EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0805

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/805 z dne 16. februarja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo pristojbin, ki se uporabljajo za nadzor nekaterih upravljavcev referenčnih vrednosti s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (Besedilo velja za EGP)

C/2022/851

UL L 145, 24.5.2022, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/805/oj

24.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/14


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/805

z dne 16. februarja 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo pristojbin, ki se uporabljajo za nadzor nekaterih upravljavcev referenčnih vrednosti s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (1) in zlasti člena 48l(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 48l Uredbe (EU) 2016/1011 določa, da mora ESMA upravljavcem ključnih referenčnih vrednosti in upravljavcem referenčnih vrednosti tretjih držav zaračunati pristojbine, povezane z vlogami za izdajo dovoljenja v skladu s členom 34 in za priznanje v skladu s členom 32 navedene uredbe, ter letne pristojbine, povezane z opravljanjem njegovih nalog v skladu z navedeno uredbo v zvezi s ključnimi referenčnimi vrednostmi in priznanimi upravljavci referenčnih vrednosti iz tretjih držav. Člen 48l(2) Uredbe (EU) 2016/1011 zahteva, da so take pristojbine sorazmerne s prometom zadevnega upravljavca referenčnih vrednosti in pokrivajo vse stroške, ki jih ima ESMA zaradi izdaje dovoljenja ali priznanja in opravljanja svojih nalog v zvezi z upravljavci ključnih referenčnih vrednosti in upravljavci referenčnih vrednosti iz tretjih držav v skladu z navedeno uredbo.

(2)

Pristojbine, zaračunane za dejavnosti ESMA v zvezi z upravljavci ključnih referenčnih vrednosti in referenčnih vrednosti iz tretjih držav, bi morale biti določene na taki ravni, da se prepreči znatno kopičenje primanjkljaja ali presežka. V primeru ponavljajočih se znatnih presežkov ali primanjkljajev bi bilo treba višino pristojbin revidirati.

(3)

Pristojbine, povezane z vlogami za dovoljenje (v nadaljnjem besedilu: pristojbine za izdajo dovoljenja) in priznanje (v nadaljnjem besedilu: pristojbine za priznanje), bi bilo upravljavcem ključnih referenčnih vrednosti in referenčnih vrednosti iz tretjih držav treba zaračunati za kritje stroškov ESMA za obdelavo vlog za izdajo dovoljenja in priznanje, vključno s stroški preverjanja, ali so vloge popolne, zahtevanja dodatnih informacij in priprave osnutkov odločitev ter stroški v zvezi z ocenjevanjem sistemskega pomena ključnih referenčnih vrednosti ter skladnosti upravljavcev referenčnih vrednosti iz tretjih držav.

(4)

Glede na to, da je za ocenjevanje vlog potrebnih enako virov ne glede na to, ali jih predložijo veliki ali mali upravljavci, bi morala biti pristojbina za priznanje pavšalna, ki je enaka za vse upravljavce iz tretjih držav.

(5)

Na podlagi pričakovane delovne obremenitve in stroškov, ki jih to pomeni za ESMA, bi bilo treba stroške ocenjevanja vloge za priznanje določiti na 40 000 EUR, ki bi jih v celoti pokrila enkratna pristojbina za priznanje.

(6)

Ključne referenčne vrednosti se v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 natančneje pregledujejo, njihovi upravljavci pa morajo izpolnjevati strožje organizacijske zahteve. Zato postopek izdaje dovoljenj za ESMA pomeni večjo delovno obremenitev. Zato bi morala biti pristojbina za izdajo dovoljenja upravljavcu ključne referenčne vrednosti znatno višja od pristojbine za oceno vloge za priznanje.

(7)

Za spodbujanje kakovosti in popolnosti prejetih vlog ter v skladu s pristopom ESMA k registraciji subjektov, ki jih nadzoruje, bi bilo treba pristojbino za priznanje plačati ob vložitvi vloge.

