EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0280

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2022/280 z dne 13. decembra 2021 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

C/2021/8951

UL L 43, 24.2.2022, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/280/oj

24.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/44


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2022/280

z dne 13. decembra 2021

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1), točka (a), Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za nekatere izvzete uporabe iz Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Živo srebro je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je s Sklepom 2010/571/EU (2) med drugim odobrila izjemo za uporabo živega srebra v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje (v nadaljnjem besedilu: izjema), ki je zdaj navedena kot izjema 4(a) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je v skladu s členom 5(2), drugi pododstavek, točka (a), navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Živo srebro se uporablja v nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje za proizvodnjo ultravijolične svetlobe, ki se uporablja za ultravijolično germicidno ali protibakterijsko dezinfekcijo in/ali čiščenje zraka, vode in površin.

(6)

Komisija je 19. decembra 2014 in 15. januarja 2015 prejela zahtevka za obnovitev izjeme (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za obnovitev), kar je v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU, en zahtevek pa je bil nato 20. januarja 2020 posodobljen. V skladu s členom 5(5) Direktive 2011/65/EU ostane izjema veljavna, dokler se ne sprejme odločitev o zahtevku za obnovitev.

(7)

V oceni zahtevka za obnovitev, pri kateri sta bila upoštevana razpoložljivost nadomestkov in družbenoekonomski vpliv nadomestitve, je bilo ugotovljeno, da odstranitev živega srebra pri zadevnih vrstah uporabe ali njegova nadomestitev s snovjo s primerljivimi značilnostmi trenutno tehnično ni izvedljiva. V navedeni oceni je bilo nadalje ugotovljeno, da se lahko sedanje področje uporabe izjeme omeji na nizkotlačne sijalke na razelektrenje, ki niso premazane s fosforjem in oddajajo svetlobo v ultravijoličnem območju. Ocena je vključevala posvetovanja z deležniki v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Pripombe, prejete med temi posvetovanji, so bile javno dostopne na posebnem spletišču.

(8)

Izjema je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti obnovitev izjeme s popravljenim besedilom, v katerem je določeno omejeno področje uporabe izjeme, za najdaljše obdobje petih let v skladu s členom 5(2), prvi pododstavek, Direktive 2011/65/EU. V skladu s členom 5(6) Direktive 2011/65/EU bi bilo treba za trenutno izjemo 4(a) določiti obdobje veljavnosti 12 mesecev. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje zanesljivih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30 septembra 2022. Besedilo navedenih predpisov takoj sporočijo Komisiji.

Navedene predpise uporabljajo od 1 oktobra 2022.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila bistvenih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Sklep Komisije 2010/571/EU z dne 24. septembra 2010 o spremembi Priloge k Direktivi 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem v zvezi z uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov ali polibromiranih difenil etrov zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (UL L 251, 25.9.2010, str. 28).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Vnos 4(a) v Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z naslednjim:

„Izjema

Področje in datumi veljavnosti

4(a)

Živo srebro v drugih nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje (na sijalko): 15 mg

Preneha veljati 24 februarja 2023

4(a)-I

Živo srebro v nizkotlačnih sijalkah na razelektrenje, ki niso premazane s fosforjem in pri katerih mora biti zaradi namena uporabe glavno območje oddanega spektra svetlobe sijalke v ultravijoličnem območju spektra: do 15 mg živega srebra na sijalko

Preneha veljati 24 februarja 2027“


Top