k izpolnjevanju dogovorjenih obveznosti v skladu z mehanizmom, opisanim v členu 6 navedenega sklepa.

(2)

V členu 6(3) Sklepa (SZVP) 2017/2315 je določeno, da na podlagi letnega poročila o PESCO, ki ga predstavi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), Svet enkrat letno preveri, ali vključene države članice še naprej izpolnjujejo večje obveznosti iz člena 3 navedenega sklepa.

(3)

V Dodatku 1 k Prilogi k sklepom Sveta z dne 20. novembra 2020 o strateškem pregledu PESCO 2020 je določeno, da bo visoki predstavnik do julija vsakega leta predstavil letno poročilo o izvajanju PESCO, da bi Svet lahko do novembra navedenega leta sprejel priporočilo o oceni napredka vključenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti, prevzetih v okviru PESCO. Odstavek 16 Priporočila Sveta z dne 6. marca 2018 o časovnem načrtu za izvajanje PESCO (2) določa, da bi moral Vojaški odbor Evropske unije (VOEU) zagotoviti vojaški nasvet in priporočila Političnemu in varnostnemu odboru, da bi lahko slednji pripravil pregled Sveta o tem, ali vključene države članice še vedno izpolnjujejo večje obveznosti.

(4)

V odstavku 26 Priporočila Sveta z dne 16. novembra 2021 o zaporedju posameznih stopenj izpolnjevanja večjih obveznosti, prevzetih v okviru stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO), in opredelitvi natančnejših ciljev ter razveljavitvi Priporočila z dne 15. oktobra 2018 (3) (v nadaljnjem besedilu: Priporočilo z dne 16. novembra 2021) je določeno, da bodo vključene države članice ustrezno pregledale in posodobile svoje nacionalne izvedbene načrte ter jih sporočile sekretariatu PESCO do 10. marca 2022, nato pa vsako leto do istega datuma v skladu s členom 3(2) Sklepa (SZVP) 2017/2315 glede na postopek ocenjevanja iz člena 6(3) navedenega sklepa. Nacionalnim izvedbenim načrtom bi bilo treba vsako drugo leto priložiti politično izjavo na visoki ravni, v kateri bi lahko vključene države članice predstavile glavne dosežke, navedle specifične nacionalne prednostne naloge in delile svoje izkušnje v zvezi z načrtovanjem in prispevki k izpolnjevanju vseh večjih obveznosti.

(5)

V odstavku 28 Priporočila z dne 16. novembra 2021 je določeno, da bi moral visoki predstavnik od leta 2022 upoštevati to priporočilo v letnem poročilu o PESCO, saj bo to v pomoč pri ocenjevanju izpolnjevanja večjih obveznosti s strani posamezne vključene države članice.

(6)

Svet je 21. marca 2022 sprejel strateški kompas za varnost in obrambo, visoki predstavnik pa je 20. marca 2023 predložil svoje letno poročilo o izvajanju strateškega kompasa, v katerem je države članice pozval k nadaljnjemu in trdnemu političnemu prizadevanju za PESCO, da bi uresničile svoje cilje in podprle izvajanje strateškega kompasa.

(7)

Svet je 23. maja 2023 sprejel Sklep (SZVP) 2023/1015 (4) o potrditvi vključitve Danske v PESCO in spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2315 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic.

(8)

Visoki predstavnik je 25. julija 2023 Svetu predložil svoje letno poročilo o stanju izvajanja PESCO (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo), tudi glede izpolnjevanja obveznosti vsake vključene države članice v skladu z njenim posodobljenim in pregledanim nacionalnim izvedbenim načrtom.

(9)

Svet bi moral na podlagi navedenega sprejeti priporočilo o oceni napredka vključenih držav članic pri izpolnjevanju obveznosti, prevzetih v okviru PESCO –

SPREJEL NASLEDNJE PRIPOROČILO:

I.   Cilj in področje uporabe

1.

Cilj tega priporočila je oceniti prispevke vključenih držav članic za izpolnitev 20 večjih obveznosti, prevzetih v okviru PESCO. Ocena temelji na letnem poročilu, ki ga je visoki predstavnik predložil 25. julija 2023, in nacionalnih izvedbenih načrtih, ki so jih vključene države članice predstavile leta 2023.

