EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2133

Sklep Sveta (SZVP) 2021/2133 z dne 2. decembra 2021 o podpori celovitemu programu v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi

ST/12549/2021/INIT

UL L 432, 3.12.2021, p. 36–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2133/oj

3.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 432/36


SKLEP SVETA (SZVP) 2021/2133

z dne 2. decembra 2021

o podpori celovitemu programu v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 28(1) in 31(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 19. novembra 2018 sprejel strategijo EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo z naslovom „Zaščita orožja, varnost za državljane“ (v nadaljnjem besedilu: strategija EU o osebnem in lahkem orožju).

(2)

Države jugovzhodne Evrope se že več kot tri desetletja soočajo z velikimi tveganji in izzivi, povezanimi z destabilizirajočim kopičenjem in nenadzorovanim širjenjem nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva na svojih ozemljih in prek meja. Ta tveganja imajo širše negativne posledice za celotno Evropo in zunaj nje. V strategiji EU o osebnem in lahkem orožju je navedeno, da je bil v zadnjih letih sicer dosežen znaten napredek, zlasti v jugovzhodni Evropi, vendar obseg kopičenja osebnega in lahkega orožja ter streliva, neustrezni pogoji skladiščenja, razširjenost nedovoljenega posedovanja in vrzeli v izvajanju še naprej omejujejo učinkovitost prizadevanj za nadzor nad strelnim orožjem ter osebnim in lahkim orožjem na delih Zahodnega Balkana.

(3)

S strategijo EU o osebnem in lahkem orožju se Unija in njene države članice na regionalni ravni zavezujejo, da bodo pomagale pri krepitvi zmogljivosti preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, zato da bi razkrivali, prekinjali in prepovedali mreže trgovine z orožjem ter preprečili, da bi teroristi in storilci kaznivih dejanj prišli do strelnega orožja na nedovoljenem trgu, med drugim z blokiranjem nezakonitega financiranja in nedovoljenega prevoza orožja ter s krepitvijo vloge mejne policije ter carinskih in pristaniških organov pri obravnavanju nedovoljenih tokov orožja v pomorskem prometu. Unija in njene države članice so zavezane drugim državam pomagati pri izboljševanju upravljanja in varnosti državnih zalog, in sicer z okrepitvijo nacionalnih zakonodajnih in upravnih okvirov ter z okrepitvijo institucij, ki urejajo zakonito dobavo in upravljanje zalog osebnega in lahkega orožja ter streliva za obrambne in varnostne sile.

(4)

Unija bo v skladu s strategijo EU o osebnem in lahkem orožju okrepila svoj dialog in sodelovanje z regionalnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z nadzorom nad osebnim in lahkim orožjem, tako da bo svoje dejavnosti uskladila z regionalnimi strategijami in akcijskimi načrti.

(5)

Države Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) so leta 2000 sprejele dokument OVSE o osebnem in lahkem orožju (1), v katerem so se zavezale k zatiranju vseh vidikov nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem. V tem dokumentu je tudi poudarjeno, kako sta prekomerno kopičenje osebnega in lahkega orožja ter nezadovoljivo upravljanje in varnost zalog navedenega orožja lahko destabilizirajoča za nacionalno, regionalno in mednarodno varnost.

(6)

Nadalje so države OVSE leta 2003 sprejele dokument OVSE o zalogah konvencionalnega streliva (2), v katerem so priznale, da predstavlja prekomerno kopičenje konvencionalnega streliva tveganje z vidika varnosti in zaščite. Odločile so se, da bodo zaradi obravnavanja teh tveganj vzpostavile praktičen postopek za zagotavljanje pomoči pri uničevanju presežnega konvencionalnega streliva in/ali za posodobitev upravljanja zalog in varnostnih praks.

(7)

V dokumentih OVSE o osebnem in lahkem orožju ter zalogah konvencionalnega streliva je uničenje opredeljeno kot najprimernejši način za odstranitev presežnega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva.

(8)

Pri projektu, ki ga podpira ta sklep Sveta, se bodo upoštevale druge regionalne pobude, zlasti časovni načrt za Zahodni Balkan (3), delo Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) / Centra jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) in ustrezne dejavnosti Evropske komisije v jugovzhodni Evropi, povezane z nadzorom nad orožjem in nedovoljeno trgovino z njim.

Projekt se bo izvajal v sodelovanju s povezano pomočjo Unije jurisdikcijam v jugovzhodni Evropi (sklepa Sveta 2018/101/SZVP (4) in 2017/915/SZVP (5)), regionalnim sodelovanjem z Zahodnim Balkanom na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, ki ga izvaja UNDP/SEESAC (sklepi Sveta 2019/2111/SZVP (6), 2018/1788/SZVP (7) in 2016/2356/SZVP (8)) ter sodelovanjem med EU in jugovzhodno Evropo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj na področju trgovine s strelnim orožjem, ki ga podpirajo GD HOME Evropske komisije, Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) in Evropska večdisciplinarna platforma proti grožnjam kriminala (EMPACT).

(9)

Unija je v preteklosti dejavnosti OVSE podprla s Sklepom Sveta 2012/662/SZVP (9) o podpori ukrepom za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter njegovega prekomernega kopičenja na območju OVSE. Svet je 4. avgusta 2017 sprejel Sklep (SZVP) 2017/1424 v podporo dejavnostim OVSE za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem in konvencionalnim strelivom ter njunega prekomernega kopičenja v Republiki Severna Makedonija in v Gruziji (10). Svet je 2. decembra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/2009 (11) o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi v sodelovanju z OVSE.

(10)

Na tretji konferenci Združenih narodov za pregled napredka pri izvajanju akcijskega programa ZN proti nedovoljenemu osebnemu in lahkemu orožju 30. junija 2018 je bil sprejet končni dokument, v katerem so države obnovile zavezo za preprečevanje preusmerjanja osebnega in lahkega orožja ter boj proti preusmerjanju takega orožja. Države so znova potrdile, da so pripravljene tudi v prihodnje sodelovati na mednarodni ravni ter z boljšim usklajevanjem, posvetovanjem, izmenjavo informacij in operativnim sodelovanjem, ob vključevanju ustreznih regionalnih in podregionalnih organizacij, pa tudi organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, organov za nadzor meje ter organov za izdajanje izvoznih in uvoznih dovoljenj, okrepiti sodelovanje na regionalni ravni.

(11)

V resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov z dne 25. septembra 2015 z naslovom „Spreminjamo naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030“ je potrjeno, da je boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem nujen za uresničevanje številnih ciljev trajnostnega razvoja, vključno s tistimi, ki se nanašajo na mir, pravičnost in močne institucije, zmanjševanje revščine, gospodarsko rast, zdravje, enakost spolov in varna mesta. Zato so se v okviru cilja trajnostnega razvoja št. 16.4 vse države zavezale, da bodo znatno zmanjšale nezakonite finančne tokove in nedovoljene tokove orožja.

(12)

Generalni sekretar ZN je v agendi za razorožitev z naslovom „Varovanje naše skupne prihodnosti“, ki je bil predstavljen 24. maja 2018, pozval k boju proti prekomernemu kopičenju konvencionalnega orožja in nedovoljeni trgovini z njim ter v zvezi z osebnim orožjem k podpori za pristope na ravni posameznih držav –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   V okviru izvajanja strategije Unije o osebnem in lahkem orožju je namen tega sklepa zmanjšati tveganja nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem v jugovzhodni Evropi, vanjo in iz nje ter nenadzorovanega širjenja tega orožja, ki ogrožata varnost in zaščito, saj ovirata trajnostno izgradnjo miru in socialno-ekonomski razvoj ter prispevata k razpadu reda, kar podžiga terorizem in kriminalno nasilje ali vodi do ponovnega začetka konfliktov.

