EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2879

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/2879 z dne 15. decembra 2023 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije

C/2023/8568

OJ L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj

European flag

Uradni list
Evropske unije

SL

Serija L


2023/2879

22.12.2023

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/2879

z dne 15. decembra 2023

o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) in zlasti člena 281, prvi odstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 6 Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije je določeno, da se vsa izmenjava informacij med carinskimi organi ter med gospodarskimi subjekti in carinskimi organi in shranjevanje takšnih informacij izvaja z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov. Člen 280 Uredbe (EU) št. 952/2013 določa, da mora Komisija pripraviti delovni program v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije (v nadaljnjem besedilu: delovni program).

(2)

Komisija je prvi delovni program sprejela z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/255/EU (2), posodobila pa ga je z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2016/578 (3) in Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2019/2151 (4). Različico delovnega programa, sprejeto z Izvedbenim sklepom (EU) 2019/2151, je treba posodobiti, da bi se upošteval nov razvoj v zvezi z načrtovanjem elektronskih sistemov.

(3)

Delovni program bi bilo treba posodobiti, da bi bili v njem navedeni elektronski sistemi, določeni v Uredbi (EU) št. 952/2013, ustrezni členi, ki določajo navedene sisteme, in datumi, ko naj bi ti začeli delovati. Delovni program bi moral ločevati med elektronskimi sistemi, ki bi jih morale razviti države članice same (v nadaljnjem besedilu: nacionalni sistemi), in elektronskimi sistemi, ki bi jih države članice morale razviti v sodelovanju s Komisijo (v nadaljnjem besedilu: vseevropski sistemi). Elektronske sisteme iz delovnega programa bi bilo treba upravljati, pripraviti in razviti v skladu z dokumentom načrtovanja, ki zajema vse carinske projekte v zvezi z informacijsko tehnologijo (5) (v nadaljnjem besedilu: večletni strateški načrt za carino) in je pripravljen v skladu z Odločbo št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), zlasti členom 4 in členom 8(2) Odločbe.

(4)

Delovni program podrobneje opredeljuje dejanske datume začetka uporabe vsakega elektronskega sistema in določa končni datum začetka uporabe v skladu s prehodnimi obdobji iz člena 278 Uredbe (EU) št. 952/2013 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/341 (7).

(5)

Kadar delovni program državam članicam omogoča, da se v določenem obdobju (tj. časovnem okviru za začetek uporabe) odločijo za začetek uporabe vseevropskega ali nacionalnega elektronskega sistema, bi bilo treba v Prilogi k temu sklepu pojasniti, da je „datum začetka uporabe“ najzgodnejši datum, na katerega lahko države članice začnejo upravljati novi elektronski sistem, „končni datum začetka uporabe“ pa najpoznejši datum, do katerega države članice in gospodarski subjekti začnejo uporabljati novi ali nadgrajeni elektronski sistem. Končni datum začetka uporabe bi moral biti tudi datum izteka obdobja veljavnosti prehodnih ukrepov za navedeni elektronski sistem. Navedeni datum bi bilo zato treba določiti na podlagi rokov iz člena 278(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 952/2013. Ti časovni okviri za začetek uporabe so potrebni za izvajanje sistemov na ravni Unije ob upoštevanju potreb vsakega sistema. Za carinski projekt o zaščiti in varnosti pred prihodom blaga (ICS2) bi bilo treba uporabljati druga pravila glede časovnih okvirov za začetek uporabe. V tem primeru bi morale biti države članice pripravljene na začetek uporabe projekta na datum njegove objave, medtem ko bi bilo treba gospodarskim subjektom v soglasju z državami članicami dati možnost, da se povežejo znotraj časovnega okvira za začetek uporabe. Zaradi znatnih zamud pri izvajanju v nekaterih državah članicah, povezanih z objavo 2 ICS2, je Komisija sprejela Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/438 (8) o odobritvi odstopanja v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 952/2013 v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za objavo 2 ICS2. Zaradi teh zamud so države članice in gospodarski subjekti tudi izrazili pomisleke glede izvedljivosti časovnega okvira projekta za objavo 3 ICS2. Komisija bi zato morala uvesti postopno izvajanje v treh korakih, pri čemer bi morala začeti s pomorskimi prevozniki v ICS2 od 3. junija 2023, nato z vložniki internih nakladnic v pomorskem prometu v ICS2 od 4. decembra 2024, na koncu pa še s cestnimi in železniškimi prevozniki v ICS2 od 1. aprila 2025.

(6)

Časovni okviri za začetek uporabe in prehod nacionalnih elektronskih sistemov bi morali vključevati nacionalne projektne načrte in načrte prehoda držav članic ter upoštevati posebno nacionalno informacijsko okolje in okoliščine. Končni datumi začetka uporabe nacionalnih elektronskih sistemov bi morali biti tudi datumi izteka veljavnosti prehodnih ukrepov, ki se uporabljajo za navedene elektronske sisteme. Navedene datume bi bilo zato treba določiti na podlagi rokov iz člena 278(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 952/2013. Zaradi znatnih zamud pri izvajanju v nekaterih državah članicah, povezanih z nacionalnimi elektronskimi sistemi, je Komisija sprejela Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/234 (9), Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/235 (10), Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/236 (11) in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/237 (12) o odobritvi odstopanj v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 952/2013. Sklicevanja na ta odstopanja bi bilo treba vključiti v Prilogo.

