EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0630

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/630 z dne 16. februarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, in spremembi Odločbe Komisije 2007/275/ES (Besedilo velja za EGP)

C/2021/899

OJ L 132, 19.4.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj

19.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 132/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/630

z dne 16. februarja 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih kategorij blaga, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, in spremembi Odločbe Komisije 2007/275/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti člena 48(h) in člena 77(1)(k) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 48(h) in člen 77(1)(k) Uredbe (EU) 2017/625 Komisijo pooblaščata, da sprejme delegirane akte za določitev primerov in pogojev, za katere velja, da je lahko nekatero blago z nizkim tveganjem, vključno s sestavljenimi proizvodi, izvzeto iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter da določi pravila za izvajanje posebnega uradnega nadzora nad navedenim blagom.

(2)

Tveganje, ki ga pomenijo sestavljeni proizvodi za javno zdravje in zdravje živali, je odvisno od vrste sestavin ter od pogojev skladiščenja in pakiranja. Trajni sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo predelanega mesa kot sestavine in jih ni treba prevažati ali skladiščiti pri nadzorovani temperaturi, pomenijo najmanjše tveganje za zdravje živali in mikrobiološko varnost hrane. To velja za mlečne in jajčne proizvode, ki jih vsebujejo trajni sestavljeni proizvodi, ki so bili med proizvodnjo obdelani s postopki, kot je sterilizacija ali obdelava pri ultravisoki temperaturi za odpravo tveganja. Tveganja za zdravje živali in mikrobiološko varnost hrane se zmanjšajo, kadar so sestavljeni proizvodi varno zapakirani ali zapečateni.

(3)

Tveganja za kemično varnost hrane pa se ne zmanjšajo z obdelavo, s katero sestavljeni proizvodi postanejo trajni. Z vidika kemične varnosti hrane se lahko nekateri trajni sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo predelanega mesa, izvzamejo iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če so predelani proizvodi živalskega izvora, ki so sestavine sestavljenih proizvodov, proizvedeni v obratih v tretjih državah, ki imajo dovoljenje za uvoz navedenih predelanih proizvodov živalskega izvora v Unijo, ali v obratih v državah članicah.

(4)

Trajni sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo predelanega mesa, bi morali biti proizvedeni v tretji državi, navedeni v Sklepu Komisije 2011/163/EU (2). Tretja država, ki proizvaja sestavljeni proizvod, bi morala imeti odobren načrt nadzora nad ostanki za vsako sestavino živalskega izvora, ki jo vsebuje sestavljeni proizvod, ali pa bi morala živalske sestavine pridobivati iz države članice ali druge tretje države, ki je navedena v Sklepu 2011/163/EU za navedene proizvode.

(5)

Glede na nizko tveganje za javno zdravje in zdravje živali je primerno, da se iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah izvzamejo nekateri trajni sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo predelanega mesa, in se navedejo v Prilogi k tej uredbi z navedbo njihovih oznak iz kombinirane nomenklature (KN), kot so določene v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (3).

(6)

Nekaterim trajnim sestavljenim proizvodom, ki ne vsebujejo predelanega mesa in so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu s to uredbo ter vstopajo v Unijo iz tretjih držav, bi moralo biti priloženo zasebno potrdilo nosilca živilske dejavnosti, ki je uvoznik.

(7)

Za zagotovitev, da nekateri trajni sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo predelanega mesa in so izvzeti iz pregledov na mejnih kontrolnih točkah v skladu s to uredbo, izpolnjujejo zahteve glede javnega zdravja in zdravja živali, bi morali pristojni organi uradni nadzor izvajati redno, na podlagi tveganja in z ustrezno pogostostjo, v namembnem kraju, na točki sprostitve v prosti promet v Uniji ali v skladiščih ali prostorih izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko.

(8)

Pravila o sestavljenih proizvodih, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, in o uradnem nadzoru, ki ga je treba izvajati nad takimi sestavljenimi proizvodi, so vsebinsko povezana in naj bi se uporabljala skupaj. Zaradi enostavnosti in preglednosti ter da bi se olajšala njihova uporaba in preprečilo kopičenje pravil, bi jih zato bilo treba določiti v enem samem aktu in ne v ločenih aktih s številnimi sklicevanji in tveganjem podvajanja.

(9)

Izvzetja iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah za nekatere sestavljene proizvode v skladu z Odločbo Komisije 2007/275/ES (4) že obstajajo. Ker ta uredba določa izjeme za proizvode, ki jih trenutno zajema Odločba 2007/275/ES, bi bilo treba nekatere določbe iz navedene odločbe črtati z datumom začetka uporabe te uredbe in navedeno odločbo ustrezno spremeniti.

(10)

Vendar se bodo zahteve glede javnega zdravja za vstop sestavljenih proizvodov v Unijo, določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/625 (5), začele uporabljati šele 21. aprila 2021. Podobno se bodo zahteve glede zdravja živali za vstop sestavljenih proizvodov v Unijo, določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (6), začele uporabljati šele 21. aprila 2021. Zato bi bilo treba pravila, določena v tej uredbi, prav tako uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila o:

(1)

primerih in pogojih, za katere velja, da so sestavljeni proizvodi izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, kadar je tako izvzetje upravičeno;

(2)

izvajanju posebnega uradnega nadzora nad sestavljenimi proizvodi, izvzetimi iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„sestavljeni proizvod“ pomeni sestavljeni proizvod, kot je opredeljen v točki 14 člena 2 Delegirane uredbe (EU) 2019/625;

(2)

„trajni sestavljeni proizvodi“ pomenijo proizvode, ki jih ni treba prevažati ali skladiščiti pri nadzorovani temperaturi.

