EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2049

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2049 z dne 24. oktobra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/2325 glede priznavanja nekaterih nadzornih organov in izvajalcev nadzora za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo

C/2022/7437

OJ L 275, 25.10.2022, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2049/oj

25.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 275/64


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2049

z dne 24. oktobra 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/2325 glede priznavanja nekaterih nadzornih organov in izvajalcev nadzora za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 48(3) in člena 57(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/2325 (2) določa seznam tretjih držav, katerih sistemi pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (3).

(2)

Indija je Komisijo obvestila, da je njen pristojni organ suspendiral izvajalca nadzora „TQ Cert Services Private Limited“, zato bi bilo treba tega izvajalca nadzora črtati s seznama izvajalcev nadzora, ki jih priznava Indija.

(3)

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/2325 določa seznam nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih za namen enakovrednosti ter pristojnih za izvajanje nadzora in izdajo potrdil v tretjih državah. Glede na nove informacije in zahtevke, ki jih je Komisija prejela od sprejetja Izvedbene uredbe (EU) 2021/2325, bi bilo treba seznam nekoliko spremeniti.

(4)

V informacijskem sistemu za ekološko kmetovanje (OFIS) so bili sporočeni primeri neskladnosti za izvajalce nadzora „Control Union Certifications“ (BIO-149), „Ecocert SA“ (BIO-154), „Lacon GmbH“ (BIO-134) in „OneCert International PVT Ltd“ (BIO-152). Navedena obvestila se nanašajo na kontaminacijo velikega števila pošiljk proizvodov, pridelanih v Indiji in potrjenih kot ekoloških s strani navedenih izvajalcev nadzora. Proizvodi so bili kontaminirani s proizvodi in snovmi, ki niso dovoljeni v ekološki in/ali konvencionalni pridelavi v Uniji, in sicer v koncentracijah, ki so presegale, pogosto v veliki meri, mejne vrednosti ostankov, kot so določene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 (4). Kontaminirani so bili med drugim z etilen oksidom, ki je rakotvoren, mutagen in strupen za razmnoževanje.

(5)

Poleg tega navedeni izvajalci nadzora niso dokazali, da so bili ekološki proizvodi, uvoženi pod njihovim nadzorom, pridelani v skladu s pravili pridelave in ureditvami nadzora, ki bi bile enakovredne tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007 ter uredb Komisije (ES) št. 889/2008 (5) in (ES) št. 1235/2008 (6).

(6)

Poleg tega ti izvajalci nadzora niso sprejeli popravnih ukrepov v odgovor na ugotovljene nepravilnosti in kršitve.

(7)

Iz navedenih razlogov in v skladu s členom 4(1), točke (d)(iv), (d)(v) in (d)(vii), Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1342 (7) bi bilo treba izvajalce nadzora „Control Union Certifications“, „Ecocert SA“, „Lacon GmbH“ in „OneCert International PVT Ltd“ umakniti s seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih za Indijo za namene enakovrednosti v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007.

(8)

Izvajalec nadzora „A CERT European Organization for Certification S.A.“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega naslova.

(9)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „BioGro New Zealand Limited“ za preklic priznanja za vse tretje države, za katere je priznan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2325.

(10)

Izvajalec nadzora „Bureau Veritas Certification France SAS“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega internetnega naslova.

(11)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Ecocert SA“ za spremembo imena. Na podlagi prejetih informacij je ugotovila, da je upravičeno, da se ime navedenega izvajalca nadzora nadomesti z „Ecocert SAS“.

(12)

Akreditacijski organ IOAS je Komisijo obvestil o odvzemu akreditacije izvajalcu nadzora „FairCert Certification Services Pvt Ltd“. Komisija je izvajalca nadzora tudi pozvala, naj predloži veljavno potrdilo o akreditaciji ter sprejme ustrezne in pravočasne popravne ukrepe. Vendar izvajalec nadzora „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ ni zadovoljivo odgovoril v za to določenem roku. Nazadnje, izvajalec nadzora „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ Komisiji ni sporočil vseh informacij v zvezi s svojo tehnično dokumentacijo. Zaradi navedenih treh razlogov in v skladu s členom 4(1), točka (d)(iii), Delegirane uredbe (EU) 2021/1342 bi bilo treba izvajalca nadzora „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ umakniti s seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/2325 za vse tretje države.

(13)

Izvajalec nadzora „Kiwa Sativa“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega internetnega naslova.

(14)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Lacon GmbH“ za preklic priznanja za vse tretje države, za katere je priznan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2325.

