EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2306

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (Besedilo velja za EGP)

C/2021/7387

OJ L 461, 27.12.2021, p. 13–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2306/oj

27.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 461/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2306

z dne 21. oktobra 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 38(8), točka (a)(ii), člena 46(7), točka (b), ter členov 48(4) in 57(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 45(1) Uredbe (EU) 2018/848 se lahko proizvod uvozi iz tretje države za namen dajanja tega proizvoda v promet v Uniji kot ekološkega proizvoda ali proizvoda iz preusmeritve, če je ta proizvod skladen s pravili Unije o ekološki pridelavi ali enakovrednimi pravili pridelave in nadzora tretje države iz člena 48 navedene uredbe, ki je bila priznana v skladu s členom 33(2) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (2), ali je bil predmet nadzora s strani nadzornega organa ali izvajalca nadzora iz člena 57 Uredbe (EU) 2018/848, ki je bil priznan v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007.

(2)

Da bi pristojni organi v državah članicah lahko preverili skladnost uvoženih proizvodov z Uredbo (EU) 2018/848, bi morala imeti vsaka pošiljka certifikat o kontrolnem pregledu, ki ga izda nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi, potem ko je opravil ustrezna preverjanja pošiljk. Ta preverjanja bi morala vedno vključevati pregled dokumentov in glede na tveganje fizični pregled pošiljke.

(3)

Treba je določiti pravila v zvezi z vsebino certifikata o kontrolnem pregledu, načinom njegove izdaje in tehničnimi sredstvi, ki se uporabljajo za njegovo izdajo. Ta pravila bi morala zajemati tudi obveznosti pristojnih organov v državah članicah glede izpiska certifikata o kontrolnem pregledu.

(4)

Uradni nadzor proizvodov, namenjenih za dajanje v promet v Uniji kot ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, za preverjanje njihove skladnosti z Uredbo (EU) 2018/848 je del uradnega nadzora, ki se izvaja v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(5)

Določiti je treba dodatna pravila za pojasnitev meril in pogojev za izvajanje uradnega nadzora pred sprostitvijo ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, v prosti promet v Uniji v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848. Navedena pravila bi morala zajemati tudi proizvode, ki so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2305 (4).

(6)

Določiti bi bilo treba nekatera posebna pravila o uradnem nadzoru v zvezi s pošiljkami, danimi v posebne carinske postopke.

(7)

Poleg tega bi bilo treba določiti obveznosti nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki izdajo certifikat o kontrolnem pregledu v primerih nerazpoložljivosti sistema TRACES (Trade Control and Expert System) iz člena 2, točka 36, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (5).

(8)

Poleg tega je treba določiti pravila o okoliščinah, v katerih morajo pristojni organi, nadzorni organi ali izvajalci nadzora v tretjih državah izvesti preiskavo po uradnem obvestilu o primerih suma na neskladje ali potrjenega neskladja z Uredbo (EU) 2018/848, ki jih je pristojni organ držav članic odkril med preverjanjem pošiljke.

(9)

Uporaba kvalificiranega elektronskega žiga v sistemu TRACES za izdajo certifikata o kontrolnem pregledu v tretjih državah in potrditev navedenega certifikata ter izpiskov tega certifikata s strani pristojnih organov držav članic morda ne bo izvedljiva pred 1. julijem 2022. Zato je treba določiti prehodne določbe za uporabo ročno podpisanih certifikatov o kontrolnem pregledu v papirni obliki in njihovih izpiskov, ki se uporabljajo do 30. junija 2022 kot alternativa uporabi elektronskih certifikatov o kontrolnem pregledu in njihovih izpiskov s kvalificiranim elektronskim žigom.

(10)

Trenutno so pravila o certifikatu o kontrolnem pregledu in izpiskih certifikata o kontrolnem pregledu za namene Uredbe (ES) št. 834/2007 določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (6). Ker ta uredba in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 (7) določata pravila za namene Uredbe (EU) 2018/848, bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1235/2008 razveljaviti.

(11)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila o:

(a)

preverjanju pošiljk proizvodov, namenjenih dajanju v promet v Uniji kot ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, v tretjih državah in izdaji certifikata o kontrolnem pregledu;

(b)

uradnem nadzoru proizvodov, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav in so namenjeni dajanju v promet v Uniji kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve, in

(c)

ukrepih v primeru suma na neskladje ali potrjenega neskladja z Uredbo (EU) 2018/848, ki jih sprejmejo pristojni organi, nadzorni organi in izvajalci nadzora v tretjih državah.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„pošiljka“ pomeni pošiljko, kot je opredeljena v členu 3, točka 37, Uredbe (EU) 2017/625, in sicer proizvodov, ki so namenjeni za dajanje v promet v Uniji kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve; vendar v primeru ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2021/2305, pomeni količino proizvodov pod eno ali več oznakami kombinirane nomenklature, za katere velja enotni certifikat o kontrolnem pregledu, ki se prevažajo z istim prevoznim sredstvom in so uvožene iz iste tretje države;

(2)

„mejna kontrolna točka“ pomeni mejno kontrolno točko, kot je opredeljena v členu 3, točka 38, Uredbe (EU) 2017/625;

(3)

„točka sprostitve v prosti promet“ pomeni točko sprostitve v prosti promet, kjer se izvaja uradni nadzor nad ekološkimi proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, izvzetimi iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2021/2305;

(4)

„kontrolna točka“ pomeni kontrolno točko, ki ni mejna kontrolna točka v skladu s členom 53(1), točka (a), Uredbe (EU) 2017/625;

(5)

„dokumentacijski pregled“ pomeni dokumentacijski pregled, kot je opredeljen v členu 3, točka 41, Uredbe (EU) 2017/625;

(6)

„identifikacijski pregled“ pomeni identifikacijski pregled, kot je opredeljen v členu 3, točka 42, Uredbe (EU) 2017/625;

(7)

„fizični pregled“ pomeni fizični pregled, kot je opredeljen v členu 3, točka 43, Uredbe (EU) 2017/625;

(8)

„kvalificirani elektronski žig“ pomeni kvalificirani elektronski žig, kot je opredeljen členu 3, točka 27, Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (8).

