EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2229

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2229 z dne 14. decembra 2021 o začetku preiskave glede možnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776 na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

C/2021/9090

OJ L 448, 15.12.2021, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2229/oj

15.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 448/52


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2229

z dne 14. decembra 2021

o začetku preiskave glede možnega izogibanja izravnalnim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776 na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta, z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne, ter o registraciji takega uvoza

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ter zlasti členov 23(4) in 24(5) Uredbe,

potem ko je obvestila države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   ZAHTEVEK

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je prejela zahtevek v skladu s členoma 23(4) in 24(5) Uredbe (EU) 2016/1037, da razišče morebitno izogibanje izravnalnim ukrepom, uvedenim na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter da uvede registracijo uvoza nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne.

(2)

Zahtevek je 3. novembra 2021 vložila družba TECH-FAB Europe e.V.

B.   IZDELEK

(3)

Izdelek, ki ga zadeva morebitno izogibanje, so tkane in/ali šivane tkanine iz rovinga in/ali preje iz brezkončnih steklenih vlaken, z drugimi elementi ali brez njih, razen izdelkov, ki so impregnirani ali predhodno impregnirani, in razen tkanin z odprto mrežno strukturo z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, na dan začetka veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/776 (2) uvrščene pod oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 in ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 in 7019900080) ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta (v nadaljnjem besedilu: zadevni izdelek). Za ta izdelek se uporabljajo trenutno veljavni ukrepi.

(4)

Izdelek v preiskavi je enak izdelku, opredeljenemu v prejšnji uvodni izjavi, ki se trenutno uvršča pod oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 in ex 7019 90 00, vendar je poslan iz Turčije, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne (oznake TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 in 7019900083) (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi).

C.   OBSTOJEČI UKREPI

(5)

Trenutno veljavni ukrepi, katerim se domnevno izogiba, so izravnalni ukrepi, uvedeni z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/492 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta (v nadaljnjem besedilu: obstoječi ukrepi).

D.   RAZLOGI

(6)

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze, da se obstoječim izravnalnim ukrepom na uvoz zadevnega izdelka izogiba z uvozom izdelka v preiskavi. Dokazi, ki so na voljo Komisiji, kažejo naslednje.

(7)

Po uvedbi ukrepov za zadevni izdelek se je spremenil vzorec trgovanja, kar zadeva izvoz iz Ljudske republike Kitajske, Egipta in Turčije v Unijo.

(8)

Zdi se, da ta sprememba izhaja iz prakse, za katero ni zadostnega vzroka ali pa ni gospodarsko upravičena z izjemo uvedbe dajatve, in sicer iz pošiljanja zadevnega izdelka prek Turčije v Unijo, ne glede na to, ali je bil izdelek nekoliko obdelan ali dokončan v Turčiji ali ne.

(9)

Dokazi tudi nakazujejo, da so zaradi zgoraj opisanih praks popravljalni učinki obstoječih izravnalnih ukrepov na zadevni izdelek oslabljeni v smislu količine in cene. Zdi se, da so bile na trg EU vnesene znatne količine uvoza izdelka v preiskavi. Obstajajo tudi zadostni dokazi, da se izdelek v preiskavi uvaža po škodljivih cenah.

(10)

Nazadnje, dokazi nakazujejo, da so izdelek v preiskavi in/ali njegovi deli še vedno upravičeni do subvencij. Izdelek v preiskavi in njegove dele dejansko proizvajajo in v Turčijo izvažajo družbe na Kitajskem in v Egiptu, za katere je bilo ugotovljeno, da prejemajo subvencije, proti katerim se lahko uvedejo izravnalni ukrepi, za proizvodnjo in prodajo izdelka v preiskavi, za katerega veljajo obstoječi ukrepi.

(11)

Če se med preiskavo poleg navedenih ugotovijo še druge prakse izogibanja v skladu s členom 23 osnovne uredbe, lahko preiskava zajame tudi te prakse.