(8)

Letne pristojbine se zaračunajo tudi upravljavcem ključnih referenčnih vrednosti in priznanih referenčnih vrednosti iz tretjih držav, da se pokrijejo stroški ESMA za opravljanje njegovih nalog v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 v zvezi s stalnim nadzorom takih upravljavcev. Za referenčne vrednosti iz tretjih držav bi morale te pristojbine kriti izvajanje in vzdrževanje dogovorov o sodelovanju z organi tretjih držav ter spremljanje razvoja regulativnih in nadzornih ureditev v tretjih državah. Za ključne referenčne vrednosti bi morale pristojbine kriti tudi stroške, ki jih ima ESMA v zvezi s stalnim nadzorom skladnosti teh upravljavcev z zahtevami iz člena 48l in naslova VI Uredbe (EU) 2016/1011, vključno s primerljivo skladnostjo, kadar je to odobreno.

(9)

Stroški stalnega nadzora ključne referenčne vrednosti so odvisni od tega, ali mora ESMA za to referenčno vrednost ustanoviti kolegij nadzornikov in mu predsedovati, kar pomeni znatno dodatno delovno obremenitev. Zato je pri določanju pristojbin za nadzor primerno razlikovati med obema primeroma. Nasprotno pa znotraj kategorije ključnih referenčnih vrednosti ne bi smelo biti potrebno razlikovanje pristojbin za nadzor glede na letni promet upravljavca, saj imajo ključne referenčne vrednosti po definiciji sistemski učinek v Uniji.

(10)

Prošnja za priznanje v Uniji je odločitev upravljavcev referenčnih vrednosti iz tretjih držav iz komercialnih razlogov, saj se pričakuje, da bo ponujanje njihovih referenčnih vrednosti v Uniji ustvarilo prihodek. Zato bi bilo treba za priznane upravljavce referenčnih vrednosti iz tretjih držav pristojbine za nadzor prilagoditi glede na prihodke, ki jih ustvarijo z uporabo teh referenčnih vrednosti v Uniji. Kadar se prihodek ne ustvari, bi bilo treba določiti najnižjo pristojbino za nadzor v višini 20 000 EUR.

(11)

Da bi se odvračalo od večkratnega vlaganja vlog ali vlaganja neutemeljenih vlog, se pristojbine za priznanje in izdajo dovoljenja ne bi smele povrniti, če prosilec umakne svojo vlogo. Ker je administrativno delo, ki je potrebno v primeru vloge za priznanje ali za izdajo dovoljenja, ki se zavrne, enako kot kadar se vloga sprejme, se pristojbine za priznanje in izdajo dovoljenja ne bi smele povrniti, če se dovoljenje ali priznanje zavrne.

(12)

V skladu z Uredbo (EU) 2021/168 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se referenčne vrednosti iz tretjih držav lahko uporabljajo v Uniji, ne da bi morali zadevni upravljavci zaprositi za enakovrednost, priznanje ali odobritev v prehodnem obdobju, podaljšanem do leta 2023. V tem prehodnem obdobju priznanje v Uniji predstavlja sistem prostovoljne vključitve za upravljavce referenčnih vrednosti s sedežem v tretjih državah, kar pomeni, da bodo njihove referenčne vrednosti po koncu prehodnega obdobja ostale na voljo za uporabo v Uniji. Zato bi se morale v tem obdobju določbe o pristojbinah za priznanje in nadzor uporabljati samo za upravljavce s sedežem v tretjih državah, ki so prostovoljno zaprosili za priznanje pred iztekom prehodnega obdobja, uvedenega z Uredbo (EU) 2021/168, in kadar je zadevni pristojni nacionalni organ ali ESMA podelil priznanje.

(13)

Da se zagotovi nemotena uporaba novih nadzornih pooblastil, dodeljenih ESMA, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila o pristojbinah, ki jih ESMA lahko zaračuna upravljavcem referenčnih vrednosti v zvezi z izdajo dovoljenj, priznavanjem in nadzorom.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„ključna referenčna vrednost“ pomeni ključno referenčno vrednost v skladu s členom 20(1), točka (a) in (c), Uredbe (EU) 2016/1011;

(2)

„referenčna vrednost iz tretje države“ pomeni referenčno vrednost, katere upravljavec ima sedež zunaj Unije.

Člen 3

Pristojbine za priznanje in pristojbine za izdajo dovoljenja

1.   Upravljavec referenčne vrednosti s sedežem v tretji državi, ki zaprosi za priznanje v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2016/1011, plača pristojbino za priznanje v višini 40 000 EUR.