Člen 3

Preverjanje v tretji državi

1.   Zadevni nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2018/848, preveri pošiljko v skladu s členom 16 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1698 (9).

2.   Za namene členov 48 in 57 Uredbe (EU) 2018/848 ustrezni nadzorni organ ali izvajalec nadzora preveri, ali pošiljka izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 834/2007 ter proizvodne standarde in nadzorne ukrepe, sprejete kot enakovredne. To preverjanje vključuje sistematične dokumentacijske preglede in, kot je ustrezno glede na oceno tveganja, fizične preglede, preden pošiljka zapusti tretjo državo izvoza ali porekla.

3.   Za namene odstavkov 2 do 5 je zadevni nadzorni organ ali izvajalec nadzora:

(a)

nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz člena 57 Uredbe (EU) 2018/848, ki je bil priznan za zadevne proizvode in za tretjo državo porekla proizvoda ali, kjer je ustrezno, v kateri je bila opravljen zadnji postopek za namen priprave, ali

(b)

nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki ga je imenoval pristojni organ priznane tretje države porekla proizvodov v skladu s členom 48 Uredbe (EU) 2018/848 ali, kjer je ustrezno, v kateri je bil opravljen zadnji postopek za namen priprave.

4.   Preverjanje iz odstavka 2 opravi:

(a)

nadzorni organ ali izvajalec nadzora proizvajalca ali predelovalca zadevnega proizvoda ali

(b)

če izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti, ki izvajajo zadnji postopek za namen priprave, kot je opredeljeno v členu 3, točka 44, Uredbe (EU) 2018/848, ni proizvajalec ali predelovalec proizvoda, nadzorni organ ali izvajalec nadzora izvajalca dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti, ki izvajajo zadnji postopek za namen priprave.

5.   Z dokumentacijskimi pregledi iz odstavka 2 se preveri:

(a)

sledljivost proizvodov in sestavin;

(b)

da je količina proizvodov, vključenih v pošiljko, v skladu s pregledi masne bilance zadevnih izvajalcev dejavnosti v skladu z oceno, ki jo opravi nadzorni organ ali izvajalec nadzora;

(c)

zadevne prevozne dokumente in poslovne dokumente (vključno z računi) za proizvode;

(d)

da so pri predelanih proizvodih vse ekološke sestavine takih proizvodov v tretji državi proizvedli izvajalci dejavnosti ali skupine izvajalcev dejavnosti, ki jih je certificiral nadzorni organ ali izvajalec dejavnosti, priznan v skladu s členom 46 ali naveden v členu 57 Uredbe (EU) 2018/848, ali tretja država, priznana v skladu s členoma 47 in 48 Uredbe (EU) 2018/848, ali so bile proizvedene in certificirane v Uniji v skladu z navedeno uredbo.

Navedeni dokumentacijski pregledi temeljijo na vseh ustreznih dokumentih, vključno s certifikatom iz člena 45(1), točka (b)(i), Uredbe (EU) 2018/848, evidencami o kontrolnih pregledih, načrtom pridelave za zadevni proizvod in evidencami, ki jih vodijo izvajalci dejavnosti ali skupine izvajalcev dejavnosti, razpoložljivimi prevoznimi dokumenti, poslovnimi in finančnimi dokumenti ter vsemi drugimi dokumenti, ki jih nadzorni organ ali izvajalec nadzora šteje za relevantne.

Člen 4

Izdaja certifikata o kontrolnem pregledu

1.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki je pošiljko preveril v skladu s členom 3, izda certifikat o kontrolnem pregledu v skladu s členom 5 za vsako pošiljko, preden pošiljka zapusti tretjo državo izvoza ali porekla.

2.   Kadar je nadzorni organ ali izvajalec nadzora priznan v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2018/848, izda certifikat o kontrolnem pregledu za pošiljke, ki vsebujejo proizvode z visokim tveganjem, iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2021/1698 šele, ko ima na voljo popolno dokumentacijo o sledljivosti ter prejme in oceni rezultate analiz vzorcev, odvzetih v pošiljki v skladu s členom 16(6) navedene delegirane uredbe.

Člen 5

Oblika certifikata o kontrolnem pregledu in uporaba sistema TRACES

1.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora v sistemu TRACES izda certifikat o kontrolnem pregledu v skladu z vzorcem in opombami iz Priloge ter izpolni polja 1 do 18 navedenega certifikata.

2.   Izvajalec nadzora ali nadzorni organ pri izdaji certifikata o kontrolnem pregledu v sistem TRACES vnese vsa dokazila, vključno z naslednjim:

(a)

rezultate analiz ali preskusov, opravljenih na odvzetih vzorcih, kjer je to ustrezno;

(b)

trgovinske dokumente in prevozne listine, kot so nakladnica, računi in seznam embalaže, ter potovalni načrt, pripravljen v skladu s členom 16(5) Delegirane uredbe (EU) 2021/1698, če je bil nadzorni organ ali izvajalec nadzora priznan v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2018/848.

