EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1378

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2021/6052

UL L 297, 20.8.2021, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj

20.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/24


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378

z dne 19. avgusta 2021

o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 45(4) in člena 46(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (b)(i) člena 45(1) Uredbe (EU) 2018/848 se proizvod lahko uvozi iz tretje države za dajanje v promet v Uniji kot ekološki proizvod ali kot proizvod iz preusmeritve, če so bili izvajalci dejavnosti in skupine izvajalcev dejavnosti, vključno z izvozniki v zadevni tretji državi, predmet nadzora s strani nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 46 navedene uredbe, ter ti organi ali izvajalci nadzora izdajo vsem izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom certifikat, ki potrjuje, da so skladni z Uredbo (EU) 2018/848.

(2)

Za uveljavitev točke (b)(i) člena 45(1) Uredbe (EU) 2018/848 bi bilo treba določiti vsebino certifikata iz navedene določbe in tehnična sredstva za njegovo izdajo.

(3)

Poleg tega je za namene točke (b)(i) člena 45(1) Uredbe (EU) 2018/848 primerno v tej uredbi določiti seznam priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje navedenega nadzora in izdajanje navedenega certifikata v tretjih državah.

(4)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Certifikat za izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah

Nadzorni organi in izvajalci nadzora, priznani v skladu s členom 46 (1) Uredbe (EU) 2018/848, izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki so bili predmet nadzora iz točke (b)(i) člena 45(1) navedene uredbe, izdajo certifikat, ki potrjuje, da so ti izvajalci dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvozniki skladni z Uredbo (EU) 2018/848 (v nadaljnjem besedilu: certifikat).

Certifikat:

(a)

se izda v elektronski obliki v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej uredbi in z uporabo elektronskega sistema TRACES iz točke 36 člena 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (2);

(b)

omogoča identifikacijo:

(i)

izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti ali izvoznika, ki ga certifikat zajema, vključno s seznamom članov skupine izvajalcev dejavnosti;

(ii)

kategorije proizvodov, ki jih zajema certifikat in ki so razvrščeni na enak način, kot je določeno v členu 35(7) Uredbe (EU) 2018/848; in

(iii)

njegovega obdobja veljavnosti;

(c)

potrjuje, da je dejavnost izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti ali izvoznika v skladu z Uredbo (EU) 2018/848; ter

(d)

se posodobi vsakič, ko pride do sprememb podatkov, vključenih vanj.

Člen 2

Seznam priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora

1.   Seznam nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 46(1) Uredbe (EU) 2018/848, je naveden v Prilogi II k tej uredbi. Seznam vsebuje naslednje informacije o vsakem priznanem nadzornem organu ali izvajalcu nadzora:

(a)

ime in šifro nadzornega organa ali izvajalca nadzora;

(b)

kategorije proizvodov, kot so določene v členu 35(7) Uredbe (EU) 2018/848, za vsako tretjo državo;

(c)

tretje države, iz katerih imajo kategorije proizvodov poreklo, pod pogojem, da navedene tretje države še niso zajete za kategorijo proizvodov ali proizvod, ki je zajet/-a s sporazumom o trgovini z ekološkimi proizvodi v skladu s členom 47 Uredbe (EU) 2018/848 ali s priznanjem enakovrednosti v skladu s členom 48 navedene uredbe;

(d)

trajanje priznanja; in

(e)

izjeme od priznanja, če je ustrezno.

2.   Podrobne informacije v zvezi s poštnim naslovom, spletnim naslovom in kontaktno točko prek elektronske pošte nadzornega organa ali izvajalca nadzora ter imenom akreditacijskega organa, ki izda akreditacijo v skladu s točko (d) člena 46(2) Uredbe (EU) 2018/848, so javno dostopne na spletišču Komisije o ekološkem kmetijstvu.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. avgusta 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 z dne 30. septembra 2019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent (uredba o IMSOC) (UL L 261, 14.10.2019, str. 37).


PRILOGA I

VZOREC CERTIFIKATA

CERTIFIKAT ZA IZVAJALCE DEJAVNOSTI, SKUPINE IZVAJALCEV DEJAVNOSTI IN IZVOZNIKE V TRETJIH DRŽAVAH ZA PROIZVODE, NAMENJENE UVOZU V EVROPSKO UNIJO KOT EKOLOŠKI PROIZVODI ALI PROIZVODI IZ PREUSMERITVE

Del I: Obvezni elementi

1.

Številka dokumenta

2.

(izberite, kot je ustrezno)

Izvajalec dejavnosti

Skupina izvajalcev dejavnosti – glej točko 10

Izvoznik

3.

Ime in naslov izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti ali izvoznika:

4.

Ime, naslov in šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora nad izvajalcem dejavnosti, skupino izvajalcev dejavnosti ali izvoznikom:

5.

Dejavnost/-i izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti ali izvoznika (izberite, kot je ustrezno):

Pridelava

Priprava

Distribucija

Skladiščenje

Uvoz

Izvoz

6.