2.   Upravljavec ključne referenčne vrednosti, ki zaprosi za dovoljenje v skladu s členom 34 Uredbe (EU) 2016/1011, plača pristojbino za priznanje v višini 250 000 EUR.

3.   Pristojbina za izdajo dovoljenja in pristojbina za priznanje se plačata ob vložitvi vloge po prejemu obvestila ESMA o dolgovanem znesku.

4.   V primeru vlog, ki jih nacionalni pristojni organi prejmejo po 1. oktobru 2021 in jih prenesejo ESMA, se pristojbine za priznanje plačajo v začetku leta 2022.

5.   Pristojbine za priznanje in pristojbine za izdajo dovoljenja se ne povrnejo.

Člen 4

Letne pristojbine za nadzor

1.   Upravljavec ene ali več ključnih referenčnih vrednosti plačuje letno pristojbino za nadzor:

(a)

v višini 250 000 EUR, kadar mora ESMA v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2016/1011 predsedovati kolegiju nadzornikov;

(b)

v višini 200 000 EUR, kadar ESMA ne predseduje kolegiju nadzornikov v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2016/1011.

2.   Upravljavec referenčnih vrednosti s sedežem v tretji državi, ki ga ESMA prizna, plačuje letno pristojbino za nadzor, ki se izračuna na naslednji način:

(a)

letna pristojbina za nadzor za dano leto (n) je skupna letna pristojbina za priznane upravljavce iz tretjih držav, prilagojena glede na koeficient prometa;

(b)

skupna letna pristojbina za priznane upravljavce iz tretjih držav za dano leto (n) je enaka proračunu ESMA za nadzor v zvezi z Uredbo (EU) 2016/1011 za navedeno leto (n), od katerega se odštejejo letne pristojbine za nadzor, ki jih ESMA za leto (n) plačajo upravljavci ključnih referenčnih vrednosti;

(c)

za vsakega upravljavca iz tretje države je koeficient prometa njegov delež upoštevanega prometa v skupnem prometu, ki ga ustvarijo vsi priznani upravljavci iz tretjih držav

Image 1

(d)

najnižja letna pristojbina za nadzor priznanih upravljavcev iz tretjih držav znaša 20 000 EUR, tudi kadar je upoštevani promet priznanega upravljavca iz tretje države enak nič.

3.   Upravljavci referenčnih vrednosti zadevne letne pristojbine za nadzor plačajo ESMA najpozneje 31. marca koledarskega leta, v katerem zapadejo. Če informacije za prejšnja koledarska leta niso na voljo, se pristojbine izračunajo na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij za letne pristojbine. Plačane letne pristojbine se ne povrnejo.

Člen 5

Letne pristojbine za nadzor v letu priznanja ali izdaje dovoljenja

Z odstopanjem od člena 4 se pristojbina za nadzor v prvem letu za priznane upravljavce iz tretjih držav in upravljavce ključnih referenčnih vrednosti, ki so pridobili dovoljenje, za leto, v katerem so bili priznani ali pridobili dovoljenje, izračuna tako, da se pristojbina za nadzor zniža in prilagodi glede na naslednji koeficient:

Image 2

Pristojbina za nadzor za prvo leto se plača po tem, ko ESMA uradno obvesti upravljavca, da je bila njegova vloga uspešna, in v 30 dneh od datuma izdaje ustreznega obvestila ESMA o dolgovanem znesku.

Kadar upravljavec referenčne vrednosti dovoljenje pridobi decembra, z odstopanjem ne plača pristojbine za nadzor v prvem letu.

Člen 6

Upoštevani promet

Promet priznanega upravljavca referenčnih vrednosti iz tretje države so njegovi prihodki v zvezi z uporabo referenčnih vrednosti s strani nadzorovanih subjektov v Uniji v njegovem zadnjem zaključenem poslovnem letu.

Priznani upravljavec referenčnih vrednosti iz tretje države ESMA vsako leto predloži revidirane podatke, ki potrjujejo njegove prihodke v zvezi z uporabo referenčnih vrednosti v Uniji. Podatki se potrdijo z zunanjo revizijo in se ESMA v elektronski obliki predložijo vsako leto pred 30. septembrom. Če se upravljavec iz tretje države prizna po 30. septembru koledarskega leta, podatke predloži takoj po priznanju in do konca koledarskega leta priznanja. Dokumenti, ki vsebujejo revidirane podatke, se predložijo v jeziku, ki se običajno uporablja na področju finančnih storitev.