3.   Certifikat o kontrolnem pregledu se izda v sistemu TRACES in je opremljen s kvalificiranim elektronskim žigom.

Podatki v zvezi s številom pakiranj iz polja 13 certifikata o kontrolnem pregledu in podatki iz polj 16 in 17 certifikata ter dokumenti iz odstavka 2 se, če v času izdaje certifikata o kontrolnem pregledu niso na voljo, vključijo ali posodobijo v certifikat o kontrolnem pregledu v 10 dneh od njegove izdaje, v vsakem primeru pa, preden pristojni organ preveri in potrdi certifikat o kontrolnem pregledu v skladu s členom 6.

4.   Certifikat o kontrolnem pregledu se sestavi:

(a)

v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice mejne kontrolne točke vstopa v Unijo v primeru proizvodov, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah;

(b)

v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, v kateri bo pošiljka sproščena v prosti promet, v primeru proizvodov, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2021/2305.

5.   Z odstopanjem od odstavka 4 se navedena država članica lahko strinja, da so certifikati sestavljeni v drugem uradnem jeziku Unije, po potrebi pa jim je priložen overjen prevod.

Člen 6

Uradni nadzor pošiljk

1.   Pristojni organ na mejni kontrolni točki ali na točki sprostitve v prosti promet, kot je ustrezno, izvaja uradni nadzor pošiljk za preverjanje skladnosti z Uredbo (EU) 2018/848, in sicer:

(a)

dokumentacijske preglede vseh pošiljk;

(b)

identifikacijske preglede vseh pošiljk in

(c)

fizične preglede s pogostostjo, odvisno od verjetnosti neskladnosti z Uredbo (EU) 2018/848.

Dokumentacijski pregledi vključujejo pregled certifikata o kontrolnem pregledu, vseh drugih dokazil, kot je določeno v členu 5, in po potrebi rezultatov analiz ali preskusov, opravljenih na odvzetih vzorcih.

Če certifikat o kontrolnem pregledu zahteva izključno redakcijske ali uredniške popravke, lahko pristojni organ sprejme, da nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki je izdal certifikat o kontrolnem pregledu, posodobi informacije v sistemu TRACES tako, da dokument nadomesti v skladu s postopkom, ki je na voljo v sistemu TRACES, ne da bi spremenil informacije v prvotnem certifikatu o identifikaciji pošiljke, njeni sledljivosti in jamstvih.

2.   Za pošiljke proizvodov z visokim tveganjem iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2021/1698 pristojni organ iz odstavka 1 tega člena izvede sistematične identifikacijske in fizične preglede, odvzame vsaj en reprezentativni vzorec pošiljk in pregleda dokumentacijo iz člena 16(6) navedene uredbe. Pristojni organ določi postopek reprezentativnega vzorčenja, ki ustreza kategoriji, količini in pakiranju proizvoda.

3.   Po preverjanju iz odstavka 1 in po potrebi odstavka 2 pristojni organ sprejme odločitev o vsaki pošiljki. Odločitev o pošiljki se vpiše v polje 30 certifikata o kontrolnem pregledu v skladu z vzorcem in opombami iz Priloge ter navede eno od naslednjega:

(a)

pošiljka se lahko sprosti v prosti promet kot ekološka;

(b)

pošiljka se lahko sprosti v prosti promet kot iz preusmeritve;

(c)

pošiljka se lahko sprosti v prosti promet kot neekološka;

(d)

pošiljke ni mogoče sprostiti v prosti promet;

(e)

del pošiljke se lahko sprosti v prosti promet z izpiskom certifikata o kontrolnem pregledu.

Pristojni organ s kvalificiranim elektronskim žigom potrdi certifikat o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES.

4.   Za proizvode, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, se uporablja naslednje:

(a)

odstavek 3 se uporablja poleg pravil o uporabi skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta s strani pristojnih organov na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 56(3), točka (b)(i), Uredbe (EU) 2017/625 ter na kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2123 (10) in pravili o odločitvah o pošiljkah iz člena 55 Uredbe (EU) 2017/625;

(b)

dokumentacijski pregledi iz odstavka 1, točka (a), se lahko izvajajo v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk v zvezi z nekaterimi ekološkimi proizvodi in proizvodi iz preusmeritve v skladu s členoma 7 in 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/2123;

(c)

identifikacijski in fizični pregledi iz odstavka 1, točki (b) in (c), se lahko izvajajo na kontrolnih točkah v zvezi z nekaterimi ekološkimi proizvodi in proizvodi iz preusmeritve v skladu s členi 2 do 6 Delegirane uredbe (EU) 2019/2123.

5.   Odločitev o pošiljkah, sprejeta v skladu s členom 55 Uredbe (EU) 2017/625, se nanaša na eno od navedb iz prvega pododstavka odstavka 3 tega člena. Kadar uvoznik z izpolnitvijo polja 23 certifikata o kontrolnem pregledu zahteva začetek posebnega carinskega postopka v skladu s členom 7(1) te uredbe, se v odločitvi o pošiljkah v skladu s členom 55 Uredbe (EU) 2017/625 navede veljavni carinski postopek.

Odločitev iz certifikata o kontrolnem pregledu, v kateri je navedeno, da pošiljke ali njenega dela ni mogoče sprostiti v prosti promet, se v sistemu TRACES nemudoma sporoči ustreznemu pristojnemu organu, ki izvaja uradni nadzor, da se preveri skladnost s pravili iz člena 1(2), točke (a) do (h) in (j), Uredbe (EU) 2017/625.