2.   Na podlagi odstavka 1 so cilji tega sklepa naslednji:

(a)

zmanjšati tveganje širjenja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Albaniji;

(b)

podpreti Bosno in Hercegovino pri obvladovanju tveganj z vidika varnosti in zaščite, povezanih z nedovoljenim posedovanjem, neustrezno uporabo in trgovino z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom;

(c)

podpreti okrepitev obstoječih zmogljivosti policijskih psov kosovske (*) policije in njihov neposredni prispevek k preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu;

(d)

zmanjšati tveganje širjenja orožja ter neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Severni Makedoniji z okrepitvijo zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve in drugih vladnih organizacij za preprečevanje, odkrivanje, analizo in preiskovanje;

(e)

zmanjšati tveganje nenačrtovanih eksplozij v skladiščih streliva ter zmanjšati preusmeritve osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva iz skladišč črnogorskega obrambnega ministrstva;

(f)

zmanjšati tveganja z vidika zaščite in varnosti, povezana z nedovoljenim posedovanjem in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja ter nedovoljeno trgovino z njim v Srbiji;

(g)

pomagati državam OVSE pri boljšem načrtovanju, izpolnjevanju in po potrebi krepitvi njihovih zavez proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva.

3.   Upravičenci projekta so:

(a)

organi v jugovzhodni Evropi, pooblaščeni in odgovorni za preprečevanje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom in boj proti njej, in sicer komisije/ odbori za osebno in lahko orožje, ministrstva za notranje zadeve ter organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, kot je policija. Drugi sodelujoči organi so ministrstva za varnost, tožilstva, sodišča in službe za izvrševanje kazenskih sankcij v Bosni in Hercegovini ter ministrstvo za obrambo Črne gore. V Srbiji projekt tudi predvideva sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z vprašanji nadzora nad osebnim in lahkim orožjem (neposredni upravičenci);

(b)

prebivalstvo jurisdikcij v jugovzhodni Evropi in njenem evropskem sosedstvu, ki je ogroženo zaradi uporabe nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva pri kriminalnih dejavnostih, terorizmu in nasilni zlorabi (posredni upravičenci);

(c)

pooblaščeni organi Unije in njenih držav članic, ki jim koristijo okrepljene zmogljivosti za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi, med drugim boljša izmenjava informacij ter ukrepi za usklajevanje in sodelovanje, kot so prepoznavanje tveganja, preiskovanje ter sledenje, odkrivanje in zaseg nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva (posredni upravičenci).

4.   Projekt je podrobno opisan v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

1.   Za izvajanje tega sklepa je odgovoren visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP).

2.   Za tehnično izvajanje projekta iz člena 1 (v nadaljnjem besedilu: projekt) je zadolžen sekretariat OVSE.

3.   Sekretariat OVSE opravlja svoje naloge pod odgovornostjo VP. VP v ta namen s sekretariatom OVSE sklene potrebne dogovore.

Člen 3

1.   Referenčni finančni znesek za izvajanje projekta, ki ga financira Unija, je EUR 4 208 827.

2.   Odhodki, financirani z referenčnim zneskom iz odstavka 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki veljajo za splošni proračun Unije.

3.   Komisija nadzira pravilno upravljanje odhodkov iz odstavka 1. V ta namen s sekretariatom OVSE sklene potreben sporazum o financiranju. V sporazumu o financiranju se določi, da mora sekretariat OVSE zagotoviti prepoznavnost prispevka Unije, sorazmerno njegovemu obsegu.

4.   Komisija si prizadeva sporazum o financiranju iz odstavka 3 skleniti v čim krajšem času po začetku veljavnosti tega sklepa. Svet obvesti o kakršnih koli težavah v tem postopku in mu sporoči datum sklenitve sporazuma o financiranju.

Člen 4

1.   VP poroča Svetu o izvajanju tega sklepa na podlagi rednih opisnih poročil, ki jih pripravi sekretariat OVSE. Ta poročila so podlaga za ocenjevanje, ki ga izvede Svet.

2.   Komisija poroča o finančnih vidikih projekta iz člena 1.

Člen 5

1.   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

2.   Ta sklep preneha veljati 36 mesecev po datumu sklenitve sporazuma o financiranju iz člena 3(3). Vendar pa ta sklep preneha veljati šest mesecev po datumu njegovega začetka veljavnosti, če se v tem obdobju ne sklene noben sporazum.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  FSC.DOC/1/00/Rev.1.

(2)  FSC.DOC/1/03/Rev.1.

(3)  Na vrhu o Zahodnem Balkanu v Londonu je bil 10. julija 2018 sprejet „regionalni časovni načrt za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja/strelnega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu do leta 2024“.

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/101 z dne 22. januarja 2018 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja (UL L 17, 23.1.2018, str. 40).

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/915 z dne 29. maja 2017 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem (UL L 139, 30.5.2017, str. 38).

(6)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2111 z dne 9. decembra 2019 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad orožjem v jugovzhodni Evropi, ki zmanjšujejo ogroženost zaradi nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva (UL L 318, 10.12.2019, str. 147).

(7)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1788 z dne 19. novembra 2018 v podporo Centru jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) pri izvajanju regionalnega časovnega načrta za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem na Zahodnem Balkanu (UL L 293, 20.11.2018, str. 11).

(8)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2356 z dne 19. decembra 2016 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad oborožitvijo v Jugovzhodni Evropi v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnimi in lahkim orožjem in pripadajočim strelivom (UL L 348, 21.12.2016, str. 60).

(9)  Sklep Sveta 2012/662/SZVP z dne 25. oktobra 2012 o podpori ukrepom za zmanjšanje nevarnosti nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter njegovega prekomernega kopičenja na območju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) (UL L 297, 26.10.2012, str. 29).

(10)  UL L 204, 5.8.2017, str. 82.

(11)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2009 z dne 2. decembra 2019 o podpori prizadevanjem Ukrajine v boju proti nedovoljeni trgovini z orožjem, strelivom in eksplozivi v sodelovanju z OVSE (UL L 312, 3.12.2019, str. 42).

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.


PRILOGA

PROJEKTNI DOKUMENT

CELOVIT PROGRAM OVSE V PODPORO PRIZADEVANJEM ZA PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE NEDOVOLJENE TRGOVINE Z OSEBNIM IN LAHKIM OROŽJEM TER KONVENCIONALNIM STRELIVOM V JUGOVZHODNI EVROPI – HR(2021) 138

1.   Ozadje

Države jugovzhodne Evrope se že več kot tri desetletja soočajo z velikimi tveganji in izzivi, povezanimi z destabilizirajočim kopičenjem in nenadzorovanim širjenjem nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva na svojih ozemljih in prek meja. Ta tveganja imajo širše negativne posledice za celotno Evropo in drugod.

