EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0432

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/432 z dne 15. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine

ST/6066/2022/INIT

OJ L 88, 16.3.2022, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/432/oj

16.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/15


IZVEDBENA UREDBA SVETA (EU) 2022/432

z dne 15. marca 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 282/2011 glede potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) in zlasti člena 397 Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2006/112/ES in Direktiva Sveta 2008/118/ES (2) sta bili spremenjeni z Direktivo Sveta (EU) 2019/2235 (3), s katero so bile uvedene oprostitve plačila DDV in trošarine za obrambna prizadevanja v okviru Unije. Države članice naj bi navedene oprostitve plačila uporabljale od 1. julija 2022.

(2)

Direktiva 2006/112/ES je bila dodatno spremenjena z Direktivo Sveta (EU) 2021/1159 (4), s katero so bile uvedene nove oprostitve plačila DDV v zvezi z ukrepi, sprejetimi na ravni Unije v odziv na pandemijo COVID-19. Glede na nujnost razmer zaradi pandemije COVID-19 naj bi države članice navedene oprostitve plačila uporabljale z retroaktivnim učinkom od 1. januarja 2021.

(3)

Priloga II k Izvedbeni uredbi Sveta (EU) št. 282/2011 (5) vsebuje potrdilo, ki dokazuje, da transakcija izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila DDV in/ali trošarine v skladu s členom 151 Direktive 2006/112/ES. Da bi državam članicam omogočili enotno uporabo nove oprostitve plačila DDV za obrambna prizadevanja v okviru Unije in nove oprostitve plačila DDV v zvezi z ukrepi, sprejetimi na ravni Unije v odziv na pandemijo COVID-19, bi bilo treba potrdilo spremeniti.

(4)

Kar zadeva nove oprostitve plačila DDV v zvezi z ukrepi, sprejetimi na ravni Unije v odziv na pandemijo COVID-19, bi bilo treba potrdilo spremeniti, da se kot upravičeni organ vključi Komisija ali katera koli agencija ali organ, ustanovljen v skladu s pravom Unije, ki opravlja svoje naloge v odziv na pandemijo COVID-19. Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu v zvezi z dobavljenim blagom ali izvedenimi storitvami, oproščenimi plačila, ki so bili že obdelani z uporabo trenutne različice potrdila, je ustrezno, da se potrdilo, spremenjeno s to uredbo, ne uporablja retroaktivno.

(5)

Kar zadeva novo oprostitev plačila DDV za obrambna prizadevanja v okviru Unije, bi bilo treba potrdilo spremeniti, da se kot upravičeni organi vključijo Komisija ali katera koli agencija ali organ, ustanovljen v skladu s pravom Unije, ki opravlja svoje naloge v odziv na pandemijo COVID-19, ter oborožene sile države članice, ki sodelujejo pri dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP). V ta namen in v skladu z datumom začetka uporabe zakonov, predpisov in drugih upravnih določb, potrebnih za uskladitev z Direktivo (EU) 2019/2235, bi bilo treba potrdilo spremeniti z učinkom od 1. julija 2022.

(6)

Zaradi retroaktivnega učinka novih oprostitev plačila DDV v zvezi z ukrepi, sprejetimi na ravni Unije v odziv na pandemijo COVID-19, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(7)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 282/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 282/2011 se spremeni:

(1)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(2)

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1, točka 1, se uporablja do 30. junija 2022.

Člen 1, točka 2, se uporablja od 1. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. marca 2022

Za Svet

predsednik

B. LE MAIRE


(1)  UL L 347, 11.12.2006, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).

(3)  Direktiva Sveta (EU) 2019/2235 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije (UL L 336, 30.12.2019, str. 10).

(4)  Direktiva Sveta (EU) 2021/1159 z dne 13. julija 2021 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede začasnih oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v odziv na pandemijo COVID-19 (UL L 250, 15.7.2021, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 77, 23.3 2011, str. 1).


PRILOGA I

„PRILOGA II

Člen 51 te uredbe

EVROPSKA UNIJA

POTRDILO O OPROSTITVI PLAČILA DDV IN/ALI TROŠARINE (*)

(Direktiva 2006/112/ES – člen 151 – in Direktiva 2008/118/ES – člen 13)


Zaporedna številka (neobvezno):

1.