(7)

Odstopanja, odobrena z Izvedbenim sklepom (EU) 2023/237, vplivajo na projekt centraliziranega carinjenja pri uvozu in so privedla do ponovne opredelitve projektnega pristopa. Za fazo 1 centraliziranega carinjenja za uvoz se časovni okvir podaljša za sedem mesecev, države članice pa jo lahko kot prvi korak celotnega izvajanja projekta centraliziranega carinjenja za uvoz začnejo uporabljati samo s standardno carinsko deklaracijo. Države članice lahko izvedejo fazo 1 centraliziranega carinjenja za uvoz s (celovito) uporabo specifikacij faze 2 centraliziranega carinjenja za uvoz in se tako izognejo prehodu s faze 1 na fazo 2. To bo pomagalo tudi gospodarskim subjektom, da hitro prilagodijo svoje sisteme, kar bo zagotovilo nemoteno uporabo sistema centraliziranega carinjenja za uvoz, zaradi česar bi bilo treba projekt centraliziranega carinjenja za uvoz začeti izvajati do roka, ki je 2. junija 2025.

(8)

Za zagotovitev, da se blago lahko giblje znotraj Unije ali vnese vanjo v okviru tranzitnega postopka ali izvozi brez prekinitve poslovanja, bi bilo treba časovni okvir za izvedbo vseevropskih projektov, povezanih z novim računalniškim tranzitnim sistemom (NCTS) in avtomatiziranim izvoznim sistemom (AES), prilagoditi z uvedbo roka za začetek uporabe, tj. 1. december 2023. Čeprav je večina držav članic uvedla svoj sistem, jih je omejeno število napovedalo, da njihova nacionalna uporaba ne bo (v celoti) pripravljena na začetek delovanja v fazi 5 NCTS ali v AES. Poudarek na hitrem zagotavljanju osnovnih in nato še pomožnih funkcij sistemov bi moral olajšati nemoteno dokončanje projekta do 2. decembra 2024. Poleg tega se tudi gospodarski subjekti soočajo z zamudami, zlasti v tistih državah članicah, v katerih je prišlo do zamud pri načrtovanju projektov. Države članice bodo še naprej odgovorne za oblikovanje nacionalne strategije za prehod za svoje gospodarske subjekte. Od 2. decembra 2024 bi morali države članice in trgovci uporabljati nove sisteme, medtem ko se bodo nekatera prehodna pravila (iz tehničnih razlogov) še vedno uporabljala do 21. januarja 2025 za fazo 5 NCTS oziroma do 11. februarja 2025 za AES.

(9)

Države članice in Komisija bi morale zagotoviti, da gospodarski subjekti pravočasno prejmejo tehnične informacije, ki jih potrebujejo, da posodobijo svoje elektronske sisteme in preidejo na nove ali nadgrajene elektronske sisteme, določene v Uredbi (EU) št. 952/2013. Države članice in Komisija bi morale tudi obvestiti gospodarske subjekte o spremembah med 12 in 24 meseci pred začetkom uporabe določenega sistema, odvisno od sistema in po potrebi zaradi njegovega obsega in narave. Pri manjših spremembah je lahko navedeno obdobje krajše.

(10)

Ukrepi, določeni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Delovni program

Sprejme se delovni program v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v Uredbi (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (v nadaljnjem besedilu: delovni program), kot je določen v Prilogi.

Člen 2

Izvajanje

1.   Države članice in Komisija sodelujejo pri izvajanju delovnega programa.

2.   Države članice razvijejo in začnejo uporabljati ustrezne elektronske sisteme v rokih zadevnih časovnih okvirov za začetek uporabe, določenih v delovnem programu.

3.   Projekti, določeni v delovnem programu, ter priprava in izvajanje povezanih elektronskih sistemov se vodijo skladno z delovnim programom in večletnim strateškim načrtom za carino.

4.   Komisija si prizadeva doseči skupni dogovor in sporazum z državami članicami glede področja uporabe projekta ter zasnove, zahtev in arhitekture elektronskih sistemov, kadar začenja projekte, določene v delovnem programu. Komisija se po potrebi tudi posvetuje z gospodarskimi subjekti in upošteva njihova stališča.

Člen 3

Posodobitve

Delovni program se redno posodablja, da se zagotovi njegova uskladitev in prilagoditev z zadnjimi spremembami pri izvajanju Uredbe (EU) št. 952/2013 ter upošteva napredek pri pripravi in razvoju elektronskih sistemov. To velja zlasti za razpoložljivost skupno dogovorjenih specifikacij in začetek delovanja elektronskih sistemov.

Člen 4

Obveščanje in poročanje

1.   Države članice in Komisija izmenjujejo informacije o načrtovanju in napredku pri izvajanju vsakega sistema.

2.   Države članice Komisiji vsako leto do 31. januarja in do 30. junija predložijo nacionalne projektne načrte in načrte prehoda ter razpredelnico v zvezi z njihovim napredkom pri razvoju in začetku uporabe elektronskih sistemov iz člena 278a(4) Uredbe (EU) št. 952/2013. Načrti in razpredelnica vsebujejo ustrezne informacije, ki so potrebne, da lahko Komisija v skladu s členom 278a Uredbe (EU) št. 952/2013 predloži letno poročilo.

3.   Države članice takoj obvestijo Komisijo o vseh pomembnih posodobitvah nacionalnih projektnih načrtov in načrtov prehoda.

4.   Države članice dajo gospodarskim subjektom pravočasno na voljo tehnične specifikacije, povezane z zunanjim obveščanjem nacionalnega elektronskega sistema.

Člen 5

Razveljavitev

1.   Izvedbeni sklep (EU) 2019/2151 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na Izvedbeni sklep (EU) 2019/2151 se razlagajo kot sklicevanja na ta sklep.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. decembra 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   UL L 269, 10.10.2013, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije 2014/255/EU z dne 29. aprila 2014 o oblikovanju delovnega programa za carinski zakonik Unije (UL L 134, 7.5.2014, str. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/255/oj).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/578 z dne 11. aprila 2016 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in uporabo elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije (UL L 99, 15.4.2016, str. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2151 z dne 13. decembra 2019 o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in uporabo elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije (UL L 325, 16.12.2019, str. 168, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/oj).

(5)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

(6)  Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23, 26.1.2008, str. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(8)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/438 z dne 24. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga nekatere države članice zahtevale v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za objavo 2 sistema nadzora uvoza 2 (UL L 63, 28.2.2023, str. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/438/oj).

