EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0692

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/692 z dne 16. februarja 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (Besedilo velja za EGP)

C/2022/846

OJ L 129, 3.5.2022, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/692/oj

3.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/692

z dne 16. februarja 2022

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) in zlasti člena 37(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tabela 3 v Prilogi VI, del 3, k Uredbi (ES) št. 1272/2008 vsebuje seznam usklajenih razvrstitev in označitev nevarnih snovi na podlagi meril iz Priloge I, deli 2 do 5, k navedeni uredbi.

(2)

Predlogi za uvedbo usklajenih razvrstitev in označitev nekaterih snovi ter posodobitev ali črtanje usklajenih razvrstitev in označitev nekaterih drugih snovi so bili v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1272/2008 poslani Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija). Odbor za oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: odbor RAC) pri Agenciji je sprejel naslednja mnenja (2) o teh predlogih, potem ko je upošteval pripombe zainteresiranih strani:

mnenje z dne 5. decembra 2019 o silanaminu, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, produktih hidrolize s silicijevim dioksidom; pirogenem, sintetičnem amorfnem, nano, površinsko obdelanem silicijevem dioksidu,

mnenje z dne 4. maja 2020 o ciflutrinu (ISO); α-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatu,

mnenje z dne 4. maja 2020 o beta-ciflutrinu (ISO); reakcijski zmesi rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoksifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dikloroetenil)-2,2-dimetilciklopropan-1-karboksilata in rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoksifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dikloroetenil)-2,2-dimetilciklopropan-1-karboksilata,

mnenje z dne 4. maja 2020 o acetamipridu (ISO); (1E)-N-[(6-kloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N-metiletanimidamidu; (E)-N1-[(6-kloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidinu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o telurju,

mnenje z dne 11. junija 2020 o telurjevem dioksidu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o 2,2-dimetilpropan-1-olu, tribromo derivatu; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-olu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o piperonil butoksidu (ISO); 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil etru,

mnenje z dne 11. junija 2020 o benzofenonu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o ekso-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il akrilatu; izobornil akrilatu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o daminozidu (ISO); 4-(2,2-dimetilhidrazino)-4-oksobutanojski kislini; N-dimetilaminosukcinaminski kislini,

mnenje z dne 11. junija 2020 o klofentezinu (ISO); 3,6-bis(o-klorofenil)-1,2,4,5-tetrazinu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o fluopikolidu (ISO); 2,6-dikloro-N-[3-kloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzamidu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o triklorosilanu,

mnenje z dne 11. junija 2020 o 2-etilheksanojski kislini in njenih soleh,

mnenje z dne 11. junija 2020 o ponovni oceni na zahtevo Evropske komisije o strupenosti N-karboksimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(ocetne kisline) (DTPA) ter njenih pentanatrijevih in pentakalijevih soli za razvoj,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o dibutilkositrovem bis(2-etilheksanoatu),

mnenje z dne 17. septembra 2020 o dibutilkositrovem di(acetatu),

mnenje z dne 17. septembra 2020 o barij-diborovem tetraoksidu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o kvinoklaminu (ISO); 2-amino-3-kloro-1,4-naftokinonu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o 4,4’-oksidi(benzensulfonohidrazidu),

mnenje z dne 17. septembra 2020 o toluen-4-sulfonohidrazidu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o teofilinu; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dionu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o 1,3-bis(1-izocianato-1-metiletil)benzenu; [m-TMXDI],

mnenje z dne 17. septembra 2020 o bis(izocianatometil)benzenu; [m-XDI],

mnenje z dne 17. septembra 2020 o 2,4,6-triizopropil-m-fenilen diizocianatu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o N-(2-nitrofenil)fosforjevem triamidu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o kumenu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o 2-etil-2-[[(1-oksoalil)oksi]metil]-1,3-propandiil diakrilatu; 2,2-bis(akriloiloksimetil)butil akrilatu; trimetilolpropan triakrilatu,

mnenje z dne 17. septembra 2020 o 1,5-naftilen diizocianatu [vsebuje < 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm],

mnenje z dne 17. septembra 2020 o 1,5-naftilen diizocianatu [vsebuje ≥ 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm],

