EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1219

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1219 z dne 14. julija 2022 o spremembi Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 glede vzorcev spričeval za vstop pošiljk nekaterih sestavljenih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/4884

UL L 188, 15.7.2022, p. 75–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1219/oj

15.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/75


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1219

z dne 14. julija 2022

o spremembi Priloge III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 glede vzorcev spričeval za vstop pošiljk nekaterih sestavljenih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti člena 7(2), točka (a), Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (2) ter zlasti člena 238(3) in člena 239(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (3) in zlasti člena 90, prvi odstavek, točki (a) in (b), ter člena 126(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 (4) določa pravila glede veterinarskih spričeval iz Uredbe (EU) 2016/429, uradnih spričeval iz Uredbe (EU) 2017/625 in veterinarskih/uradnih spričeval na podlagi navedenih uredb, ki se zahtevajo za vstop nekaterih pošiljk živali in blaga v Unijo (v nadaljnjem besedilu: spričevala). Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 med drugim zlasti določa vzorce spričeval za vstop pošiljk nekaterih sestavljenih proizvodov v Unijo in njihov tranzit skozi Unijo.

(2)

Priloga III, poglavje 50, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 določa vzorec veterinarskega/uradnega spričevala za vstop netrajnih sestavljenih proizvodov in trajnih sestavljenih proizvodov, ki vsebujejo kakršno koli količino mesnih proizvodov, razen želatine, kolagena in visokorafiniranih proizvodov, in so namenjeni za prehrano ljudi, v Unijo (vzorec COMP). Priloga III, poglavje 52, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 določa vzorec veterinarskega spričevala za tranzit netrajnih sestavljenih proizvodov in trajnih sestavljenih proizvodov, ki vsebujejo kakršno koli količino mesnih proizvodov in so namenjeni za prehrano ljudi, skozi Unijo v tretjo državo neposredno ali po skladiščenju v Uniji (vzorec TRANSIT-COMP). Navedena vzorca vključujeta posebno potrdilo o zdravstvenem stanju živali za mlečne proizvode, ki jih vsebujejo sestavljeni proizvodi. Zahteve glede toplotne obdelave v navedenih potrdilih bi bilo treba uskladiti z obdelavami iz Priloge XXVII k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (5). Poleg tega bi bilo treba zahtevo za navedbo datumov proizvodnje mlečnih proizvodov in proizvodov na osnovi kolostruma, ki jih vsebujejo sestavljeni proizvodi, črtati kot odvečno glede na opis iz opombe 2, ki zajema vse sestavine živalskega izvora. Poleg tega bi bilo treba nekatere sprotne opombe v opombah k delu II k navedenima vzorcema dopolniti in pojasniti. Zato je treba ustrezno spremeniti Prilogo III, poglavji 50 in 52, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235.

(3)

Poleg tega bi bilo treba v Prilogi III, poglavje 52, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 črtati zahtevo za navedbo številke odobritve obrata izvora mlečnih proizvodov, ki jih vsebujejo sestavljeni proizvodi v tranzitu skozi Unijo, saj Unija ni končni namembni kraj navedenih sestavljenih proizvodov. Zato je treba ustrezno spremeniti Prilogo III, poglavje 52, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235.

(4)

Prilogo III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

V izogib kakršnim koli motnjam v trgovini v zvezi z vstopom pošiljk nekaterih sestavljenih proizvodov v Unijo in njihovim tranzitom skozi Unijo bi bilo treba v prehodnem obdobju pod določenimi pogoji še naprej dovoliti uporabo spričeval, izdanih v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/2235, kot se je uporabljala pred spremembami, uvedenimi s to uredbo.

(6)

Ker se Izvedbena uredba (EU) 2020/2235 uporablja od 21. aprila 2021, bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2020/2235, ki se uvedejo s to uredbo, zaradi pravne varnosti in za olajšanje trgovine začeti veljati čim prej.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Za prehodno obdobje do 15. aprila 2023 se pošiljkam nekaterih sestavljenih proizvodov, ki so jim priložena ustrezna spričevala, izdana v skladu z vzorci iz Priloge III, poglavji 50 in 52, k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235, kot se uporablja pred spremembami navedene izvedbene uredbe s to uredbo, še naprej dovoli vstop v Unijo in tranzit skozi njo, pod pogojem, da je spričevalo izdano najpozneje 15. januarja 2023.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(3)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval, vzorcev uradnih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij živali in blaga v Unijo in njihove premike znotraj Unije, uradne potrditve takšnih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 599/2004, izvedbenih uredb (EU) št. 636/2014 in (EU) 2019/628, Direktive 98/68/ES ter odločb 2000/572/ES, 2003/779/ES in 2007/240/ES (UL L 442, 30.12.2020, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379)


PRILOGA

Priloga III k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/2235 se spremeni:

(1)

poglavje 50 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 50

VZOREC VETERINARSKEGA/URADNEGA SPRIČEVALA ZA VSTOP NETRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV IN TRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV, KI VSEBUJEJO KAKRŠNO KOLI KOLIČINO MESNIH PROIZVODOV, RAZEN ŽELATINE, KOLAGENA IN VISOKORAFINIRANIH PROIZVODOV, IN SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI, V UNIJO (VZOREC COMP)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13
“;

(2)

poglavje 52 se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 52

VZOREC VETERINARSKEGA SPRIČEVALA ZA TRANZIT NETRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV IN TRAJNIH SESTAVLJENIH PROIZVODOV, KI VSEBUJEJO KAKRŠNO KOLI KOLIČINO MESNIH PROIZVODOV IN SO NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI, SKOZI UNIJO V TRETJO DRŽAVO NEPOSREDNO ALI PO SKLADIŠČENJU V UNIJI (VZOREC TRANSIT-COMP)

Image 14

Image 15

Image 16

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21


Top