EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1216

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1216 z dne 8. julija 2022 o odstopanju glede leta 2022 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/725

C/2022/4687

OJ L 188, 15.7.2022, p. 49–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1216/oj

15.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/49


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1216

z dne 8. julija 2022

o odstopanju glede leta 2022 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike, ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/725

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 62(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 (2) ter zlasti člena 8 in člena 18(1), drugi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 229/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1405/2006 (3) ter zlasti člena 7, člena 11(3) in člena 14(1), drugi pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi pandemije COVID-19 in posledičnih ukrepov, ki so jih uvedle države članice, je v vseh državah članicah prišlo do izjemnih upravnih težav pri načrtovanju in izvajanju pravočasnih pregledov na kraju samem v zahtevanem številu. Te težave bi lahko povzročile zamude pri izvajanju pregledov in posledičnem plačilu pomoči. Hkrati so kmetje izpostavljeni gospodarskim motnjam, ki jih je povzročila pandemija, ter se soočajo s finančnimi težavami in težavami z denarnim tokom.

(2)

Glede na to, da so navedene okoliščine brez primere, je Komisija sprejela izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/532 (4) in (EU) 2021/725 (5) za ublažitev navedenih težav z odstopanjem od različnih izvedbenih uredb, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike, v zvezi s časovno razporeditvijo in številom nekaterih upravnih pregledov in pregledov na kraju samem. Glede na podaljšanje težav zaradi nadaljevanja pandemije COVID-19 tudi v letu 2022 je primerno, da se podobni ukrepi določijo tudi za leto 2022.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 (6) med drugim določa pravila o časovni razporeditvi pregledov na kraju samem in stopnjah kontrole nekaterih pregledov na kraju samem v okviru integriranega sistema, vključno s shemami pomoči za živali. Poleg tega navedena uredba vsebuje pravila o pregledih na kraju samem v zvezi z merili za upravičenost, zavezami in drugimi obveznostmi v zvezi z vlogami za pomoč na žival ali zahtevki za plačilo v okviru podpornih ukrepov na žival, stopnjah kontrole za ukrepe za razvoj podeželja, ki niso vezani na površino in na živali, ter najmanjših stopnjah kontrole v zvezi z navzkrižno skladnostjo.

(4)

Členi 24(4), 48(5), 49(1), 52(1), 60(2) in 71(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 določajo nekatera pravila, ki jih mora pristojni organ upoštevati pri izvajanju upravnih pregledov ali pregledov na kraju samem. Glede na okoliščine zaradi pandemije COVID-19 je primerno spodbujati izvajanje navedenih pregledov z daljinskim zaznavanjem in uporabo novih tehnologij, kot so sistemi brezpilotnega zrakoplova, geografsko označene fotografije, sprejemniki globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) v kombinaciji s skupno evropsko geostacionarno navigacijsko storitvijo (EGNOS) in sistemom Galileo, podatki, ki jih zajamejo sateliti Sentinel programa Copernicus, in druga ustrezna dokumentarna dokazila, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti z merili za upravičenost, zavezami ali drugimi obveznostmi za zadevno shemo pomoči ali podporni ukrep ter z zahtevami in standardi, upoštevnimi za navzkrižno skladnost.

(5)

Člena 26(4) in 42(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 vsebujeta pravila o pregledih na kraju samem, s katerimi se preveri, ali so izpolnjena vsa merila za upravičenost, zaveze in druge obveznosti, zajete pa so vse živali, za katere so bile predložene vloge za pomoč ali zahtevki za plačilo v okviru shem pomoči za živali ali podpornih ukrepov na žival, ki jih je treba preveriti. Glede na trenutne razmere je primerno določiti, da se države članice, kadar ne morejo izvajati pregledov na kraju samem v skladu z navedenimi določbami in alternativni dokazi niso na voljo, lahko odločijo, da bodo navedene preglede za leto zahtevka 2022 ali koledarsko leto 2022 izvedle v katerem koli času leta, če bodo še vedno omogočali preverjanje pogojev za upravičenost.

(6)

Izpolnjevanje več obveznosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1306/2013 za navzkrižno skladnost in v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7) za sheme pomoči in podporne ukrepe za živali temelji na posebnih in diferenciranih časovnih okvirih, zato je treba preglede na kraju samem izvesti znotraj teh okvirov. Ukrepi, ki so jih države članice sprejele za zajezitev pandemije COVID-19, vplivajo na zmožnost izvedbe zahtevanih pregledov na kraju samem natančno in v roku, ki ustreza navedenim obveznostim. Nekaterih vrst pregledov morda tudi ni mogoče izvesti z uporabo novih tehnologij, ki bi nadomestile obiske na kmetiji. Zato je treba v zvezi z nekaterimi pregledi, ki jih je treba opraviti v letu 2022, odstopati od členov 30 do 33, 40a, 50, 52 in člena 68(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 ter zmanjšati minimalno stopnjo pregledov na kraju samem v primerjavi z običajnimi stopnjami kontrole za sheme pomoči in podporne ukrepe na površino in na živali, ukrepe za razvoj podeželja (razen tistih v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema) oziroma navzkrižno skladnost.