II.   Ugotovitve in priporočila

2.

Svet na podlagi letnega poročila poudarja, da so vključene države članice okrepile svoja prizadevanja za izpolnitev večjih obveznosti, tudi s projekti PESCO, ki dokazujejo napredek na vseh zadevnih področjih. Poleg tega ugotavlja, da letošnje letno poročilo odraža prve posledice trenutne ruske vojne agresije v Ukrajini za varnostno in obrambno politiko ter projekte vključenih držav članic. To je razvidno iz začetnih sprememb obstoječih načrtov vključenih držav članic za zagotovitev zmogljivosti, potrebnih za vojskovanje visoke intenzivnosti, vključno s strateškimi spodbujevalci, njihove namere o prilagoditvi nacionalnih politik in strategij obrambne industrije, pa tudi v okviru njihovega okrepljenega sodelovanja za olajšanje čezmejnega vojaškega prevoza v Evropi, vključno s podporo države gostiteljice. PESCO je v sedanjih geopolitičnih razmerah ključen okvir za obrambno sodelovanje in krepitev obrambnih zmogljivosti vključenih držav članic, ki je prožen in prilagodljiv, obenem pa ga še naprej usmerjajo države članice. Svet pozdravlja sodelovanje Danske kot šestindvajsete države članice, kar je jasen znak nadaljnjega pomena PESCO. Močnejša in sposobnejša Unija na področju varnosti in obrambe bo pozitivno prispevala k svetovni in čezatlantski varnosti ter dopolnjevala Nato, ki ostaja temelj kolektivne obrambe svojih članic.

3.

Okvir PESCO dokazuje tudi svoj pomen pri obravnavanju novih varnostnih izzivov. Okrepljeni prispevki vključenih držav članic k izpolnjevanju zavez PESCO začenjajo odražati posledice močno spremenjenega varnostnega okolja na vseh petih področjih: poraba, načrtovanje, operativna razsežnost, odpravljanje pomanjkljivosti v zmogljivostih ter krepitev tehnološke in industrijske baze evropske obrambe (EDTIB). Čeprav v nacionalnih izvedbenih načrtih še ni opazen velik premik, Svet ugotavlja, da vključene države članice vključujejo začetne spremembe v svoje obstoječe načrte za zagotovitev zmogljivosti, potrebnih za vojskovanje visoke intenzivnosti, vključno s strateškimi spodbujevalci. V več projektih PESCO so bili sprejeti ukrepi za hitro povečanje razpoložljivosti in učinkovitosti zmogljivosti, ki so na voljo vključenim državam članicam glede na izzive, ki jih predstavlja trenutna ruska vojna agresija v Ukrajini. Takšni projekti vključujejo boj proti sistemom brezpilotnega zrakoplova, zdravstvena podpora in zaščita kritične pomorske infrastrukture.

Napredek na petih področjih zavez

4.

Svet v sedanjih geopolitičnih razmerah pozdravlja okrepljeno sodelovanje v okviru PESCO in izboljšave na vseh področjih zavez. Obenem priznava, da je za izpolnitev vseh obveznosti do konca druge začetne faze PESCO leta 2025 potreben nadaljnji napredek.

5.

V ta namen Svet poudarja, da:

(a)

