EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2268

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2268 z dne 18. novembra 2022 o zaključku pregleda „novega izvoznika“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta in zaključku registracije uvoza

C/2022/8080

OJ L 300, 21.11.2022, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2268/oj

21.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2268

z dne 18. novembra 2022

o zaključku pregleda „novega izvoznika“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(4) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta in zaključku registracije uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba) in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Svet je z Uredbo (EGS) št. 2474/93 (2) (v nadaljnjem besedilu: prvotna preiskava) uvedel 30,6-odstotno dokončno protidampinško dajatev na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: Kitajska). Od takrat je bilo izvedenih več preiskav, na podlagi katerih so bili podaljšani ali spremenjeni prvotni ukrepi.

(2)

Svet je z Uredbo (EU) št. 502/2013 (3) po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (4) ukrepe spremenil. V navedeni preiskavi se za proizvajalce izvoznike iz Kitajske ni uporabilo vzorčenje, protidampinška dajatev na ravni države v višini 48,5 %, ki je temeljila na stopnji dampinga in je bila določena z Uredbo Sveta (ES) št. 1095/2005 (5), pa se je ohranila.

(3)

Trenutno veljavni ukrepi so protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1379 (6), v skladu s katero za uvoz izdelka, ki se pregleduje in ki ga proizvaja vložnik, velja dokončna protidampinška dajatev v višini 48,5 %.

2.   SEDANJA PREISKAVA

2.1   Zahtevek za pregled

(4)

Komisija je prejela zahtevek za pregled „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Družba Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. (v nadaljnjem besedilu: vložnik), tj. proizvajalec izvoznik koles iz Kitajske, je zahtevek vložila 10. septembra 2019 in ga 26. novembra 2021 posodobila.

(5)

Vložnik je trdil, da ni bil povezan z nobenim proizvajalcem izvoznikom koles, za katerega se uporabljajo veljavni ukrepi. Poleg tega je trdil, da je kolesa izvažal v Unijo po koncu obdobja prvotne preiskave.

2.2   Začetek pregleda novega izvoznika

(6)

Po proučitvi razpoložljivih dokazov je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek pregledov „novega izvoznika“ v skladu s členom 11(4) osnovne uredbe. Potem ko so proizvajalci Unije dobili možnost za pripombe, je Komisija z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/358 (7) začela pregled Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 v zvezi z vložnikom.

2.3   Zadevni izdelek

(7)

Izdelek, ki se pregleduje, so dvokolesa in druga kolesa (tudi dostavni tricikli, vendar brez enokolesnikov), brez motornega pogona, ki se trenutno uvrščajo pod oznaki KN 8712 00 30 in ex 8712 00 70 (oznake TARIC 8712007091, 8712007092 in 8712007099), s poreklom iz Kitajske.

2.4   Zadevne strani

(8)

Komisija je o začetku tega pregleda uradno obvestila vložnika, industrijo Unije in predstavnike države izvoznice. Zainteresirane strani so imele možnost pisno izraziti svoja stališča in zaprositi za zaslišanje.

(9)

Komisija je na dan začetka pregleda od vložnika zahtevala, naj izpolni vprašalnik.

2.5   Obdobje preiskave v zvezi s pregledom

(10)

Preiskava je zajemala obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave v zvezi s pregledom).

2.6   Razkritje

(11)

Komisija je 29. julija 2022 zainteresiranim stranem razkrila, da namerava zaključiti preiskavo v zvezi s pregledom, ne da bi določila individualne stopnje dampinga za vložnika. Zainteresirane strani so imele možnost, da predložijo pripombe.

(12)

Vložnik se v pripombah, predloženih 12. avgusta 2022, ni strinjal z analizo Komisije, pri čemer je zavrnil status novega izvoznika, določen na podlagi reprezentativnosti vložnikove prodaje, in trdil, da ni pravne podlage za tako odločitev ter da taka odločitev ni v skladu s poročili odbora in pritožbenega organa v zadevi Mehika – dokončni protidampinški ukrepi za goveje meso in riž (8).

(13)

Komisija poudarja, da sta odbor in pritožbeni organ preučila pogoje za sprejetje ali zavrnitev zahtevka za izvedbo hitrega pregleda novega izvoznika, kot je določeno v mehiški zakonodaji. V obravnavani zadevi je Komisija sprejela zahtevek vložnika in vestno začela pregled novega izvoznika, vendar za zanesljiv izračun stopnje dampinga potrebuje stabilno izvozno ceno, za katero se šteje, da odraža običajno oblikovanje cen zadevnega proizvajalca izvoznika. Kot je pojasnjeno v uvodnih izjavah (25) do (28), transakcije, ki jo je izvedel vložnik, ni mogoče uporabiti kot podlago za izračun stopnje dampinga, saj ne odraža dovolj natančno običajnega in trajnostnega oblikovanja izvoznih cen, ki bi lahko bilo podlaga za določitev individualne stopnje dampinga, ki bi se lahko uporabljala za prihodnje transakcije. Ta trditev se zato zavrne.