(7)

Da bi ohranili preventivni učinek pregledov, je treba za leto zahtevka 2022 ohraniti obveznost iz člena 35 ter členov 50(5) in 68(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, da se povečajo stopnje kontrole zaradi večjih neskladnosti, ugotovljenih med pregledi, izvedenimi v predhodnem letu. Zaradi večjih neskladnosti, ugotovljenih med pregledi na kraju samem v letu 2021, bi bilo treba povečati stopnjo pregledov na kraju samem za leto 2022. Zato bi morale države članice, ki so na podlagi člena 35 ali členov 50(5) ali 68(4) navedene uredbe obvezane povečati stopnjo kontrole v letu zahtevka 2022 in se odločijo uporabiti znižane stopnje kontrole iz te uredbe, navedena povečanja uporabiti poleg znižanih stopenj kontrole iz te uredbe.

(8)

Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 180/2014 (8) in (EU) št. 181/2014 (9) določata stopnje kontrole za preglede posebnih ukrepov za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in na manjših egejskih otokih. Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, ki vplivajo tudi na najbolj oddaljene regije Unije in manjše egejske otoke, je primerno odstopati od navedenih uredb in podaljšati možnost uporabe novih tehnologij kot alternativnih virov dokazov v zvezi s pregledi ter prilagoditi stopnje kontrole za preglede na kraju samem za leto 2022. Kljub temu bi bilo treba za ohranitev preventivnega učinka pregledov v skladu z izvedbenima uredbama (EU) št. 180/2014 in (EU) št. 181/2014 ohraniti obveznost povečanja stopnje kontrole v skladu s členom 59(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013. Zato bi morale države članice, ki so na podlagi člena 59(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 obvezane povečati stopnjo kontrole v letu zahtevka 2022 in se odločijo za znižane stopnje kontrole iz te uredbe, uporabiti navedena povečanja poleg znižanih stopenj kontrole.

(9)

Člen 24 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 (10) določa, da države članice pregledajo, tudi na kraju samem, merila za priznanje organizacij proizvajalcev ali združenj organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave. Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, se pregledi na kraju samem v zvezi z merili za priznanje v letu 2022 ne bi smeli uporabljati.

(10)

Člen 27(2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 določa, da vzorec za letne preglede na kraju samem zajema najmanj 30 % celotnega zneska zaprošene pomoči. Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice morda ne bodo mogle izpolniti navedenih zahtev, zato bi jim bilo treba dovoliti, da v letu 2022 izvedejo manjši delež navedenih pregledov.

(11)

Člen 27(7) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 določa, da se pri dejavnostih na posameznih kmetijskih gospodarstvih članov organizacij proizvajalcev, zajetih v vzorec iz člena 27(2) navedene uredbe, opravi vsaj en obisk, namenjen preverjanju izvajanja. Zaradi ukrepov, sprejetih kot odziv na pandemijo COVID-19, države članice morda ne bodo mogle izpolniti teh zahtev, zato zanje v letu 2022 ne bi smele veljati zahteve glede pogostosti obiskov na posameznih kmetijskih gospodarstvih organizacij proizvajalcev.

(12)

Člen 29(2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 določa, da pregledi prve stopnje za umike s trga zajemajo 100 % količine proizvodov, umaknjenih s trga, razen tistih, ki so namenjeni za brezplačno razdelitev, pri katerih lahko države članice v skladu s členom 29(3) navedene uredbe preverijo manjši delež, ki pa ne sme biti manjši od 10 % zadevnih količin v tržnem letu katere koli zadevne organizacije proizvajalcev. Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice morda ne bodo mogle izpolniti navedene zahteve, zato bi jim bilo treba dovoliti, da v letu 2022 preverijo manjši delež, ki pa ne sme biti manjši od 10 % zadevnih količin v tržnem letu katere koli zadevne organizacije proizvajalcev, tudi za druge proizvode, umaknjene s trga, ne glede na njihovo namembnost.

(13)

Člen 30(3) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 določa, da mora vsak pregled vključevati vzorec, ki zajema najmanj 5 % količin, ki jih je organizacija proizvajalcev v tržnem letu umaknila s trga. Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice morda ne bodo mogle izpolniti navedene zahteve, zato bi jim bilo treba dovoliti, da v letu 2022 uporabijo vzorce, ki zajemajo najmanj 3 % količin, ki jih je organizacija proizvajalcev v tržnem letu 2020 umaknila s trga.