Jugovzhodna Evropa še vedno vzbuja skrb in ostaja velik izziv z vidika strategije EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo (strategija EU o osebnem in lahkem orožju). V tej strategiji je navedeno, da „čeprav je bil v zadnjih letih dosežen znaten napredek, zlasti v jugovzhodni Evropi, obseg kopičenja osebnega in lahkega orožja ter streliva, neustrezni pogoji skladiščenja, razširjenost nedovoljenega posedovanja in vrzeli v izvajanju še naprej omejujejo učinkovitost prizadevanj za nadzor nad strelnim orožjem/osebnim in lahkim orožjem na delih Zahodnega Balkana.“

Tako je v zvezi z Zahodnim Balkanom v tej strategiji določen celovit nabor ukrepov, na primer „zmanjšanje presežnih zalog osebnega in lahkega orožja ter streliva, zmanjšanje nedovoljenega posedovanja, preprečevanje preusmerjanja in trgovine z orožjem, izboljšanje mejnih kontrol, izboljšanje označevanja, vodenja evidenc in sledenja osebnega in lahkega orožja ter zmogljivosti za njegovo odstranjevanje, povečanje ozaveščenosti in podporo zmogljivostim kazenskega pregona [...] ter ohranitev podpore nacionalnim nadzornim sistemom in [...] upoštevanje relevantnih regionalnih pobud za boj proti nedovoljenemu osebnemu in lahkemu orožju ter pripadajočemu strelivu, kot je ‚regionalni časovni načrt za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja/strelnega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu do leta 2024‘; pobuda, ki sta jo podprli Francija in Nemčija.“

Zapuščina preteklih konfliktov v regiji, skupaj z nepravočasno in neustrezno demobilizacijo, razoroževanjem in ponovnim vključevanjem, ter slaba izvedba centraliziranih sistemov za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem ter zalogami konvencionalnega streliva se kažejo v:

nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom ter njegovem širjenju po jugovzhodni Evropi in prek njenih meja,

nezakonitem preusmerjanju osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva,

uporabi nedovoljenega/tihotapljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva pri terorističnih in kriminalnih dejavnostih ter nasilnih kaznivih dejanjih v regiji in drugod,

izgubah in krajah osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva iz uradnih skladišč in zalog (in njihovem posledičnem nedovoljenem širjenju),

nizki ravni odgovornosti in preglednosti pri preprečevanju, upravljanju, izvrševanju in nadzoru v zvezi z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom.

Države članice OVSE so se dogovorile, da bodo sodelovale pri celostnem reševanju teh težav. Zlasti so se zavezale boju proti nedovoljeni trgovini in nenadzorovanemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva v skladu z določbami iz dokumentov OVSE o osebnem in lahkem orožju (FSC.DOC/1/00/Rev.1) ter zalogah konvencionalnega streliva (FSC.DOC/1/00/Rev.1).

Države jugovzhodne Evrope so za reševanje teh izzivov in pomislekov leta 2019 OVSE poslale uradne prošnje za pomoč na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom (1). Te prošnje so poslala Ministrstvo za notranje zadeve Albanije, Ministrstvo za varnost Bosne in Hercegovine, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Severne Makedonije, Ministrstvo za obrambo Črne gore in Ministrstvo za notranje zadeve Srbije.

2.   Splošni cilj

Zmanjšati tveganja nedovoljene trgovine in nenadzorovanega širjenja osebnega in lahkega orožja v jugovzhodni Evropi, vanjo in iz nje; nedovoljena trgovina in nenadzorovano širjenje ogrožata varnost in zaščito, saj ovirata trajnostno izgradnjo miru in socialno-ekonomski razvoj ter prispevata k neredu, kar podžiga terorizem in kriminalno nasilje ali vodi k ponovnemu začetku konfliktov.

3.   Opis ukrepa

Ukrep temelji na postopkih sistematične ocene potreb iz obdobja 2019–2021. V teh postopkih so bile preverjene prošnje za pomoč in potrjene potrebe po podpori OVSE, in sicer za okrepitev zmožnosti pooblaščenih organov na naslednjih področjih:

upravljanje in izmenjava informacij o preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem,

zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju in zasegu nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva,

ozaveščanje in zavzemanje za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom,

regulativni in operativni okvir za onesposobitev osebnega in lahkega orožja,

upravljanje in varnost zalog osebnega in lahkega orožja.

Ukrep (celovit program OVSE v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi), ki ga sestavlja sedem projektov OVSE, je celovit odziv na navedene zahteve, med drugim z okrepitvijo čezmejne/regionalne dinamike, da bi bila preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom uspešnejša in učinkovitejša ter imela večji efekt. Projekti so bili pripravljeni v tesnem sodelovanju med pristojnimi organi/institucijami, Centrom OVSE za preprečevanje konfliktov in operacijami OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi.

Celoviti program OVSE s svojimi projekti podpira strategijo EU o osebnem in lahkem orožju, zlasti kar zadeva mednarodno sodelovanje in pomoč v zvezi z Zahodnim Balkanom.

Cilj projektov je tudi ublažiti in preprečiti negativne učinke nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom na trajnostni razvoj in s tem okrepiti cilje ZN za trajnostni razvoj, kot sta:

cilj 5: doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklet (npr. cilj 5.2) ter

cilj 16: spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in vključujoče ustanove na vseh ravneh (npr. cilji 16.1, 16.4 in 16.a).

Poleg tega so bili predlogi usklajeni s časovnim načrtom do leta 2024 za trajno rešitev problema nedovoljenega posedovanja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja in pripadajočega streliva ter trgovine z njimi (2) ter z ustreznimi deležniki, ki podpirajo ta časovni načrt in spremljajo njegovo izvajanje. Predlog hkrati dopolnjuje strategijo EU zoper nedovoljeno strelno orožje, osebno in lahko orožje ter pripadajoče strelivo iz leta 2018, zlasti s posebnimi ukrepi na Zahodnem Balkanu, in tako podpira organe v jugovzhodni Evropi pri spoštovanju te strategije.

3.1.   Projekt 1: Pomoč nacionalnim organom Republike Albanije pri zmanjšanju tveganja širjenja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja

3.1.1.   Cilj

Cilj projekta je zmanjšati tveganje širjenja in neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Albaniji.

3.1.2.   Opis

Nenadzorovano širjenje in posedovanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov še naprej močno ogrožata javno varnost ter družbeni in gospodarski razvoj v Albaniji. Slabo nadzorovano in nezakonito osebno in lahko orožje omogoča nasilje in negotovost ter s tem podpira kriminalne elemente in organizirani kriminal. Vsi ti vidiki negativno vplivajo na ukrepe za krepitev varnosti in zaupanja v državi in regiji. Albanija je zaprosila za pomoč na forumu OVSE za varnostno sodelovanje oktobra 2019.

OVSE je potrdil pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

zakonodajnem in regulativnem okviru za onesposobitev strelnega orožja ter njegovem ustreznem izvajanju z izboljšanjem infrastrukture, opremljanja in usposabljanja,

b)

enotah s službenimi psi albanske državne policije pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov,

c)

ozaveščanju javnosti o nevarnostih neustrezne uporabe in širjenja osebnega in lahkega orožja.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a) do c).

Poleg prebivalstva Albanije bodo koristi od projekta imeli tudi številni nacionalni organi s pristojnostmi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, zlasti nacionalna komisija za osebno in lahko orožje, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Albanije in albanska državna policija.

3.1.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Zakonodajni okvir Republike Albanije na področju osebnega in lahkega orožja ter onesposobitve se okrepi.

Kazalniki:

Obstoj normativnega okvira za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem v skladu z mednarodnimi standardi

Obstoj objektov in praks za onesposobitev osebnega in lahkega orožja v skladu z zavezami OVSE in mednarodnimi standardi

Število usposabljanj in oseb, usposobljenih za onesposobitev ali nadzor postopka onesposobitve

Rezultat 2: Zmogljivosti albanske policije za odkrivanje orožja in eksplozivov se okrepijo.