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o amonijevem bromidu,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o 2,4,6-tri-terc-butilfenolu,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o piridalilu (ISO); 2,6-dikloro-4-(3,3-dikloroaliloksi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridiloksi]propil etru,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o piridin-2-tiol 1-oksidu, natrijevi soli; pirition natriju; natrijevem piritionu,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o N-(5-kloro-2-izopropilbenzil)-N-ciklopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamidu; izoflucipramu,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o 2-(2-metoksietoksi)etanolu; dietilen glikol monometil etru,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o 4,4’-izopropilidendifenolu; bisfenolu A,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o pendimetalinu (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksilidenu,

mnenje z dne 8. oktobra 2020 o dimoksistrobinu (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoksi)metil]fenil}-2-(metoksiimino)-N-metilacetamidu; (E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamidu,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o 4,4’-sulfonildifenolu; bisfenolu S,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o 2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil acetatu; C.I. Disperse Blue 124,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o perfluoroheptanojski kislini; tridekafluoroheptanojski kislini,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o metil N-(izopropoksikarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-klorofenil)-β-alaninatu; valifenalatu,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o 6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojski kislini, natrijevih in tris(2-hidroksietil)amonijevih soleh,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o 6-[(C10-C13)-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojski kislini,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o 6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojski kislini,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o 1,3,5-triazin-2,4,6-triaminu; melaminu,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o reakcijski zmesi 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida in 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida [z relativno vsebnostjo ≥ 78 % sin izomerov ≤ 15 % anti izomerov]; izopirazamu,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o margoza ekstraktu [iz jedrc drevesa Azadirachta indica, ekstrahiranem z vodo in nadalje predelanem z organskimi topili],

mnenje z dne 10. decembra 2020 o divanadijevem pentaoksidu; vanadijevem pentoksidu,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o bentazonu (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on-2,2-dioksidu,

mnenje z dne 10. decembra 2020 o ponovni oceni na zahtevo Evropske komisije v zvezi z novimi informacijami o akutni strupenosti 2-butoksietanola pri vdihavanju; etilen glikol monobutil etru (EGBE).

(3)

Prejete so bile dodatne informacije, s katerimi je bila izpodbijana znanstvena ocena iz mnenj odbora RAC z dne 11. junija 2020 o 2-etilheksanojski kislini in njenih soleh; z dne 11. junija 2020 o ponovni oceni na zahtevo Evropske komisije o strupenosti N-karboksimetiliminobis (etilenenitrilo)tetra(ocetne kisline) (DTPA) ter njenih pentanatrijevih in pentakalijevih soli za razvoj; z dne 8. oktobra 2020 o amonijevem bromidu; z dne 10. decembra 2020 o divanadijevem pentaoksidu; z dne 10. decembra 2020 o ponovni oceni na zahtevo Evropske komisije v zvezi z novimi informacijami o akutni strupenosti 2-butoksietanola pri vdihavanju; etilen glikol monobutil etru (EGBE); in z dne 10. decembra 2020 o melaminu.

(4)

Komisija je ocenila te dodatne informacije in ugotovila, da ne zadostujejo za vzbujanje dvomov glede znanstvene analize iz mnenj odbora RAC. Zato je primerno uvesti, posodobiti ali črtati usklajene razvrstitve in označitve zadevnih snovi na podlagi ocene iz navedenih mnenj.

(5)

Dodatne informacije v zvezi z akutno strupenostjo silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, produktov hidrolize s silicijevim dioksidom; pirogenega, sintetičnega amorfnega, nano, površinsko obdelanega silicijevega dioksida pri vdihavanju so bile prejete po tem, ko je bilo mnenje odbora RAC posredovano Komisiji. Razvrstitev silanamina, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, produktov hidrolize s silicijevim dioksidom; pirogenega, sintetičnega amorfnega, nano, površinsko obdelanega silicijevega dioksida kot akutno toksičnega pri vidihavanju kategorije 2, priporočena v mnenju odbora RAC z dne 5. decembra 2019, ne bi smela biti vključena v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, saj je Komisija ocenila nove znanstvene informacije in ugotovila, da je potrebna nadaljnja ocena odbora RAC. Vendar bi morala biti razvrstitev te snovi kot STOT RE 2, priporočena v mnenju odbora RAC z dne 5. decembra 2019, vključena v Prilogo VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008, saj niso bile prejete nobene dodatne informacije, zaradi katerih bi bila potrebna nadaljnja ocena za navedeno razvrstitev.

(6)

Uredbo (ES) št. 1272/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Skladnost z novimi ali posodobljenimi usklajenimi razvrstitvami se ne bi smela zahtevati takoj, ker dobavitelji potrebujejo določeno obdobje za prilagoditev označevanja in pakiranja snovi in zmesi novim ali posodobljenim razvrstitvam ter prodajo obstoječih zalog, za katere veljajo že obstoječe regulativne zahteve. To obdobje je tudi potrebno, da se dobaviteljem zagotovi dovolj časa za sprejetje ukrepov, ki so potrebni za neprekinjeno izpolnjevanje drugih pravnih zahtev po spremembah v skladu s to uredbo. Vendar bi dobavitelji morali imeti možnost, da uporabljajo nove ali posodobljene usklajene razvrstitve ter ustrezno prilagodijo označevanje in pakiranje, in sicer prostovoljno pred datumom začetka uporabe te uredbe, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter zadostna prožnost za dobavitelje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 1272/2008

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. novembra 2023.