(9)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/234 z dne 1. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga nekatere države članice zahtevale v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za obvestilo o predložitvi blaga, vnesenega na carinsko območje Unije (UL L 32, 28.2.2023, str. 217, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

(10)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/235 z dne 1. Februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga nekatere države članice zahtevale v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za obvestilo o prihodu morskega plovila ali zrakoplova (UL L 32, 3.2.2023, str. 220, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/235/oj).

(11)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/236 z dne 1. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga nekatere države članice zahtevale v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij za deklaracijo za začasno hrambo neunijskega blaga, predloženega carini (UL L 32, 3.2.2023, str. 223, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/236/oj).

(12)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/237 z dne 1. februarja 2023 o odobritvi odstopanja, ki so ga zahtevale nekatere države članice, v zvezi z uporabo drugih sredstev, kot so tehnike elektronske obdelave podatkov, za izmenjavo in shranjevanje informacij v zvezi s carinsko deklaracijo blaga, vnesenega na carinsko območje Unije, iz členov 158, 162, 163, 166, 167, 170 do 174, 201, 240, 250, 254 in 256 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 32, 3.2.2023, str. 226, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/237/oj).


PRILOGA

k Izvedbenemu sklepu Komisije o oblikovanju delovnega programa v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, predvidenih v carinskem zakoniku Unije

I.   UVOD

1.

Delovni program je instrument za podporo pri uporabi tistih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 (1) in Uredbe (EU) 2019/632 (2), ki zadevajo razvoj in začetek uporabe v njem določenih elektronskih sistemov.

2.

Delovni program tudi določa obdobja uporabe prehodnih ukrepov do začetka uporabe novih ali nadgrajenih elektronskih sistemov iz delegiranih uredb Komisije (EU) 2015/2446 (3) in (EU) 2016/341 (4) ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 (5).

3.

Ključni mejnik za tehnične specifikacije se razume kot datum, do katerega se zagotovi stabilna različica tehničnih specifikacij. Za nacionalne sisteme ali komponente bo ta datum sporočen v okviru objavljenega nacionalnega projektnega načrtovanja.

4.

Delovni program določa naslednje datume začetka uporabe vseevropskih in nacionalnih sistemov:

(a)

datum začetka časovnega okvira za začetek uporabe elektronskih sistemov, ki se razume kot najzgodnejši datum za začetek delovanja elektronskega sistema;

(b)

datum konca časovnega okvira za začetek uporabe elektronskih sistemov, ki se razume kot:

(i)

skrajni rok, do katerega morajo sisteme začeti uporabljati vse države članice in vsi gospodarski subjekti, ter

(ii)

datum izteka veljavnosti prehodnih ukrepov.

Za namene točke (b) je datum enak datumu začetka, če ni predviden dejanski časovni okvir za prehod ali začetek uporabe.

5.

Za izključno nacionalne sisteme ali specifične nacionalne komponente širšega projekta Unije lahko države članice pri nacionalnem načrtovanju projekta določijo datume začetka uporabe ter datume začetka in konca časovnega okvira za začetek uporabe ob upoštevanju roka iz tega delovnega programa ter v skladu s členom 278(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 za točke (b) (SP IMP), (c) in (d) spodaj ter v skladu s členom 278(3) navedene uredbe za točke (a), (b) (SP EXP) in (e) spodaj.

Prvi odstavek velja za naslednje nacionalne sisteme ali posebne nacionalne komponente:

(a)

avtomatizirani izvozni sistem (AES) v okviru carinskega zakonika Unije – komponenta 2 (nadgradnja nacionalnih sistemov izvoza) (del II, točka 10);

(b)

posebni postopki v okviru carinskega zakonika Unije (SP IMP/SP EXP) (del II, točka 12);

(c)

obvestilo o prihodu, obvestilo o predložitvi, začasna hramba v okviru carinskega zakonika Unije (del II, točka 13);

(d)

nadgradnja nacionalnih sistemov uvoza v okviru carinskega zakonika Unije (del II, točka 14);

(e)

upravljanje zavarovanj v okviru carinskega zakonika Unije – komponenta 2 (del II, točka 16).

6.

Vseevropske sisteme, ki imajo časovni okvir za začetek uporabe, vendar nimajo enotnega datuma začetka izvajanja, lahko države članice po potrebi začnejo uporabljati na ustrezen datum znotraj tega okvira ob upoštevanju roka iz tega delovnega programa in v skladu s členom 278(3) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Prvi odstavek velja za naslednje vseevropske sisteme:

(a)

nadgradnja NCTS v okviru carinskega zakonika Unije (del II, točka 9);

(b)

nadgradnja AES v okviru carinskega zakonika Unije (komponenta 1) (del II, točka 10);

(c)

Centralizirano carinjenje za uvoz v okviru carinskega zakonika Unije (del II, točka 15).

Za nadgradnjo vseevropskega NCTS v okviru carinskega zakonika Unije (komponenta 1) (del II, točka 9) in AES v okviru carinskega zakonika Unije (komponenta 1) (del II, točka 10) lahko države članice gospodarskim subjektom po potrebi dovolijo postopen prehod do najpozneje 2. decembra 2024. Države članice Komisiji sporočijo datume začetka in končne datume začetka uporabe ter nacionalno strategijo za prehod za trgovce. Države članice in Komisija bodo morale v prehodnem obdobju, ki se bo končalo 21. januarja 2025 za nadgradnjo NCTS v okviru carinskega zakonika Unije (faza 5 NCTS) oziroma 11. februarja 2025 za AES (komponenta 1), skrbno proučiti vidike skupnega področja in zunanjih področij.

7.

