EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2119

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah

C/2021/8546

OJ L 430, 2.12.2021, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

2.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 430/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119

z dne 1. decembra 2021

o določitvi podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 35(10), člena 39(2), točki (a) in (b), ter člena 45(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 35(1), točka (a), Uredbe (EU) 2018/848 se certifikat, ki ga pristojni organi ali, kadar je ustrezno, nadzorni organi ali izvajalci nadzora izdajo izvajalcem dejavnosti ali skupinam izvajalcev dejavnosti, po možnosti izda v elektronski obliki. Z razvojem in polno uporabo elektronskega sistema TRACES (Trade Control and Expert System) iz člena 2, točka 36, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (2) bo izdajanje certifikatov v elektronski obliki od 1. januarja 2023 omogočeno vsem pristojnim organom, nadzornim organom in izvajalcem nadzora v Uniji. Zato je treba določiti, da mora biti certifikat iz člena 35 Uredbe (EU) 2018/848 izdan v elektronski obliki z uporabo sistema TRACES od 1. januarja 2023.

(2)

Uredba (EU) 2018/848 od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti zahteva, da vodijo evidence, s katerimi dokažejo skladnost z navedeno uredbo. Nekatere minimalne zahteve glede vodenja evidenc in podrobnosti so določene v členu 9(10), točka (c), in členu 34(5) Uredbe (EU) 2018/848 ter prilogah II in III k navedeni uredbi.

(3)

V skladu s splošnimi pravili pridelave iz Uredbe (EU) 2018/848 je po potrebi treba sprejeti preventivne in previdnostne ukrepe na vseh stopnjah pridelave, priprave in distribucije. Zato zadevni uradni nadzor vključuje zlasti preverjanje uporabe takih ukrepov s strani izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti. Čeprav se uporaba nekaterih od teh ukrepov lahko preveri s fizičnimi pregledi na kraju samem, so za dokazovanje uporabe drugih ukrepov potrebne evidence. Zato bi morali izvajalci dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti voditi navedene evidence, da bodo lahko po potrebi predložili dokazila. Na primer, dokazila o ukrepih, sprejetih za preprečevanje kontaminacije z neodobrenimi proizvodi in snovmi ter mešanja z neekološkimi proizvodi, se lahko zagotovijo s hranjenjem dokazil o čiščenju objektov, opreme in prevoznih sredstev ter dokazil o usposabljanju.

(4)

Dokumentarne evidence so pomembne tudi za namene sledljivosti in masne bilance ter posledično za oceno skladnosti z Uredbo (EU) 2018/848. Pregledi sledljivosti in masne bilance v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/771 (3) zajemajo posebne informacije, ki jih je treba utemeljiti z ustreznimi dokumenti. Izvajalci dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti bi morali te dokumente hraniti, da bi zagotovili dokazila o skladnosti svojih dejavnosti.

(5)

V skladu s členom 38(2) Uredbe (EU) 2018/848 se uradni nadzor izvaja zlasti na podlagi verjetnosti za neskladje. V ta namen pristojni organi ali, kjer je ustrezno, nadzorni organi ali izvajalci nadzora potrebujejo ustrezne informacije. Zato člen 39(1), točka (b), Uredbe (EU) 2018/848 od izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti zahteva, da podajo vse izjave in druga sporočila, ki so potrebna za uradni nadzor. Poleg tega člen 39(1), točka (d)(i), navedene uredbe med drugim zahteva popoln opis njihovih ekoloških pridelovalnih enot ali pridelovalnih enot za proizvode iz preusmeritve in njihovih dejavnosti.

(6)

Za zagotovitev ustreznega načrtovanja uradnega nadzora je treba določiti informacije, ki jih je treba vključiti v navedene izjave in druga sporočila, zlasti informacije v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvajajo podizvajalci, ter nekatere podrobnosti o pridelovalnih enotah in drugih prostorih, objektih in enotah, ki se uporabljajo za dejavnosti izvajalcev dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter načrtovane napovedi pridelave.

