EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0345

Uredba Sveta (EU) 2022/345 z dne 1. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

OJ L 63, 2.3.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/345/oj

2.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/345

z dne 1. marca 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2022/346 z dne 1. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 31. julija 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 833/2014 (2).

(2)

Uredba (EU) št. 833/2014 uveljavlja nekatere ukrepe, določene v Sklepu Sveta 2014/512/SZVP (3).

(3)

Svet je 1. marca 2022 sprejel Sklep (SZVP)2022/346 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP in uvedbi nadaljnjih omejevalnih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem specializiranih finančnih komunikacijskih storitev nekaterim ruskim kreditnim institucijam in njihovim ruskim hčerinskim družbam, ki so relevantne za finančni sistem Rusije in za katere že veljajo omejevalni ukrepi, ki jih je uvedla Unija ali partnerske države, ter, ob upoštevanju nekaterih izjem, v zvezi s sodelovanjem z Ruskim skladom za neposredne naložbe. Razen nekaterih izjem prav tako prepoveduje dobavo eurobankovcev Rusiji.

(4)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe, zato je zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe v vseh državah članicah potrebno regulativno ukrepanje na ravni Unije.

(5)

Da bi se zagotovila učinkovitosti ukrepov, določenih v tej uredbi, bi ta morala začeti veljati na dan objave.

(6)

Uredbo (EU) št. 833/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 833/2014 se spremeni:

(1)

v členu 2d se odstavka 1 in 4 nadomestita z naslednjim:

„1.   Pristojni organi si z drugimi državami članicami in Komisijo izmenjajo informacije o izdanih dovoljenjih in zavrnitvah, sprejetih na podlagi členov 2, 2a in 2b. Izmenjava informacij se izvede z uporabo elektronskega sistema, vzpostavljenega na podlagi člena 23(6) Uredbe (EU) 2021/821.

4.   Komisija si v posvetovanju z državami članicami po potrebi in na podlagi vzajemnosti izmenja informacije s partnerskimi državami z namenom, da bi podprla učinkovitost ukrepov za nadzor izvoza na podlagi te uredbe in dosledno uporabo ukrepov za nadzor izvoza s strani partnerskih držav.“;

(2)

v členu 2e se dodata naslednja odstavka:

„3.   Prepovedano je vlagati, sodelovati ali kako drugače prispevati k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, dovolijo naložbeno udeležbo ali prispevek k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe, potem ko ugotovijo, da je takšno udeležbo ali prispevek treba zagotoviti na podlagi pogodb, sklenjenih pred 2. marcem 2022 ,ali pomožnih pogodb, ki so potrebne za izvrševanje takih pogodb.“;

(3)

vstavita se naslednja člena:

„Člen 5h

Od 12. marca 2022 je pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama v Prilogi XIV ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Rusiji, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta s seznama v Prilogi XIV, prepovedano zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za izmenjavo finančnih podatkov.

Člen 5i

1.   Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v eurih, Rusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z vlado in centralno banko Rusije, ali za uporabo v Rusiji.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz bankovcev, denominiranih v eurih, če so takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz potrebni za:

(a)

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Rusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, ali

(b)

uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij v Rusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.“;

(4)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati v dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim iz te uredbe, vključno z delovanjem namesto fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov iz členov 2e(3), 5, 5a, 5b, 5e, 5f, 5h in 5i ali z delovanjem v njihovo korist z uporabo izjem iz členov 2e(4), 5(6), 5a(2), 5b(2), 5e(2), 5f(2) ali 5i(2).“;

(5)

Priloga k tej uredbi se doda kot Priloga XIV k Uredbi (EU) št. 833/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. marca 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 63, 2.3.2022.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2014/512/SZVP z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL L 229, 31.7.2014, str. 13).


PRILOGA

„PRILOGA XIV

Seznam pravnih oseb, subjektov in organov iz člena 5h

Bank Otkritie

Novikombank

Promsvyazbank

Bank Rossiya

Sovcombank

VNESHECONOMBANK (VEB)

VTB BANK

“.

Top