EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0600

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/600 z dne 8. aprila 2022 o priznavanju prostovoljnega sistema „Bonsucro EU“ za dokazovanje skladnosti z zahtevami iz Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva, biomasna goriva, obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora ter reciklirana ogljična goriva (Besedilo velja za EGP)

C/2022/2111

OJ L 114, 12.4.2022, p. 176–178 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/600/oj

12.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 114/176


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/600

z dne 8. aprila 2022

o priznavanju prostovoljnega sistema „Bonsucro EU“ za dokazovanje skladnosti z zahtevami iz Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva, biomasna goriva, obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora ter reciklirana ogljična goriva

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (1) ter zlasti člena 30(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2018/2001 določa zahteve za nekatera goriva, in sicer pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva, biomasna goriva, obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora ter reciklirana ogljična goriva, da bi se zagotovilo, da se ta goriva lahko upoštevajo pri doseganju ciljev, določenih v Direktivi, le, če so trajnostno proizvedena in prihranijo znatne emisije toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi. Prvič, člen 29 Direktive določa trajnostna merila in merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva in biomasna goriva, člen 26 Direktive in Delegirana uredba (EU) 2019/807 (2) pa določata merila za določitev, katere surovine za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva ali biomasna goriva imajo visoko tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč na eni strani in za katera pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva ali biomasna goriva z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, ki izpolnjujejo določene pogoje, se lahko potrdi, da imajo nizko tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč, na drugi strani. Drugič, člen 25(2) Direktive določa merila za prihranek emisij toplogrednih plinov za obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora in reciklirana ogljična goriva, ki se uporabljajo v prometu. Tretjič, člen 28(2) Direktive od gospodarskih subjektov zahteva, da v podatkovno zbirko Unije vnašajo informacije o opravljenih transakcijah in trajnostnih značilnostih nekaterih obnovljivih goriv (pogonskih biogoriv, bioplina ter obnovljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora) in recikliranih ogljičnih goriv, ki se uporabljajo v prometu.

(2)

Direktiva določa tudi pravila za izračun prispevka električne energije iz obnovljivih virov k ciljem na področju prometa. Zlasti člen 27(3) Direktive določa pravila za tak izračun, kadar se električna energija neposredno uporablja za pogon električnih vozil in kadar se uporablja za proizvodnjo obnovljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora, ki se uporabljajo v prometu.

(3)

Za preverjanje skladnosti s pravili za pogonska biogoriva, druga tekoča biogoriva, biomasna goriva, obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora ter reciklirana ogljična goriva lahko države članice uporabljajo prostovoljne sisteme. Prostovoljni sistemi so imeli pomembno vlogo pri dokazovanju skladnosti s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov za pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva iz Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Vloga prostovoljnih sistemov je bila razširjena z Direktivo (EU) 2018/2001. Prvič, sistemi se lahko zdaj uporabljajo za potrjevanje skladnosti vseh goriv, proizvedenih iz biomase, tudi plinastih in trdnih, s trajnostnimi merili iz Direktive (EU) 2018/2001 in zagotavljanje točnih podatkov o njihovem prihranku emisij toplogrednih plinov. Drugič, uporabljajo se lahko za potrjevanje skladnosti obnovljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v prometu, ter recikliranih ogljičnih goriv z njihovimi merili za prihranek emisij toplogrednih plinov. Tretjič, uporabljajo se lahko za dokazovanje skladnosti s pravili, ki jih člen 27(3) Direktive (EU) 2018/2001 določa za izračun električne energije iz obnovljivih virov v prometu. Četrtič, uporabljajo se lahko za dokazovanje, da gospodarski subjekti v podatkovno zbirko Unije ali nacionalno podatkovno zbirko o nekaterih obnovljivih gorivih in recikliranih ogljičnih gorivih, ki se uporabljajo v prometu, vnašajo točne informacije v skladu s členom 28(4) Direktive (EU) 2018/2001. Petič, uporabljajo se lahko za potrjevanje pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč. Komisija lahko odloči, da se lahko prostovoljni nacionalni ali mednarodni sistemi uporabljajo za vse ali nekatere od navedenih namenov.

(4)

Če gospodarski subjekt v okviru sklepa o priznanju predloži dokazilo ali podatke o skladnosti s trajnostnimi merili in merili za prihranek emisij toplogrednih plinov, pridobljene v skladu s prostovoljnim sistemom, ki ga je priznala Komisija, država članica od dobavitelja ne bi smela zahtevati nadaljnjih dokazil.