(7)

V skladu s členom 1, prvi in drugi odstavek, točka (a), Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 (4), ki se uporablja od 1. januarja 2022, morajo nadzorni organi in izvajalci nadzora, priznani v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) 2018/848, izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in uvoznikom v tretjih državah, ki so bili predmet nadzora iz člena 45(1), točka (b)(i), navedene uredbe, izdati certifikat, ki se izda v elektronski obliki in z uporabo sistema TRACES. Ker uporaba sistema TRACES ne bo mogoča pred 1. januarjem 2023, je treba obveznost uporabe sistema TRACES odložiti tudi v Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1378.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1378 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848. Vendar bi se morala določba o uporabi sistema TRACES uporabljati od 1. januarja 2023.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izdaja certifikata iz člena 35(1) Uredbe (EU) 2018/848 v elektronski obliki

Certifikat iz člena 35(1) Uredbe (EU) 2018/848 se izda na naslednji način:

(a)

v skladu z vzorcem iz Priloge VI k Uredbi (EU) 2018/848;

(b)

v elektronski obliki z uporabo elektronskega sistema TRACES (Trade Control and Expert System) iz člena 2, točka 36, Izvedbene uredbe (EU) 2019/1715.

Člen 2

Evidence, ki jih vodijo izvajalci dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti

1.   Izvajalci dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti hranijo vse potrebne dokumente, vključno z evidencami zalog in finančnimi evidencami, ki bodo pristojnim organom ali, kadar je ustrezno, nadzornim organom ali izvajalcem nadzora omogočili zlasti izvajanje naslednjih pregledov:

(a)

pregledov preventivnih in previdnostnih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 9(6) in členom 28 Uredbe (EU) 2018/848;

(b)

pregledov sledljivosti v skladu s členom 1(4) Delegirane uredbe (EU) 2021/771;

(c)

pregledov masne bilance v skladu s členom 1(5) Delegirane uredbe (EU) 2021/771.

2.   Dokumenti, ki jih je treba hraniti za namene pregledov iz odstavka 1, točka (a), vključujejo zlasti dokumente, ki potrjujejo, da je izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti sprejela sorazmerne in ustrezne ukrepe za:

(a)

preprečevanje škodljivih organizmov in bolezni;

(b)

preprečevanje kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi v skladu z Uredbo (EU) 2018/848, ter mešanja z neekološkimi proizvodi.

Člen 3

Izjave in druga sporočila, ki so potrebna za uradni nadzor

Izvajalci dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti v svoje izjave ali sporočila v skladu s členom 39(1), točka (b), Uredbe (EU) 2018/848 pristojnemu organu, nadzornemu organu ali izvajalcu nadzora, ki izvaja uradni nadzor, vključijo naslednje informacije:

(a)

katere dejavnosti, zajete v certifikatu iz člena 35(1) Uredbe (EU) 2018/848, so oddane podizvajalcem;

(b)

naslov ali geolokacijo ekoloških pridelovalnih enot, pridelovalnih enot za proizvode iz preusmeritve in neekoloških pridelovalnih enot, območja nabiranja divjih rastlin ali alg ter drugih prostorov in enot, ki se uporabljajo za njihove dejavnosti;

(c)

v primeru kmetijskih gospodarstev, razdeljenih na različne pridelovalne enote v skladu s členom 9(7) Uredbe (EU) 2018/848, opis in naslov ali geolokacijo neekoloških pridelovalnih enot;

(d)

svojo načrtovano napoved pridelave.

Navedene izjave in sporočila se po potrebi posodobijo.

Člen 4

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378

Izvedbena uredba (EU) 2021/1378 se spremeni:

(1)

v členu 1, drugi odstavek, se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se izda na naslednji način:

(i)

v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej uredbi;

(ii)

v elektronski obliki z uporabo elektronskega sistema TRACES (Trade Control and Expert System) iz člena 2, točka 36, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (*1);

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).“;"

(2)

v členu 3 se doda naslednji tretji odstavek:

„Člen 1, drugi odstavek, točka (a)(ii), se uporablja od 1. januarja 2023.“.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Člen 1, točka (b), se uporablja od 1. januarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 z dne 21. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo posebnih meril in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti (UL L 165, 11.5.2021, str. 25).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 297, 20.8.2021, str. 24).


Top