(14)

Vložnik se je skliceval na več preiskav v zvezi s pregledom novih izvoznikov, v okviru katerih so izvozniki izvedli samo eno prodajno transakcijo in jim je bila ne glede na to odobrena ugodna stopnja dampinga. Vložnik je od Komisije zahteval, naj bo v zvezi z zahtevkom v obravnavani zadevi dosledna.

(15)

Pregledi, na katere se je skliceval vložnik, so temeljili na preiskavah, v katerih je bila povprečna stopnja vzorca dejansko na voljo. Zato ni bilo treba določiti individualnih stopenj dampinga. V nasprotju s trditvami vložnika je metoda Komisije za presojo položaja novega izvoznika dosledna. Pri pregledu v zvezi s triklorizocianurno kislino s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (9) Komisija ni mogla uporabiti izvozne cene, zaradi česar je zaključila pregled, ne da bi vložniku lahko odobrila individualno stopnjo.

(16)

Vložnik je trdil, da je Komisija napačno ocenila dejanske dokaze v okviru določitve reprezentativnosti prodaje, primerjave izvozne cene s statističnimi podatki in cene njegove stranke pri nadaljnji prodaji.

(17)

Kar zadeva primerjavo izvozne cene, je vložnik trdil, da so bili njegovi izdelki uvrščeni med izdelke višjega cenovnega razreda in da so jim bile na mednarodnih natečajih pripisane cene glede na njihovo zasnovo, zato primerjava s statističnimi podatki o mešanem naboru, ki je pokazala višjo ceno, ni relevantna. Vložnik je izpodbijal tudi relevantnost informacij, ki jih je predložil avstrijski uvoznik, ki je transakcijo opredelil kot poskus, in trdil, da je šlo z vidika vložnika za običajno transakcijo in ne za poskus.

(18)

Komisija ugotavlja, da nobena od trditev vložnika ni vsebovala informacij, ki bi omajale informacije, ki jih je Komisija upoštevala pri presoji dejstev. Zato so kot take zavrnjene.

(19)

Vložnik je kot drugo možnost predlagal spremljanje ukrepov ali določitev minimalne uvozne cene.

(20)

Komisija ne more sprejeti nobenega od teh dveh vložnikovih zahtevkov. Spremljanje in minimalna uvozna cena nista primerna za položaj novega proizvajalca izvoznika. V primeru spremljanja bucik in sponk (10), na katerega je opozoril vložnik, je šlo za spremljanje položaja uvoza v primeru neuvedbe protidampinških ukrepov. Mehanizem minimalne uvozne cene je orodje za določitev stopnje dajatve za celoten izvoz zadevne države v postopkih, kadar Komisija meni, da je ta oblika ukrepa primerna glede na posebne okoliščine primera. V obravnavani zadevi so uvedeni ukrepi v obliki dajatev ad valorem, namen pregleda novinca pa ni pregled oblike ukrepov.

3.   REZULTATI PREISKAVE

3.1   Merila v zvezi z „novim proizvajalcem izvoznikom“

(21)

V skladu s členom 11(4) osnovne uredbe mora novi proizvajalec izvoznik izpolnjevati naslednja merila:

(a)

v obdobju preiskave, na osnovi katerega so bili ukrepi določeni, ni izvažal zadevnega izdelka v Unijo;

(b)

ni povezan z nobenim od izvoznikov ali proizvajalcev na Kitajskem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni s to uredbo, ter

(c)

zadevni izdelek je dejansko izvažal v Unijo po obdobju prvotne preiskave ali pa je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozi znatno količino zadevnega izdelka v Unijo.

(22)

Preiskava je potrdila, da vložnik ni izvažal zadevnega izdelka v prvotnem obdobju preiskave.

(23)

Vložnik je tudi pokazal, da ni povezan z nobenim od kitajskih proizvajalcev izvoznikov, za katerega veljajo protidampinški ukrepi v zvezi z zadevnim izdelkom.

(24)

V zvezi z merilom, da je vložnik začel izvažati zadevni izdelek v Unijo po obdobju prvotne preiskave, je Komisija ocenila naslednje. Vložnik je v obdobju preiskave v zvezi s pregledom izvedel le eno samo izvozno transakcijo z omejenim obsegom, zato je Komisija proučila, ali bi se lahko ta izvozna transakcija štela za zadostno v smislu natančnega odraza sedanjega in prihodnjega ravnanja vložnika pri izvozu. Natančneje, Komisija je nadalje analizirala: delež izvožene količine glede na celotno proizvodnjo in prodajne cene za EU glede na povprečne cene drugih kitajskih proizvajalcev izvoznikov, ki so v obdobju preiskave v zvezi s pregledom izvažali znatne količine v EU.

(25)

Vložnik je avstrijskemu uvozniku z eno transakcijo prodal 30 otroških koles, ki predstavljajo 1 % njegove celotne proizvodnje. Cena transakcije vložnika na ravni CIF je bila 73 % (11) višja od povprečne cene drugih kitajskih proizvajalcev izvoznikov na avstrijskem trgu. To je pokazalo, da ta transakcija ni bila izvedena pod običajnimi tržnimi pogoji.