Če odločitev, sprejeta v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu v skladu s členom 55 Uredbe (EU) 2017/625, kaže, da pošiljka ni skladna s pravili iz člena 1(2) navedene uredbe, pristojni organ na mejni kontrolni točki v sistemu TRACES obvesti pristojni organ, ki je sprejel odločitev v skladu z odstavkom 3 tega člena, da posodobi certifikat o kontrolnem pregledu. Poleg tega vsak pristojni organ, ki izvaja uradni nadzor, za preverjanje skladnost s pravili iz člena 1(2), točke (a) do (h) in (j), Uredbe (EU) 2017/625 v sistemu TRACES zagotovi vse ustrezne informacije, kot so rezultati laboratorijskih analiz, pristojnemu organu, ki je sprejel odločitev v skladu z odstavkom 3 tega člena, da se po potrebi posodobi certifikat o kontrolnem pregledu.

6.   Če se v prosti promet sprosti le del pošiljke, se pošiljka pred sprostitvijo v prosti promet razdeli na različne serije. Uvoznik za vsako serijo izpolni in v sistemu TRACES predloži izpisek certifikata o kontrolnem pregledu v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2307. Pristojni organ države članice, v kateri se serija namerava sprostiti v prosti promet, preveri serijo in s kvalificiranim elektronskim žigom potrdi izpisek certifikata o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES.

7.   Za pošiljke, ki so predmet uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah iz odstavka 4, carinski organi dovolijo sprostitev pošiljke v prosti promet le ob predložitvi ustrezno dokončanega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta v skladu s členom 57(2), točka (b), Uredbe (EU) 2017/625 in certifikata o kontrolnem pregledu, potrjenega v skladu z odstavkom 6 tega člena, v katerem je navedeno, da se pošiljka lahko sprosti v prosti promet.

Kadar je pošiljka razdeljena na različne serije, carinski organi zahtevajo predložitev ustrezno dokončanega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta v skladu s členom 57(2), točka (b), Uredbe (EU) 2017/625 in izpiska certifikata o kontrolnem pregledu v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2307, v katerem je v polju 12 navedeno, da se serija lahko sprosti v prosti promet.

Člen 7

Posebni carinski postopki

1.   Kadar je pošiljka dana v postopek carinskega skladiščenja ali aktivnega oplemenitenja iz člena 240(1) in člena 256(3), točka (b), Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11) ter je zanjo opravljena ena ali več priprav iz drugega pododstavka tega odstavka, pristojni organ preveri pošiljko v skladu s členom 6 te uredbe pred prvo pripravo. Referenčna številka carinske deklaracije, pod katero je bilo blago prijavljeno za postopek carinskega skladiščenja ali aktivnega oplemenitenja, se vpiše v polje 23 certifikata o kontrolnem pregledu.

Priprave iz prvega pododstavka se omejijo na naslednje vrste postopkov:

(a)

pakiranje ali spremembo embalaže ali

(b)

pritrditev, odstranitev in spreminjanje oznak v zvezi s predstavitvijo metode ekološke pridelave.

2.   Po pripravah iz odstavka 1 pristojni organ pred sprostitvijo pošiljke v prosti promet preveri pošiljko in potrdi certifikat o kontrolnem pregledu v skladu s členom 6.

3.   Pošiljka se pred sprostitvijo v prosti promet lahko razdeli na različne serije pod carinskim nadzorom po preverjanju in potrditvi certifikata o kontrolnem pregledu v skladu s členom 6. Uvoznik izpolni in v sistem TRACES predloži izpisek certifikata o kontrolnem pregledu v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2307 za vsako serijo, ki izhaja iz razdelitve.

4.   Pristojni organ države članice, v kateri se serija namerava sprostiti v prosti promet, preveri serijo v skladu s členom 6(1) in (2) in s kvalificiranim elektronskim žigom potrdi izpisek certifikata o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES.

5.   Priprava in postopek delitve pošiljke iz odstavkov 1 in 3 se opravita v skladu z zadevnimi določbami iz poglavij III in IV Uredbe (EU) 2018/848.

Člen 8

Ureditve za sistem TRACES ob izrednih razmerah v primeru nerazpoložljivosti in v primeru višje sile

1.   Nadzorni organi in izvajalci nadzora, ki izdajo certifikat o kontrolnem pregledu v skladu s členom 4, hranijo na voljo predlogo, ki jo je mogoče urejati, navedenega certifikata v skladu z vzorcem iz Priloge in vseh dokumentov, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 in se lahko naložijo v sistem TRACES.

2.   Če sistem TRACES ali ena od njegovih funkcij ni na voljo več kot 24 ur, lahko njegovi uporabniki za beleženje in izmenjavo informacij uporabijo tiskano ali elektronsko predlogo iz odstavka 1, ki jo je mogoče urejati.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz odstavka 1 vsakemu izdanemu certifikatu dodeli referenčno številko in vodi kronološko evidenco izdanih certifikatov, da se zagotovi ujemanje z alfanumerično referenčno številko, ki jo dodeli sistem TRACES, ko začne delovati.

Če se uporabljajo certifikati o kontrolnem pregledu v papirni obliki, jih neoverjene spremembe ali izbrisi razveljavijo.

3.   Ko so sistem TRACES ali njegove funkcije ponovno na voljo, njegovi uporabniki uporabijo informacije, zapisane v skladu z odstavkom 2, za elektronsko pripravo certifikata o kontrolnem pregledu in nalaganje dokumentov iz odstavka 1.

4.   Certifikati in dokumenti, pripravljeni v skladu z odstavkom 2, vsebujejo navedbo „pripravljeno v času izrednih ukrepov“.