so vključene države članice še naprej povečevale svoje obrambne izdatke, kar je privedlo do 12-odstotne rasti v letu 2023 z napovedjo nadaljnjih povečanj v obdobju 2024–2025. Poleg tega je bilo 25 % skupnih obrambnih izdatkov, dodeljenih naložbam v obrambo v letu 2022, porabljenih za pospešitev javnega naročanja potrebnih zmogljivosti in obnovitev zalog s pretežno standardnimi javnimi naročili za iskanje takojšnjih rešitev, pa tudi v korist EDTIB. Svet ob opozarjanju na agendo iz Versaillesa in strateški kompas ponovno poudarja, da je potrebna večja in boljša poraba za obrambo ter izboljšanje razvoja in načrtovanja zmogljivosti EU za boljše obravnavanje operativnih danosti ter novih groženj in izzivov. Svet obenem poziva k skupnim prizadevanjem vseh vključenih držav članic, da bi obrnili upad porabe za raziskave in tehnologijo na področju obrambe z 1,7 % na 1,1 %, kar je precej pod skupnim merilom 2 %. Spodbujanje raziskav, tehnologije, razvoja in inovacij ter nabave – zlasti skupaj med vključenimi državami članicami – bi moralo ostati prednostna naloga vključenih držav članic, pri čemer bi bilo treba doseči tudi pravo ravnovesje med dolgoročnimi inovacijami za prihodnje zmogljivosti ter ustreznimi količinami vojaške opreme in zalog, tudi da bi okrepili EDTIB;

(b)

so vključene države članice dokazale nekatere izboljšave pri uporabi orodij in pobud EU za razvoj zmogljivosti kot referenc v nacionalnih postopkih. V zvezi s tem se spodbujajo, naj v celoti izkoristijo orodja in pobude EU za prednostno razvrščanje, zlasti načrt EU za razvoj zmogljivosti, ki je osrednja referenca za razvoj zmogljivosti EU, pri čemer je treba upoštevati proces glede glavnih ciljev za načrtovanje zmogljivosti, ter za vse pobude in instrumente EU, povezane z obrambo, pa tudi priporočila iz usklajenega letnega pregleda na področju obrambe (CARD), da bi ozaveščali nacionalne načrtovalce zmogljivosti, s čimer bi podprli prizadevanja vključenih držav članic za uskladitev njihovih obrambnih načrtov, kjer je to mogoče. Svet opozarja, da se v primeru, ko se potrebe prekrivajo, skladnost rezultatov med načrtom za razvoj zmogljivosti in CARD na eni strani ter ustreznimi postopki v okviru Nata, kot na primer Natov postopek obrambnega načrtovanja, na drugi strani že zagotavlja in se bo zagotavljala tudi v prihodnje, ob priznavanju različne narave obeh organizacij in njunih pristojnosti ter članstva;

(c)

se vključene države članice, da bi zapolnili preostale vrzeli, ki bi jih bilo treba nujno zapolniti, spodbujajo, naj okrepijo svoje prispevke k sedanjim vojaškim misijam in operacijam skupne varnostne in obrambne politike (SVOP) ter celoviti podatkovni zbirki, ki temelji na seznamu bojnih skupin EU, podatkovni zbirki za hitro odzivanje in seznamih sil, in ki je temeljni element strukture zmogljivosti EU za hitro napotitev, pri čemer je treba upoštevati načelo enotnega nabora sil. Poleg tega se vključene države članice ob opozarjanju na proces glede glavnih ciljev spodbujajo, naj bolj specifično obravnavajo pomanjkljivosti glede strateške zmogljivosti, in sicer zmogljivostne cilje z visoko učinkovitostjo. Vključene države članice bi morale prav tako zaključiti ponovno oceno obsega in opredelitve skupnih stroškov vojaških misij in operacij SVOP, vojaških vaj ter zmogljivosti EU za hitro napotitev, da bi v letu 2023 dosegli politični dogovor. Delo v zvezi z opredelitvijo parametrov pravičnega deleža prispevkov za vojaške misije in operacije, kot se zahteva v Priporočilu z dne 16. novembra 2021, bi bilo treba čim prej zaključiti;

(d)

vključene države članice še niso namenile zadostne prednosti evropskemu sodelovalnemu pristopu pri odpravljanju vrzeli v zmogljivostih. Svet pozdravlja dejstvo, da vključene države članice vse pogosteje preučujejo sodelovalne možnosti EU za obravnavanje nujnih potreb ter povečanje razpoložljivosti in učinkovitosti obrambnih zmogljivosti, vendar jih spodbuja, naj vlagajo več in uporabijo naraščajoče obrambne proračune tudi za naložbe v evropske sodelovalne rešitve, da bi zapolnile vrzeli v zmogljivostih, s čimer bi prispevale k skladnejšemu obrambnemu okolju EU ter zmanjšale tehnološko in industrijsko odvisnost, kadar je to izvedljivo;