(14)

Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, bodo države članice v letu 2022 še vedno izredno težko izvajale preglede na kraju samem za letne vloge za pomoč, preglede prve in druge stopnje za umike s trga ter preglede zgodnjega obiranja in opustitve spravila, kot je določeno v členih 27(2) in (7), 29(2), 30(3) oziroma 31(1) in (2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892. Zato bi bilo treba državam članicam dovoliti, da opredelijo preglede, ki so enakovredni pregledom na kraju samem, kot so geografsko označene fotografije, datirane fotografije, datirana poročila o nadzoru z droni, upravni pregledi ali videokonference z upravičenci.

(15)

Zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, bodo države članice v letu 2022 še vedno težko izvajale sistematične in na vzorcu temelječe preglede na kraju samem za dejavnosti, podprte na podlagi členov 45 do 52 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11). Zato bi bilo treba za proračunsko leto 2022 uvesti odstopanje od členov 32(1) in 42(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1150 (12), ki je bilo že uvedeno za proračunski leti 2020 in 2021, da se državam članicam omogoči, da opredelijo kontrole, enakovredne sistematičnim pregledom na kraju samem, kot so datirane fotografije, datirana poročila o nadzoru z droni, upravni pregledi ali videokonference z upravičenci, in zagotavljajo upoštevanje zakonodaje v zvezi s podpornimi programi v vinskem sektorju pred izvedbo plačil.

(16)

Za proračunsko leto 2022 bodo države članice tudi težko izvajale sistematične preglede na kraju samem za dejavnosti zelene trgatve, podprte na podlagi člena 47 Uredbe (EU) št. 1308/2013, v roku iz člena 43(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150. Zato bi bilo treba uvesti odstopanje, s katerim bi se zaključek pregledov odložil na 15. september 2022.

(17)

Člen 27(3) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274 (13) določa število vzorcev svežega grozdja, ki se na zadevni parceli v vinogradu odvzamejo v času trgatve za vzpostavitev banke podatkov izotopskih analiz iz člena 39 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 (14). V primerih, ko države članice zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, še vedno ne morejo izvesti tovrstnih pregledov, bi jim bilo treba dovoliti odstopanje od najmanjšega števila vzorcev.

(18)

Člen 31(2), točka (b), Izvedbene uredbe (EU) 2018/274 določa, da morajo države članice izvesti letne preglede na kraju samem pri vsaj 5 % vseh vinogradnikov, opredeljenih v registru vinogradov. Ker je zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, še naprej materialno težko izvajati tovrstne preglede v več državah članicah proizvajalkah vina, bi bilo treba za leto 2022 ta delež zmanjšati. Iz istega razloga bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v letu 2022 začasno prenehajo izvajati sistematične preglede na kraju samem iz člena 31(2), točka (c), navedene uredbe, ki se izvajajo na površinah, zasajenih z vinsko trto, ki niso vključene v nobeno dokumentacijo o vinogradniku.

(19)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2014 (15) v zvezi z delovnimi programi za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk vsebuje pravila o pregledih na kraju samem, da se preveri, ali se upoštevajo pogoji dodelitve finančnih sredstev Unije. Ukrepi, sprejeti za zajezitev pandemije COVID-19, bi lahko otežili izvedbo navedenih pregledov v skladu z zahtevami člena 6 navedene uredbe. Zato je primerno državam članicam zagotoviti prožnost, tako da se v koledarskem letu 2022 omogoči nadomestitev pregledov na kraju samem z alternativnimi pregledi.

(20)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 (16) v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva vsebuje pravila o spremljanju in pregledih glede pravilnega izvajanja nacionalnih čebelarskih programov, dejansko nastalih izdatkov in pravilnega števila čebeljih panjev, ki ga prijavijo čebelarji. V skladu s členom 8(3) navedene uredbe države članice zagotovijo, da se v okviru njihovih čebelarskih programov s pregledi na kraju samem preveri najmanj 5 % prosilcev za pomoč. Ukrepi, sprejeti za zajezitev pandemije COVID-19, bi lahko otežili izvedbo zadostnega števila pregledov na kraju samem, ki je potrebno za dosego navedenega praga. Zato je primerno, da se državam članicam zagotovi prožnost in omogoči odstopanje od navedene zahteve. Vendar se zaradi takega odstopanja ne bi smelo povečati tveganje za neupravičeno izplačane zneske. Zato bi bilo treba vsako zmanjšanje števila pregledov na kraju samem v čim večji meri nadomestiti z alternativnimi kontrolami.