5.   V primeru višje sile se uporabljajo odstavki 1 do 4. Poleg tega pristojni organi, nadzorni organi ali izvajalci nadzora o takem dogodku nemudoma obvestijo Komisijo, nadzorni organi ali izvajalci nadzora pa v sistem TRACES v desetih koledarskih dneh po koncu tega dogodka vnesejo vse potrebne podrobnosti.

6.   Člen 5(4) in (5) se smiselno uporablja za certifikate in dokumente, predložene v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Člen 9

Uporaba certifikata o kontrolnem pregledu in izpiska certifikata o kontrolnem pregledu s strani carinskih organov

Za proizvode, za katere velja uradni nadzor na točki sprostitve v prosti promet v skladu s členom 4 Delegirane uredbe (EU) 2021/2305, carinski organi dovolijo sprostitev pošiljke v prosti promet le ob predložitvi certifikata o kontrolnem pregledu, v katerem je v polju 30 navedeno, da se pošiljka lahko sprosti v prosti promet.

Kadar je pošiljka razdeljena na različne serije, carinski organi zahtevajo predložitev izpiska certifikata o kontrolnem pregledu v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/2307, v katerem je v polju 12 navedeno, da se serija lahko sprosti v prosti promet.

Člen 10

Informacije, ki jih zagotovi pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi o sumu na neskladje ali potrjenem neskladju pošiljk

1.   Kadar pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi prejme uradno obvestilo Komisije, potem ko je ta prejela uradno obvestilo države članice v skladu s členom 9 Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307 v zvezi s sumom na neskladje ali s potrjenim neskladjem, ki vpliva na neoporečnost uvoženih ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, opravi preiskavo. Pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora odgovori Komisiji in državi članici, ki je poslala prvotno uradno obvestilo (država članica priglasiteljica), v 30 koledarskih dneh od datuma prejema tega uradnega obvestila ter obvesti o sprejetih ukrepih, vključno z rezultati preiskave, in zagotovi vse druge razpoložljive informacije, ki jih zahteva država članica priglasiteljica, pri čemer uporabi predlogo iz oddelka X Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/279 (12).

2.   Pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora zagotovi vse dodatne informacije, ki jih zahteva država članica v zvezi z dodatnimi sprejetimi ukrepi.

Komisija ali država članica lahko zahteva, da pristojni organ, nadzorni organ ali izvajalec nadzora nemudoma da na voljo seznam vseh izvajalcev dejavnosti in vseh skupin izvajalcev dejavnosti v verigi ekološke pridelave, katere del je pošiljka, ter njihovih nadzornih organov ali izvajalcev nadzora.

3.   Kadar je nadzorni organ ali izvajalec nadzora priznan v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2018/848, se uporablja člen 21(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2021/1698.

Člen 11

Prehodne določbe za certifikate o kontrolnem pregledu v papirni obliki in njihove izpiske

1.   Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 5(3) se lahko do 30. junija 2022 certifikat o kontrolnem pregledu izda na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen. Ta certifikat v papirni obliki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

v polju 18 je opremljen z ročnim podpisom pooblaščene osebe nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki izda certifikat, in z uradnim žigom;

(b)

izda se, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti tretjo državo izvoza ali porekla.

2.   Z odstopanjem od člena 6(3) se do 30. junija 2022 uporablja naslednje:

(a)

če se certifikat o kontrolnem pregledu izda na papirju v skladu z odstavkom 1 tega člena, se ta certifikat potrdi v papirni obliki z ročnim podpisom pooblaščene osebe pristojnega organa na mejni kontrolni točki ali na točki sprostitve v prosti promet v poljih 23, 25 in 30, kot je ustrezno, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen;

(b)

če se certifikat o kontrolnem pregledu izda v sistemu TRACES in je opremljen s kvalificiranim elektronskim žigom v skladu s prvim pododstavkom člena 5(3), se ta certifikat potrdi v papirni obliki z ročnim podpisom pooblaščene osebe pristojnega organa na mejni kontrolni točki ali na točki sprostitve v prosti promet v poljih 23, 25 in 30, kot je ustrezno, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen.

3.   Nadzorni organi, izvajalci nadzora in pristojni organi na vsaki stopnji izdaje certifikata o kontrolnem pregledu in po potrebi potrditve certifikata o kontrolnem pregledu preverijo, ali informacije na certifikatu o kontrolnem pregledu v papirni obliki ustrezajo informacijam na certifikatu, izpolnjenem v sistemu TRACES.

Če podatki v zvezi s številom pakiranj iz polja 13 certifikata o kontrolnem pregledu ali podatki v poljih 16 in 17 navedenega certifikata niso izpolnjeni v certifikatu o kontrolnem pregledu v papirni obliki ali če se te informacije razlikujejo od podatkov, navedenih v certifikatu v sistemu TRACES, pristojni organi za namene preverjanja pošiljke in potrditve certifikata upoštevajo samo informacije, izpolnjene v certifikatu v sistemu TRACES.

4.   Certifikat o kontrolnem pregledu v papirni obliki iz odstavka 1 se predloži pristojnemu organu na mejni kontrolni točki vstopa v Unijo, kjer se nad pošiljko opravi uradni nadzor, ali pristojnemu organu na točki sprostitve v prosti promet, kot je ustrezno. Navedeni pristojni organ ta certifikat v papirni obliki vrne uvozniku.