(e)

vključene države članice so še naprej uporabljale Evropsko obrambno agencijo (EDA) kot glavni evropski forum za skupni razvoj zmogljivosti, zlasti za dejavnosti, kot je usklajevanje zahtev in inovacij, ter kot okvir za skupna javna naročila. Uskladitev vojaških zahtev in interoperabilnost oboroženih sil v smislu tako zmogljivosti kot operacij ostajata ključna cilja v skladu z zavezami, sprejetimi v okviru PESCO;

(f)

so se vključene države članice osredotočile na to, da bi svojim nacionalnim industrijam omogočile vključitev v čezmejno sodelovanje znotraj EU, zlasti v okviru Evropskega obrambnega sklada. Nekatere vključene države članice opozarjajo, da nameravajo nacionalne politike in strategije obrambne industrije prilagoditi glede na spreminjajoče se varnostne razmere, vključno z obravnavo zanesljivosti oskrbe in zmanjšanjem strateških odvisnosti. Svet izpostavlja, da bi bilo treba okrepiti odzivnost in odpornost EDTIB, da bi se lahko soočili s scenariji vojskovanja visoke intenzivnosti, ter spodbuja vključene države članice, naj izkoristijo nove pobude za povečanje zmogljivosti obrambne industrije EU. Vključene države članice so prav tako pozvane, naj še naprej sodelujejo v programih sodelovanja, ki pozitivno vplivajo na EDTIB, tudi z upoštevanjem teh programov v svojih nabavnih strategijah in postopkih.

6.

Svet nadalje poziva posamezne vključene države članice, naj upoštevajo ugotovitve in priporočila iz letnega poročila ter pregledajo in posodobijo svoje prispevke k izpolnjevanju večjih obveznosti.

Projekti PESCO

7.

Maja 2023 je bil sprejet peti sklop projektov PESCO s Sklepom Sveta (SZVP) 2023/995 (5), s čimer se je število projektov PESCO povečalo na 68, kar je prispevalo k izpolnitvi 20 večjih obveznosti. Svet pozdravlja nove projekte, katerih cilj je zagotoviti kritične zmogljivosti z večjo operativno osredotočenostjo, okrepiti sposobnost vključenih držav članic za obravnavanje konvencionalnih groženj in zagotoviti zmogljivosti naslednje generacije, pa tudi okrepiti zaščito kritične infrastrukture morskega dna, komunikacije in zdravstveno podporo, prilagojeno zmogljivosti EU za hitro napotitev.

8.

Svet ob upoštevanju poročila o napredku projektov PESCO z dne 11. julija 2023 poudarja prilagodljivost in učinkovitost PESCO kot okvira za sodelovanje ob vidnem napredku pri projektih PESCO na vseh področjih. Svet pozdravlja dejstvo, da je obravnavanje področij zmogljivosti, izpostavljenih na podlagi izkušenj, pridobljenih med trenutno rusko vojno agresijo v Ukrajini, že v pristojnosti nekaterih tekočih projektov PESCO.

9.

Svet poleg tega pozdravlja dejstvo, da projekti PESCO že prinašajo konkretne rezultate, med drugim na področjih, kot so kibernetika, sistemi brez posadke, vojaška mobilnost, kemični, biološki, radiološki in jedrski nadzor ter zdravstvene storitve. Nekatere od teh zmogljivosti, kot so zmogljivosti, ki jih zagotavljata projekta PESCO Evropsko zdravstveno poveljstvo in Enote za hitro odzivanje na kibernetske grožnje, so že bile uporabljene ali aktivirane v podporo misijam in operacijam EU v okviru SVOP, to sta EUMAM Ukraine in EUTM Mozambique, ali partnericam EU, vključno z Ukrajino. Ta pozitiven razvoj je dokaz, da so projekti PESCO sredstvo za spodbujanje kulture sodelovanja.

10.