(15)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „LETIS S.A.“ za preklic priznanja za Afganistan, Azerbajdžan, Belorusijo, Slonokoščeno obalo, Egipt, Etiopijo, Iran, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavijo, Maroko, Pakistan, Rusijo, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajino, Združene arabske emirate in Uzbekistan.

(16)

Akreditacijski organ IOAS je Komisijo obvestil o odvzemu akreditacije izvajalcu nadzora „LETIS S.A.“ za Turčijo. Komisija je izvajalca nadzora tudi pozvala, naj predloži veljavno potrdilo o akreditaciji za Turčijo ter sprejme ustrezne in pravočasne popravne ukrepe. Vendar izvajalec nadzora „LETIS S.A.“ ni zadovoljivo odgovoril v za to določenem roku. Iz navedenih dveh razlogov in v skladu s členom 4(1), točka (d)(iii), Delegirane uredbe (EU) 2021/1342 je upravičeno preklicati priznanje izvajalca nadzora „LETIS S.A.“ za Turčijo.

(17)

Izvajalec nadzora „OneCert International PVT Ltd“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega naslova in internetnega naslova.

(18)

Komisija je prejela zahtevek izvajalca nadzora „Oregon Tilth“ za preklic priznanja za Panamo.

(19)

Komisija je prejela zahtevek izvajalca nadzora „Organic Standard“ za preklic priznanja za Rusijo.

(20)

Komisija je prejela in proučila zahtevek izvajalca nadzora „Soil Association Certification Limited“, da prostovoljno preneha z dejavnostmi za vse tretje države, za katere je priznan v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2325.

(21)

Izvajalec nadzora „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega naslova.

(22)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2325 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(23)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) 2021/2325 se spremeni:

(1)

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2325 z dne 16. decembra 2021 o določitvi seznama tretjih držav ter seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo, v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 465, 29.12.2021, str. 8).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1342 z dne 27. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o informacijah, ki jih morajo poslati tretje države ter nadzorni organi in izvajalci nadzora za nadzor priznanja iz člena 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvožene ekološke proizvode, ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju navedenega nadzora (UL L 292, 16.8.2021, str. 20).


PRILOGA I

V Prilogi I k Uredbi (EU) 2021/2325 se v točki 5 vnosa za Indijo črta vrstica za šifro IN-ORG-006.


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (EU) 2021/2325 se spremeni:

(1)

v vnosu za „A CERT European Organization for Certification S.A.“ se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Naslov: 52, 19is Maiou Street, 57001 Thessaloniki, Grčija“;

(2)

vnos za „BioGro New Zealand Limited“ se črta;

(3)

v vnosu za „Bureau Veritas Certification France SAS“ se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Internetni naslov: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio“;

(4)

v tabeli v točki 3 vnosa za „Control Union Certifications“ se črta vrstica za Indijo;

(5)

vnos za „Ecocert SA“ se spremeni, kot sledi:

(a)

ime „Ecocert SA“ se nadomesti z „Ecocert SAS“;

(b)

v tabeli v točki 3 se črta vrstica za Indijo;

(6)

vnos za „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ se črta;

(7)

v vnosu za „Kiwa Sativa“ se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Internetni naslov: www.kiwa.com/pt“;

(8)

vnos za „Lacon GmbH“ se črta;

(9)

v vnosu za „LETIS S.A.“ se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:

Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentina

x

x

BO-BIO-135

Bolivija

x

x

BR-BIO-135

Brazilija

x

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

CO-BIO-135

Kolumbija

x

x

x

CR-BIO-135

Kostarika

x

DO-BIO-135

Dominikanska republika

x

x

x

EC-BIO-135

Ekvador

x

x

GT-BIO-135

Gvatemala

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

KY-BIO-135

Kajmanski otoki

x

x

MX-BIO-135

Mehika

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

PE-BIO-135

Peru

x

x

PY-BIO-135

Paragvaj

x

x

SV-BIO-135

Salvador

x

x

x

UY-BIO-135

Urugvaj

x

—“

(10)

vnos za „OneCert International PVT Ltd“ se spremeni, kot sledi:

(a)

točki 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.

Naslov: KA-23B, Near Greenphield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, Indija

2.

Internetni naslov: www.onecertinternational.com“;

(b)

v tabeli v točki 3 se črta vrstica za Indijo;

(11)

v tabeli v točki 3 vnosa za „Oregon Tilth“ se črta vrstica za Panamo;

(12)

v tabeli v točki 3 vnosa za „Organic Standard“ se črta vrstica za Rusijo;

(13)

vnos za „Soil Association Certification Limited“ se črta;

(14)

v vnosu za „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Naslov: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.“.


Top