EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2259

Uredba (EU) 2021/2259 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo (Besedilo velja za EGP)

PE/71/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2259/oj

20.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 455/1


UREDBA (EU) 2021/2259 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. decembra 2021

o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (3) zahteva, da proizvajalci paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktov (v nadaljnjem besedilu: PRIIP), preden dajo PRIIP na voljo malim vlagateljem, pripravijo in objavijo dokument s ključnimi informacijami.

(2)

Člen 32(1) Uredbe (EU) št. 1286/2014 izvzema družbe za upravljanje, kot so opredeljene v členu 2(1), točka (b), Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), investicijske družbe iz člena 27 navedene direktive in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnega naložbenega podjema za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) iz člena 1(2) navedene direktive ali jih prodajajo, iz obveznosti določenih v navedeni uredbi, in s tem iz zahteve za pripravo dokumenta s ključnimi informacijami, do 31. decembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: prehodna ureditev). V skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) št. 1286/2014 se, kadar država članica pravila o obliki in vsebini dokumenta s ključnimi informacijami za vlagatelje, kot so določena v členih 78 do 81 Direktive 2009/65/ES, uporablja za sklade, ki niso KNPVP in se ponujajo malim vlagateljem, prehodna ureditev uporablja za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki malim vlagateljem svetujejo o enotah takih skladov, ki niso KNPVP, ali jim jih prodajajo.

(3)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 (5) dopolnjuje Uredbo (EU) št. 1286/2014 z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine in standardne oblike dokumenta s ključnimi informacijami, metodologije za prikaz tveganja in donosa ter izračun stroškov, pogojev in najmanjše pogostosti pregledovanja informacij iz dokumenta s ključnimi informacijami ter pogojev za posredovanje dokumenta s ključnimi informacijami malim vlagateljem.

(4)

Komisija je 7. septembra 2021 sprejela Delegirano uredbo o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2017/653 v zvezi z osnovno metodologijo in prikazom scenarijev uspešnosti, prikazom stroškov in metodologijo za izračun zbirnih kazalnikov stroškov, prikazom in vsebino informacij o pretekli uspešnosti in prikazom stroškov glede na paketne naložbene produkte za male vlagatelje in zavarovalne naložbene produkte (PRIIP), ki ponujajo več različnih možnosti naložb, ter uskladitvijo prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki ponujajo enote skladov, iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 kot osnovne naložbene možnosti s podaljšano prehodno ureditvijo iz navedenega člena. Datum začetka uporabe navedene delegirane uredbe je 1. julij 2022, vendar je pomembno upoštevati potrebo, da se družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, zagotovi dovolj časa, da se pripravijo na konec prehodne ureditve in s tem na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami.

(5)

Da bi bilo za pripravo na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami zagotovljenega dovolj časa, je treba prehodno ureditev podaljšati do 31. decembra 2022.

(6)

Uredbo (EU) št. 1286/2014 bi bilo treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Cilj Uredbe (EU) št. 1286/2014 je malim vlagateljem omogočiti sprejemanje bolj informiranih naložbenih odločitev. Kljub dobrim namenom na katerih temelji Uredba (EU) št. 1286/2014 je bilo od njenega sprejetja izraženih več pomislekov, tudi glede potrebe po jasnejši opredelitvi malih vlagateljev, področja uporabe za produkte v navedeni uredbi, odprave tiskane oblike kot standardne, kadar se PRIIP ponudi osebno, koncepta zaporednih transakcij ter zagotavljanja predpogodbenih informacij profesionalnim vlagateljem. Te pomisleke je treba nujno obravnavati, da bi se izboljšalo zaupanje malih vlagateljev v finančne trge, kar bi koristilo podjetjem, ki iščejo financiranje, in dolgoročno koristilo vlagateljem. V Uredbi (EU) št. 1286/2014 je bila že določena potreba po širšem pregledu, ki je še vedno nujna. Na podlagi takega pregleda v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014 se pričakuje, da bo Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu kot nujno zadevo predložila poročilo, ki mu bo, če je to ustrezno, priložen predlog za obravnavo obstoječih omejitev.

(8)

Glede na zelo kratko obdobje, ki je preostalo do prvotnega poteka prehodne ureditve, bi morala ta uredba začeti veljati nemudoma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 32(1) Uredbe (EU) št. 1286/2014 se datum „31. decembra 2021“ nadomesti z datumom „31. decembra 2022“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 15. decembra 2021

Za Evropski parlament

predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

predsednik

A. LOGAR


(1)  Mnenje z dne 20. oktobra 2021 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2021 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 9. decembra 2021.

(3)  Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1).

(4)  Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 z dne 8. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (UL L 100, 12.4.2017, str. 1).


Top