Sekretariat PESCO bi lahko pri projektih, ki se že bližajo zaključku in pri katerih so bili zagotovljeni uspešni rezultati, omogočil razprave o uporabi v tem okviru ustvarjenih zmogljivosti in povezanih struktur, pa tudi o morebitnem nadaljevanju projektov. Svet predlaga tudi, da se lahko projekti zaključijo, ko so doseženi njihovi cilji, s čimer se vzpostavi stalno in strukturirano sodelovanje. Sekretariat PESCO bi moral omogočati svetovanje o zaključku projektov, da se zagotovi, da so prizadevanja vključenih držav članic osredotočena na projekte, ki prinašajo konkretne rezultate.

11.

Svet obenem ugotavlja, da je treba nekaterim projektom nameniti posebno pozornost ali poseben nadzor, da bi dosegli oprijemljive rezultate, kot je bilo načrtovano. Kadar članice projekta ugotovijo, da projekti ne morejo zagotoviti pričakovanih rezultatov ali ne dosegajo več napredka, bi bilo treba take projekte zaključiti.

12.

Da bi zagotovili učinkovit začetek sodelovanja in zagotovili kvaliteto projektnih učinkov na obrambno okolje EU, Svet izpostavlja koristi za vključene države članice, da predstavijo zrele predloge projektov ter pri tem jasno opredelijo koncepte, časovne okvire, cilje in program dela. Svet glede na prihodnje sklope projektov PESCO poudarja, da morajo biti prihodnji projekti strateško pomembni, skladni s strateškim kompasom in odražati trenutne geopolitične razmere, biti pa morajo tudi povezani s prednostnimi nalogami EU na področju razvoja zmogljivosti. Poleg tega bi bilo treba pri projektih izkoristiti priložnosti za sodelovanje za skupni razvoj obrambnih zmogljivosti, opredeljene v CARD. V ta namen se vključene države članice spodbujajo, naj razmislijo o tem, da bi sekretariat PESCO zaprosile za podporo pri izvajanju projektov, po potrebi pa tudi pri pripravi predlogov projektov, pri čemer bi izkoristili strokovno znanje EDA in vojaškega osebja Evropske unije.

13.

Kadar za to zaprosijo vključene države članice, bi lahko sekretariat PESCO predlagal in omogočal sklic sestankov skupin projektov PESCO, pri katerih se ugotovi obstoj sinergij in skupnih značilnosti, da bi spodbudili sodelovanje ter povečali njihov učinek in učinkovitost, prihranili vire in preprečili nepotrebno podvajanje. Poleg tega bi morale vključene države članice, po potrebi ob podpori sekretariata PESCO, še naprej krepiti strateško komuniciranje o projektih in njihovi vrednosti za varnost in obrambo EU. Nadalje se države članice koordinatorke spodbujajo, naj obveščajo o napredku, tudi VOEU, ko njihov projekt doseže ključne mejnike in cilje.

14.

Svet opozarja, da bi bile tretje države, ki izpolnjujejo splošne pogoje, lahko izjemoma povabljene k sodelovanju pri posameznih projektih PESCO v skladu s postopkom povabila iz Sklepa Sveta (SZVP) 2020/1639 (6). Seznanjen je s tem, da se več partneric EU želi pridružiti projektom PESCO. V zvezi s tem pozdravlja prihodnje sodelovanje Kanade v drugem projektu PESCO, to je v Mreži logističnih vozlišč v Evropi in podpora za operacije, kot je določeno v Sklepu Sveta (SZVP) 2023/385 (7). Prav tako z zanimanjem pričakuje prihodnje sodelovanje Združenega kraljestva pri projektu Vojaška mobilnost po zaključku upravnega dogovora, kot je določeno v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/2244 (8).

III.   Strateški pregled PESCO

15.

Svet opozarja, da bodo vključene države članice v okviru strateškega pregleda PESCO, ki bo opravljen najpozneje do konca leta 2025, in kot je navedeno v uradnem obvestilu o PESCO, v katerem je prav tako opozorjeno na poseben značaj varnostne in obrambne politike nekaterih držav članic, ocenile izpolnjevanje vseh obveznosti v okviru PESCO, predvidenih za začetno fazo, ter razpravljale in odločile o novih obveznostih, da bi začele novo fazo v smeri evropskega varnostnega in obrambnega povezovanja v skladu s strateškim kompasom.