UPRAVIČENA USTANOVA/POSAMEZNIK

Naziv/ime

Naslov (ulica in številka)

Poštna številka, kraj

Država članica (gostiteljica)

2.

ORGAN, PRISTOJEN ZA IZDAJO ŽIGA (Ime, naslov in telefonska številka)

3.

IZJAVA UPRAVIČENE USTANOVE ALI OSEBE

Upravičena ustanova ali posameznik  (1)izjavlja:

(a)

da so blago in/ali storitve, navedene v polju 5, namenjene  (2)

za uradno uporabo

za osebno uporabo

 

tuje diplomatske misije

 

člana tuje diplomatske misije

 

tujega konzularnega predstavništva

 

člana tujega konzularnega predstavništva

 

evropskega organa, za katerega velja protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije

 

 

 

mednarodne organizacije

 

člana osebja mednarodne organizacije

 

oboroženih sil države članice Severnoatlantske zveze (NATO)

 

 

oboroženih sil Združenega kraljestva, stacioniranih na otoku Ciper

 

za uporabo Evropske komisije ali katere koli agencije ali organa, ustanovljenega v skladu s pravom Unije, ki opravlja svoje naloge v odziv na pandemijo COVID-19

 

 

(oznaka ustanove) (glej polje 4)

(b)

da so blago in/ali storitve, opisane v polju 5, v skladu s pogoji in omejitvami, ki veljajo za oprostitev v državi članici, navedeni v polju 1, in

(c)

da so zgoraj navedeni podatki točni in podani v dobri veri.

Upravičena ustanova ali posameznik se zavezuje, da bo državi članici, iz katere je bilo blago odposlano ali iz katere je bilo dobavljeno blago in/ali storitve, plačal DDV ali trošarino, ki bi jo bilo treba plačati, če blago in/ali storitve ne bi izpolnjevale pogojev za oprostitev ali če ne bi bile uporabljene na predviden način.

Kraj, datum

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

4.

ŽIG USTANOVE (v primeru oprostitve za osebno uporabo)

Kraj, datum

Žig

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

5.

OPIS BLAGA IN/ALI STORITEV, ZA KATERE SE VLAGA ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV ALI TROŠARINE

A.

Podatki o izvajalcu/pooblaščenem imetniku skladišča:

(1)

Ime in naslov

(2)

Država članica

(3)

Identifikacijska številka DDV ali davčna sklicna številka/trošarinska številka

B.

Podatki o blagu in/ali storitvah

Št.

Podroben opis blaga in/ali storitev  (3) (ali sklicevanje na priloženo naročilnico)

Količina ali število

Vrednost brez DDV in trošarine

Valuta

 

 

 

Vrednost na enoto

Vrednost skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znesek skupaj

 

6.

POTRDILO PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

Pošiljka/dobava blaga in/ali storitev, opisana v polju 5, izpolnjuje:

v celoti

do količine

(število) (4)

pogoje za oprostitev plačila DDV in/ali trošarine

Kraj, datum

Žig

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

7.

DOVOLJENJE ZA OPUSTITEV ŽIGA IZ POLJA 6 (samo v primeru za uradno uporabo)

Z dopisom št.:

 

Z dne:

 

Oznaka upravičene ustanove:

Pristojni organ v državi članici gostiteljici je:

 

dovolil, da opusti žig iz polja 6.

 

Kraj, datum

Žig

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

(*)

Neustrezno prečrtaj.

Pojasnila

1.

Izvajalcu in/ali pooblaščenemu imetniku skladišča služi to potrdilo kot dokazilo za oprostitev plačila davka za dobavo blaga in izvedbo storitev ali za pošiljke blaga upravičenim ustanovam/posameznikom iz člena 151 Direktive 2006/112/ES in člena 13 Direktive 2008/118/ES. Zato se za vsakega izvajalca/imetnika skladišča izda eno potrdilo. Poleg tega mora izvajalec/imetnik skladišča hraniti to potrdilo v svojih evidencah v skladu s pravili, ki veljajo v njegovi državi članici.

2.

(a)

Splošna specifikacija papirja, ki ga je treba uporabljati, je predpisana v Uradnem listu Evropskih skupnosti (C 164, 1.7.1989, str. 3).