(21)

Zaradi prejšnjih možnosti prilagodljivosti, ki so bile državam članicam ponujene v zadnjih dveh letih v zvezi s povečanjem stopenj kontrole, je pomembno ponovno vzpostaviti prvotno pravilo, ki ima znaten odvračilni učinek, in pojasniti, katero leto bi bilo treba upoštevati pri določanju povečanja stopnje kontrole v skladu s členom 35, členom 50(5) in členom 68(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 ter členom 59(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013. Glede na morebitne spremembe, ki jih države članice uvedejo v svojih kontrolnih postopkih po odkritju neskladnosti, se uporaba popravnih mehanizmov, ki se nanašajo na neskladnosti, ugotovljene med kontrolami v zvezi z letom zahtevka 2019, ne šteje za ustrezno in bi bilo treba upoštevati zadnje leto. Zato je treba spremeniti člene 3, 5 in 6 Izvedbene uredbe (EU) 2021/725.

(22)

Odstopanja od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368, določena v tej uredbi, bi morala državam članicam omogočiti, da se izognejo zamudam pri kontrolnih ukrepih in obravnavanju vlog za pomoč ter preprečijo zamude pri plačilih upravičencem za leto 2022. Pomembno pa je, da navedena odstopanja ne ovirajo dobrega finančnega poslovodenja in zahteve po zadostni ravni zanesljivosti. Države članice, ki uporabljajo navedena odstopanja, so zato odgovorne za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev, da se preprečijo preplačila ter sproži izterjava neupravičeno izplačanih zneskov. Poleg tega bi morala biti uporaba navedenih odstopanj vključena v izjavo o upravljanju iz člena 7(3), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) št. 1306/2013 za proračunski leti 2022 in 2023.

(23)

Za zagotovitev nemotenega izvajanja ukrepov iz te uredbe, ki so potrebni, da države članice organizirajo kampanje za kontrole ob upoštevanju ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije in se retroaktivno uporabljati, da bi države članice lahko izvedle predvidene spremembe od začetka zadevnih kampanj za kontrole: ukrepi iz poglavij I in II ter oddelkov 3 in 4 poglavja III bi se morali uporabljati od 1. januarja 2022, kar ustreza letu zahtevka v integriranem administrativnem in kontrolnem sistemu ali koledarskemu letu za podporne ukrepe za razvoj podeželja, ki niso vezani na površino in na živali, ter ukrepe v vinskem sektorju; ukrepi iz oddelkov 1 in 2 poglavja III bi se morali uporabljati od 16. oktobra 2021, kar ustreza proračunskemu letu, ukrepi iz oddelka 5 poglavja III pa bi se morali uporabljati od 1. avgusta 2021, kar ustreza čebelarskemu letu.

(24)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijska sklada, Odbora za neposredna plačila, Odbora za razvoj podeželja in Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

ODSTOPANJA OD UREDBE (EU) ŠT. 809/2014

Člen 1

Države članice se lahko za preglede, ki jih je treba izvesti za leto zahtevka 2022 oziroma koledarsko leto 2022, z odstopanjem od členov 24(4), 48(5), 49(1), 52(1), člena 60(2), tretji pododstavek, in člena 71(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, odločijo, da se pregledi na terenu, ki jih je treba izvesti na podlagi navedene uredbe, zlasti obiski na terenu in pregledi na kraju samem, v celoti nadomestijo z uporabo fotointerpretacije satelitskih ortofoto posnetkov ali ortofoto posnetkov iz zraka ali z uporabo novih tehnologij, kot so geografsko označene fotografije, ali z drugimi ustreznimi dokazi, vključno z dokumentarnimi dokazi, ki jih upravičenec predloži na zahtevo pristojnega organa, ki bi lahko omogočili dokončne ugotovitve v skladu z zahtevami pristojnega organa.

Če obiskov podprte operacije ali naložbenega območja iz člena 48(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 ni mogoče nadomestiti z ustreznimi dokumentarnimi dokazili, države članice te obiske izvedejo po izvedbi končnega plačila.

Člen 2

Države članice se lahko z odstopanjem od členov 26(4) in 42(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, ne morejo izvesti pregledov na kraju samem v zahtevanem časovnem okviru v skladu s temi določbami, alternativne metode, vključno z uporabo novih tehnologij, pa ne morejo zagotoviti potrebnih dokazov, odločijo, da bodo navedene preglede za leto zahtevka 2022 ali koledarsko leto 2022 izvedle kadar koli v letu, če še vedno omogočajo preverjanje pogojev za upravičenost.