Če so sporočeni prihodki izraženi v valuti, ki ni euro, jih ESMA preračuna v znesek v eurih z uporabo povprečnega veljavnega menjalnega tečaja za euro v obdobju, v katerem so bili evidentirani prihodki. V ta namen se uporabi referenčni dnevni menjalni tečaj za euro, ki ga objavi Evropska centralna banka.

Upravljavci iz tretjih držav, priznani pred 1. januarjem 2022, ESMA sporočijo svoj promet v letu 2020 do 31. januarja 2022.

Člen 7

Običajni načini plačila

1.   Vse pristojbine se plačujejo v eurih.

2.   Za vse zamude pri plačilu velja dnevna kazen v višini 0,1 % zneska, ki ga je treba plačati.

Člen 8

Plačilo pristojbin za vloge in izdajo dovoljenja

1.   Pristojbine za vlogo, izdajo dovoljenja ali razširitev področja uporabe dovoljenja zapadejo v plačilo, ko upravljavec referenčne vrednosti vloži vlogo, v celoti pa jih je treba plačati v roku 30 dni od datuma izdaje računa ESMA.

2.   ESMA upravljavcu referenčne vrednosti, ki se odloči umakniti vlogo za dovoljenje, ne povrne pristojbin.

Člen 9

Plačilo letnih pristojbin za nadzor

1.   Letna pristojbina za nadzor iz člena 4 za poslovno leto se ESMA plača pred 31. marcem koledarskega leta, za katero jo je treba plačati. Pristojbine se izračunajo na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij za letne pristojbine.

2.   ESMA ne povrne letnih pristojbin za nadzor.

3.   ESMA upravljavcu referenčne vrednosti pošlje račun vsaj 30 dni pred rokom plačila.

Člen 10

Povračilo stroškov nacionalnim pristojnim organom

1.   Če ESMA naloge prenese na nacionalne pristojne organe, samo ESMA zaračuna pristojbino za priznanje in letne pristojbine za nadzor upravljavcem iz tretjih držav in upravljavcem ključnih referenčnih vrednosti.

2.   ESMA pristojnemu nacionalnemu organu povrne dejanske stroške, nastale zaradi dela, opravljenega v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011, in sicer v znesku, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ESMA in pristojni organ se o znesku dogovorita pred prenosom nalog;

(b)

znesek je nižji od skupnega zneska pristojbin za nadzor, ki jih zadevni upravljavci referenčnih vrednosti plačajo ESMA.

Člen 11

Prehodne določbe

1.   Člen 3 se ne uporablja za upravljavce ključnih referenčnih vrednosti in referenčnih vrednosti iz tretjih držav, ki so jim nacionalni pristojni organi že izdali dovoljenje ali jih priznali pred začetkom veljavnosti te uredbe.

2.   Z odstopanjem od člena 12(1) v primeru, da ta uredba začne veljati po tretjem mesecu leta 2022, letne pristojbine za nadzor v letu 2022, ki veljajo za upravljavce referenčnih vrednosti pod nadzorom ESMA, zapadejo v plačilo v 30 dneh od datuma izdaje računa ESMA.

3.   Za namene izračuna letnih nadomestil za nadzor iz člena 4(2), ki veljajo za upravljavce referenčnih vrednosti pod nadzorom ESMA, za leto 2022, veljavni promet z odstopanjem od člena 4(2)(a) do (d) začasno temelji na prihodkih, ustvarjenih v letu 2021. Ko so revidirani računovodski izkazi v letu 2021 na voljo, jih upravljavci referenčnih vrednosti nemudoma predložijo ESMA. ESMA bo na podlagi revidiranih računovodskih izkazov preračunal letne pristojbine za nadzor za leto 2021 in vsakemu upravljavcu referenčnih vrednosti predložil končni račun za razliko.

Člen 12

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati in se uporablja tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/168 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih promptnih menjalnih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestitev za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 49, 12.2.2021, str. 6).


Top