E.   POSTOPEK

(12)

Glede na navedeno je Komisija ugotovila, da obstajajo zadostni dokazi, ki upravičujejo začetek preiskave v skladu s členom 23(4) osnovne uredbe ter registracijo uvoza izdelka v preiskavi v skladu s členom 24(5) osnovne uredbe.

(13)

Za pridobitev informacij, ko si potrebne za to preiskavo, bi morale vse zainteresirane strani čim prej stopiti v stik s Komisijo, najpozneje pa v roku iz člena 3(2) te uredbe. Rok iz člena 3(2) te uredbe se uporablja za vse zainteresirane strani. Informacije se lahko po potrebi zahtevajo tudi od industrije Unije.

(14)

Organi Turčije, Ljudske republike Kitajske in Egipta bodo o začetku preiskave uradno obveščeni.

(a)   Navodila za predložitev pisnih stališč in izpolnjenih vprašalnikov ter korespondenco

(15)

Za informacije, ki se predložijo Komisiji za namen preiskav trgovinske zaščite, ni mogoče uveljavljati avtorskih pravic. Preden zainteresirane strani Komisiji predložijo informacije in/ali podatke, za katere veljajo avtorske pravice tretje osebe, morajo imetnika avtorskih pravic zaprositi za posebno dovoljenje, s katerim ta Komisiji izrecno dovoli (a) uporabo informacij in podatkov za namen tega postopka trgovinske zaščite in (b) predložitev informacij in/ali podatkov zainteresiranim stranem v tej preiskavi v obliki, ki jim omogoča, da uveljavljajo svojo pravico do obrambe.

(16)

Vsa pisna stališča, vključno z informacijami, ki jih zahteva ta uredba, izpolnjenimi vprašalniki in korespondenco, ki jih zainteresirane strani predložijo kot zaupne, se označijo s „Sensitive“ (3). Zainteresirane strani, ki bodo predložile informacije v tej preiskavi, so pozvane, naj navedejo razloge svojega zahtevka za zaupno obravnavo.

(17)

Če strani predložijo informacije z oznako „Sensitive“, jim morajo v skladu s členom 29(2) Uredbe (EU) 2016/1037 priložiti nezaupni povzetek in ga označiti s „For inspection by interested parties“. Ti povzetki morajo biti dovolj podrobni, da zajamejo bistvo zaupnih informacij.

(18)

Če zainteresirana stran, ki je predložila zaupne informacije, ne utemelji svoje zahteve za zaupno obravnavo ali ne priloži nezaupnega povzetka v predpisani obliki in z zahtevano kakovostjo, lahko Komisija zanemari take informacije, razen če je mogoče na osnovi primernih virov dokazati, da so pravilne.

(19)

Zainteresirane strani so pozvane, da prek spletne strani TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) pošljejo vsa stališča in zahtevke, tudi skenirane kopije pooblastil in potrdil.

Za dostop do povezave TRON.tdi potrebujejo zainteresirane strani račun EU Login. Podrobna navodila za registracijo in uporabo povezave TRON.tdi so na voljo na https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Če zainteresirane strani uporabijo platformo TRON.tdi ali elektronsko pošto, pomeni, da se strinjajo s pravili, ki veljajo za elektronsko pošiljanje, kot so navedena v dokumentu „KORESPONDENCA Z EVROPSKO KOMISIJO V ZADEVAH GLEDE TRGOVINSKE ZAŠČITE“, ki je objavljen na spletišču Generalnega direktorata za trgovino: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152583.pdf.

Zainteresirane strani morajo v sporočilu navesti svoje ime, naslov, telefonsko številko in veljaven elektronski naslov ter zagotoviti, da gre za uraden in delujoč poslovni elektronski naslov podjetja, ki se pregleduje in uporablja vsak dan. Komisija bo po prejemu kontaktnih podatkov z zainteresiranimi stranmi komunicirala zgolj po elektronski pošti, razen če te izrecno zaprosijo za prejemanje vseh dokumentov Komisije po drugi poti ali če vrsta dokumenta zahteva uporabo priporočene pošte. Zainteresirane strani lahko nadaljnja pravila in informacije v zvezi s korespondenco s Komisijo, vključno z veljavnimi načeli za predložitev stališč po elektronski pošti, najdejo v zgoraj navedenih navodilih za komuniciranje z zainteresiranimi stranmi.