5.   Z odstopanjem od členov 6(6) in 7(4) se lahko do 30. junija 2022 izpisek certifikat o kontrolnem pregledu potrdi na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen. Ta izpisek certifikata v papirni obliki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

v polju 12 se potrdi na papirju z ročnim podpisom pooblaščene osebe pristojnega organa;

(b)

v polju 13 je opremljen z ročnim podpisom prejemnika serije.

Pristojni organ iz točke (a) prvega pododstavka vrne navedeni izpisek certifikata osebi, ki ga je predložila.

Člen 12

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1235/2008 se razveljavi.

Vendar se navedena uredba še naprej uporablja za namene izpolnjevanja in potrditve certifikatov o kontrolnem pregledu v obravnavi, izdanih pred 1. januarjem 2022, in izvlečkov certifikatov o kontrolnem pregledu v obravnavi, ki jih uvoznik predloži pred 1. januarjem 2022, ter za namen izjave prvega prejemnika ali prejemnika v certifikatu o kontrolnem pregledu ali izpisku certifikata o kontrolnem pregledu.

Člen 13

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 (glej stran 5 tega Uradnega lista).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo (glej stran 30 tega Uradnega lista).

(8)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698 z dne 13. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s postopkovnimi zahtevami za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad izvajalci dejavnosti in skupinami izvajalcev dejavnosti, certificiranimi kot ekološkimi, ter nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in s pravili o njihovem nadzoru ter nadzorih in drugih ukrepih, ki jih izvajajo ti nadzorni organi in izvajalci nadzora (UL L 336, 23.9.2021, str. 7).

(10)  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (UL L 321, 12.12.2019, str. 64).

(11)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(12)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 z dne 22. februarja 2021 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov (UL L 62, 23.2.2021, str. 6).


PRILOGA

DEL I

CERTIFIKAT O KONTROLNEM PREGLEDU ZA UVOZ EKOLOŠKIH PROIZVODOV ALI PROIZVODOV IZ PREUSMERITVE V EVROPSKO UNIJO

1.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izdaja certifikat

2.

Postopek v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (1):

skladnost (člen 46):

enakovredna tretja država (člen 48);

enakovredni nadzorni organ ali izvajalec nadzora (člen 57) ali

enakovrednost v okviru trgovinskega sporazuma (člen 47).

3.

Referenčna številka certifikata o kontrolnem pregledu

4.

Proizvajalec ali predelovalec proizvoda

5.

Izvoznik

6.

Izvajalec dejavnosti, ki kupuje ali prodaja proizvod brez skladiščenja ali fizičnega ravnanja z njim

7.

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora

8.

Država porekla

9.

Država izvoza

10.

Mejna kontrolna točka / točka sprostitve v prosti promet

11.

Namembna država

12.

Uvoznik

13.

Opis proizvodov

Ekološki ali iz preusmeritve

Oznaka KN

Trgovsko ime

Kategorija

Število pakiranj

Številka serije

Neto masa

14.

Številka zabojnika

15.

Številka zalivke

16.

Skupna bruto masa

17.

Prevozno sredstvo

Način

Identifikacija

Mednarodni tovorni list

18.

Izjava nadzornega organa ali izvajalca nadzora iz polja 1, ki izda certifikat.

S tem se potrjuje, da je bil ta certifikat izdan na podlagi pregledov, ki se zahtevajo v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1698 (2) za skladnost (člen 46 Uredbe (EU) 2018/848) ali delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1342 (3) za enakovrednost (členi 47, 48 ali 57 Uredbe (EU) 2018/848), in da so zgoraj navedeni proizvodi v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) 2018/848.

Datum

Ime in podpis pooblaščene osebe / kvalificirani elektronski žig

Žig nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki izdaja certifikat

19.

Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko

20.

Predhodno uradno obvestilo

Datum

Čas

21.

Za prenos v/na:

22.

Podrobnosti o kontrolni točki

23.

Posebni carinski postopki

Carinsko skladiščenje ☐

Aktivno oplemenitenje ☐

Ime in naslov izvajalca dejavnosti, odgovornega za carinske postopke:

Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki potrjuje izvajalca, odgovornega za carinske postopke:

Preverjanje pošiljke pred posebnimi carinskimi postopki

Dodatne informacije:

Organ in država članica:

Datum:

Ime in podpis pooblaščene osebe

Referenčna številka carinske deklaracije za carinske postopke

24.

Prvi prejemnik v Evropski uniji

25.

Nadzor s strani ustreznega pristojnega organa

Dokumentacijski pregledi

Zadovoljivi

Nezadovoljivi

Izbrani za identifikacijske in fizične preglede

Da

Ne

Organ in država članica:

Datum:

Ime in podpis pooblaščene osebe / kvalificirani elektronski žig

26.

Za prenos z mejne kontrolne točke na kontrolno točko:

27.

Podrobnosti o kontrolni točki

☐ Da

☐ Ne

 

28.

Prevozno sredstvo z mejne kontrolne točke na kontrolno točko

29.

Identifikacijski in fizični pregledi

Identifikacijski pregledi

Zadovoljivi

Nezadovoljivi

Fizični pregledi

Zadovoljivi

Nezadovoljivi

 

Laboratorijski preskus

☐ Da

☐ Ne

 

Rezultat preskusa

☐ Zadovoljiv

☐ Nezadovoljiv

 

30.

Odločitev ustreznega pristojnega organa

Se sprostijo kot ekološki;

se sprostijo kot iz preusmeritve;

se sprostijo kot neekološki;

pošiljke ni mogoče sprostiti v prosti promet;

del pošiljke se lahko sprosti v prosti promet.