(26)

Komisija je stopila v stik z uvoznikom, da bi pridobila dodatne informacije o naravi transakcije in vrednosti pri nadaljnji prodaji.

(27)

Avstrijski uvoznik je tudi potrdil, da je šlo le za poskusno transakcijo (ne za običajno poslovno transakcijo), da je bila nakupna cena previsoka in da je zato kolesa prodal končnim strankam po ceni, ki je bila nižja od nakupne cene.

3.2   Zaključek

(28)

Glede na navedeno je Komisija menila, da transakcija, ki jo je predložil vložnik, ni bila dovolj reprezentativna podlaga in ni dovolj natančno odražala njegovega sedanjega in prihodnjega ravnanja pri izvoznih cenah, ki bi lahko bilo podlaga za določitev individualnih stopenj dampinga. Na podlagi tega bi bilo treba preiskavo v zvezi s pregledom zaključiti.

4.   OBRAČUN PROTIDAMPINŠKE DAJATVE

(29)

Glede na navedene ugotovitve je Komisija sklenila, da bi bilo treba zaključiti pregled v zvezi z uvozom koles s poreklom iz Kitajske, ki jih proizvaja vložnik. Dajatev, ki se uporablja za „vse druge družbe“ v skladu s členom 1(2) Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379, bi se morala uporabljati tudi za izdelke, ki jih proizvaja vložnik. Zato bi bilo treba prenehati z registracijo uvoza vložnika ter na ta uvoz od datuma začetka tega pregleda obračunati dajatev, ki se na ravni države uporablja za vse druge družbe (48,5 %) in je bila uvedena z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1379. To ne posega v pravico uvoznikov, da zaprosijo za vračilo v skladu s členom 11(8) osnovne uredbe.

(30)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Pregled „novega izvoznika“, ki se je začel z Izvedbeno uredbo (EU) 2022/358, se zaključi.

2.   Člen 2 Izvedbene uredbe (EU) 2022/358 se razveljavi.

3.   Na uvoz izdelkov, ki jih proizvaja družba Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd se uvede protidampinška dajatev, ki se v skladu s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 uporablja za „vse druge družbe“ (dodatna oznaka TARIC B999) v Ljudski republiki Kitajski.

Člen 2

1.   Carinskim organom se odredi, da prenehajo z registracijo uvoza, ki se izvaja v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2022/358.

2.   Za izdelke, ki so bili registrirani v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) 2022/358, se z učinkom od 3. marca 2022 obračuna protidampinška dajatev iz člena 1(3).

3.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo veljavne določbe o carinskih dajatvah.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2474/93 z dne 8. septembra 1993 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz v Skupnost koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in dokončnem pobiranju začasne protidampinške dajatve (UL L 228, 9.9.1993, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 502/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 990/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po vmesnem pregledu v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 1225/2009 (UL L 153, 5.6.2013, str. 17).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).

(5)  Uredba Sveta (ES) št. 1095/2005 z dne 12. julija 2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Vietnama in o spremembi Uredbe (ES) št. 1524/2000 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev pri uvozu koles po poreklu iz Ljudske republike Kitajske (UL L 183, 14.7.2005, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1379 z dne 28. avgusta 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke, Tunizije, Kambodže, Pakistana in Filipinov, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 (UL L 225, 29.8.2019, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/358 z dne 2. marca 2022 o začetku pregleda v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2019/1379 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za enega kitajskega proizvajalca izvoznika, odpravi dajatve na uvoz navedenega proizvajalca izvoznika in uvedbi registracije takšnega uvoza (UL L 68, 3.3.2022, str. 9).

(8)  Poročilo pritožbenega organa, Mehika – protidampinški ukrepi za riž, točka 323.

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/619 z dne 12. aprila 2022 o zaključku pregledov v zvezi z „novim izvoznikom“ v okviru Izvedbene uredbe (EU) 2017/2230 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz triklorizocianurne kisline s poreklom iz Ljudske republike Kitajske za tri kitajske proizvajalce izvoznike, uvedbi dajatve na uvoz teh proizvajalcev in prenehanju registracije tega uvoza (UL L 115, 13.4.2022, str. 66).

(10)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1202 z dne 14. avgusta 2020 o zaključku protidampinškega postopka za uvoz bucik in sponk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter uvedbi nadzora nad uvozom bucik in sponk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 269, 17.8.2020, str. 40).

(11)  Opravljena je bila primerjava med ceno, po kateri je družba prodajala v EU, s povprečno uvozno ceno iz Kitajske na določenem trgu EU v istem obdobju. Ta primerjava je bila opravljena na ravni CIF, tj. upoštevala se je cena koles, ki so jo imela ta na meji z EU. Ob upoštevanju protidampinške dajatve v višini 48,5 % je bila cena za 99 % višja.


Top