Člen 3

1.   Kadar zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice v letu zahtevka 2022 oziroma koledarskem letu 2022 ne morejo izvesti pregledov na kraju samem v skladu z zahtevami iz členov 30 do 33, člena 40a(1), prvi pododstavek, točka (c), člena 40a(2), točka (b), člena 50(1), prvi pododstavek, člena 52(2), člena 60(2), tretji pododstavek, ter člena 68(1), prvi pododstavek, Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014, se lahko države članice odločijo, da uporabijo pravila iz odstavkov 2 do 10 tega člena.

2.   Z odstopanjem od člena 30 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je v letu zahtevka 2022 stopnja kontrole vsaj:

(a)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za shemo osnovnega plačila ali shemo enotnega plačila na površino;

(b)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za prerazporeditveno plačilo;

(c)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za plačilo za območja z naravnimi omejitvami;

(d)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za plačilo za mlade kmete;

(e)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za plačila na površino na podlagi prostovoljne vezane podpore;

(f)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za plačilo na podlagi sheme za male kmete;

(g)

10 % površin, prijavljenih za proizvodnjo konoplje;

(h)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za posebno plačilo za bombaž.

Države članice, ki so se v skladu s členom 36 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 že odločile, da bodo znižale stopnje kontrole za nekatere sheme na 3 %, lahko dodatno znižajo odstotke, določene za navedene sheme iz tega odstavka, na 1 %. Države članice, ki so uvedle sistem predhodne odobritve za gojenje konoplje v skladu s členom 36(6) navedene uredbe, stopnje kontrole ne zmanjšajo pod 10 %.

3.   Z odstopanjem od člena 31 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je v letu zahtevka 2022 stopnja kontrole vsaj:

(a)

3 % vseh upravičencev, ki morajo upoštevati kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje;

(b)

1 % od:

(i)

bodisi vseh upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za plačilo za zeleno komponento in so oproščeni obveznosti glede diverzifikacije kmetijskih rastlin in površine z ekološkim pomenom, ker ne dosegajo pragov iz členov 44 in 46 Uredbe (EU) št. 1307/2013, ter na katere se ne nanašajo obveznosti iz člena 45 navedene uredbe;

(ii)

bodisi upravičencev, ki v letih, ko se člen 44 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 639/2014 (17) ne uporablja v državi članici, izpolnjujejo pogoje za plačilo za zeleno komponento in so oproščeni obveznosti glede diverzifikacije kmetijskih rastlin in površine z ekološkim pomenom, ker ne dosegajo pragov iz členov 44 in 46 Uredbe (EU) št. 1307/2013, ter na katere se ne nanaša obveznost iz člena 45(1) navedene uredbe;

(c)

3 % vseh upravičencev, ki morajo upoštevati prakse zelene komponente in uporabljajo nacionalne ali regionalne sheme okoljskega certificiranja, kot so navedene v členu 43(3), točka (b), Uredbe (EU) št. 1307/2013.

Stopnja kontrole iz prvega pododstavka, točka (a), istočasno zajema vsaj 3 % vseh upravičencev, ki imajo okoljsko občutljive površine s trajnim travinjem, ki so na območjih, zajetih z Direktivo Sveta 92/43/EGS (18) ali Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (19), in nova občutljiva območja iz člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

4.   Z odstopanjem od člena 32 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je v letu zahtevka 2022 stopnja kontrole vsaj:

(a)

3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za ukrepe za razvoj podeželja;

(b)

3 % vseh kolektivov, ki vložijo kolektivni zahtevek.

Triodstotna stopnja kontrole iz prvega pododstavka, točka (a), se za ukrepe, določene v členih 28 in 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (20), doseže za posamezni ukrep.

5.   Z odstopanjem od člena 33 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je v letu zahtevka 2022 stopnja kontrole vsaj 3 % vseh upravičencev, ki zaprosijo za sheme pomoči za živali, in zajema vsaj 3 % živali.

6.   Z odstopanjem od člena 40a(1), prvi pododstavek, točka (c), prvi stavek, Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se ustrezni pregledi meril za upravičenost, zavez in drugih obveznosti izvedejo za vsaj 3 % zadevnih upravičencev.

7.   Z odstopanjem od člena 40a(2), točka (b), Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se preverjanje vsebnosti tetrahidrokanabinola v konoplji opravi na vsaj 10 % površine.

8.   Z odstopanjem od člena 50(1), prvi pododstavek, in člena 60(2), tretji pododstavek, Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je v koledarskem letu 2022 stopnja pregledov vsaj 3 %.

9.   Z odstopanjem od člena 52(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je stopnja kontrole v koledarskem letu 2022 za naknadne preglede vsaj 0,6 %.

10.   Z odstopanjem od člena 68(1), prvi pododstavek, Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 je najmanjša stopnja kontrole v letu zahtevka 2022 za navzkrižno skladnost 0,5 %.