16.

Strateški pregled PESCO je velika priložnost za oblikovanje prihodnjega razvoja PESCO in njegovo prilagoditev geopolitičnim razmeram ob hkratnem ohranjanju ambicij. Svet vključene države članice poziva, naj strateški pregled PESCO uporabijo za okrepitev PESCO, da bo lahko bolje izkoristilo svoj polni potencial. PESCO lahko z boljšo podporo vključenim državam članicam pri usklajevanju njihovega načrtovanja in zagotavljanju potrebnih zmogljivosti znatno prispeva k dogovorjenim ciljem ter dodatno okrepi skladnost z drugimi obrambnimi pobudami in dejavnostmi EU. Brez poseganja v izid strateškega pregleda PESCO bo oblikovanje bolj zavezujočih zavez na bolj specifičen, merljiv, dosegljiv, relevanten in časovno določen način vključenim državam članicam pomagalo pri njihovem izpolnjevanju.

17.

V zvezi s tem Svet pozdravlja predlog visokega predstavnika, da se novembra začne strateški pregled PESCO, in se strinja z njim. Mejniki in časovnice strateškega pregleda PESCO bi morali slediti trem ločenim fazam: faza razmisleka (november 2023–maj 2024) z razpravami med vključenimi državami članicami o obsegu in poglobljenosti strateškega pregleda PESCO, faza odločanja (junij-november 2024), na podlagi katere bi bil dosežen dogovor o elementih PESCO, ki jih je treba ponovno preučiti, ter faza izvajanja (v letu 2025), da se formalizirajo rezultati strateškega pregleda PESCO, tako da se po potrebi spremenijo ustrezni pravni akti. Pravočasno dokončanje strateškega pregleda PESCO bo omogočilo začetek naslednje faze okrepljenega in močnejšega PESCO od leta 2026 naprej. Ker je predlagani časovni razpored vse do rezultatov faze razmisleka okviren, se lahko ustrezno prilagaja. Natančnejša agenda in podporni dokumenti bodo predloženi pravočasno. Izvajanje bi se lahko začelo prej, če bi se vključene države članice tako dogovorile in kadar je to mogoče.

IV.   Nadaljnji koraki

18.

Vključene države članice bi morale doseči nadaljnji napredek pri izvajanju 20 večjih obveznosti, da bi lahko vse izmed njih izpolnile do leta 2025, in povezanih projektov, pri čemer naj upoštevajo to priporočilo. Svet poudarja, da bi morali projekti pomagati vključenim državam članicam pri izpolnjevanju večjih obveznosti.

19.

Svet nadalje izpostavlja, da je treba nacionalne izvedbene načrte osredotočiti na strateške in politične vidike. To bo PESCO pomagalo prispevati tudi k ciljem, dogovorjenim v strateškem kompasu. V ta namen naj vključene države članice posodobijo svoje nacionalne izvedbene načrte in jih do 10. marca 2024 predložijo sekretariatu PESCO. Svet pri tem poudarja, da je treba bolje odražati obrambne politike vključenih držav članic, načrtovanje, usmerjeno v prihodnost, in cilje, da bi jasno opredelili njihovo politično namero in vizijo za izvajanje zavez. Vključene države članice se spodbujajo tudi, naj še naprej uporabljajo digitalno platformo EDA, to je sodelovanje EU na področju obrambe, za predložitev nacionalnih izvedbenih načrtov, saj je ta postala prednostno sredstvo vključenih držav članic za posodabljanje nacionalnih izvedbenih načrtov.

20.

V letu 2024 bi morale vse vključene države članice nacionalnim izvedbenim načrtom priložiti politično izjavo na visoki ravni, v kateri bodo opisani glavni dosežki in navedene nacionalne prednostne naloge. To bo nadalje zagotovilo potrebno politično odgovornost in podprlo razprave na politični ravni, tudi o prihodnosti PESCO po sedanji fazi v okviru prihodnjega strateškega pregleda PESCO.

21.