Kategorija/-e proizvodov iz člena 35(7) Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter metode pridelave (izberite, kot je ustrezno):

(a)

nepredelane rastline in rastlinski proizvodi, vključno s semeni in drugim rastlinskim razmnoževalnim materialom

Metoda pridelave:

ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve

pridelava v obdobju preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(b)

živina in nepredelani proizvodi iz živine

Metoda pridelave:

ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve

pridelava v obdobju preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(c)

alge in nepredelani proizvodi iz akvakulture

Metoda pridelave:

ekološka pridelava, razen v obdobju preusmeritve

pridelava v obdobju preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(d)

predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, namenjeni za hrano

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(e)

krma

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(f)

vino

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

(g)

ostali proizvodi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2018/848 ali proizvodi, ki ne spadajo v prej navedene kategorije

Metoda pridelave:

pridelava ekoloških proizvodov

pridelava proizvodov iz preusmeritve

ekološka pridelava z neekološko pridelavo

7.

Seznam proizvodov:

Ime proizvoda in/ali oznaka kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) za proizvode s področja uporabe Uredbe (EU) 2018/848

ekološki

iz preusmeritve

 

 

 

 

 

 

Ta dokument je bil izdan v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1378 (3) kot potrdilo, da izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev dejavnosti ali izvoznik (izberite, kot je ustrezno) izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) 2018/848.

8.

Datum, kraj:

Ime in podpis v imenu nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki je izdal dokument:

9.

Certifikat veljaven od........... [vstaviti datum] do….....[vstaviti datum]

10.

Seznam članov skupine izvajalcev dejavnosti, kakor je opredeljena v členu 36 Uredbe (EU) 2018/848

Ime člana

Naslov ali druga oblika identifikacije člana

 

 

 

 

 

 

Del II: Posebni neobvezni elementi

Izpolnite z enim ali več elementov, če tako odloči nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda certifikat izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev dejavnosti ali izvozniku v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/1378.

1.

Količina proizvodov

Ime proizvoda in/ali oznaka KN iz Uredbe (EGS) št. 2658/87 za proizvode s področja uporabe Uredbe (EU) 2018/848.

☐ ekološki

☐ iz preusmeritve

Količina, ocenjena v kilogramih, litrih ali po potrebi po številu enot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Informacije o zemljišču

Ime proizvoda

☐ ekološki

☐ iz preusmeritve

☐ neekološki

Površina v hektarih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Seznam prostorov ali enot, v katerih dejavnost izvaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti

Naslov ali geolokacija

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

 

 

 

 

 

 

4.

Informacije o dejavnosti oziroma dejavnostih, ki jih izvaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti, in o tem, ali se dejavnost oziroma dejavnosti izvajajo za lastni namen ali kot podizvajalec, ki izvaja dejavnost oziroma dejavnosti za drugega izvajalca dejavnosti, medtem ko podizvajalec ostaja odgovoren za dejavnost oziroma dejavnosti, ki se izvajajo

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

☐ Izvajanje dejavnosti za lastni namen

☐ Izvajanje dejavnosti kot podizvajalec za drugega izvajalca dejavnosti, pri čemer podizvajalec ostaja odgovoren za dejavnost oziroma dejavnosti, ki se izvajajo

 

 

 

 

 

 

5.

Informacije o dejavnosti oziroma dejavnostih, ki jih izvaja podizvajalska tretja oseba

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

☐ Odgovoren ostaja izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti

☐ Odgovorna je podizvajalska tretja oseba

 

 

 

 

 

 

6.

Seznam podizvajalcev, ki izvajajo dejavnost ali dejavnosti za izvajalca dejavnosti ali skupino izvajalcev dejavnosti, za katere izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev dejavnosti ostaja odgovoren/-na za ekološko pridelavo in za katere navedene odgovornosti ni prenesel/-la na podizvajalca

Ime in naslov

Opis dejavnosti iz točke 5 dela I

 

 

 

 

 

 

7.

Informacije o akreditaciji izvajalca nadzora v skladu s točko (d) člena 46(2) Uredbe (EU) 2018/848

(a)

ime akreditacijskega organa;

(b)

povezava do potrdila o akreditaciji.

8.

Druge informacije

 


(1)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom ekoloških proizvodov v Unijo, ter določitvi seznama priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 297, 20.8.2021, str. 24).


PRILOGA II

Seznam nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih v skladu s členom 46 Uredbe (EU) 2018/848

V tej prilogi so kategorije proizvodov določene z naslednjimi oznakami:

A

:

nepredelane rastline in rastlinski proizvodi, vključno s semeni in drugim rastlinskim razmnoževalnim materialom;

B

:

živina in nepredelani proizvodi iz živinoreje;

C

:

alge in nepredelani proizvodi iz akvakulture;

D

:

predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, namenjeni za hrano;

E

:

krma;

F

:

vino;

G

:

ostali proizvodi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2018/848 ali proizvodi, ki ne spadajo v prej navedene kategorije.

Informacije v zvezi s poštnim naslovom, spletnim naslovom in kontaktno točko prek elektronske pošte nadzornega organa ali izvajalca nadzora ter imenom akreditacijskega organa, ki izda svojo akreditacijo, so dostopne na spletišču Komisije o ekološkem kmetijstvu.

Ime nadzornega organa ali izvajalca nadzora:

1)

Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov

Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2)

Trajanje priznanja:

3)

Izjeme:


Top