Papir za vse izvode mora biti bel, velikosti 210 × 297 mm z največjim odstopanjem dolžine 5 mm manj ali 8 mm več.

Potrdilo o oprostitvi plačila trošarine in/ali DDV se izdaja v dveh izvodih:

en izvod zadrži pošiljatelj,

en izvod spremlja pretok trošarinskih izdelkov.

(b)

Neuporabljen prostor v polju 5.B je treba prečrtati, tako da ni možno ničesar več dodati.

(c)

Dokument mora biti izpolnjen čitljivo in na način, da so vsi vpisi neizbrisni. Brisanje ali popravljanje napisanega ni dovoljeno. Izpolnjen mora biti v jeziku, ki ga priznava država članica gostiteljica.

(d)

Če se opis blaga in/ali storitev (polje 5.B potrdila) nanaša na obrazec naročilnice, ki je sestavljena v jeziku, ki ni jezik, ki ga priznava država članica gostiteljica, mora upravičena ustanova/posameznik priložiti prevod.

(e)

Po drugi strani, če je potrdilo sestavljeno v jeziku, ki ni jezik, ki ga priznava država članica dobavitelja/imetnika skladišča, mora upravičena ustanova/posameznik priložiti prevod informacij glede blaga in storitev v polju 5.B.

(f)

Priznani jezik pomeni enega od jezikov, ki se uradno uporabljajo v državi članici ali drug uradni jezik Skupnosti, za katerega država članica izjavi, da se lahko uporablja za ta namen.

3.

Upravičena ustanova/posameznik s svojo izjavo v polju 3 potrdila zagotovi informacije, ki so potrebne za oceno prošnje/zahteve za oprostitev v državi članici gostiteljici.

4.

Ustanova s svojo izjavo v polju 4 potrdila potrdi podatke iz polj 1 in 3(a) dokumenta in zagotovi, da je upravičeni posameznik član osebja ustanove.

5.

(a)

Sklicevanje na naročilnico (polje 5.B potrdila) mora vsebovati vsaj datum in številko naročilnice. Naročilnica mora vsebovati vse podatke iz polja 5 potrdila. Če mora potrdilo žigosati pristojni organ države članice gostiteljice, mora biti žigosana tudi naročilnica.

(b)

Navedba trošarinske številke, kakor je opredeljena v členu 2, točka 12, Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004, ni obvezna; identifikacijska številka DDV ali davčna sklicna številka mora biti navedena.

(c)

Valute se označijo s trimestno šifro v skladu s standardom ISO 4217, ki ga je uvedla Mednarodna organizacija za standarde (5).

6.

Zgoraj navedene izjave upravičene ustanove/posameznika overi pristojni organ države članice gostiteljice s svojim žigom v polju 6. Ta organ lahko določi, da je odobritev odvisna od soglasja drugega organa v njegovi državi članici. Takšno soglasje mora pridobiti pristojni davčni organ.

7.

Zaradi poenostavitve postopka lahko pristojni organ odpravi obveznost upravičene ustanove, da mora prositi za žig v primeru oprostitve za uradno uporabo. Upravičena ustanova mora tovrstno oprostitev navesti v polju 7 potrdila.

(1)  Neustrezno prečrtaj.

(2)  Ustrezno polje označi s križcem.

(3)  Prečrtaj neuporabljeni prostor. Ta obveznost velja tudi, če so priložene naročilnice.

(4)  Blago in/ali storitve, ki niso upravičene, se izbriše iz polja 5 ali iz priložene naročilnice.

(5)  Kot oznake se uporabljajo šifre trenutno uporabljenih valut: EUR (euro), BGN (bolgarski lev), CZK (češka krona), DKK (danska krona), GBP (funt šterling), HUF (madžarski forint), LTL (litovski litas), PLN (poljski zlot), RON (romunski lej), SEK (švedska krona), USD (ameriški dolar).


PRILOGA II

„PRILOGA II

Člen 51 te uredbe

EVROPSKA UNIJA

POTRDILO O OPROSTITVI PLAČILA DDV IN/ALI TROŠARINE (*)

(Direktiva 2006/112/ES – člen 151 – in Direktiva 2008/118/ES – člen 13)


Zaporedna številka (neobvezno):

1.