Vseevropski sistem nadzora uvoza (ICS2) v okviru carinskega zakonika Unije (točka 17 dela II) zahteva tudi postopno izvedbo in prehod. Vendar je pristop v tem primeru drugačen, ker bi morale biti države članice hkrati pripravljene na vsako objavo na začetku vsakega časovnega okvira za začetek uporabe. Poleg tega lahko države članice po potrebi gospodarskim subjektom omogočijo, da postopoma preidejo na sistem do konca časovnega okvira za začetek uporabe, določenega za vsako objavo, v primeru korakov pa določenega za vsak korak v okviru objave. Države članice se bodo uskladile s Komisijo ter na svojih spletiščih objavile roke in navodila za gospodarske subjekte.

8.

V zvezi z izvajanjem delovnega programa bodo morale države članice in Komisija članice skrbno obvladovati kompleksnost v smislu odvisnosti, spremenljivk in predpostavk. Upravljanje načrtovanja bo potekalo ob uporabi načel iz večletnega strateškega načrta za carino.

Projekti bodo potekali v različnih fazah od priprave in razvoja do izgradnje, testiranja, prehoda in končne uporabe. Vloga Komisije in držav članic v teh različnih fazah bo odvisna od narave sistema, njegove arhitekture in komponent ali storitev, kot je opisano v podrobnih projektnih predlogah večletnega strateškega načrta za carino. Kadar bo to ustrezno, bo Komisija določila skupne tehnične specifikacije v tesnem sodelovanju z državami članicami in po njihovem pregledu s strani držav članic, da bi jih dokončale 24 mesecev pred ciljnim datumom začetka uporabe elektronskega sistema.

Države članice in Komisija bi morale tudi zagotoviti, da gospodarski subjekti pravočasno prejmejo tehnične informacije, ki jih potrebujejo, da posodobijo svoje elektronske sisteme in preidejo na nove ali nadgrajene elektronske sisteme, določene v Uredbi (EU) št. 952/2013. Gospodarskim subjektom je treba vse spremembe sporočiti 12 do 24 mesecev pred začetkom uporabe določenega sistema, če je to potrebno zaradi obsega in narave spremembe, da se gospodarskim subjektom omogoči načrtovanje in prilagoditev njihovih sistemov in vmesnikov. Pri manjših spremembah je lahko navedeno obdobje krajše.

Države članice in, kadar bo to ustrezno, Komisija bodo sodelovale pri razvoju in začetku uporabe sistemov v skladu z opredeljeno arhitekturo in specifikacijami sistemov. Dejavnosti bodo potekale v skladu z mejniki in datumi iz delovnega programa. Države članice in Komisija bodo sodelovale tudi z gospodarskimi subjekti in drugimi deležniki.

Gospodarski subjekti bodo morali sprejeti potrebne ukrepe, da bodo lahko uporabljali sisteme, ko bodo ti na voljo, najpozneje pa do končnih datumov, ki so opredeljeni v tem delovnem programu ali ki jih, kjer je to primerno, določijo države članice kot del svojih nacionalnih načrtov.

II.   SEZNAM PROJEKTOV V ZVEZI Z RAZVOJEM IN ZAČETKOM UPORABE ELEKTRONSKIH SISTEMOV

„Projekti v okviru carinskega zakonika Unije in z njimi povezani elektronski sistemi“

Seznam projektov v zvezi z razvojem in začetkom uporabe elektronskih sistemov, potrebnih za uporabo Zakonika

Pravna podlaga

Ključni mejnik

Datumi začetka uporabe elektronskih sistemov

 

 

 

Datum začetka časovnega okvira za začetek uporabe elektronskega sistema (6)

Datum konca časovnega okvira za začetek uporabe elektronskega sistema (7) = datum konca prehodnega obdobja

1.

Sistem registriranih izvoznikov v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj projekta je omogočiti najnovejše informacije o registriranih izvoznikih iz držav v okviru splošnega sistema preferencialov, ki izvažajo blago v Unijo. Sistem je vseevropski in zajema tudi podatke o gospodarskih subjektih EU za podporo izvozu v države v okviru splošnega sistema preferencialov. Zahtevani podatki so se postopoma vnašali v sistem do 31. decembra 2017.

člen 6(1), člena 16 in 64 ter člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= prvo četrtletje 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.

Zavezujoče tarifne informacije (ZTI) v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj projekta je nadgradnja obstoječega vseevropskega sistema zavezujočih tarifnih informacij (EBTI-3), da se zagotovi:

(a)

uskladitev sistema EBTI-3 z zahtevami carinskega zakonika Unije;

(b)

povečanje obsega podatkov iz deklaracije, zahtevanih v okviru nadzora;

(c)

spremljanje obvezne uporabe ZTI;

(d)

spremljanje in upravljanje razširjene uporabe ZTI.

Projekt je bil izveden v dveh fazah.

V prvi fazi (korak 1) so zagotovljene funkcije za postopno pridobivanje nabora podatkov iz deklaracije, ki se zahteva v okviru carinskega zakonika Unije, in sicer od 1. marca 2017 do izvedbe projektov iz točk 10 in 14. Celovita izvedba tega projekta je odvisna od izvedbe projektov, navedenih v točkah 10 in 14. Korak 2 izpolnjuje obveznost nadzora uporabe ZTI na podlagi na novo zahtevanega nabora podatkov iz deklaracije in uskladitve s postopkom o odločbah carinskih organov.

člen 6(1), členi 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 in 34 ter člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= drugo četrtletje 2016

(faza 1)

1.3.2017

(faza 1 – korak 1)

2.10.2017

(faza 1 – korak 2)

1.3.2017

(faza 1 – korak 1)

2.10.2017

(faza 1 – korak 2)

V drugi fazi se uvaja elektronski obrazec za zahtevek in odločbo ZTI, gospodarskim subjektom pa se zagotovi harmonizirani vmesnik, ki omogoča predložitev zahtevka ZTI in prejetje odločbe ZTI v elektronski obliki.