POGLAVJE II

ODSTOPANJA OD POSEBNIH UKREPOV V KORIST NAJBOLJ ODDALJENIH REGIJ UNIJE IN MANJŠIH EGEJSKIH OTOKOV

ODDELEK 1

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014

Člen 4

1.   Države članice se lahko v letu 2022 z odstopanjem od člena 16(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 odločijo, da bodo v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, v najbolj oddaljenih regijah ne morejo izvajati fizičnih pregledov v skladu s pravili iz navedene določbe, fizične preglede organizirale v skladu s pravili iz odstavka 2 tega člena.

2.   Fizični pregledi v zadevni najbolj oddaljeni regiji v zvezi z uvozom, vnosom, izvozom in odpremo kmetijskih proizvodov se izvedejo na reprezentativnem vzorcu, ki zajema vsaj 3 % dovoljenj in potrdil, predloženih v skladu s členom 9 Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014.

3.   Države članice se lahko v letu 2022 z odstopanjem od člena 22 Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 odločijo, da bodo v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, v najbolj oddaljenih regijah ne morejo izvajati pregledov na kraju samem v skladu s pravili iz navedenega člena, preglede na kraju samem organizirale v skladu s pravili iz odstavka 4 tega člena.

4.   Na podlagi analize tveganja, izvedene v skladu s členom 24(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014, pristojni organi izvedejo preglede na kraju samem z vzorčenjem vsaj 3 % vlog za pomoč. Vzorec zajema tudi vsaj 3 % količin, za katere se uporablja pomoč za posamezen ukrep.

5.   Države članice se lahko z odstopanjem od člena 16(2) in člena 22 Izvedbene uredbe (EU) št. 180/2014 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, za leto 2022 ne morejo izvajati pregledov na kraju samem za posebne ukrepe v korist najbolj oddaljenih regij v skladu z navedenimi pravili, odločijo:

(a)

preglede na kraju samem nadomestiti z uporabo novih tehnologij, vključno z geografsko označenimi fotografijami, datiranimi fotografijami, datiranimi poročili o nadzoru z droni, videokonferencami z upravičenci ali kakršnimi koli ustreznimi dokumentarnimi dokazi, ki bi lahko služili kot podpora pri preverjanju pravilnega izvajanja ukrepov;

(b)

navedene preglede izvesti kadar koli v letu, če še vedno omogočajo preverjanje pogojev za upravičenost, tudi po izvršitvi končnega plačila.

ODDELEK 2

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) št. 181/2014

Člen 5

1.   Grčija se lahko v letu 2022 z odstopanjem od člena 13(2) Izvedbene uredbe (EU) št. 181/2014 odloči, da bo v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, ne more izvajati fizičnih pregledov v skladu s pravili iz navedene določbe, fizične preglede organizirala v skladu s pravili iz odstavka 2 tega člena.

2.   Fizični pregledi na manjših egejskih otokih ob vstopu kmetijskih proizvodov se izvedejo na reprezentativnem vzorcu, ki zajema vsaj 3 % certifikatov, predloženih v skladu s členom 7 Izvedbene uredbe (EU) št. 181/2014. Fizični pregledi na manjših egejskih otokih ob izvozu ali odpošiljanju iz oddelka 3 navedene uredbe se izvedejo na reprezentativnem vzorcu, ki zajema vsaj 3 % dejavnosti, na podlagi profilov tveganja, ki jih je določila Grčija.

3.   Grčija se lahko v letu 2022 z odstopanjem od člena 20 Izvedbene uredbe (EU) št. 181/2014 odloči, da bo v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, ne more izvajati pregledov na kraju samem v skladu s pravili iz navedenega člena, preglede na kraju samem organizirala v skladu s pravili iz odstavka 4 tega člena.

4.   Na podlagi analize tveganja v skladu s členom 22(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 181/2014 pristojni organi izvedejo preglede na kraju samem z vzorčenjem vsaj 3 % vlog za pomoč za posamezen ukrep. Vzorec zajema tudi vsaj 3 % količin, za katere se uporablja pomoč za posamezen ukrep.

5.   Grčija se lahko z odstopanjem od člena 13(2) in člena 20 Izvedbene uredbe (EU) št. 181/2014 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, za leto 2022 ne more izvajati pregledov na kraju samem za posebne ukrepe v korist manjših egejskih otokov v skladu z navedenimi pravili, odloči:

(a)

preglede na kraju samem nadomestiti z uporabo novih tehnologij, vključno z geografsko označenimi fotografijami, datiranimi fotografijami, datiranimi poročili o nadzoru z droni, videokonferencami z upravičenci ali kakršnimi koli ustreznimi dokumentarnimi dokazi, ki bi lahko služili kot podpora pri preverjanju pravilnega izvajanja ukrepov;

(b)

navedene preglede izvesti kadar koli v letu, če še vedno omogočajo preverjanje pogojev za upravičenost, tudi po izvršitvi končnega plačila.