UPRAVIČENA USTANOVA/POSAMEZNIK

Naziv/ime

Naslov (ulica in številka)

Poštna številka, kraj

Država članica (gostiteljica)

2.

ORGAN, PRISTOJEN ZA IZDAJO ŽIGA (Ime, naslov in telefonska številka)

3.

IZJAVA UPRAVIČENE USTANOVE ALI OSEBE

Upravičena ustanova ali posameznik  (1)izjavlja:

(a)

da so blago in/ali storitve, navedene v polju 5, namenjene  (2)

za uradno uporabo

za osebno uporabo

 

tuje diplomatske misije

 

člana tuje diplomatske misije

 

tujega konzularnega predstavništva

 

člana tujega konzularnega predstavništva

 

evropskega organa, za katerega velja protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije

 

 

 

mednarodne organizacije

 

člana osebja mednarodne organizacije

 

oboroženih sil države članice Severnoatlantske zveze (NATO)

 

 

oboroženih sil države članice, ki sodelujejo pri dejavnosti Unije v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP)

 

 

oboroženih sil Združenega kraljestva, stacioniranih na otoku Ciper

 

za uporabo Evropske komisije ali katere koli agencije ali organa, ustanovljenega v skladu s pravom Unije, ki opravlja svoje naloge v odziv na pandemijo COVID-19

 

 

(oznaka ustanove) (glej polje 4)

(b)

da so blago in/ali storitve, opisane v polju 5, v skladu s pogoji in omejitvami, ki veljajo za oprostitev v državi članici, navedeni v polju 1, in

(c)

da so zgoraj navedeni podatki točni in podani v dobri veri.

Upravičena ustanova ali posameznik se zavezuje, da bo državi članici, iz katere je bilo blago odposlano ali iz katere je bilo dobavljeno blago in/ali storitve, plačal DDV ali trošarino, ki bi jo bilo treba plačati, če blago in/ali storitve ne bi izpolnjevale pogojev za oprostitev ali če ne bi bile uporabljene na predviden način.

Kraj, datum

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

4.

ŽIG USTANOVE (v primeru oprostitve za osebno uporabo)

Kraj, datum

Žig

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

5.

OPIS BLAGA IN/ALI STORITEV, ZA KATERE SE VLAGA ZAHTEVEK ZA OPROSTITEV PLAČILA DDV ALI TROŠARINE

A.

Podatki o izvajalcu/pooblaščenem imetniku skladišča:

(1)

Ime in naslov

(2)

Država članica

(3)

Identifikacijska številka DDV ali davčna sklicna številka/trošarinska številka

B.

Podatki o blagu in/ali storitvah

Št.

Podroben opis blaga in/ali storitev  (3) (ali sklicevanje na priloženo naročilnico)

Količina ali število

Vrednost brez DDV in trošarine

Valuta

 

 

 

Vrednost na enoto

Vrednost skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znesek skupaj

 

6.

POTRDILO PRISTOJNIH ORGANOV DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

Pošiljka/dobava blaga in/ali storitev, opisana v polju 5, izpolnjuje:

v celoti

do količine

(število) (4)

pogoje za oprostitev plačila DDV in/ali trošarine

Kraj, datum

Žig

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

7.

DOVOLJENJE ZA OPUSTITEV ŽIGA IZ POLJA 6 (samo v primeru za uradno uporabo)

Z dopisom št.:

 

Z dne:

 

Oznaka upravičene ustanove:

 

Pristojni organ v državi članici gostiteljici je:

dovolil, da opusti žig iz polja 6.

 

Kraj, datum

Žig

Ime in funkcija podpisnika

Podpis

(*)

Neustrezno prečrtaj.

Pojasnila

1.

Izvajalcu in/ali pooblaščenemu imetniku skladišča služi to potrdilo kot dokazilo za oprostitev plačila davka za dobavo blaga in izvedbo storitev ali za pošiljke blaga upravičenim ustanovam/posameznikom iz člena 151 Direktive 2006/112/ES in člena 13 Direktive 2008/118/ES. Zato se za vsakega izvajalca/imetnika skladišča izda eno potrdilo. Poleg tega mora izvajalec/imetnik skladišča hraniti to potrdilo v svojih evidencah v skladu s pravili, ki veljajo v njegovi državi članici.