 

ciljni datum za tehnične specifikacije

= drugo četrtletje 2018

(faza 2)

1.10.2019

(faza 2)

1.10.2019

(faza 2)

3.

Odločbe carinskih organov v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj projekta je uskladiti postopke za zahtevke za odločbo carinskih organov ter sprejemanje in upravljanje odločb, in sicer s standardizacijo ter elektronskim upravljanjem zahtevkov in podatkov iz odločb/dovoljenj po vsej Uniji. Projekt se nanaša na nacionalne odločbe in odločbe več držav članic, ki jih opredeljuje zakonik, ter zajema komponente sistema, razvite centralno na ravni Unije, ter integracijo z nacionalnimi komponentami, kadar se države članice tako odločijo. Ta vseevropski sistem olajšuje posvetovanje v obdobju sprejemanja odločb in upravljanje postopka izdaje dovoljenj.

člen 6(1), členi 16, 22, 23, 26, 27 in 28 ter člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= četrto četrtletje 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.

Neposreden dostop gospodarskih subjektov do evropskih informacijskih sistemov (enotno upravljanje uporabnikov in digitalni podpis)

Cilj tega projekta je zagotoviti praktične rešitve za neposreden in usklajen dostop gospodarskih subjektov kot storitev za vmesnike med uporabniki in sistemom, ki bo vključena v elektronske carinske sisteme, kot je opredeljeno v posameznih projektih v okviru carinskega zakonika Unije. Enotno upravljanje uporabnikov in digitalni podpis bosta vključena v portale zadevnih sistemov ter vključujeta podporo upravljanju identitet, dostopa in uporabnikov v skladu s potrebnimi varnostnimi politikami. Začetek uporabe je potekal hkrati s sistemom carinskih odločb v okviru carinskega zakonika Unije.

člen 6(1), člen 16 in člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= četrto četrtletje 2015

2.10.2017

2.10.2017

Pozneje bo ta tehnična rešitev za avtentikacijo in upravljanje uporabnikov na voljo za uporabo v drugih projektih v okviru carinskega zakonika Unije, kot so zavezujoče tarifne informacije (ZTI) v okviru carinskega zakonika Unije, nadgradnja pooblaščenih gospodarski subjektov (AEO) v okviru carinskega zakonika Unije, dokazila o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije, informativni listi (INF) za posebne postopke v okviru carinskega zakonika Unije in sistem nadzora uvoza v okviru carinskega zakonika Unije 2 (ICS2).

 

 

Za datume začetka uporabe glej posamezne projekte.

Za datume začetka uporabe glej posamezne projekte.

5.

Nadgradnja pooblaščenih gospodarskih subjektov (AEO) v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je izboljšati poslovne procese v zvezi z zahtevki in pooblastili AEO ob upoštevanju sprememb pravnih določb carinskega zakonika Unije.

Projekt je v prvi fazi namenjen izvajanju večjih izboljšav sistema AEO kot del uskladitve postopka za sprejemanje odločb carinskih organov.

V drugi fazi projekta se uvaja elektronski obrazec za zahtevek in odločbo AEO, gospodarskim subjektom pa se zagotovi harmonizirani vmesnik, ki omogoča predložitev zahtevka AEO in prejetje odločbe AEO v elektronski obliki. Nadgrajeni sistem se začne uporabljati z dvema objavama: del 1 za predložitev zahtevka za pooblaščene gospodarske subjekte in postopek sprejemanja odločb ter del 2 za druge nadaljnje postopke.

člen 6(1), členi 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 in 39 ter člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= prvo četrtletje 2016

5.3.2018

(faza 1)

5.3.2018

(faza 1)

ciljni datum za tehnične specifikacije

= četrto četrtletje 2018

1.10.2019

(faza 2 – del 1, začetni procesi)

16.12.2019

(faza 2 – del 2, drugi procesi)

1.10.2019

(faza 2 – del 1)

16.12.2019

(faza 2 – del 2)

6.

Nadgradnja sistema registracije in identifikacije gospodarskih subjektov (EORI 2) v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je manjša nadgradnja obstoječega vseevropskega sistema EORI, ki omogoča registracijo in identifikacijo gospodarskih subjektov iz Unije in iz tretjih držav in oseb, ki niso gospodarski subjekti, ki so dejavni v carinskih zadevah v Uniji.

člen 6(1), člen 9 in člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= drugo četrtletje 2016

5.3.2018

5.3.2018

7.

Nadzor 3 v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je nadgradnja sistema Nadzor 2+, da se zagotovi njegova uskladitev z zahtevami carinskega zakonika Unije, kot sta standardna izmenjava informacij z uporabo tehnik elektronske obdelave podatkov ter vzpostavitev funkcij, potrebnih za obdelavo in analizo celotnega nabora podatkov o nadzoru, pridobljenega od držav članic.

Zato vključuje nadaljnje zmogljivosti za podatkovno rudarjenje in funkcije poročanja, ki bodo na voljo državam članicam in Komisiji.

Celovita izvedba tega projekta je odvisna od projektov, navedenih v točkah 10 in 14. Datum začetka uporabe tega sistema določijo države članice kot del svojih nacionalnih načrtov.

člen 6(1), člen 16 ter člena 56(5) in 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= tretje četrtletje 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.

Dokazilo o statusu Unije v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj projekta je vzpostaviti nov vseevropski sistem za shranjevanje, upravljanje in pridobivanje dokazil o statusu Unije T2L/F in manifest za carinsko blago (ki ga izda nepooblaščeni izdajatelj).

Ker je treba izvajanje manifesta za carinsko blago povezati z evropsko pomorsko enotno kontaktno točko, bo ta del projekta zajet v fazi 2.

člen 6(1), člena 16 in 153 ter člen 278(3)(c) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= prvo četrtletje 2022

1.3.2024

(faza 1)

1.3.2024

(faza 1)

15.8.2025

(faza 2)

15.8.2025

(faza 2)

9.

