EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0574

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/574 z dne 30. marca 2021 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2017/375 in (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi prosulfuron (Besedilo velja za EGP)

C/2021/1983

OJ L 120, 8.4.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/574/oj

8.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/574

z dne 30. marca 2021

o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2017/375 in (EU) št. 540/2011 glede pogojev za odobritev aktivne snovi prosulfuron

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2)(c) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/375 (2) se je podaljšala odobritev aktivne snovi prosulfuron kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(2)

Odobritev aktivne snovi prosulfuron, kot je določena v delu E Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (3), je vključevala omejitev uporabe prosulfurona na eno uporabo vsaka tri leta na istem polju v največjem odmerku 20 g aktivne snovi na hektar.

(3)

V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je družba Syngenta Crop Protection AG 12. oktobra 2016 vložila zahtevek imenovani državi članici poročevalki Franciji in prosila za spremembo pogojev za odobritev prosulfurona, da se odpravi navedena omejitev. Imenovana država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot dopusten.

(4)

Imenovana država članica poročevalka je ocenila spremenjeno uporabo aktivne snovi prosulfuron glede možnih učinkov na zdravje ljudi in živali ter na okolje v skladu z določbami člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 ter pripravila revidirano poročilo o oceni obnovitve, ki ga je 5. aprila 2018 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(5)

V skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je Agencija razposlala revidirano poročilo o oceni obnovitve vlagatelju in državam članicam, da bi predložili pripombe, ter ga dala na voljo javnosti. V skladu s členom 12(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 je moral vložnik predložiti dodatne informacije. Francija je ocenila dodatne informacije ter 28. februarja 2019 Komisiji in Agenciji predložila revidirano poročilo o oceni obnovitve.

(6)

Agencija je 15. junija 2020 Komisiji predložila svoj sklep (4) o tem, ali se za spremenjeno uporabo aktivne snovi prosulfuron lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009.

(7)

Komisija je 23. oktobra 2020 Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo predstavila dopolnilo k poročilu o pregledu za prosulfuron in osnutek uredbe.

(8)

Vlagatelj je bil pozvan, naj predloži pripombe na dopolnilo k poročilu o pregledu.

(9)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi uporabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje prosulfuron, je bilo ugotovljeno, da so, kadar se fitofarmacevtsko sredstvo uporabi letno, merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Zato je primerno, da se omejitev uporabe prosulfurona na eno uporabo vsaka tri leta na istem polju v največjem odmerku 20 g aktivne snovi na hektar odpravi.

(10)

Izvedbeni uredbi (EU) 2017/375 in (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2017/375

Priloga I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/375 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/375 z dne 2. marca 2017 o podaljšanju odobritve aktivne snovi prosulfuron kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (UL L 58, 4.3.2017, str. 3).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(4)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2020. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance prosulfuron (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo prosulfuron). EFSA Journal 2020;18(7):6181, 20 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6181.


PRILOGA I

V Prilogi I k Izvedbeni uredbi (EU) 2017/375 se besedilo stolpca „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu za prosulfuron, vključno z dopolnilom, ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podzemne vode, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

varstvo potrošnikov ob upoštevanju izpostavljenosti metabolitom prosulfurona;

tveganje za neciljne kopenske in vodne rastline.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


PRILOGA II

V delu E Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se v vrstici 6, prosulfuron, besedilo stolpca „Posebne določbe“ nadomesti z naslednjim:

„Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu za prosulfuron, vključno z dopolnilom, ter zlasti dodatka I in II k poročilu.

V tej celoviti oceni morajo biti države članice zlasti pozorne na:

zaščito podzemne vode, kadar se snov uporablja na območjih z občutljivimi tlemi in/ali neugodnimi podnebnimi razmerami;

varstvo potrošnikov ob upoštevanju izpostavljenosti metabolitom prosulfurona;

tveganje za neciljne kopenske in vodne rastline.

Pogoji uporabe po potrebi vključujejo ukrepe za zmanjšanje tveganja.“


Top