Z odstopanjem od drugega odstavka tega člena se lahko snovi in zmesi razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu s to uredbo od datuma začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Mnenja so dostopna na naslednji spletni strani: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/OpinionAdopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. – Mnenji z dne 11. junija 2020 in 10. decembra 2020 v zvezi s ponovno oceno na zahtevo Evropske komisije sta na voljo na naslednji spletni strani: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests.


PRILOGA

Priloga VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(1)

v delu 3 se tabela 3 spremeni:

(a)

vstavijo se naslednji vnosi:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. ES

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in ATE

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

„014-052-00-7

silanamin, 1,1,1-trimetil-N-(trimetilsilil)-, produkti hidrolize s silicijevim dioksidom; pirogeni, sintetični amorfni, nano, površinsko obdelan silicijev dioksid

272-697-1

68909-20-6

STOT RE 2

H373 (pljuča) (vdihavanje)

GHS08

Wng

H373 (pljuča) (vdihavanje)

EUH066“

 

 

„035-005-00-7

amonijev bromid

235-183-8

12124-97-9

Repr. 1B

Lact.

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

H360FD

H362

H336

H372 (živčni sistem)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H362

H336

H372 (živčni sistem)

H319“

 

 

 

„050-032-00-4

dibutilkositrov bis(2-etilheksanoat)

220-481-2

2781-10-4

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (imunski sistem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (imunski sistem)“

 

 

 

„050-033-00-X

dibutilkositrov di(acetat)

213-928-8

1067-33-0

Muta 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (imunski sistem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (imunski sistem)“

 

 

 

„052-001-00-0

telur

236-813-4

13494-80-9

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362“

 

 

 

„052-002-00-6

telurjev dioksid

231-193-1

7446-07-3

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362“

 

 

 

„056-005-00-3

barij-diborov tetraoksid

237-222-4

13701-59-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

H360FD

H332

H301

GHS08

GHS06

Dgr

H360FD

H332

H301

 

vdihavanje:

ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice)

oralno:

ATE = 100 mg/kg tt“

 

„601-097-00-8

propilbenzen

203-132-9

103-65-1

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411“

 

 

 

„603-243-00-6

2,2-dimetilpropan-1-ol, tribromo derivat; 3-bromo-2,2-bis(bromometil)propan-1-ol

253-057-0

36483-57-5 1522-92-5

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341“

 

 

 

„604-096-00-0

piperonil butoksid (ISO); 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter

200-076-7

51-03-6

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H335

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H335

H319

H410

EUH066

M = 1

M = 1“

 

„604-097-00-6

2,4,6-tri-terc-butilfenol

211-989-5

732-26-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

H360D

H302

H373 (jetra)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H302

H373 (jetra)

H317

 

oralno:

ATE = 500 mg/kg tt“

 

„604-098-00-1

4,4’-sulfonildifenol; bisfenol S

201-250-5

80-09-1

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„606-153-00-5

benzofenon

204-337-6

119-61-9

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„606-154-00-0

kvinoklamin (ISO); 2-amino-3-kloro-1,4-naftokinon

220-529-2

2797-51-5

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H302

H373 (krvožilje, ledvice)

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H302

H373 (krvožilje, ledvice)

H319

H317

H410

 

oralno:

ATE = 500 mg/kg tt

M = 10

M = 10“

 

„607-756-00-6

ekso-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-il akrilat; izobornil akrilat

227-561-6

5888-33-5

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-757-00-1

daminozid (ISO); 4-(2,2-dimetilhidrazino)-4-oksobutanojska kislina; N-dimetilaminosukcinaminska kislina

216-485-9

1596-84-5

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351“

 

 

 

„607-758-00-7

4,4’-oksidi(benzensulfonohidrazid)

201-286-1

80-51-3

Self-react. D

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„607-759-00-2

toluen-4-sulfonohidrazid

216-407-3

1576-35-8

Self-react. D

H242

GHS02

Dgr

H242“

 

 

 

„607-760-00-8

2-[N-etil-4-[(5-nitrotiazol-2-il)azo]-m-toluidino]etil acetat; C.I. Disperse Blue 124

239-203-6

15141-18-1

Skin Sens. 1A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„607-761-00-3

perfluoroheptanojska kislina; tridekafluoroheptanojska kislina

206-798-9

375-85-9

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (jetra)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (jetra)“