Nadgradnja novega računalniškega tranzitnega sistema (NCTS) v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je uskladiti obstoječi vseevropski sistem NCTS z novim carinskim zakonikom Unije.

Komponenta 1 – faza 5 NCTS: cilj te faze je uskladiti sistem NCTS z novimi zahtevami carinskega zakonika Unije, razen podatkovnih elementov o zaščiti in varnosti v carinskih deklaracijah za blago v tranzitu, ki se vnese na carinsko območje Unije.

Zajema registracijo dogodkov na poti, uskladitev izmenjave informacij z zahtevami iz carinskega zakonika Unije glede podatkov ter nadgradnjo in razvoj vmesnikov z drugimi sistemi.

Projekt se lahko izvede v dveh korakih.

Korak 1: osnovne funkcije za fazo 5 NCTS, ki bodo zagotovile neprekinjeno delovanje sistema, kot so standardna tranzitna deklaracija (osnovni tok), poenostavljeni postopek ob odhodu/v namembnem kraju (pooblaščeni pošiljatelj/prejemnik), sprememba/razveljavitev, preusmeritev (v uradu tranzita in namembnem uradu), postopki poizvedbe/izterjave in pošiljanje poslovnih statističnih podatkov. Ta korak lahko zajema tudi pomožne funkcije, kot so opredeljene v koraku 2.

Korak 2: ta korak zajema preostale funkcije, kot so razvoj harmoniziranega vmesnika z AES, deklaracija, vložena pred predložitvijo blaga, deklaracija z zmanjšanim naborom podatkov, incident na poti in formalnosti v uradu izstopa za tranzit.

Komponenta 2 – faza 6 NCTS: cilj te faze je izvajanje specifičnih novih zahtev glede podatkovnih elementov o zaščiti in varnosti v carinskih deklaracijah za blago v tranzitu, ki se vnese na carinsko območje Unije, kar izhaja iz projekta št. 17 (ICS2 v okviru carinskega zakonika Unije). Zajema razvoj vmesnika z ICS2, da bi se z uporabo člena 130(1) carinskega zakonika Unije olajšala vložitev tranzitne deklaracije, ki vsebuje navedbe o vstopni skupni deklaraciji.

člen 6(1), členi 16 in 226–236 ter člen 278(3)(e) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= četrto četrtletje 2019

1.3.2021

(komponenta 1)

korak 1: 1.12.2023

korak 2: 2.12.2024

konec prehoda: 21.1.2025

(komponenta 1)

ciljni datum za tehnične specifikacije

= drugo četrtletje 2022

3.3.2025

(komponenta 2)

1.9.2025

(komponenta 2)

10.

Avtomatizirani izvozni sistem (AES) v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je izvajanje zahtev carinskega zakonika Unije za izvoz in izstop.

Komponenta 1 – vseevropski AES. Cilj projekta je nadaljnji razvoj obstoječega vseevropskega sistema nadzora izvoza, da se izvede celovit AES, s katerim se bodo zajele poslovne zahteve glede postopkov in podatkov, ki jih je uvedel carinski zakonik Unije. Komponenta 1 se lahko izvede v treh korakih.

Korak 1: Osnovne funkcije za AES, ki bodo omogočile popolno avtomatizacijo izvoznih postopkov in formalnosti ob izstopu. AES zajema dele, ki jih je treba razviti na centralni in nacionalni ravni, vključno z nacionalnimi komponentami, pri katerih se izvozna deklaracija vloži in obdela in ki omogočajo naknadno izmenjavo informacij s carinskim uradom izstopa prek skupnih komponent AES. Ta korak vključuje tudi funkcije izstopnih formalnosti, ki so potrebne za sprostitev blaga za izstop. Ta korak lahko zajema tudi funkcije, opredeljene v korakih 2 in 3.

Korak 2: Ta korak zajema razvoj harmoniziranega vmesnika s sistemom za gibanje in nadzor trošarinskega blaga (EMCS). Ta korak lahko zajema tudi funkcije, opredeljene v koraku 3.

Korak 3: Ta korak zajema druge funkcije, kot so poenostavljene in dopolnilne deklaracije, razvoj harmoniziranega vmesnika z NCTS, centralizirano carinjenje in deklaracija, vložena pred predložitvijo blaga.

Komponenta 2 – nadgradnja nacionalnih sistemov izvoza. V procesu zunaj okvira AES, vendar v tesni povezavi z njim, bo potekala nadgradnja ločenih nacionalnih sistemov s posebnimi nacionalnimi elementi, povezanimi z izvoznimi in/ali izstopnimi formalnostmi. Kadar ti elementi ne vplivajo na skupno področje za AES, so lahko zajeti v okviru te komponente.

člen 6(1), členi 16, 179 in 263–276 ter člen 278(3)(f) in (d) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= četrto četrtletje 2019

(komponenta 1)

1.3.2021

(komponenta 1)

korak 1: 1.12.2023

korak 2: 13.2.2024 (8)

korak 3: 2.12.2024

konec prehoda: 11.2.2025

(komponenta 1)

ciljni datum za tehnične specifikacije

= opredeli DČ

(komponenta 2)

1.3.2021

(komponenta 2)

2.12.2024

(komponenta 2)

11.

Informativni listi (INF) za posebne postopke v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je razviti nov vseevropski sistem za podporo in poenostavitev postopkov za upravljanje s podatki INF in za elektronsko obdelavo podatkov INF na področju posebnih postopkov.

člen 6(1), členi 16, 215 in 255–262 ter člen 278(1) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= drugo četrtletje 2018

1.6.2020

1.6.2020

12.

Posebni postopki v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je pospešiti, poenostaviti in uskladiti posebne postopke po vsej Uniji z zagotavljanjem skupnih modelov poslovnih procesov. Nacionalni sistemi bodo izvedli vse spremembe v okviru carinskega zakonika Unije, ki se zahtevajo v zvezi s carinskim skladiščenjem, posebno rabo, začasnim uvozom ter aktivnim in pasivnim oplemenitenjem.