Naslov Komisije za korespondenco:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-naslov: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

(b)   Zbiranje informacij in zaslišanja

(20)

Vse zainteresirane strani, vključno z industrijo Unije, uvozniki in vsemi zadevnimi združenji, so pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča in zagotovijo ustrezna dokazila, pod pogojem, da so predložena v roku iz člena 3(2). Poleg tega lahko Komisija zainteresirane strani zasliši, če te vložijo pisni zahtevek, v katerem navedejo posebne razloge, zaradi katerih bi morale biti zaslišane.

(c)   Zahtevki za izvzetje

(21)

V skladu s členom 23(5) osnovne uredbe je lahko uvoz izdelka v preiskavi izvzet iz ukrepov, če pri uvozu ne gre za izogibanje.

(22)

Ker do morebitnega izogibanja prihaja zunaj Unije, se v skladu s členom 23(6) osnovne uredbe izvzetja lahko odobrijo proizvajalcem izdelka v preiskavi v Turčiji, ki lahko dokažejo, da ne sodelujejo v praksah izogibanja, kot so opredeljene v členu 23(3) osnovne uredbe. Proizvajalci, ki bi želeli pridobiti izvzetje, se morajo javiti v roku iz člena 3(1) te uredbe. Izvodi vprašalnika za proizvajalce izvoznike v Ljudski republiki Kitajski in Egiptu, obrazec zahtevka za izvzetje za proizvajalce izvoznike v Turčiji in vprašalniki za uvoznike v EU so na voljo v dokumentaciji, ki je na vpogled zainteresiranim stranem, in na spletišču GD za trgovino: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2528. Vprašalniki morajo biti predloženi v roku iz člena 3(2) te uredbe.

F.   REGISTRACIJA

(23)

V skladu s členom 24(5) osnovne uredbe se za uvoz izdelka v preiskavi uvede registracija, da se lahko od datuma uvedbe registracije takega uvoza v ustreznem znesku, ki ne presega dajatve za „vse druge družbe“, naložene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776 za Ljudsko republiko Kitajsko oziroma Egipt, obračunajo izravnalne dajatve, če se s preiskavo ugotovi izogibanje.

G.   ROKI

(24)

Zaradi dobrega upravljanja bi bilo treba določiti roke, v katerih:

se lahko zainteresirane strani javijo Komisiji, predložijo vprašalnike, pisno predstavijo svoja stališča ali druge informacije, ki jih je treba upoštevati med preiskavo,

lahko proizvajalci v Turčiji zahtevajo izvzetja iz ukrepov,

lahko zainteresirane strani pisno zahtevajo zaslišanje pred Komisijo.

(25)

Opozoriti je treba, da je uveljavljanje procesnih pravic, določenih v osnovni uredbi, odvisno od tega, ali se strani javijo v rokih iz člena 3 te uredbe.

H.   NESODELOVANJE

(26)

Če katera koli zainteresirana stran zavrne dostop do potrebnih informacij, jih ne predloži v predpisanih rokih ali znatno ovira preiskavo, se lahko v skladu s členom 28 osnovne uredbe na podlagi razpoložljivih dejstev sprejmejo ugotovitve, in sicer pozitivne ali negativne.

(27)

Če se ugotovi, da je katera koli zainteresirana stran predložila napačne ali zavajajoče informacije, se te morda ne bodo upoštevale, uporabijo pa se lahko razpoložljiva dejstva v skladu s členom 28 osnovne uredbe.

(28)

Če zainteresirana stran ne sodeluje ali pa sodeluje le delno in zato ugotovitve temeljijo na razpoložljivih dejstvih v skladu s členom 28 osnovne uredbe, je lahko izid za to stran manj ugoden, kot bi bil, če bi sodelovala.