 

 

 

„607-762-00-9

metil N-(izopropoksikarbonil)-L-valil-(3RS)-3-(4-klorofenil)-β-alaninat; valifenalat

283159-90-0

Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411“

 

 

 

„607-763-00-4

6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina, natrijeve in tris(2-hidroksietil)amonijeve soli

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319“

 

 

 

„607-764-00-X

6-[(C10-C13)-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina

2156592-54-8

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319“

 

 

 

„607-765-00-5

6-[C12-18-alkil-(razvejani, nenasičeni)-2,5-dioksopirolidin-1-il]heksanojska kislina

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„613-341-00-0

klofentezin (ISO); 3,6-bis(o-klorofenil)-1,2,4,5-tetrazin

277-728-2

74115-24-5

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1“

 

„613-342-00-6

teofilin; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purin-2,6-dion

200-385-7

58-55-9

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D“

 

 

 

„613-343-00-1

piridalil (ISO); 2,6-dikloro-4-(3,3-dikloroaliloksi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridiloksi]propil eter

179101-81-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„613-344-00-7

piridin-2-tiol 1-oksid, natrijeva sol; pirition natrij; natrijev pirition

223-296-5;

240-062-8

3811-73-2:

15922-78-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H302

H372 (živčni sistem)

H315

H319

H317

H400

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H302

H372 (živčni sistem)

H315

H319

H317

H410

EUH070

vdihavanje:

ATE = 0,5 mg/l (prah ali meglice)

dermalno:

ATE = 790 mg/kg tt

oralno:

ATE = 500 mg/kg tt

M = 100“

 

„613-345-00-2

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin;

melamin

203-615-4

108-78-1

Carc. 2

STOT RE 2

H351

H373 (sečila)

GHS08

Wng

H351

H373 (sečila)“

 

 

 

„615-046-00-2

1,3-bis(1-izocianato-1-metiletil)benzen; [m-TMXDI]

220-474-4

2778-42-9

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317“

 

 

 

„615-047-00-8

1,3-bis(izocianatometil)benzen; [m-XDI]

222-852-4

3634-83-1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317

 

Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„615-048-00-3

2,4,6-triizopropil-m-fenilen diizocianat

218-485-4

2162-73-4

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317“

 

 

 

„615-049-00-9

1,5-naftilen diizocianat

[vsebuje < 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS07

GHS08

Dgr

H335

H315

H319

H334

H317

H412“

 

 

 

„615-050-00-4

1,5-naftilen diizocianat

[vsebuje ≥ 0,1 mas. % delcev z aerodinamičnim premerom, manjšim od 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

Acute Tox. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 3

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

 

vdihavanje:

ATE = 0,27 mg/l (prah ali meglice)“

 

„616-237-00-3

fluopikolid (ISO); 2,6-dikloro-N-[3-kloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzamid

239110-15-7

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d“

 

 

 

„616-238-00-9

N-(2-nitrofenil)fosforjev triamid

477-690-9

874819-71-3

Repr. 1B

STOT RE 2

H360Fd

H373 (ledvice)

GHS08

Dgr

H360Fd

H373 (ledvice)“

 

 

 

„616-239-00-4

N-(5-kloro-2-izopropilbenzil)-N-ciklopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid; izoflucipram

1255734-28-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H332

H317

H410

 

vdihavanje:

ATE = 2,2 mg/l (prah ali meglice)

M = 10

M = 1“

 

„616-240-00-X

reakcijska zmes 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida in 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-karboksamida [z relativno vsebnostjo ≥ 78 % sin izomerov ≤ 15 % anti izomerov]; izopirazam

881685-58-1

Carc. 2

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H317

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 3 %

M = 10

M = 10“

 

„650-058-00-1

margoza ekstrakt [iz jedrc drevesa Azadirachta indica, ekstrahiran z vodo in nadalje predelan z organskimi topili]

283-644-7

84696-25-3

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H317

H410

 

M = 10“

 

(b)

vnosi pri indeksnih številkah 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 se nadomestijo z naslednjimi vnosi:

Indeks št.

Kemijsko ime

Št. ES

Št. CAS

Razvrstitev

Označitev

Posebne mejne koncentracije, M-faktorji in ATE

Opombe

Razred nevarnosti in oznaka(-e) kategorije

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Piktogram, oznaka(-e) opozorilne besede

Oznaka(-e) stavka o nevarnosti

Dod. oznaka(-e) stavka o nevarnosti

„014-001-00-9

triklorosilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1A

Eye Dam. 1

H224

H260

H331

H302

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H224

H260

H331

H302

H314

EUH014

EUH029

EUH071

vdihavanje:

ATE = 7,6 mg/l (hlapi)

oralno:

ATE = 1 000 mg/kg tt“

 

„023-001-00-8

divanadijev pentaoksid; vanadijev pentoksid

215-239-8

1314-62-1

Muta. 2

Carc. 1B

Repr. 2

Lact.

