EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0437

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/437 z dne 22. februarja 2023 o zahtevku za prijavo evropske državljanske pobude „Zagotovimo dostojen sprejem migrantov v Evropi“ v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 1121) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

C/2023/1121

OJ L 63, 28.2.2023, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/437/oj

28.2.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/54


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/437

z dne 22. februarja 2023

o zahtevku za prijavo evropske državljanske pobude „Zagotovimo dostojen sprejem migrantov v Evropi“ v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2023) 1121)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (1) ter zlasti člena 6(2) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisiji je bil 30. decembra 2022 predložen zahtevek za prijavo evropske državljanske pobude z naslovom „Zagotovimo dostojen sprejem migrantov v Evropi“.

(2)

Cilji pobude, kot so jih izrazili organizatorji, so: „Pri obravnavi migrantov v Evropski uniji (EU) vse prepogosto prihaja do kršitev načela spoštovanja človekovega dostojanstva, ki je ena od temeljnih vrednot Unije. Glavni razlog za to sta po našem mnenju dolgotrajna neustreznost evropskih pravil in pomanjkanje solidarnosti med državami članicami. Ker je Unija „območje svobode, varnosti in pravice“, v katerem se spoštujejo temeljne pravice, kot evropski državljani pozivamo EU, naj po vstopu migrantov na njeno ozemlje poskrbi, da so ti deležni dostojnega sprejema, skladnega s temeljnimi pravicami, ki jih Listina EU o temeljnih pravicah in mednarodno pravo priznavata vsakemu človeku. Da bi prispevali k temu, pozivamo, naj se v okviru razvoja skupne azilne politike sprejmejo predpisi za: (1) uvedbo novega mehanizma za porazdelitev prosilcev za azil v EU, ki bo temeljil na njihovi svobodni volji in resnični solidarnosti med državami članicami (revizija dublinske uredbe); (2) določitev zavezujočih standardov za sprejem v državah članicah v smislu hrane, zdravja, namestitve, izobraževanja in dela, ki prosilcem za azil zagotavljajo dostojne in po vsej Uniji primerljive življenjske pogoje.“

(3)

Priloga k pobudi vsebuje dodatne podrobnosti o vsebini, ciljih in ozadju pobude. Organizatorji trdijo, da je treba kljub vztrajnim prizadevanjem Komisije za izboljšanje slabo delujoče azilne in migracijske ureditve sprejeti številne spremembe v zakonodaji in politikah na ravni Unije in na nacionalni ravni, da se zagotovi dostojna obravnava vseh migrantov. Prvič, Komisijo pozivajo, naj z revizijo Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) vzpostavi nov mehanizem za porazdelitev prosilcev za azil v Uniji, da bi bolj uravnoteženo porazdelili breme sprejema prosilcev za azil v EU, pri čemer bi kot novo merilo upoštevali želje prosilcev za azil in uvedli zavezujoč solidarnostni mehanizem za premestitev med državami članicami, da se popravi nesorazmerna porazdelitev bremena. Drugič, pozivajo k sprejetju uredbe o pogojih za sprejem prosilcev za azil v EU, da se jim zagotovi dostojen življenjski standard in primerljivi življenjski pogoji po vsej Uniji, pri čemer bi morale države članice v celoti spoštovati temeljne pravice, zagotavljati skladnost materialnih pogojev za sprejem prosilcev za azil z operativnimi standardi in kazalniki, ki jih je razvil Evropski azilni podporni urad (EASO), jamčiti otrokove pravice, olajšati dostop do zaposlitve in določiti načrte za sprejem v izrednih razmerah.

(4)

Predložen je bil tudi dodaten dokument z informacijami o ozadju predlagane državljanske pobude.

(5)

Kar zadeva cilje pobude, je Komisija pooblaščena za predložitev predloga pravnega akta, s katerim bi na podlagi člena 78(2) Pogodbe uvedli nov mehanizem za porazdelitev prosilcev za azil in kot zavezujoče predpisali nekatere standarde za sprejem v državah članicah.

(6)

Iz navedenih razlogov noben del pobude ni očitno zunaj okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za namen izvajanja Pogodb.

(7)

Navedena ugotovitev ne posega v oceno, ali bi bili v tem primeru izpolnjeni konkretni vsebinski pogoji, ki se zahtevajo za ukrepanje Komisije, vključno s skladnostjo z načeloma sorazmernosti in subsidiarnosti ter združljivostjo s temeljnimi pravicami.

(8)

Skupina organizatorjev je predložila ustrezne dokaze, da izpolnjuje zahteve iz člena 5(1) in (2) Uredbe (EU) 2019/788, ter imenovala kontaktni osebi v skladu s členom 5(3), prvi pododstavek, navedene uredbe.

(9)

Pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali šikanozna niti ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in pravicami, zapisanimi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(10)

Pobudo z naslovom „Zagotovimo dostojen sprejem migrantov v Evropi“ bi bilo zato treba prijaviti.

(11)

Ugotovitev, da so pogoji za prijavo v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) 2019/788 izpolnjeni, ne pomeni, da Komisija potrjuje resničnost navedb v pobudi, za katero je izključno odgovorna skupina organizatorjev pobude. Vsebina pobude izraža le stališča skupine organizatorjev in se nikakor ne more šteti za stališče Komisije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Evropska državljanska pobuda z naslovom „Zagotovimo dostojen sprejem migrantov v Evropi“ se prijavi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na skupino organizatorjev državljanske pobude z naslovom „Zagotovimo dostojen sprejem migrantov v Evropi“, ki jo kot kontaktni osebi zastopata Stéphanie POPPE in Pascale HÖGER.

V Bruslju, 22. februarja 2023

Za Komisijo

Věra JOUROVÁ

podpredsednica


(1)  UL L 130, 17.5.2019, str. 55.

(2)  Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29.6.2013, str. 31).


Top