EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2027

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2027 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149

C/2021/6589

OJ L 415, 22.11.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2027/oj

22.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 415/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2027

z dne 13. septembra 2021

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884 glede odstopanj od Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 za odpravo krize zaradi pandemije COVID-19 v vinskem sektorju in spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/1149

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 62(1) in člena 64(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (2) ter zlasti člena 53, točki (b) in (h), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/884 (3) so bila uvedena številna začasna odstopanja od obstoječih pravil, med drugim od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 (4) v vinskem sektorju, katerih namen je proizvajalcem vina zagotoviti pomoč in jim pomagati pri obvladovanju posledic pandemije COVID-19. Vendar na trgu z vinom kljub koristnosti teh ukrepov ni bilo mogoče ponovno vzpostaviti ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem.

(2)

Pandemija COVID-19 ni pod nadzorom. Kampanje cepljenja v nekaterih regijah Unije in po svetu so nezadostne, omejitve gibanja in ukrepi socialnega distanciranja pa se v večini držav še vedno izvajajo. Ti ukrepi še naprej vključujejo omejitve glede potovanj, velikosti družabnih srečanj, zasebnih praznovanj, javnih dogodkov ter glede možnosti uživanja hrane in pijače zunaj doma. Te omejitve povzročajo nadaljnje zmanjšanje potrošnje vina v Uniji, večje zaloge in na splošno motnje na trgu. V nekaterih državah članicah je ena tretjina potrošnje vina povezana s turizmom. Zato se potrošnja vina še naprej zmanjšuje, zaloge pa ostajajo velike. Ti učinki pandemije so imeli skupaj s tarifami, ki so jih uvedle ZDA, in zmrzaljo v Evropi v aprilu 2021 hud negativen vpliv na dohodek proizvajalcev vina v Uniji. Ocenjuje se, da je kombinacija vseh teh dejavnikov prihodke vinskega sektorja Unije v povprečju zmanjšala za 15 do 20 %, pri čemer so nekatera podjetja poročala o izgubah do 40 %.

(3)

Negotovost glede trajanja krize, ki ga je zaradi hitre spremenljivosti virusa težko predvideti, še dodatno poglablja že obstoječo motnjo na trgu vina v Uniji. To pomeni, da bo okrevanje sektorja trajalo dlje, kot je bilo predvideno v začetku leta 2021. Posledično je vinskemu sektorju Unije primerno še naprej nuditi začasno in izjemno podporo v izogib povečanju števila bankrotov, o katerem so poročali.

(4)

Ker naj bi se pandemija COVID-19 in njeni učinki na trg vina nadaljevali tudi po koncu leta 2021, torej v znatnem delu proračunskega leta 2022, bi bilo treba podaljšati uporabo ukrepov iz člena 2(1), (3), (4) in (6) Delegirane uredbe (EU) 2020/884 za obdobje proračunskega leta 2022.

(5)

Člen 25(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 določa, da mora biti podpora za vzajemne sklade iz člena 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013 omejena na 10 %, 8 % in 4 % prispevka proizvajalcev k vzajemnemu skladu v prvem, drugem in tretjem letu delovanja. Vendar dosedanje izkušnje kažejo, da takšne stopnje podpore držav članic ne spodbudijo k vključitvi tega ukrepa v svoje podporne programe v vinskem sektorju in v skladu s tem izvajalcev ne spodbudijo k vlaganju vlog za podporo. Ker so vzajemni skladi pomemben instrument za obvladovanje tveganj, vključno s tveganji, povezanimi s slabimi vremenskimi razmerami, kot so pozna in še posebej dolga obdobja hude zmrzali, do katerih je prišlo v aprilu 2021, ter tveganji, povezanimi z motnjami na trgu, kot so posledice pandemije COVID-19, je primerno podvojiti stopnje podpore iz člena 25(1) Delegirane uredbe (EU) 2016/1149, da se za izvajalce v vinskem sektorju poveča spodbuda za ustanavljanje vzajemnih skladov ter se jim da na voljo orodje in podporo, da se zaščitijo pred prihodnjimi tveganji.

(6)

Primerno je tudi, da ta povečana spodbuda zajema več kot eno tržno leto, saj so izkušnje pokazale, da je bila uporaba podpore za ustanavljanje vzajemnih skladov v preteklosti zelo omejena. Zato je bistveno, da je na voljo dovolj časa za obveščanje in spodbujanje držav članic in izvajalcev v vinskem sektorju, da izkoristijo to izjemno stopnjo podpore. Poleg tega lahko ustanovitev vzajemnih skladov traja več kot eno leto. Zato bi morala povečana podpora zajemati vsaj dve leti. Zaradi vseh teh razlogov bi bilo treba finančni prispevek Unije za podporo vzajemnim skladom povečati do konca programskega obdobja 2019–2023.

(7)

Delegirani uredbi (EU) 2020/884 in (EU) 2016/1149 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Za zagotovitev kontinuitete med proračunskima letoma 2021 in 2022 bi morala ta uredba začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporabljati od 16. oktobra 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembi Delegirane uredbe (EU) 2020/884

Člen 2 Delegirane uredbe (EU) 2020/884 se spremeni:

(1)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Z odstopanjem od člena 22 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 se lahko v letih 2020, 2021 in 2022 zelena trgatev izvede dve ali več zaporednih let na isti parceli.“;

(2)

v odstavkih 3, 4 in 6 se datum „15. oktober 2021“ nadomesti z datumom „15. oktober 2022“.

Člen 2

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2016/1149

V členu 25 Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar se podpora iz člena 48 Uredbe (EU) št. 1308/2013 uporabi za financiranje upravnih stroškov ustanavljanja vzajemnih skladov, se v prvem, drugem in tretjem letu delovanja vzajemnega sklada omeji na naslednji delež prispevka proizvajalcev k vzajemnemu skladu: 20 %, 16 % in 8 %.“.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. oktobra 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. septembra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/884 z dne 4. maja 2020 o odstopanju od Delegirane uredbe (EU) 2017/891 glede sektorja sadja in zelenjave in Delegirane uredbe (EU) 2016/1149 glede vinskega sektorja za leto 2020 v zvezi s pandemijo COVID-19 (UL L 205, 29.6.2020, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1149 z dne 15. aprila 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju in o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 555/2008 (UL L 190, 15.7.2016, str. 1).


Top