Kazalniki:

Obstoj normativnega okvira za okrepitev zmožnosti enot s službenimi psi v skladu z mednarodnimi standardi

Obstoj objektov in infrastrukture za enote s službenimi psi v skladu z mednarodnimi standardi in priporočili OVSE

Število usposabljanj in število usposobljenih oseb

Rezultat 3: Ozaveščenost javnosti o nevarnostih osebnega in lahkega orožja ter vprašanjih nadzora nad takim orožjem se okrepi.

Kazalniki:

Število smernic ali regulativnih dokumentov o ozaveščanju in doseganju javnosti (tj. komunikacijska strategija o osebnem in lahkem orožju)

Število sodobnih kampanj ozaveščanja in doseganja javnosti o pomenu nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi ter o tveganjih, povezanih z njihovim nezakonitim posedovanjem in neustrezno uporabo, v skladu s sprejeto komunikacijsko strategijo o osebnem in lahkem orožju

Delež ciljne skupine (razčlenjen po spolu), ki se zaveda tveganj, povezanih z neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja

3.1.4.   Dejavnosti

3.1.4.1   Dejavnost v zvezi z okrepitvijo zakonodajnega okvira Republike Albanije na področju osebnega in lahkega orožja ter njegove onesposobitve.

Dejavnost bo vključevala:

Podporo pripravi podzakonskega akta o onesposobitvi in akcijskega načrta za njegovo izvajanje

Podporo vzpostavitvi mehanizmov za ustrezno izvajanje onesposobitve osebnega in lahkega orožja ter nadzor nad njo

Podporo pripravi priročnika za usposabljanje o onesposobitvi osebnega in lahkega orožja ter zagotavljanje nacionalnih in mednarodnih usposabljanj lokalnim strokovnjakom

3.1.4.2   Dejavnost v zvezi z okrepitvijo zmogljivosti albanske policije za odkrivanje nedovoljenega orožja in eksplozivov.

Dejavnost bo vključevala:

Razvoj standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi za odkrivanje osebnega in lahkega orožja ter pripravo krovnega načrta na področju enot s službenimi psi za posodobitev teh zmožnosti

Program usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Pomoč v opremi in nadgradnjo infrastrukture enote s službenimi psi

Infrastrukturne posodobitve pesjakov, pisarniških objektov in območja enot s službenimi psi ter nabavo in predajo opreme za enote s službenimi psi za povečanje zmogljivosti odkrivanja

Zagotavljanje platforme za spodbujanje uporabe zmogljivosti enot s službenimi psi z organizacijo tekmovanj na nacionalni in regionalni ravni

3.1.4.3   Dejavnost v zvezi z ozaveščanjem javnosti o nevarnostih osebnega in lahkega orožja ter vprašanjih nadzora nad takim orožjem

Dejavnost bo vključevala:

Podporo pripravi usklajene strategije ozaveščanja in komuniciranja

Podporo izvajanju strategije ozaveščanja in komuniciranja

3.2.   Projekt 2: Obravnavanje varnostnih in varstvenih tveganj nezakonitega posedovanja, neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom v Bosni in Hercegovini

3.2.1.   Cilj

Cilj projekta je podpreti Bosno in Hercegovino pri zmanjšanju varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z nezakonitim posedovanjem, neustrezno uporabo in nedovoljeno trgovino z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom.

3.2.2.   Opis

Projekt obravnava prednostne potrebe, opredeljene v prošnji Ministrstva za varnost za pomoč iz leta 2019, njegov cilj pa je podpreti Bosno in Hercegovino pri zmanjšanju varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z nezakonitim posedovanjem, neustrezno uporabo in nedovoljeno trgovino z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi, ter tako prispevati k varnosti in stabilnosti v državi in širši regiji.

OVSE je potrdila pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

skladiščnih zmogljivostih organov kazenskega pregona za osebno in lahko orožje ter strelivo, vključno s postopki in praksami fizične zaščite in upravljanja zalog,

b)

institucionalnem ozaveščanju in doseganju javnosti glede nadzora nad osebnim in lahkim orožjem v podporo usklajevalnemu odboru za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem, vključno z metodološkim pristopom in naborom orodij za spremljanje in ocenjevanje,

c)

zmožnostih enot s službenimi psi organov kazenskega pregona za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov, vključno z njihovim načrtovanjem, zakonodajnim in operativnim okvirjem, opremo in infrastrukturo ter elementi usposabljanja,

d)

dostopnosti in primerljivosti podatkov v zvezi z osebnim in lahkim orožjem, potrebnih za učinkovito oblikovanje politik in operativni odziv,

e)

onesposobitvi osebnega in lahkega orožja, vključno z zakonodajnim in regulativnim okvirom, usposabljanjem, opremo in infrastrukturnimi elementi.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk c) in d).

Poleg prebivalstva Bosne in Hercegovine bodo koristi od projekta imeli tudi številni nacionalni organi s pristojnostmi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, tj. organi kazenskega pregona, vključno z ministrstvi za notranje zadeve/policijskimi organi posameznih entitet in kantonov, usklajevalni odbor za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem, Ministrstvo za varnost Bosne in Hercegovine, pa tudi tožilstva, sodišča in službe za izvrševanje kazenskih sankcij.

3.2.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Zmožnosti enot kazenskega pregona s službenimi psi za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov se okrepijo.

Kazalniki:

Hitrost izvajanja pripravljenega krovnega načrta za razvoj potrebnega zakonodajnega, infrastrukturnega in operativnega okvira enot s službenimi psi

Delež pripravnikov z znanji in spretnostmi, potrebnimi za učinkovito uporabo standardnih operativnih postopkov

Število enot s službenimi psi/njihovih objektov, nadgrajenih v skladu z oceno potreb OVSE

Rezultat 2: Razvijeta se integrirana medinstitucionalna podatkovna zbirka in sistem sledenja za zadeve, povezane z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom.

Kazalniki:

Stopnja interoperabilnosti/združljivosti metodologij zbiranja podatkov

Obstoj delujočega medinstitucionalnega informacijskega sistema, ki omogoča integrirano zbiranje in analizo podatkov o zadevah, povezanih z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom

3.2.4.   Dejavnosti

3.2.4.1.   Dejavnost v zvezi s krepitvijo zmožnosti enot kazenskega pregona s službenimi psi za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov.

Dejavnost bo vključevala:

Podporo organizaciji delovnih skupin in usklajevalnih sestankov za pripravo krovnega načrta za krepitev zmogljivosti enot s službenimi psi

Podporo pripravi potrebnega zakonodajnega in operativnega okvira za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Nadgradnjo infrastrukture za enote s službenimi psi in zagotavljanje potrebne opreme

Organizacijo programa usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Vzpostavitev platforme za spodbujanje uporabe zmogljivosti enot s službenimi psi z organizacijo tekmovanj na nacionalni in regionalni ravni

3.2.4.2.   Dejavnost v zvezi z razvojem integrirane medinstitucionalne podatkovne zbirke in sistema sledenja za zadeve, povezane z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom

Dejavnost bo vključevala:

Podporo oceni ustreznih pravnih in statističnih modelov za kazenski pregon in v sodstvu pri vzpostavljanju integrirane medinstitucionalne baze podatkov za sledenje zadevam, povezanim z osebnim in lahkim orožjem ter strelivom

Podporo vzpostavitvi sistema Bosne in Hercegovine za sledenje zadevam, povezanim z osebnim in lahkim orožjem

Organizacijo usposabljanj uporabnikov sistema za sledenje zadevam, povezanim z osebnim in lahkim orožjem, v sodstvu in organih kazenskega pregona

3.3.   Projekt 3: Podpora okrepitvi zmogljivosti kosovskih (*) policijskih enot s službenimi psi za odkrivanje in zaseg osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

3.3.1.   Cilj

Cilj projekta je podpreti okrepitev obstoječih zmožnosti enot s službenimi psi kosovske policije in njihov neposredni prispevek k preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljene trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu.