POGLAVJE III

ODSTOPANJA OD PRAVIL O IZVAJANJU SKUPNE UREDITVE TRGOV

ODDELEK 1

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2017/892

Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 24 Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 se pregledi na kraju samem za merila za priznanje ne uporabljajo za leto 2022.

2.   Z odstopanjem od člena 27(2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 pregledi na kraju samem iz člena 27 navedene uredbe v letu 2022 zadevajo vzorec, ki zajema vsaj 10 % celotnega zneska zaprošene pomoči za leto 2021.

3.   Z odstopanjem od člena 27(7) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 se pravilo, da se pri dejavnostih na posameznih kmetijskih gospodarstvih članov organizacij proizvajalcev, zajetih v vzorec iz člena 27(2) navedene uredbe, opravi vsaj en obisk prostorov, v katerih se izvaja dejavnost, namenjen preverjanju izvajanja, ne uporablja za preglede na kraju samem, ki se izvajajo v letu 2022.

4.   Z odstopanjem od člena 29(2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 lahko države članice v letu 2022 v zvezi z vsemi proizvodi, umaknjenimi s trga, ne glede na njihovo predvideno namembnost, pregledajo manjši delež od tistega, ki je določen v navedeni določbi, če ta ni manjši od 10 % zadevnih količin v tržnem letu katere koli organizacije proizvajalcev.

5.   Z odstopanjem od člena 30(3) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 v letu 2022 vsak pregled vključuje vzorec, ki zajema vsaj 3 % količin, ki jih je organizacija proizvajalcev v tržnem letu 2021 umaknila s trga.

6.   Z odstopanjem od členov 27(2) in (7), 29(2), 30(3) ter 31(1) in (2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/892 se v letu 2022 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice ne morejo izvajati pregledov na kraju samem v skladu z navedenimi določbami, taki pregledi lahko nadomestijo z drugimi vrstami pregledov, ki jih določijo države članice, kot so geografsko označene fotografije, datirane fotografije, datirana poročila o nadzoru z droni, upravni pregledi ali videokonference z upravičenci.

ODDELEK 2

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150

Člen 7

1.   Z odstopanjem od členov 32(1) in 42(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 se v proračunskem letu 2022 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice ne morejo izvajati pregledov na kraju samem v skladu z navedenimi določbami, taki pregledi lahko nadomestijo z drugimi vrstami nadzora, ki jih določijo države članice, kot so datirane fotografije, datirana poročila o nadzoru z droni, upravni pregledi ali videokonference z upravičenci, ki zagotavljajo upoštevanje pravil v zvezi s podpornimi programi v vinskem sektorju.

2.   Z odstopanjem od člena 43(3) Izvedbene uredbe (EU) 2016/1150 se v proračunskem letu 2022 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, države članice ne morejo izvajati pregledov na kraju samem v skladu z navedeno določbo, taki pregledi dejavnosti zelene trgatve izvedejo do 15. septembra 2022.

ODDELEK 3

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2018/274

Člen 8

1.   Države članice lahko z odstopanjem od člena 27(3) Izvedbene uredbe (EU) 2018/274 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, v času trgatve v letu 2022 ne morejo pobrati in predelati svežega grozdja v količini, ki bi zadostovala za število vzorcev, določeno v delu II Priloge III k navedeni uredbi, odstopajo od navedenega števila vzorcev.

2.   Države članice z odstopanjem od člena 31(2), točka (b), Izvedbene uredbe (EU) 2018/274 v primerih, ko zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, v letu 2022 ne morejo izvajati pregledov na kraju samem v skladu z navedeno določbo, izvedejo take preglede pri vsaj 3 % vseh vinogradnikov, opredeljenih v registru vinogradov.

3.   Države članice lahko v letu 2022 z odstopanjem od člena 31(2), točka (c), Izvedbene uredbe (EU) 2018/274 začasno prenehajo izvajati sistematične preglede na kraju samem, ki se izvajajo na površinah, zasajenih z vinsko trto, ki niso vključene v nobeno dokumentacijo o vinogradniku, kadar zaradi ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije COVID-19, ne morejo izvajati takih pregledov.

ODDELEK 4

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

Člen 9

Kadar jim ukrepi, sprejeti za zajezitev pandemije COVID-19, preprečujejo pravočasno izvedbo pregledov na kraju samem v koledarskem letu 2022, se lahko države članice z odstopanjem od člena 6 Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 odločijo, da preglede na kraju samem delno ali v celoti nadomestijo z upravnimi pregledi ali uporabo ustreznih dokazov, vključno z geografsko označenimi fotografijami, videokonferencami ali drugimi dokazi v elektronski obliki.