Svet ugotavlja, da PESCO zagotavlja okvir za tesnejše sodelovanje med vključenimi državami članicami tako pri zavezah kot pri projektih, zato jih spodbuja, naj ga pogosteje in bolje uporabljajo skadno z drugimi pobudami in procesi, povezanimi z obrambo, zlasti načrtom za razvoj zmogljivosti, CARD in Evropskim obrambnim skladom, ter v skladu z njimi. Poleg tega naj ob upoštevanju strateškega kompasa v okviru PESCO, kadar je to mogoče, nadaljujejo uveljavljanje morebitnih novih priložnosti v zvezi s skupnim javnim naročanjem v popolni skladnosti s programi EDA in Uredbo (EU) 2023/2418 Evropskega parlamenta in Sveta (9) o vzpostavitvi instrumenta za okrepitev evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili, ter povečanja proizvodne zmogljivosti EDTIB v popolni skladnosti z Uredbo (EU) 2023/1525 Evropskega parlamenta in Sveta (10) o podpori proizvodnji streliva.

22.

Svet je zavezan skladnosti obrambnih pobud EU in meni, da je PESCO osrednji del te skladnosti, tudi ob upoštevanju morebitnih prihodnjih politik in instrumentov Unije, povezanih z obrambo. Zato opozarja, da je treba določiti naravo in obseg sinergij, ki bi jih bilo mogoče razviti med PESCO in prihodnjimi instrumenti, zasnovanimi za okrepitev EDTIB.

23.

Ob upoštevanju geopolitičnih razmer in novih prizadevanj na področju obrambe EU je zagotavljanje političnega zagona in okrepljene odgovornosti vključenih držav članic bistveno, da PESCO ostane resnično strateška pobuda. Nadaljevati bi bilo treba redne politične razprave na visoki ravni med vključenimi državami članicami in visokim predstavnikom, tudi v njegovi vlogi podpredsednika Komisije in vodje EDA, vključno v ustreznih pripravljalnih telesih Sveta, zlasti Političnem in varnostnem odboru, VOEU in skupini za politično-vojaške zadeve, ter v drugih ustreznih sestavah. Svet sekretariat PESCO poziva tudi, naj nadaljuje svojo vlogo podpore vključenim državam članicam pri vseh ukrepih iz tega priporočila, vključno z rednimi srečanji s predstavniki vključenih držav članic.

V Bruslju, 13. novembra 2023

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)   UL L 331, 14.12.2017, str. 57.

(2)   UL C 88, 8.3.2018, str. 1.

(3)   UL C 464, 17.11.2021, str. 1.

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2023/1015 z dne 23. maja 2023 o potrditvi vključitve Danske v PESCO in spremembi Sklepa (SZVP) 2017/2315 o vzpostavitvi stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in določitvi seznama vključenih držav članic (UL L 136, 24.5.2023, str. 73).

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2023/995 z dne 22. maja 2023 o spremembi in posodobitvi Sklepa (SZVP) 2018/340 o pripravi seznama projektov, ki se bodo oblikovali v okviru PESCO (UL L 135, 23.5.2023, str. 123).

(6)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/1639 z dne 5. novembra 2020 o določitvi splošnih pogojev, pod katerimi bi bile tretje države lahko izjemoma povabljene k sodelovanju pri posameznih projektih PESCO (UL L 371, 6.11.2020, str. 3).

(7)  Sklep Sveta (SZVP) 2023/385 z dne 20. februarja 2023 o sodelovanju Kanade pri projektu PESCO Mreža logističnih vozlišč v Evropi in podpora za operacije (UL L 53, 21.2.2023, str. 14).

(8)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/2244 z dne 14. novembra 2022 o sodelovanju Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska pri projektu PESCO za vojaško mobilnost (UL L 294, 15.11.2022, str. 22).

(9)  Uredba (EU) 2023/2418 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. oktobra 2023 o vzpostavitvi instrumenta za okrepitev evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili (EDIRPA) (UL L 2023/2418, 26.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj).

(10)  Uredba (EU) 2023/1525 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 2023 o podpori proizvodnji streliva (ASAP) (UL L 185, 24.7.2023, p. 7).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/994/oj

ISSN 1977-1045 (electronic edition)


Top