3.3.2.   Opis

Projekt je bil razvit v okviru kosovske strategije nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, priložene akcijskemu načrtu. Njegov cilj je podpreti okrepitev obstoječih zmožnosti enot s službenimi psi kosovske policije in njihov neposredni prispevek k preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov ter nedovoljene trgovine z njimi na Zahodnem Balkanu.

Cilj projekta bo tudi obravnavati potrjene pomanjkljive zmogljivosti enot s službenimi psi pri preprečevanju, zatiranju in preiskovanju neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, vključno z regulativnim okvirom, operativno uporabo enot s službenimi psi, pomanjkanjem človeških, infrastrukturnih in prevoznih virov.

Poleg prebivalstva Kosova bo koristi od projekta imela tudi kosovska policija.

3.3.3.   Pričakovani rezultat

Rezultat 1: Okrepijo se regulativni okvir in okvir usposabljanja ter infrastruktura in oprema enote s službenimi psi, da se zagotovi uspešnejše in učinkovitejše preprečevanje, zatiranje in preiskovanje neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi.

Kazalniki:

Obstoj regulativnega okvira in okvira usposabljanja enote s službenimi psi

Obstoj nadgrajene infrastrukture in opreme enote s službenimi psi

3.3.4.   Dejavnosti

3.3.4.1.   Dejavnost v zvezi z okrepitvijo regulativnega okvira in okvira usposabljanja ter infrastrukture in opreme enote s službenimi psi za uspešnejše in učinkovitejše preprečevanje, zatiranje in preiskovanje neustrezne uporabe in nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi.

Dejavnost bo vključevala:

Vzpostavitev in dejavnosti delovne skupine za izboljšanje zmožnosti enote s službenimi psi

Študijske obiske pri partnerjih z naprednimi sistemi uporabe psov za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

Zagotavljanje podpore oddelku za usposabljanje upravičenca pri pripravi načrta usposabljanj, pripravo metodologije usposabljanja, ki bo v celoti vključena v standardne operativne postopke enot s službenimi psi za usposabljanje in njihove operacije, ter vzpostavitev kroga strokovnjakov za usposabljanje

Podporo zagotavljanju infrastrukture in opreme, potrebne za uspešno usposabljanje ter taktično in operativno uspešnost enote s službenimi psi

Izvajanje specializiranega in naprednega usposabljanja vodnikov psov

3.4.   Projekt 4: Pomoč nacionalnim organom Republike Severne Makedonije pri zmanjšanju tveganja za širjenje in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja

3.4.1.   Cilj

Cilj projekta je zmanjšati tveganje širjenja orožja ter neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja v Republiki Severni Makedoniji z okrepitvijo zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve in drugih vladnih organizacij za preprečevanje, odkrivanje, analizo in preiskovanje.

3.4.2.   Opis

Projekt je bil pripravljen v odziv na prošnjo za pomoč vlade Republike Severne Makedonije iz leta 2019 za okrepitev zmogljivosti nacionalne komisije za osebno in lahko orožje ter izboljšanje zmožnosti policijske enote s službenimi psi pri odkrivanju orožja in eksplozivov.

OVSE je potrdila pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

operativni zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve pri odkrivanju nedovoljenega širjenja osebnega in lahkega orožja,

b)

mehanizmu za znotrajinstitucionalno, medinstitucionalno in čezmejno sodelovanje ter usklajevanje pri preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem,

c)

analizi vprašanj glede nadzora nad osebnim in lahkim orožjem na strateški in operativni ravni,

d)

usklajenem doseganju in ozaveščanju javnosti glede tveganj v zvezi z neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja v Republiki Severni Makedoniji, vključno s prizadevanji nacionalne komisije za osebno in lahko orožje.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a), b) in c).

Poleg prebivalstva Republike Severne Makedonije bodo koristi od projekta imeli tudi številni nacionalni organi s pristojnostmi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, zlasti nacionalna komisija za osebno in lahko orožje (3), ministrstvo za notranje zadeve in policija.

3.4.3.   Pričakovani rezultat

Rezultat 1: Okrepijo se zmogljivosti ministrstva za notranje zadeve ter komisije za osebno in lahko orožje Republike Severne Makedonije za regulativno in operativno delovanje ter medagencijsko sodelovanje za preprečevanje/obravnavanje širjenja osebnega in lahkega orožja.

Kazalniki:

Obstoj regulativnega okvira za enote s službenimi psi

Število regionalnih enot s službenimi psi z ustrezno funkcionalno zmogljivostjo

Izmenjava informacij v realnem času znotraj policije ter med centri za policijsko in carinsko sodelovanje in državami jugovzhodne Evrope

Delež ciljne skupine (razčlenjen po spolu), ki se zaveda tveganj, povezanih s širjenjem in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja

Število žensk in moških, ki so jih dosegli dogodki za ozaveščanje

3.4.4.   Dejavnosti

3.4.4.1.   Podpora povečanju zmogljivosti notranjega ministrstva za odkrivanje nedovoljenega osebnega in lahkega orožja z učinkovito napotitvijo enot s službenimi psi

Dejavnost bo vključevala:

Pomoč pri opremi in nadgradnjo infrastrukture enot s službenimi psi na osrednji in regionalni ravni, vključno z boljšim skladiščenjem osebnega in lahkega orožja ter informacijsko infrastrukturo na največ petih lokacijah (skladišča orožja), ki jih souporabljajo enote s službenimi psi notranjega ministrstva Republike Severne Makedonije

Razvoj standardnih operativnih postopkov in posodobitev predpisov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Program usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za uporabo zmogljivosti enot s službenimi psi pri odkrivanju osebnega in lahkega orožja

Zagotovitev platforme za spodbujanje uporabe zmogljivosti enot s službenimi psi z organizacijo tekmovanj na nacionalni in regionalni ravni

3.4.4.2.   Podpora poskusnemu izvajanju sistema za izmenjavo informacij v realnem času v boju proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem

Dejavnost bo vključevala:

Pomoč pri opremi, fizični infrastrukturi in posodobitvi IKT v okviru sistemov za izmenjavo informacij v petih izbranih centrih za policijsko in carinsko sodelovanje

Razvoj standardnih operativnih postopkov za izmenjavo informacij v realnem času o incidentih v zvezi z osebnim in lahkim orožjem

Program usposabljanja o uporabi standardnih operativnih postopkov za izmenjavo informacij v realnem času o incidentih v zvezi z osebnim in lahkim orožjem

Program izmenjave osebja (pripravništvo)

Organizacijo konference centra za policijsko in carinsko sodelovanje

3.4.4.3.   Podpora razvoju operativnih in analitičnih zmogljivosti nacionalne komisije za osebno in lahko orožje v boju proti nedovoljeni trgovini z njim

Dejavnost bo vključevala:

Organizacijo delavnice o medagencijskem sodelovanju na temo ureditve nadzora nad osebnim in lahkim orožjem

Pripravo orientacijskega priročnika za člane komisije

Analizo stanja nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, vključno s pripravo standardnih operativnih postopkov za zbiranje podatkov, sledenje informacijam in poročanje ter razvojem sistema vodenja zadev za lažjo analizo stanja na področju osebnega in lahkega orožja

3.5.   Projekt 5: Zmanjšanje varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva v Črni gori

3.5.1.   Cilj

Zmanjšati tveganje nenačrtovanih eksplozij v skladiščih streliva ter preusmeritve osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva iz skladišč obrambnega ministrstva Črne gore.