Dodatne informacije:

Organ na mejni kontrolni točki / kontrolni točki / točki sprostitve v prosti promet in država članica:

Datum:

Ime in podpis pooblaščene osebe / kvalificirani elektronski žig

31

zjava prvega prejemnika

S tem se za embalažo ali posodo in po potrebi certifikat o kontrolnem pregledu ob prevzemu proizvodov potrdi, da:

je v skladu s točko 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848 ali

ni v skladu s točko 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848.

Ime in podpis pooblaščene osebe

Datum:

DEL II

OPOMBE ZA IZPOLNITEV VZORCA CERTIFIKATA O KONTROLNEM PREGLEDU

Polja 1 do 18 mora izpolniti ustrezni nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi.

Polje 1: Ime, naslov in koda nadzornega organa ali izvajalca nadzora, priznanega v skladu s členom 46 ali iz člena 57 Uredbe (EU) 2018/848, ali nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki ga imenuje pristojni organ tretje države iz člena 47 ali 48 navedene uredbe. Ta nadzorni organ ali izvajalec nadzora izpolni tudi polja 2 do 18.

Polje 2: V tem polju sta navedeni določbi iz Uredbe (EU) 2018/848, ki sta povezani z izdajo in uporabo tega certifikata; označite ustrezno določbo.

Polje 3: Številka certifikata, ki jo samodejno dodeli elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System).

Polje 4: Ime in naslov izvajalcev dejavnosti, ki so proizvedli ali predelali proizvode v tretji državi, navedeni v polju 8.

Polje 5: Ime in naslov izvajalca dejavnosti, ki izvaža proizvode iz države, navedene v polju 9. Izvoznik je izvajalec dejavnosti, ki opravi zadnji postopek za namene priprave, kot je opredeljena v členu 3, točka 44, Uredbe (EU) 2018/848, na proizvodih iz polja 13 in jih zapečati v ustrezni embalaži ali posodah v skladu s členom 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848.

Polje 6: Po potrebi navedite ime in naslov enega ali več izvajalcev dejavnosti, ki kupujejo ali prodajajo proizvod brez skladiščenja ali fizičnega ravnanja s proizvodom.

Polje 7: Ime in naslov izvajalcev nadzora ali nadzornih organov za spremljanje skladnosti pridelave ali predelave proizvodov s pravili ekološke pridelave v državi, navedeni v polju 8.

Polje 8: Država porekla pomeni državo(-e), kjer je bil proizvod proizveden/pridelan ali predelan.

Polje 9: Država izvoznica pomeni državo, kjer je bil na proizvodu opravljen zadnji postopek za namen priprave, kot je opredeljena v členu 3, točka 44, Uredbe (EU) 2018/848, proizvod pa je bil nato zapečaten v ustrezni embalaži ali posodah.

Polje 10: V primeru pošiljk, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848, navedite ime in edinstveno alfanumerično kodo, ki jo sistem TRACES dodeli mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo, na kateri se uradni nadzor izvaja v skladu s členom 6(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 (4).

V primeru pošiljk, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2305 (5), navedite ime in edinstveno alfanumerično kodo, ki jo sistem TRACES dodeli točki sprostitve v prosti promet v Evropski uniji, kot je ustrezno, na kateri se uradni nadzor izvaja v skladu s členom 6(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306.

Informacije iz tega polja lahko posodobi uvoznik ali njegov zastopnik pred prispetjem pošiljke na mejno kontrolno točko ali na točko sprostitve v prosti promet, kot je ustrezno.

Polje 11: Namembna država je država prvega prejemnika v Evropski uniji.

Polje 12: Ime, naslov ter registracijska in identifikacijska številka gospodarskega subjekta (številka EORI), kot je opredeljena v členu 1(18) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 (6), uvoznika, kot je opredeljen v členu 2(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2307 (7), ki predloži pošiljko za sprostitev v prosti promet samostojno ali prek zastopnika.

Polje 13: Opis proizvodov, ki vključuje:

navedbo, ali so proizvodi ekološki ali iz preusmeritve;

oznako kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (8) za zadevne proizvode (po možnosti 8-mestna oznaka);

trgovsko ime;

kategorijo proizvoda v skladu s Prilogo II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/1378 (9);

število pakiranj (število škatel, zabojev, vreč, vrčev itd.);

številko serije in

neto maso.

Polje 14: Številka zabojnika: neobvezna.

Polje 15: Številka zalivke: neobvezna.

Polje 16: Celotna bruto masa, izražena v ustreznih enotah (kg, liter itd.).

Polje 17: Prevozna sredstva, ki se uporabljajo od države porekla do prihoda proizvoda na mejno kontrolno točko ali na mesto sprostitve v prosti promet za preverjanje pošiljke in potrditev certifikata o kontrolnem pregledu.

Način prevoza: letalo, plovilo, železniški prevoz, cestno vozilo, drugo.

Identifikacija prevoznega sredstva: za letala navedite številko leta, za plovila navedite ime ladje, za železnice navedite identifikacijo vlaka in številko vagona, za cestni prevoz navedite številko registrske tablice in po potrebi številko registrske tablice priklopnika.

V primeru trajekta navedite plovilo in cestno vozilo z identifikacijo vozila in zadevnega trajekta.

Polje 18: Izjava nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki izda certifikat. Izberite ustrezno delegirano uredbo Komisije. Ročni podpis pooblaščene osebe in žig se zahtevata le v primeru certifikatov o kontrolnem pregledu, izdanih v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 19: Ime, naslov in številka EORI, kot je opredeljena v členu 1(18) Delegirane uredbe (EU) 2015/2446, izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko, kot je opredeljen v členu 2(2) Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307. To polje mora izpolniti uvoznik, naveden v polju 12, če izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ni navedeni uvoznik.