2.

(a)

Splošna specifikacija papirja, ki ga je treba uporabljati, je predpisana v Uradnem listu Evropskih skupnosti (C 164, 1.7.1989, str. 3).

Papir za vse izvode mora biti bel, velikosti 210 × 297 mm z največjim odstopanjem dolžine 5 mm manj ali 8 mm več.

Potrdilo o oprostitvi plačila trošarine in/ali DDV se izdaja v dveh izvodih:

en izvod zadrži pošiljatelj,

en izvod spremlja pretok trošarinskih izdelkov.

(b)

Neuporabljen prostor v polju 5.B je treba prečrtati, tako da ni možno ničesar več dodati.

(c)

Dokument mora biti izpolnjen čitljivo in na način, da so vsi vpisi neizbrisni. Brisanje ali popravljanje napisanega ni dovoljeno. Izpolnjen mora biti v jeziku, ki ga priznava država članica gostiteljica.

(d)

Če se opis blaga in/ali storitev (polje 5.B potrdila) nanaša na obrazec naročilnice, ki je sestavljena v jeziku, ki ni jezik, ki ga priznava država članica gostiteljica, mora upravičena ustanova/posameznik priložiti prevod.

(e)

Po drugi strani, če je potrdilo sestavljeno v jeziku, ki ni jezik, ki ga priznava država članica dobavitelja/imetnika skladišča, mora upravičena ustanova/posameznik priložiti prevod informacij glede blaga in storitev v polju 5.B.

(f)

Priznani jezik pomeni enega od jezikov, ki se uradno uporabljajo v državi članici ali drug uradni jezik Skupnosti, za katerega država članica izjavi, da se lahko uporablja za ta namen.

3.

Upravičena ustanova/posameznik s svojo izjavo v polju 3 potrdila zagotovi informacije, ki so potrebne za oceno prošnje/zahteve za oprostitev v državi članici gostiteljici.

4.

Ustanova s svojo izjavo v polju 4 potrdila potrdi podatke iz polj 1 in 3(a) dokumenta in zagotovi, da je upravičeni posameznik član osebja ustanove.

5.

(a)

Sklicevanje na naročilnico (polje 5.B potrdila) mora vsebovati vsaj datum in številko naročilnice. Naročilnica mora vsebovati vse podatke iz polja 5 potrdila. Če mora potrdilo žigosati pristojni organ države članice gostiteljice, mora biti žigosana tudi naročilnica.

(b)

Navedba trošarinske številke, kakor je opredeljena v členu 2, točka 12, Uredbe Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004, ni obvezna; identifikacijska številka DDV ali davčna sklicna številka mora biti navedena.

(c)

Valute se označijo s trimestno šifro v skladu s standardom ISO 4217, ki ga je uvedla Mednarodna organizacija za standarde (5).

6.

Zgoraj navedene izjave upravičene ustanove/posameznika overi pristojni organ države članice gostiteljice s svojim žigom v polju 6. Ta organ lahko določi, da je odobritev odvisna od soglasja drugega organa v njegovi državi članici. Takšno soglasje mora pridobiti pristojni davčni organ.

7.

Zaradi poenostavitve postopka lahko pristojni organ odpravi obveznost upravičene ustanove, da mora prositi za žig v primeru oprostitve za uradno uporabo. Upravičena ustanova mora tovrstno oprostitev navesti v polju 7 potrdila.

(1)  Neustrezno prečrtaj.

(2)  Ustrezno polje označi s križcem.

(3)  Prečrtaj neuporabljeni prostor. Ta obveznost velja tudi, če so priložene naročilnice.

(4)  Blago in/ali storitve, ki niso upravičene, se izbriše iz polja 5 ali iz priložene naročilnice.

(5)  Kot oznake se uporabljajo šifre trenutno uporabljenih valut: EUR (euro), BGN (bolgarski lev), CZK (češka krona), DKK (danska krona), GBP (funt šterling), HUF (madžarski forint), LTL (litovski litas), PLN (poljski zlot), RON (romunski lej), SEK (švedska krona), USD (ameriški dolar).


Top