Člen 3

Sestavljeni proizvodi, izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah

1.   Trajni sestavljeni proizvodi, ki ne vsebujejo predelanega mesa in so navedeni v Prilogi, so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, če izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

izpolnjujejo zahteve za vstop v Unijo iz člena 12(2)(c) Delegirane uredbe (EU) 2019/625;

(b)

vsi mlečni in jajčni proizvodi, ki jih vsebujejo trajni sestavljeni proizvodi, so bili obdelani v skladu s členom 163(a) Delegirane uredbe (EU) 2020/692;

(c)

jasno je opredeljeno, da so namenjeni za prehrano ljudi, ter

(d)

varno so zapakirani ali zapečateni.

2.   Trajne sestavljene proizvode iz odstavka 1 ob dajanju na trg spremlja zasebno potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge V k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2020/2235 (7).

Člen 4

Uradni nadzor nad sestavljenimi proizvodi, izvzetimi iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah

1.   Pristojni organi uradni nadzor nad trajnimi sestavljenimi proizvodi iz člena 3(1) izvajajo redno, na podlagi tveganja in z ustrezno pogostostjo, pri čemer upoštevajo merila iz člena 44(2) Uredbe (EU) 2017/625.

2.   Uradni nadzor iz odstavka 1 se izvaja na katerem koli od naslednjih mest na carinskem območju Unije:

(a)

v namembnem kraju;

(b)

na točki sprostitve v prosti promet v Uniji;

(c)

v skladiščih ali prostorih izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko.

3.   Uradni nadzor iz odstavka 1 se izvaja v skladu s členoma 45 in 46 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 5

Spremembe Odločbe 2007/275/ES

Odločba 2007/275/ES se spremeni:

(1)

člen 6 se črta;

(2)

Priloga II se črta.

Člen 6

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. februarja 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Sklep Komisije 2011/163/EU z dne 16. marca 2011 o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (UL L 70, 17.3.2011, str. 40).

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 2007/275/ES z dne 17. aprila 2007 o seznamih sestavljenih proizvodov, ki jih je treba pregledati na mejnih kontrolnih točkah (UL L 116, 4.5.2007, str. 9).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 z dne 4. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za vnos pošiljk nekaterih živali in blaga, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (UL L 131, 17.5.2019, str. 18).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 z dne 16. decembra 2020 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) 2016/429 in (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorcev veterinarskih spričeval, vzorcev uradnih spričeval in vzorcev veterinarskih/uradnih spričeval za vstop pošiljk nekaterih kategorij živali in blaga v Unijo in njihove premike znotraj Unije, uradne potrditve takšnih spričeval ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 599/2004, izvedbenih uredb (EU) št. 636/2014 in (EU) 2019/628, Direktive 98/68/ES ter odločb 2000/572/ES, 2003/779/ES in 2007/240/ES (UL L 442, 30.12.2020, str. 1).


PRILOGA

Seznam sestavljenih proizvodov, izvzetih iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah (člen 3)

Ta seznam določa sestavljene proizvode v skladu s kombinirano nomenklaturo (KN), ki se uporablja v Uniji, za katere se ne zahteva uradni nadzor na mejni kontrolni točki.

Opombe k tabeli:

 

Stolpec 1 – Oznaka KN

V tem stolpcu je navedena oznaka KN. KN, določena z Uredbo (EGS) št. 2658/87, temelji na harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga (v nadaljnjem besedilu: harmonizirani sistem (HS)), ki ga je pripravil Svet za carinsko sodelovanje, zdaj Svetovna carinska organizacija, in je bil odobren s Sklepom Sveta 87/369/EGS (1). V KN so povzete šestmestne tarifne številke in podštevilke HS. Sedma in osma številka označujeta nadaljnje tarifne podštevilke KN.

Kadar se uporablja štiri-, šest- ali osemmestna oznaka, ki ni označena z „ex“, in če ni določeno drugače, se uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah za vse sestavljene proizvode, ki so določeni s temi štiri-, šest- ali osemmestnimi oznakami oz. vključeni v te oznake, ne zahteva.

Kadar živalske proizvode vsebujejo samo nekateri določeni sestavljeni proizvodi pod katero koli štiri-, šest- ali osemmestno oznako in v KN pod to oznako ne obstaja noben specifični pododdelek, je oznaka označena z „ex“. Na primer, v zvezi z „ex 2001 90 65“ se pregledi na mejnih kontrolnih točkah ne zahtevajo za proizvode, opisane v stolpcu 2.

 

Stolpec 2 – Obrazložitev

Ta stolpec vključuje podrobnosti o sestavljenih proizvodih, vključenih v izvzetje iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah.

Oznake KN

Obrazložitev

(1)

(2)

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

Slaščice (vključno s sladkornimi izdelki), čokolada in drugi prehrambni proizvodi, ki vsebujejo kakav, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Testenine, rezanci in kuskus, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Kruh, torte, keksi, vaflji in oblati, prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni proizvodi, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Olive, polnjene z ribami, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh proizvodov ali na osnovi kave, pravega čaja ali maté čaja, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1). Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

ex 2104

Osnove za juhe in arome, pakirane za končnega potrošnika, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

ex 2106

Prehranska dopolnila, pakirana za končnega potrošnika, ki vsebujejo predelane živalske proizvode (vključno z glukozaminom, hondroitinom ali hitosanom), ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)

ex 2208 70

Likerji in krepilne pijače, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1)


(1)  Sklep Sveta 87/369/EGS z dne 7. aprila 1987 o sprejetju Mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga in Protokola o spremembah Konvencije (UL L 198, 20.7.1987, str. 1).


Top