3.5.2.   Opis

Črna gora se sooča s tveganji nenačrtovanih eksplozij v skladiščih streliva, nedovoljene trgovine ter nenadzorovanega širjenja osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva. To so potrdili različni strokovni obiski OVSE v zadnjih letih. Ministrstvo za obrambo Črne gore je ta vprašanja obravnavalo v glavnem dokumentu, v katerem je navedeno želeno končno stanje, in sicer pregledna odstranitev odvečnega orožja in eksplozivnih sredstev ter razvoj trajnostnega sistema za upravljanje življenjskega cikla orožja ter eksplozivnih sredstev in naprav. Črna gora je zaprosila za pomoč leta 2019 na Forumu OVSE za varnostno sodelovanje.

OVSE je potrdila pomanjkljive zmogljivosti pri:

a)

zagotavljanju upravljanja življenjskega cikla osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva, vključno s stalnim usposabljanjem in prenosom znanja, okvirom za nadzor nad strelivom ter medinstitucionalnim usklajevanjem in sodelovanjem;

b)

varnem prevozu konvencionalnega streliva v skladu z mednarodnimi standardi.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a) in b).

Poleg prebivalstva Črne gore bodo koristi od projekta imeli tudi ministrstvo za obrambo in oborožene sile Črne gore.

3.5.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Okrepijo se strateške zmogljivosti ter zmogljivosti za usposabljanje in usklajevanje ministrstva za obrambo in drugih vladnih organov, odgovornih za upravljanje osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Kazalniki:

Število osebja ministrstva za obrambo v ustreznih ustanovah za izobraževanje/usposabljanje in operativnih enotah z naprednimi zmogljivostmi za podporo upravljanju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva in ravnanju z njim

Število dejavnosti v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva, ki jih Črna gora usklajuje prek imenovanih organov

Obstoj začasnega nadzornega organa

Rezultat 2: Povečajo se zmogljivosti za varen prevoz osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva v skladu z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (v nadaljnjem besedilu: sporazum ADR).

Kazalniki:

Število osebja v upravičencih projekta, ki se dodatno usposobi za prevoz osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Obstoj sistema za prevoz osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva, ki je vključen v organizacijski okvir

Analiza zahtev za skladnost s sporazumom ADR in predložitev priporočil ministrstvu za obrambo Črne gore

3.5.4.   Dejavnosti

3.5.4.1   Dejavnost v zvezi s krepitvijo strateških zmogljivosti ter zmogljivosti za usposabljanje in usklajevanje ministrstva za obrambo ter drugih vladnih organov, odgovornih za upravljanje osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Dejavnost bo vključevala:

Prenos znanja glede mednarodnih dobrih praks na področju upravljanja osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Svetovanje in usklajevanje v zvezi s programom ministrstva za obrambo Črne gore na izbranih področjih trajnostnega upravljanja življenjskega cikla osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Tehnično svetovanje o nacionalnih nadzornih mehanizmih za upravljanje osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

3.5.4.2   Dejavnost v zvezi s programom usposabljanja in opremljanja za vzpostavitev transportnih zmogljivosti za osebno in lahko orožje/zaloge konvencionalnega streliva v Črni gori v skladu s sporazumom ADR

Dejavnost bo vključevala:

Izvedbo, skupaj z ministrstvom za obrambo Črne gore, analize zahtev, da se v celoti upoštevajo določbe sporazuma ADR

Naročilo dveh tovornjakov, skladnih s sporazumom ADR, vključno s pogodbo o seznanitvenem usposabljanju, vzdrževanju in nadomestnih delih

3.6.   Projekt 6: Obravnavanje varnostnih in varstvenih tveganj, povezanih z nedovoljenim posedovanjem in neustrezno uporabo osebnega in lahkega orožja ter trgovino z njim v Srbiji

3.6.1.   Cilj

Zmanjšati varnostna in varstvena tveganja, povezana z nezakonitim posedovanjem in neustrezno uporabo zakonitega osebnega in lahkega orožja ter nedovoljeno trgovino z njim.

3.6.2.   Opis

Projekt je bil pripravljen v odziv na prošnjo za pomoč srbskega ministrstva za notranje zadeve iz leta 2019, da bi obravnavali izzive nenadzorovanega širjenja in nedovoljenega posedovanja osebnega in lahkega orožja, ki resno ogrožajo varnost v Srbiji. Ti izzivi prispevajo k širjenju kriminala in hudih oblik organiziranega kriminala, saj omogočajo nasilje, ogrožanje varnosti in terorizem. Obenem negativno vplivajo na ukrepe za krepitev zaupanja v državi in predstavljajo grožnjo v kontekstu nasilja na podlagi spola.

OVSE je opredelila potrebe v boju proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem:

a)

okrepitev policijskih zmogljivosti za izvajanje kampanj ozaveščanja glede nadzora in zbiranja osebnega in lahkega orožja, s čimer bi prispevali k zmanjšanju količine orožja v nezakoniti posesti in preprečevanju neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja, hkrati pa povečali varnost srbskih državljanov;

b)

okrepitev zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve za odkrivanje orožja in eksplozivov, in sicer z i) vzpostavitvijo potrebnega pravnega okvira, ii) oceno in razvojem zmogljivosti ter iii) nabavo posebne opreme in izgradnjo infrastrukture;

c)

spremembe zakona o orožju in strelivu ter pravilnika o onesposobitvi orožja, in sicer z a) oceno zmogljivosti in tehničnih možnosti ter b) zagotavljanjem tehnične pomoči pri pripravi pravilnika.

Sredstva Sveta EU bodo uporabljena za odpravo pomanjkljivosti iz točk a) do c).

Poleg prebivalstva Srbije bodo koristi od projekta imeli tudi svet za osebno in lahko orožje, ministrstvo za notranje zadeve, policija ter organizacije civilne družbe, ki se ukvarjajo z vprašanji nadzora nad osebnim in lahkim orožjem.

3.6.3.   Pričakovani rezultati

Rezultat 1: Vzpostavita se partnerstvo ministrstva za notranje zadeve z organizacijami civilne družbe ter mehanizem ozaveščanja javnosti za preprečevanje neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja.

Kazalniki:

Število pobud na nacionalni in lokalni ravni za ozaveščanje o nevarnostih širjenja osebnega in lahkega orožja

Obstoj in uporaba mehanizmov za medagencijsko sodelovanje

Število javnih družbenih obvestil na nacionalnih in lokalnih televizijskih in radijskih postajah

Število mladih iz ciljnih mest, ki se jih s seminarji in informativnim gradivom seznani z nevarnostmi osebnega in lahkega orožja

Rezultat 2: Pravni okvir za onesposobitev se izboljša in uskladi z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami

Kazalniki:

Mednarodni standardi in najboljše prakse se izmenjujejo z delovno skupino

Obstoj osnutkov predpisov, pri katerih se upoštevajo prispevki in priporočila

O osnutkih predpisov se posvetuje z organizacijami civilne družbe

Rezultat 3: Zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov se okrepijo v skladu s standardi človekovih pravic.