Projekt bo izveden v dveh delih.

Komponenta 1 – nacionalni SP EXP. Zagotavlja zahtevane nacionalne elektronske rešitve za posebne postopke za dejavnosti, povezane z izvozom.

Komponenta 2 – nacionalni SP IMP. Zagotavlja zahtevane nacionalne elektronske rešitve za posebne postopke za dejavnosti, povezane z uvozom.

Izvajanje teh projektov bo potekalo prek projektov, navedenih v točkah 10 in 14.

člen 6(1), členi 16, 215, 237–242 in 250–262 ter člen 278(2)(b) in (3)(f) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= opredeli DČ (za komponenti 1 in 2)

1.3.2021

(komponenta 1)

2.12.2024

(komponenta 1)

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta

(komponenta 2)

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta v časovnem okviru za začetek uporabe do 31.12.2022 (9)

(komponenta 2)

13.

Obvestilo o prihodu, obvestilo o predložitvi in začasna hramba v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je opredeliti postopke za obvestilo o prihodu prevoznega sredstva, predložitev blaga (obvestilo o predložitvi) in deklaracijo za začasno hrambo, kot so opisani v carinskem zakoniku Unije, ter v zvezi s tem podpreti usklajevanje med državami članicami glede izmenjave podatkov med trgovci in carinskimi organi.

Projekt vključuje avtomatizacijo postopkov na nacionalni ravni.

člen 6(1), členi 16 in 133–152 ter člen 278(2)(a) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= opredeli DČ; za obvestilo o prihodu v skladu z načrtovanjem ICS2

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta v časovnem okviru za začetek uporabe do 31.12.2022 (10)

14.

Nadgradnja nacionalnih sistemov uvoza v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj projekta je izvajanje vseh zahtev glede postopkov in podatkov, ki izhajajo iz carinskega zakonika Unije in se nanašajo na področje uvoza (in ki niso zajete v katerem drugem projektu iz delovnega programa). Nanaša se predvsem na spremembe postopka „sprostitve v prosti promet“ (standardni postopek in poenostavitve), vendar vključuje tudi posledice, ki izhajajo iz prehodov drugih sistemov. Ta projekt je povezan s področjem nacionalnega uvoza in zajema nacionalne sisteme za obdelavo carinske deklaracije in druge sisteme, kot so nacionalni računovodski in plačilni sistemi.

člena 6(1) in 16(1), členi 53, 56, 77–80, 83–87, 101–105, 108, 109, 158–187, 194 in 195 ter člen 278(2)(b) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= opredeli DČ

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta v časovnem okviru za začetek uporabe do 31.12.2022 (11)

15.

Centralizirano carinjenje za uvoz v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je omogočiti, da je blago dano v carinski postopek z uporabo centraliziranega carinjenja, kar gospodarskim subjektom omogoča, da centralizirajo svojo poslovno dejavnost z vidika carine. Povezani carinski uradi bi se morali usklajevati glede obdelave carinskih deklaracij in fizične sprostitve blaga. Gre za vseevropski sistem, ki vsebuje komponente, razvite na centralni in nacionalni ravni.

Projekt bo izveden v dveh fazah.

Faza 1: ta faza bo zajemala centralizirano carinjenje s standardnimi carinskimi deklaracijami, lahko pa zajema tudi centralizirano carinjenje s poenostavljenimi carinskimi deklaracijami in ustreznimi splošnimi ali rednimi dopolnilnimi deklaracijami (ureditev ene poenostavljene carinske deklaracije). Poleg tega bo zajemala dajanje blaga v naslednje carinske postopke: sprostitev v prosti promet, carinsko skladiščenje, aktivno oplemenitenje in posebna raba. Kar zadeva vrsto blaga, bo ta faza zajemala vse vrste blaga, razen trošarinskega blaga, blaga EU v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo in blaga, za katero veljajo ukrepi skupne kmetijske politike.

Faza 2: cilj te faze je uvesti vse funkcije v okviru celotnega področja uporabe centraliziranega carinjenja za uvoz: poenostavljene in dopolnilne deklaracije (če se ne uvedejo v fazi 1), carinske deklaracije z vpisom v evidence deklaranta in rekapitulacijskimi dopolnilnimi deklaracijami (ureditev več kot ene poenostavljene carinske deklaracije ali več vpisov v evidence deklaranta), dajanje blaga v postopek začasnega uvoza, trošarinsko blago, blago EU v okviru trgovine z ozemlji s posebno davčno ureditvijo in blago, za katero veljajo ukrepi skupne kmetijske politike.

člen 6(1), člena 16 in 179 ter 278(3)(d) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= tretje četrtletje 2020

1.3.2022

(faza 1)

1.7.2024

(faza 1)

ciljni datum za tehnične specifikacije

= drugo četrtletje 2022

2.10.2023

(faza 2)

2.6.2025

(faza 2)

16.

Upravljanje zavarovanj v okviru carinskega zakonika Unije

Cilj tega projekta je zagotoviti učinkovito in uspešno upravljanje različnih vrst zavarovanj.

Komponenta 1 – upravljanje zavarovanj: osrednja komponenta vseevropskega sistema bo zajemala upravljanje splošnih zavarovanj, ki se lahko uporabljajo v več kot eni državi članici. Uvedena bo v sistem carinskih odločb v okviru carinskega zakonika Unije in vmesnik z nacionalno komponento (glej komponento 2) za spremljanje referenčnega zneska. Ta referenčni znesek se lahko nanaša na vsako carinsko deklaracijo, dopolnilno deklaracijo ali druge ustrezne navedbe, potrebne za spremljanje referenčnih zneskov splošnih zavarovanj za začasno hrambo in vseh carinskih postopkov, kot je določeno v carinskem zakoniku Unije, z izjemo tranzita, ki se obravnava v okviru projekta NCTS.