I.   ČASOVNI OKVIR PREISKAVE

(29)

Preiskava se v skladu s členom 23(4) osnovne uredbe zaključi v devetih mesecih po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

J.   OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

(30)

Vsi osebni podatki, zbrani v tej preiskavi, bodo obravnavani v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(31)

Obvestilo o varstvu podatkov, ki vse posameznike obvešča o obdelavi osebnih podatkov v okviru dejavnosti trgovinske zaščite Komisije, je na voljo na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   POOBLAŠČENEC ZA ZASLIŠANJE

(32)

Zainteresirane strani lahko zahtevajo posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v trgovinskih postopkih. Pooblaščenec za zaslišanje obravnava zahtevke za dostop do dokumentacije, nestrinjanja z zaupnostjo podatkov, zahtevke za podaljšanje rokov in vse druge zahtevke v zvezi s pravicami do obrambe zainteresiranih strani ter zahtevke tretjih oseb, ki se lahko vložijo med postopkom.

(33)

Pooblaščenec za zaslišanje lahko organizira zaslišanje ter nastopi kot posrednik med zainteresiranimi stranmi in službami Komisije, da se v celoti upoštevajo pravice zainteresiranih strani do obrambe. Zahtevek za zaslišanje pri pooblaščencu za zaslišanje je treba vložiti pisno in navesti razloge zanj. Pooblaščenec za zaslišanje preuči razloge za zahtevek. Tako zaslišanje bi se moralo izvesti le, če vprašanja še niso bila pravočasno urejena s službami Komisije.

(34)

Vsak zahtevek je treba predložiti pravočasno in hitro, da se ne ogrozi pravilno vodenje postopka. V ta namen bi morale zainteresirane strani zaprositi za posredovanje pooblaščenca za zaslišanje v najkrajšem možnem času po nastanku dogodka, ki upravičuje tako posredovanje. Kadar so zahtevki za zaslišanje predloženi po ustreznih rokih, pooblaščenec za zaslišanje preuči tudi razloge za pozno prispele zahtevke, vrsto vprašanj in vpliv, ki ga imajo ta vprašanja na pravico do obrambe, in sicer ob ustreznem upoštevanju interesov dobrega upravljanja in pravočasnega zaključka preiskave.

(35)

Dodatne informacije in kontaktni podatki so zainteresiranim stranem na voljo na spletnih straneh pooblaščenca za zaslišanje na spletišču GD za trgovino: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi člena 23(4) Uredbe (EU) 2016/1037 se začne preiskava, da se ugotovi, ali uvoz tkanih in/ali šivanih tkanin iz rovinga in/ali preje iz brezkončnih steklenih vlaken, z drugimi elementi ali brez njih, razen izdelkov, ki so impregnirani ali predhodno impregnirani, in razen tkanin z odprto mrežno strukturo z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 in ex 7019 90 00, poslanih iz Turčije, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz Turčije ali ne (oznake TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 in 7019900083), pomeni izogibanje ukrepom, naloženim z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/776.

Člen 2

1.   Carinski organi držav članic v skladu s členoma 23(4) in 24(5) Uredbe (EU) 2016/1037 sprejmejo ustrezne ukrepe za registracijo uvoza iz člena 1 te uredbe.

2.   Registracija se zaključi devet mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

1.   Zainteresirane strani se morajo javiti Komisiji v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Če zainteresirane strani želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, morajo pisno predstaviti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike, zahtevke za izvzetje ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od datuma objave te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, če ni določeno drugače.

3.   Zainteresirane strani lahko v istem 37-dnevnem roku zaprosijo tudi za zaslišanje pred Komisijo. Za zaslišanja, ki se nanašajo na začetek preiskave, je treba vložiti zahtevek v 15 dneh od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Zahtevek za zaslišanje morajo vložiti pisno in navesti razloge zanj.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 55.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/776 z dne 12. junija 2020 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/492 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta (UL L 189, 15.6.2020, str. 1).

(3)  Dokument z oznako „Sensitive“ se šteje za zaupen dokument v skladu s členom 29 osnovne uredbe in členom 12 Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. Poleg tega je dokument zaščiten v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


Top