Kazalniki:

Obstoj delovnega načrta za izboljšanje zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve

Število sestankov o medagencijskem sodelovanju, izmenjavi informacij in interoperabilnosti policijskih enot s službenimi psi in drugih ključnih organov kazenskega pregona, dejavnih na področju odkrivanja osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

Obstoj izboljšane metodologije in učnih načrtov za usposabljanje enot s službenimi psi v skladu z mednarodnimi standardi

Število inštruktorjev in vodnikov v enotah s službenimi psi, usposobljenih v skladu z mednarodnimi standardi

3.6.4.   Dejavnosti

3.6.4.1.   Dejavnost v zvezi z vzpostavitvijo partnerstva med ministrstvom za notranje zadeve in organizacijami civilne družbe ter mehanizma ozaveščanja javnosti za preprečevanje neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja.

Dejavnost bo vključevala:

Strokovno srečanje o vzpostavljanju partnerstev z elektronskimi in tiskanimi mediji ter opredelitev mehanizmov za preprečevanje neustrezne uporabe osebnega in lahkega orožja

Vzpostavitev platforme družbenih medijev ter podporo medijskim kampanjam o preprečevanju širjenja osebnega in lahkega orožja in odgovornem lastništvu orožja

Izvajanje zagovorniških dejavnosti na nacionalni ravni in ravni skupnosti

3.6.4.2.   Dejavnosti v zvezi z izboljšanjem pravnega okvira za onesposobitev ter njegovo uskladitvijo z mednarodnimi standardi in najboljšimi praksami

Dejavnost bo vključevala:

Zagotavljanje strokovnega svetovanja in logistične podpore na sejah delovne skupine na temo onesposobitve

Oceno sedanje zakonodaje o onesposobitvi in njenega praktičnega izvajanja

Delavnico o najboljših praksah in izkušnjah, pridobljenih pri pripravi in izvajanju normativnega okvira za onesposobitev

Program usposabljanja in opremljanja za onesposobitev osebnega in lahkega orožja

3.6.4.3.   Dejavnosti v zvezi z izboljšanjem zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve za odkrivanje osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov v skladu s standardi človekovih pravic

Dejavnost bo vključevala:

Zagotavljanje strokovnega svetovanja in podpore na sejah delovne skupine za izboljšanje zmožnosti enot s službenimi psi

Razvoj delovnega načrta za izboljšanje zmogljivosti enot s službenimi psi ministrstva za notranje zadeve

Izgradnjo infrastrukture, javna naročila ter dobavo opreme in storitev za enote s službenimi psi

Okrepitev zmogljivosti za uporabo in napotitev enot s službenimi psi za preprečevanje in preiskovanje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem, strelivom in eksplozivi prek svetovalne podpore, programov izmenjav in razvoja metodologije usposabljanja

Organizacijo posebnih tečajev usposabljanja za službene pse in vodnike o napotitvi ter odkrivanju osebnega in lahkega orožja, streliva in eksplozivov

Organizacijo regionalne posvetovalne delavnice o dobrih praksah glede napotitve in sodelovanja pri policijskih akcijah

3.7.   Projekt 7: Okrepitev delovanja OVSE proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva – druga faza (4)

3.7.1.   Cilj

Državam članicam OVSE pomagati pri boljšem načrtovanju, izpolnjevanju in po potrebi krepitvi njihovih zavez proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva.

3.7.2.   Opis

Projekt je bil pripravljen v luči dejstva, da je Ministrski svet OVSE v sklepu MC.DEC/10/17 zadolžil Forum za varnostno sodelovanje, naj v skladu s svojim mandatom zlasti:

še naprej krepi prizadevanja za celovito izvajanje obstoječih ukrepov in zavez iz dokumenta OVSE o osebnem in lahkem orožju, dokumenta OVSE o zalogah konvencionalnega streliva ter s tem povezanih sklepov Foruma za varnostno sodelovanje;

sprejme nadaljnje ukrepe za izboljšanje učinkovitosti in rezultatov projektov o osebnem in lahkem orožju ter zalogah konvencionalnega streliva, da se čim bolj prispeva k obravnavanju izzivov, povezanih s tovrstnim orožjem in strelivom, v skladu z mehanizmi pomoči OVSE, kot so opredeljeni v dokumentih OVSE o osebnem in lahkem orožju in zalogah konvencionalnega streliva ter ustreznih sklepih Foruma za varnostno sodelovanje;

preuči načine za preprečevanje preusmerjanja osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva na nedovoljene trge;

preuči možnosti za dopolnitev obstoječih ukrepov OVSE za boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem;

še naprej prostovoljno zagotavlja izvenproračunske prispevke v podporo projektom pomoči na področju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva, ki jih izvaja Forum za varnostno sodelovanje;

preuči možnosti za to, da države članice OVSE s posebnim znanjem po potrebi zagotovijo prostovoljno strokovno svetovanje v projektih pomoči OVSE na področju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva.

Čeprav projekt po svoji strukturi predvideva širše sodelovanje z vsemi državami članicami OVSE v zvezi z jugovzhodno Evropo, je njegov cilj podpreti ocenjevanje potreb in zahtev držav članic OVSE in operacij na terenu v regiji v podporo izvajanju projektov praktične pomoči in svetovalne programske podpore v zvezi z osebnim in lahkim orožjem ter zalogami konvencionalnega streliva. Države članice OVSE in operacije na terenu v jugovzhodni Evropi bodo imele koristi tudi od informacijskega sistema projekta, ki bo podpiral spremljanje in izvajanje projektov praktične pomoči v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva ter omogočal pregled nad njimi.

Poleg tega bo projekt podpiral šest operacij OVSE na terenu pri usklajevanju in vodenju projektov in tako prispeval k izvajanju celovitega programa OVSE v podporo prizadevanjem za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi.

Poleg prebivalstva držav članic OVSE v jugovzhodni Evropi bodo koristi od projekta imeli tudi pooblaščeni vladni organi na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem (kot so komisija za osebno in lahko orožje, ministrstvo za notranje zadeve, policija, ministrstvo za obrambo) in operacije OVSE na terenu.

3.7.3.   Pričakovani rezultat

Rezultat 1: Nadgradita se normativni okvir OVSE za osebno in lahko orožje/zaloge konvencionalnega streliva ter izvajanje ustreznih projektov praktične pomoči.