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (dihalne poti, vdihavanje)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (dihalne poti, vdihavanje)

H411

 

vdihavanje:

ATE = 0,05 mg/l (prah ali meglice)

oralno:

ATE = 220 mg/kg tt“

 

„601-024-00-X

kumen

202-704-5

98-82-8

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H304

H335

H411“

 

 

 

„603-014-00-0

2-butoksietanol; etilen glikol monobutil eter

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H331

H302

H315

H319

GHS06

Dgr

H331

H302

H315

H319

 

vdihavanje:

ATE = 3 mg/l (hlapi)

oralno:

ATE = 1 200 mg/kg tt“

 

„603-107-00-6

2-(2-metoksietoksi)etanol; dietilen glikol monometil eter

203-906-6

111-77-3

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %“

 

„604-030-00-0

4,4’-izopropilidendifenol; bisfenol A

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F

H335

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H335

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 10“

 

„607-111-00-9

2-etil-2-[[(1-okxoalil)oksi]metil]-1,3-propandiil diakrilat; 2,2-bis(akriloiloksimetil)butil akrilat;

trimetilolpropan triakrilat

239-701-3

15625-89-5

Carc. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H315

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

D“

„607-230-00-6

2-etilheksanojska kislina in njene soli, razen tistih, ki so navedene drugje v tej prilogi

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D“

 

 

 

„607-253-00-1

ciflutrin (ISO); α-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat

269-855-7

68359-37-5

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (živčni sistem)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (živčni sistem)

H410

 

vdihavanje:

ATE = 0,14 mg/l (prah ali meglice)

oralno:

ATE = 14 mg/kg tt

M = 1 000 000

M = 1 000 000 “

 

„607-254-00-7

beta-ciflutrin (ISO); reakcijska zmes rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoksifenil)metil (1S,3S)-3-(2,2-dikloroetenil)-2,2-dimetilciklopropan-1-karboksilata in rel-(R)-ciano(4-fluoro-3-fenoksifenil)metil (1S,3R)-3-(2,2-dikloroetenil)-2,2-dimetilciklopropan-1-karboksilata

1820573-27-0

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (živčni sistem)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (živčni sistem)

H410

 

vdihavanje:

ATE = 0,081 mg/l (prah ali meglice)

oralno:

ATE = 11 mg/kg tt

M = 1 000 000

M = 1 000 000 “

 

„607-734-00-6

pentakalijev 2,2’,2",2"’,2""-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat

404-290-3

7216-95-7

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (vdihavanje)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (vdihavanje)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

vdihavanje:

ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice)“

 

„607-735-00-1

N-karboksimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(ocetna kislina)

200-652-8

67-43-6

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (vdihavanje)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (vdihavanje)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

vdihavanje:

ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice)“

 

„607-736-00-7

pentanatrijev (karboksilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat

205-391-3

140-01-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H360D

H332

H373 (vdihavanje)

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (vdihavanje)

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

vdihavanje:

ATE = 1,5 mg/l (prah ali meglice)“

 

„608-032-00-2

acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-kloropiridin-3-il)metil]-N’-ciano-N-metiletanimidamid; (E)-N1-[(6-kloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidin

135410-20-7 160430-64-8

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 1

Aquatic Acute 1

H361d

H301

H410

H400

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361d

H301

H410

 

oralno:

ATE = 140 mg/kg tt

M = 10

M = 10“

 

„609-042-00-X

pendimetalin (ISO); N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ksiliden

254-938-2

40487-42-1

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GSH09

Wng

H361d

H410

 

M = 100

M = 10“

 

„613-012-00-1

bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-on-2,2-dioksid

246-585-8

25057-89-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H361d

H302

H319

H317

GHS08

GHS07

Wng

H361d

H302

H319

H317

 

oralno: ATE = 1 600 mg/kg tt“

 

„616-164-00-7

dimoksistrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoksi)metil]fenil}-2-(metoksiimino)-N-metilacetamid; (E)-2-(metoksiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamid

 

149961-52-4

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H332

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H332

H410

 

vdihavanje:

ATE = 1,3 mg/l (prah ali meglice)

M = 100

M = 100“

 

(c)

vnos pri indeksni številki 615-007-00-X se črta.


Top