ODDELEK 5

Odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368

Člen 10

Države članice se lahko z odstopanjem od člena 8(3) Izvedbene uredbe (EU) 2015/1368 v čebelarskem letu 2022 odločijo za odstopanje od praga 5 % glede pregledov na kraju samem pri prosilcih za pomoč v okviru svojega čebelarskega programa, če načrtovane preglede na kraju samem nadomestijo z alternativnimi pregledi, pri katerih se zahtevajo fotografije, uporabljajo videokonference ali ki potekajo na kakršen koli drug način, ki bi lahko služil kot podpora pri preverjanju pravilnega izvajanja ukrepov iz čebelarskega programa.

POGLAVJE IV

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/725

Člen 11

Izvedbena uredba (EU) 2021/725 se spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od člena 35 Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se lahko države članice odločijo, da ne uporabijo povečanja stopnje kontrol, ki bi se moralo uporabiti v letu zahtevka 2021 za sheme pomoči in podporne ukrepe iz odstavkov 2 do 5 tega člena.“;

(b)

odstavek 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.   Z odstopanjem od člena 50(5) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se lahko države članice odločijo, da ne uporabijo povečanja stopnje kontrol, ki bi se moralo uporabiti v koledarskem letu 2021 za sheme pomoči in podporne ukrepe iz odstavkov 2 do 5 tega člena.“;

(c)

odstavek 13 se nadomesti z naslednjim:

„13.   Z odstopanjem od člena 68(4) Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 se lahko države članice odločijo, da ne uporabijo povečanja stopenj kontrol, ki bi se moralo uporabiti v letu zahtevka 2021.“;

2.

v členu 5 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od člena 59(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 se lahko države članice odločijo, da ne uporabijo povečanja stopnje kontrol, ki bi se moralo uporabiti v letu zahtevka 2021 za sheme pomoči in podporne ukrepe iz odstavkov 1 do 5 tega člena.“;

3.

v členu 6 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Z odstopanjem od člena 59(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 se lahko Grčija odloči, da ne uporabi povečanja stopnje kontrol, ki bi se moralo uporabiti v letu zahtevka 2021 za sheme pomoči in podporne ukrepe iz odstavkov 1 do 5 tega člena.“.

POGLAVJE V

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 12

Za države članice, ki uporabljajo določbe iz poglavij I, II in III, izjava o upravljanju v skladu s členom 7(3), prvi pododstavek, točka (b), Uredbe (EU) št. 1306/2013 za proračunski leti 2022 in 2023 vključuje potrdilo, da so bila preprečena preplačila upravičencem in je bila sprožena izterjava neupravičeno izplačanih zneskov na podlagi preverjanja vseh potrebnih informacij.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Poglavji I in II, poglavje III, oddelka 3 in 4, ter poglavje IV se uporabljajo od 1. januarja 2022.

Poglavje III, oddelka 1 in 2, se uporablja od 16. oktobra 2021.

Poglavje III, oddelek 5, se uporablja od 1. avgusta 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. julija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  UL L 78, 20.3.2013, str. 23.

(3)  UL L 78, 20.3.2013, str. 41.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/532 z dne 16. aprila 2020 o odstopanju glede leta 2020 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) 2017/39, (EU) 2015/1368 in (EU) 2016/1240 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L 119, 17.4.2020, str. 3).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/725 z dne 4. maja 2021 o odstopanju glede leta 2021 od izvedbenih uredb (EU) št. 809/2014, (EU) št. 180/2014, (EU) št. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) št. 615/2014 in (EU) 2015/1368 v zvezi z nekaterimi upravnimi pregledi in pregledi na kraju samem, ki se uporabljajo na področju skupne kmetijske politike (UL L 155, 5.5.2021, str. 8).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).

(7)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 180/2014 z dne 20. februarja 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 228/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 63, 4.3.2014, str. 13).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 181/2014 z dne 20. februarja 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 229/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov (UL L 63, 4.3.2014, str. 53).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 z dne 13. marca 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L 138, 25.5.2017, str. 57).

(11)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1150 z dne 15. aprila 2016 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju (UL L 190, 15.7.2016, str. 23).

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/274 z dne 11. decembra 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja in uradnega obveščanja ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj ter razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (UL L 58, 28.2.2018, str. 60).

(14)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 1).

(15)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 615/2014 z dne 6. junija 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, kar se tiče delovnih programov za podporo sektorjema oljčnega olja in namiznih oljk (UL L 168, 7.6.2014, str. 95).

(16)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L 211, 8.8.2015, str. 9).

(17)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 639/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L 181, 20.6.2014, str. 1).

(18)  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(19)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(20)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).


Top