(5)

Zahtevek Komisiji za priznanje na podlagi člena 30(4) Direktive iz prostovoljnega sistema „Bonsucro EU“ je bil Komisiji prvič predložen 18. februarja 2021. Komisija je na podlagi tega zahtevka ocenila sistem in pri tem ugotovila nekatera vprašanja, ki bi jih bilo treba spremeniti. Ta vprašanja so bila pri ponovni predložitvi 23. junija 2021 pravilno obravnavana v sistemu. Sistem zajema sladkorni trs kot surovino za biomaso, bioetanol prve generacije in celulozni etanol, proizveden iz sladkornega trsa in njegovih ostankov, ter biomasna goriva, proizvedena iz odpadkov sladkornega trsa.

(6)

Komisija je pri ocenjevanju prostovoljnega sistema „Bonsucro EU“ ugotovila, da ustrezno upošteva trajnostna merila iz člena 29(2) do (5) Direktive (EU) 2018/2001, vsebuje pa tudi točne podatke o prihrankih emisij toplogrednih plinov za namene člena 29(10) Direktive (EU) 2018/2001 in uporablja metodologijo masne bilance v skladu z zahtevami iz člena 30(1) in (2) Direktive (EU) 2018/2001. V tej oceni ni upoštevan prihodnji izvedbeni akt, ki bo sprejet v skladu s členom 30(8) Direktive (EU) 2018/2001, o pravilih za preverjanje trajnostnih meril, meril za prihranek emisij toplogrednih plinov in meril za nizko tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč. Prostovoljni sistem „Bonsucro EU“ bo zato ponovno ocenjen, ko bo sprejet navedeni izvedbeni akt.

(7)

V oceni prostovoljnega sistema „Bonsucro EU“ je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje ustrezne standarde zanesljivosti, preglednosti in neodvisne revizije ter metodološke zahteve iz prilog V in VI k Direktivi (EU) 2018/2001.

(8)

Priznani sistem bi moral biti na voljo na spletni strani Komisije EUROPA v razdelku, namenjenem prostovoljnim sistemom.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za trajnostnost pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Prostovoljni sistem „Bonsucro EU“ (v nadaljnjem besedilu: sistem), ki je bil Komisiji predložen v priznanje 23. junija 2021, za goriva, revidirana v okviru sistema, dokazuje naslednje elemente:

(a)

skladnost pošiljk pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv s trajnostnimi merili iz člena 29(2) do (5) in (10) Direktive (EU) 2018/2001;

(b)

skladnost gospodarskih subjektov z obveznostjo vnosa točnih informacij v podatkovno zbirko Unije ali nacionalno podatkovno zbirko o obnovljivih gorivih in recikliranih ogljičnih gorivih, ki se uporabljajo v prometu, v skladu s členom 28(4) Direktive (EU) 2018/2001;

(c)

skladnost pošiljk pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z merili za nizko tveganje za posredno spremembo rabe zemljišč iz Delegirane uredbe (EU) 2019/807.

Sistem vsebuje tudi natančne podatke o prihrankih emisij toplogrednih plinov za namene člena 29(10) Direktive (EU) 2018/2001 v obsegu, v katerem zagotavlja, da so vse ustrezne informacije gospodarskih subjektov navzgor po nadzorni verigi prenesene do gospodarskih subjektov navzdol po nadzorni verigi.

Člen 2

Sklep velja 5 let od začetka veljavnosti. Če se vsebina tega sistema, kakor je bil Komisiji predložen v priznanje 23. junija 2021, spremeni tako, da bi to lahko vplivalo na podlago tega sklepa, se o takih spremembah nemudoma obvesti Komisija. Komisija oceni spremembe, o katerih je bila obveščena, in odloči, ali sistem še vedno ustrezno upošteva trajnostna merila, za katera je bil priznan.

Člen 3

Komisija lahko ta sklep razveljavi, med drugim v naslednjih okoliščinah:

(a)

če se jasno dokaže, da sistem ne izvaja elementov, ki veljajo za pomembne za ta sklep, ali če je prišlo do resne strukturne kršitve glede navedenih elementov;

(b)

če sistem Komisiji ne predloži letnih poročil v skladu s členom 30(5) Direktive (EU) 2018/2001;

(c)

če sistem ne izvaja standardov neodvisne revizije in drugih zahtev, določenih v izvedbenih aktih iz člena 30(8) Direktive (EU) 2018/2001, ali izboljšav drugih elementov sistema, ki veljajo za pomembne za nadaljnje priznavanje.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 328, 21.12.2018, str. 82.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/807 z dne 13. marca 2019 o dopolnitvi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve surovin z visokim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, v zvezi s katerimi se ugotavlja znatna širitev proizvodnega območja na zemljišča z visoko zalogo ogljika, ter certificiranja pogonskih biogoriv, drugih tekočih biogoriv in biomasnih goriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč (UL L 133, 21.5.2019, str. 1).

(3)  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).


Top