Polje 20: V primeru pošiljke proizvodov, namenjenih za dajanje v promet v Uniji kot ekoloških proizvodov ali proizvodov iz preusmeritve, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848, navedite predvideni datum in uro prihoda na mejno kontrolno točko.

V primeru pošiljke proizvodov, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2305, navedite predvideni datum in uro prihoda na točko sprostitve v prosti promet v skladu z navedeno uredbo.

Polje 21: Izpolni uvoznik ali po potrebi izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, da zahteva prenos proizvodov na kontrolno točko v Uniji za nadaljnji uradni nadzor, če so pošiljko za identifikacijske in fizične preglede izbrali pristojni organi na mejni kontrolni točki. To polje se uporablja samo za proizvode, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 22: Navedite ime kontrolne točke v državi članici, kamor se proizvodi prenesejo za identifikacijske in fizične preglede, če so pošiljko za take preglede izbrali pristojni organi na mejni kontrolni točki. Izpolni uvoznik ali po potrebi izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko. To polje se uporablja samo za proizvode, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 23: To polje morata izpolniti ustrezni pristojni organ in uvoznik.

V primeru proizvodov, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, mora to polje izpolniti pristojni organ na mejni kontrolni točki.

Ročni podpis pooblaščene osebe se zahteva v primeru certifikatov o kontrolnem pregledu, potrjenih v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU)2021/2306.

Polje 24: Ime in naslov prvega prejemnika pošiljke v Evropski uniji. To polje mora izpolniti uvoznik.

Polje 25: To polje mora izpolniti pristojni organ po izvedbi dokumentacijskih pregledov v skladu s členom 6 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306. Če so dokumentacijski pregledi nezadovoljivi, je treba izpolniti polje 30.

Navedeni organ mora navesti, ali je pošiljka izbrana za identifikacijske in fizične preglede.

Podpis pooblaščene osebe / kvalificirani elektronski žig se zahteva le, če pristojni organ ni organ iz polja 30. Ročni podpis pooblaščene osebe se zahteva le v primeru certifikatov o kontrolnem pregledu, potrjenih v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 26: Izpolni pristojni organ na mejni kontrolni točki, če je pošiljka izbrana za identifikacijske in fizične preglede ter če je pošiljka sprejemljiva za prenos na kontrolno točko za nadaljnji uradni nadzor. To polje se uporablja samo za proizvode, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 27: V primeru prenosa na kontrolno točko navedite ime kontrolne točke v državi članici, kamor se je zahteval prenos za identifikacijske in fizične preglede, njene kontaktne podatke in edinstveno alfanumerično kodo, ki jo sistem TRACES dodeli kontrolni točki. Izpolni pristojni organ na mejni kontrolni točki. To polje se uporablja samo za proizvode, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

Polje 28: Glejte navodila za polje 17. To polje je treba izpolniti, če se pošiljka prenese na kontrolno točko za identifikacijske in fizične preglede.

Polje 29: To polje mora izpolniti pristojni organ, če so proizvodi izbrani za identifikacijske in fizične preglede.

Polje 30: To polje mora po potrebi izpolniti pristojni organ po pripravah iz člena 7(1) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, v vsakem primeru pa po preverjanju pošiljke v skladu s členom 6(1) in (2) navedene uredbe.

Pristojni organ mora izbrati ustrezno možnost in po potrebi dodati vse dodatne informacije, ki se štejejo za ustrezne. Zlasti je treba ustrezne informacije navesti pod „dodatne informacije“, če je bila izbrana možnost „pošiljke ni mogoče sprostiti v prosti promet“ ali „del pošiljke se lahko sprosti v prosti promet“.

V primeru proizvodov, za katere velja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, mora to polje izpolniti pristojni organ na mejni kontrolni točki. Če se pošiljka prenese na kontrolno točko za identifikacijske in fizične preglede iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, mora to polje izpolniti pristojni organ na navedeni kontrolni točki.

Pod „organ na mejni kontrolni točki / kontrolni točki / točki sprostitve v prosti promet“ navedite ime zadevnega organa, kot je ustrezno.

Ročni podpis pooblaščene osebe se zahteva le v primeru certifikatov o kontrolnem pregledu, potrjenih v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.

Polje 31: To polje mora izpolniti prvi prejemnik ob prevzemu proizvodov po sprostitvi v prosti promet z izbiro ene možnosti po opravljenih pregledih iz točke 6 Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848.

Ročni podpis prvega prejemnika se zahteva za certifikate o kontrolnem pregledu, potrjene v papirni obliki do 30. junija 2022 v skladu s členom 11(2) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.


(1)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698 z dne 13. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s postopkovnimi zahtevami za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad izvajalci dejavnosti in skupinami izvajalcev dejavnosti, certificiranimi kot ekološkimi, ter nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in s pravili o njihovem nadzoru ter nadzorih in drugih ukrepih, ki jih izvajajo ti nadzorni organi in izvajalci nadzora (UL L 336, 23.9.2021, str. 7).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1342 z dne 27. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o informacijah, ki jih morajo poslati tretje države ter nadzorni organi in izvajalci nadzora za nadzor priznanja iz člena 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvožene ekološke proizvode, ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju navedenega nadzora (UL L 292, 16.8.2021, str. 20).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, 27.12.2021, str. 13).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 (UL L 461, 27.12.2021, str. 5).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo (UL L 461, 27.12.2021, str. 30).

(8)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 297, 20.8.2021, str. 24).


Top