EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0425

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/425 z dne 14. marca 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 v zvezi z odlogom datumov prehodnega obdobja za uporabo nekaterih sistemov brezpilotnih zrakoplovov v „odprti“ kategoriji in datuma začetka uporabe standardnih scenarijev za operacije, izvedene v vidnem polju ali zunaj njega (Besedilo velja za EGP)

C/2022/1445

OJ L 87, 15.3.2022, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/425/oj

15.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 87/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/425

z dne 14. marca 2022

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 v zvezi z odlogom datumov prehodnega obdobja za uporabo nekaterih sistemov brezpilotnih zrakoplovov v „odprti“ kategoriji in datuma začetka uporabe standardnih scenarijev za operacije, izvedene v vidnem polju ali zunaj njega

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 57 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 20 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/947 (2) se lahko sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki niso skladni z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/945 (3) in niso zasebno izdelani, še naprej uporabljajo v „odprti“ kategoriji pod nekaterimi omejenimi operativnimi pogoji, če so bili dani na trg pred 1. januarjem 2023. V skladu s členom 22 Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 se lahko sistemi brezpilotnih zrakoplovov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz delov 1 do 5 Priloge k Delegirani uredbi (EU) 2019/945, uporabljajo v „odprti“ kategoriji samo pod nekaterimi omejenimi operativnimi pogoji v prehodnem obdobju, ki se konča 1. januarja 2023.

(2)

V skladu s členom 23(2) Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 lahko države članice od 3. decembra 2023 sprejmejo le izjave operatorjev sistemov brezpilotnih zrakoplovov v skladu s členom 5(5) navedene izvedbene uredbe za operacijo, ki izpolnjuje enega od dveh standardnih scenarijev, in sicer v vidnem polju na nadzorovanem talnem območju nad naseljenimi območji ali zunaj vidnega polja z opazovalci zračnega prostora na nadzorovanem talnem območju nad redko poseljenimi območji, kot je določeno v Dodatku 1 k Prilogi k navedeni izvedbeni uredbi.

(3)

Nekateri harmonizirani standardi, ki obravnavajo zahteve, ki se uporabljajo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov razredov C0 do C6, potrebne za delovanje v „odprti“ kategoriji ali standardnih scenarijih, ter neposredna identifikacija na daljavo ne bodo na voljo pred sredino leta 2023. Brez navedenih harmoniziranih standardov proizvajalci sistemov brezpilotnih zrakoplovov v praksi ne bi mogli dajati skladnih sistemov brezpilotnih zrakoplovov na trg pred koncem prehodnega obdobja iz člena 22 Izvedbene uredbe (EU) 2019/947.

(4)

Zato je treba podaljšati datuma iz členov 20 in 22 Izvedbene uredbe (EU) 2019/947 za zagotovitev, da so harmonizirani standardi, ki obravnavajo zahteve, ki se uporabljajo za sisteme brezpilotnih zrakoplovov razredov C0 do C6, proizvajalcem in operatorjem sistemov brezpilotnih zrakoplovov na voljo pred iztekom navedenih obdobij. Prav tako je treba odložiti datum začetka uporabe dveh standardnih scenarijev iz Dodatka 1 k Prilogi k navedeni izvedbeni uredbi za zagotovitev, da so navedeni harmonizirani standardi na voljo, preden lahko države članice sprejmejo izjave za operacije, skladne z navedenimi standardnimi scenariji. Do takrat bi morale države članice imeti možnost sprejemati izjave, ki jih podajo operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov v skladu s členom 5(5) navedene izvedbene uredbe na podlagi nacionalnih standardnih ali enakovrednih scenarijev.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 127 Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2019/947 se spremeni:

(1)

v členu 20 se „1. januarjem 2023“ nadomesti s „1. januarjem 2024“;

(2)

v členu 22 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Uporaba sistemov brezpilotnih zrakoplovov v ‚odprti‘ kategoriji, ki ne izpolnjujejo zahtev iz delov 1 do 5 Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/945 (*1) se brez poseganja v člen 20 dovoli za prehodno obdobje, ki se konča 31. decembra 2023, pod naslednjimi pogoji:

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (UL L 152, 11.6.2019, str. 1).“;"

(3)

v členu 23 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim:

„2.   Člen 5(5) se uporablja od 1. januarja 2024.

3.   Točki UAS.OPEN.060(2)(g) in UAS.SPEC.050(1)(l)(i) Priloge se uporabljata od 1. julija 2022, točka UAS.SPEC.050(1)(l)(ii) Priloge pa se uporablja od 1. januarja 2024.

4.   Brez poseganja v člen 21(1) lahko države članice do 31. decembra 2023 sprejmejo izjave, ki jih podajo operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov v skladu s členom 5(5) na podlagi nacionalnih standardnih ali enakovrednih scenarijev, če navedeni nacionalni scenariji izpolnjujejo zahteve iz točke UAS.SPEC.020 Priloge.

Take izjave prenehajo veljati 1. januarja 2026.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov (UL L 152, 11.6.2019, str. 45).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/945 z dne 12. marca 2019 o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav (UL L 152, 11.6.2019, str. 1).


Top