Komponenta 2 – upravljanje zavarovanj na nacionalni ravni: ta komponenta bo uvedena prek nacionalnega elektronskega sistema, v katerem se bodo beležila in upravljala splošna zavarovanja, veljavna v več kot eni državi članici, v njem pa se bo spremljal tudi referenčni znesek. Uporabljala se bo tudi za druga zavarovanja.

Komponenta se bo povezala z nacionalnimi sistemi carinskih deklaracij, kadar koli se v carinski deklaraciji uveljavlja zavarovanje, v primeru splošnih zavarovanj pa bi morala pridobiti ustrezne poslovne podatke iz zadevnega dovoljenja za zagotovitev splošnega zavarovanja.

člen 6(1), členi 16 in 89–100 ter člen 278(3)(a) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije

= tretje četrtletje 2022

(komponenta 1)

11.3.2024

(komponenta 1)

11.3.2024

(komponenta 1)

ciljni datum za tehnične specifikacije

= opredeli DČ

(komponenta 2)

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta, pri čemer je najzgodnejši datum začetka uporabe 11.3.2024

(komponenta 2)

opredeli DČ v okviru nacionalnega načrta, pri čemer je časovni okvir za začetek uporabe do 2.6.2025

(komponenta 2)

17.

Sistem nadzora uvoza v okviru carinskega zakonika Unije 2 (ICS2)

Cilj tega programa je pred prihodom okrepiti zaščito in varnost blaga, ki vstopa v Unijo, in sicer z izvajanjem novih zahtev carinskega zakonika Unije glede vložitve in obravnave vstopnih skupnih deklaracij (ENS), tj. zagotavljanje podatkov ENS v več kot eni predložitvi in/ali s strani različnih oseb ter izmenjava navedenih podatkov in rezultatov analize tveganja med carinskimi organi. ICS2 bo privedel do popolnoma nove arhitekture obstoječega vseevropskega sistema nadzora uvoza in ga bo nadomestil v fazah.

Program se izvaja v treh objavah.

Objava 1: ta objava zajema obveznost zadevnih gospodarskih subjektov (izvajalcev poštnih storitev in ekspresnih prevoznikov v letalskem prevozu), da zagotovijo minimalne podatke, tj. predhodni nabor podatkov ENS.

Objava 2: ta objava zajema izvajanje vseh novih obveznosti ENS ter povezanih poslovnih procesov in procesov upravljanja tveganj za vse blago v zračnem prometu.

Objava 3: ta objava bo zajemala izvajanje vseh novih obveznosti ENS ter povezanih poslovnih procesov in procesov upravljanja tveganj za vse blago v pomorskem prometu, prometu po celinskih plovnih poteh ter v cestnem in železniškem prometu (to vključuje blago v poštnih pošiljkah, ki potujejo s temi prevoznimi sredstvi). Objava 3 se bo izvedla na naslednji način: najprej bodo postopno uvedeni pomorski prevozniki in prevozniki po celinskih plovnih poteh (korak 1), nato vložniki internih nakladnic v pomorskem prometu in prometu po celinskih plovnih poteh (korak 2), nato pa še cestni in železniški prevozniki (korak 3).

člen 6(1), členi 16, 46, 47 in 127–132 ter člen 278(3)(b) Uredbe (EU) št. 952/2013

ciljni datum za tehnične specifikacije za vse tri objave

= drugo četrtletje 2018

15.3.2021

(objava 1)

1.10.2021

(objava 1)

1.3.2023 (12)

(objava 2)

2.10.2023

(objava 2)

3. 6. 2024 (13) (objava 3)

korak 1: 3.6.2024

korak 2: 4.12.2024

korak 3: 1.4.2025

glej korake 1–3

korak 1: 4.12.2024 (najpozneje)

korak 2: 1.4.2025 (najpozneje)

korak 3: 1.9.2025 (najpozneje)


(1)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(2)  Uredba (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L 111, 25.4.2019, str. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/632/oj).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L 69, 15.3.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/oj).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

(6)  Ta datum začetka časovnega okvira za začetek uporabe elektronskih sistemov je najzgodnejši datum za začetek delovanja za države članice.

(7)  Ta datum konca časovnega okvira za začetek uporabe elektronskih sistemov je skrajni rok, do katerega bi se moral sistem v celoti uporabljati, in skrajni rok, do katerega bi moral biti končan prehod vseh gospodarskih subjektov; kadar je to primerno, bo datum določen s strani držav članic in je enak datumu izteka veljavnosti prehodnega obdobja.

(8)  Do tega datuma je treba zahtevo iz člena 55(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1070 prenesti v nacionalni sistem izvoza

(9)  Za države članice, na katere je naslovljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/237, do 31. decembra 2023 ali, kadar se uporablja člen 2(4a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, do 1. julija 2024.

(10)  Za države članice, na katere so naslovljeni izvedbeni sklepi Komisije (EU) 2023/234, (EU) 2023/235 in (EU) 2023/236, do 31. decembra 2023 za obvestilo o prihodu zrakoplova na carinsko območje Unije in do 29. februarja 2024 za obvestilo o prihodu morskega plovila na carinsko območje Unije ter do 31. decembra 2023 za obvestilo o predložitvi in deklaracijo za začasno hrambo za blago, vneseno na carinsko območje Unije po zraku, in do 29. februarja 2024 za blago, vneseno na carinsko območje Unije z drugimi prevoznimi sredstvi.

(11)  Za države članice, na katere je naslovljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/237, do 31. decembra 2023 ali, kadar se uporablja člen 2(4a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446, do 1. julija 2024.

(12)  Za države članice, na katere je naslovljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/438, do 30. junija 2023.

(13)  Ta datum je datum, ko bodo vse države članice začele uporabljati celotno objavo 3 ICS2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj

ISSN 1977-0804 (electronic edition)


Top