Kazalniki:

Obstoj izhodiščnih vrednosti in mehanizma za stalno preverjanje v zvezi s potrebami in zahtevami na področju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

Obstoj spletne platforme z informacijami v realnem času v zvezi s portfeljem projektov pomoči OVSE na področju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva

3.7.4.   Dejavnosti

3.7.4.1.   Ocena potreb in zahtev držav članic OVSE, sekretariata OVSE in operacij na terenu v podporo izvajanju projektov praktične pomoči v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva v jugovzhodni Evropi

Dejavnost bo vključevala:

Oceno potreb držav, ki OVSE zaprosijo za praktično pomoč v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva, in podporo pri postopku pregleda

Oceno potreb držav, ki OVSE zagotovijo donacije/vire v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva, in podporo pri postopku pregleda

Strateško svetovalno in programsko podporo državam članicam in operacijam OVSE na terenu prek mehanizma pridobljenih izkušenj v okviru projektov praktične pomoči

Splošno podporo pri usklajevanju in upravljanju projektov in dejavnosti nadzora nad osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva v jugovzhodni Evropi

3.7.4.2.   Razvoj, testiranje in uvedba informacijskega sistema v podporo spremljanju in izvajanju projektov praktične pomoči v zvezi z osebnim in lahkim orožjem/zalogami konvencionalnega streliva ter pregledu nad njimi

Dejavnost bo vključevala:

Razvoj sodobne in dostopne spletne aplikacije za vključevanje informacij o vseh projektih pomoči OVSE iz različnih virov, vključno s tehničnimi, finančnimi, geografskimi in tematskimi podatki ter spremnimi dokumenti. Te informacije bodo donatorjem jugovzhodni Evropi in državam članicam OVSE iz jugovzhodne Evrope omogočile boljše načrtovanje in izvajanje ter okrepitev političnih in finančnih zavez proti nedovoljenemu širjenju osebnega in lahkega orožja ter zalog konvencionalnega streliva

4.   Vodenje projektov in upravna podpora za izvajanje ukrepa

Izvajanje ukrepa in z njim povezanih projektnih dejavnosti iz poglavja 3 bo upravljalo namensko projektno osebje podporne enote Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov pri sekretariatu OVSE in šestih misij OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi. Podporna enota Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov bo misijam OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi zagotavljala vsebinsko svetovalno podporo in usklajevanje z njimi prek projekta 7; to bo vključevalo spremljanje in ocenjevanje programa.

Podporna enota Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov in misije na terenu bodo prek namenskega projektnega osebja, organiziranega v ekipe za izvajanje projektov, nadalje podpirale sodelovanje in usklajevanje z mednarodno skupnostjo na regionalni ravni in ravni jurisdikcij, med drugim v okviru časovnega načrta za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem na Zahodnem Balkanu.

Namensko projektno osebje bo izvajalo naslednje naloge:

upravljanje projektov v vseh fazah projektnega cikla,

izvajanje vsakodnevnega finančnega nadzora nad projekti,

zagotavljanje tehničnega in pravnega strokovnega znanja v podporo pri javnih naročilih v okviru projektov,

sodelovanje in usklajevanje z drugimi mednarodnimi organizacijami in programi,

zagotavljanje kakovosti in nadzora nad kakovostjo rezultatov odobrenih projektov,

podpiranje jurisdikcij v jugovzhodni Evropi pri razvoju novih ukrepov za izboljšanje zmogljivosti in skupnih prizadevanj pri preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom.

5.   Vidik spola

Vidik spola je bil vključen v vse faze zasnove, razvoja in izvajanja projektov. Pri tem se je izhajalo zlasti iz tega, da uporaba, neustrezna uporaba in učinki osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva različno vplivajo na ženske in moške, fante in dekleta. Vključevanje vidika spola je bilo prilagojeno specifičnim okoliščinam in vrsti pomoči, ki je predvidena v projektih, ter temelji na analizi razmer, pri kateri se upošteva vidik spola.

Pri zasnovi projektov, pa tudi pri spremljanju napredka pri vključevanju vidika spola v ciklu upravljanja projekta, je bilo uporabljeno orodje OVSE za označevanje enakosti spolov. Pri veliki večini predlaganih projektov je enakost spolov pomemben cilj ali pa se vanje dosledno vključuje vidik spola.

6.   Koristi

Ukrep bo neposredno koristil organom v jugovzhodni Evropi, pristojnim in odgovornim za preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine z osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom. V prvi vrsti so to komisija/odbor za osebno in lahko orožje, ministrstvo za notranje zadeve in organi kazenskega pregona, kot je policija. Drugi sodelujoči organi so ministrstvo za varnost, tožilstva, sodišča in službe za izvrševanje kazenskih sankcij v Bosni in Hercegovini ter ministrstvo za obrambo Črne gore. V Srbiji pa projekt predvideva sodelovanje z organizacijami civilne družbe, ki se ukvarjajo z vprašanji nadzora nad osebnim in lahkim orožjem.

Ukrep bo posredno koristil prebivalstvom jurisdikcij v jugovzhodni Evropi in njenem evropskem sosedstvu, ki so ogrožena zaradi uporabe nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva pri kriminalnih dejavnostih, terorizmu in nasilni zlorabi.

Projekti bodo posredno koristili tudi pooblaščenim organom EU in držav članic, in sicer zaradi okrepljenih zmogljivosti za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem ter konvencionalnim strelivom v jugovzhodni Evropi, med drugim zaradi boljše izmenjave informacij ter ukrepov za usklajevanje in sodelovanje, kot so prepoznavanje tveganj, preiskovanje in sledenje ter odkrivanje in zaseg nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter konvencionalnega streliva.

7.   Prepoznavnost Unije

OVSE sprejme vse ustrezne ukrepe, da javnost seznani s tem, da je dejavnost financirala Unija. Ti ukrepi se bodo izvajali v skladu s priročnikom Komisije o komunikaciji in prepoznavnosti v okviru zunanjega delovanja Evropske unije. OVSE bo tako zagotovila prepoznavnost prispevka Unije z ustreznim znamčenjem in oglaševanjem, pri čemer bo izpostavljena vloga Unije in zagotovljena preglednost njenih ukrepov, javnost pa bo seznanjena z razlogi za sklep, podporo Unije sklepu in rezultati te podpore. Na gradivu, pripravljenem v okviru projekta, bo na vidnem mestu prikazana zastava Evropske unije v skladu s smernicami Unije za ustrezno uporabo in prikaz zastave.

Načrtovane dejavnosti so zelo različnega obsega in narave, zato se bodo uporabila različna promocijska orodja, med drugim tradicionalni mediji, spletišča, družbeni mediji ter informacijsko in promocijsko gradivo, vključno z infografikami, brošurami, glasili, sporočili za javnost in drugim, kakor bo primerno. Objave, javni dogodki, kampanje, oprema in gradbena dela, ki se naročijo v okviru posameznega projekta, bodo ustrezno označeni. Da bi dosegli še večji učinek z ozaveščanjem različnih jurisdikcij in skupin prebivalstva, mednarodne skupnosti ter lokalnih in mednarodnih medijev, bo vsaka ciljna skupina projekta nagovorjena v ustreznem jeziku.

Na ravni jurisdikcij bodo skrbele za prepoznavnost Unije misije OVSE na terenu, na ravni OVSE pa sekretariat OVSE.

8.   Trajanje

Na podlagi izkušenj z izvajanjem sklepov Sveta (SZVP) 2017/1424 in (SZVP) 2019/2009 ter ob upoštevanju obsežnosti ukrepa, števila upravičencev ter števila in kompleksnosti načrtovanih dejavnosti je časovni okvir za izvajanje 36 mesecev.

9.   Subjekt, zadolžen za tehnično izvajanje

Za tehnično izvajanje tega programa so zadolženi podporna enota Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov pri sekretariatu OVSE – ki ima tudi usklajevalno vlogo – ter šest misij OVSE na terenu v jugovzhodni Evropi. Svetovalno podporo bo po potrebi zagotavljal oddelek za nadnacionalne grožnje (TNTD) v okviru sekretariata OVSE. Podporna enota za načrtovanje programov in ocenjevanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov pri sekretariatu OVSE deluje kot opazovalka v usmerjevalnem odboru.

10.   Usmerjevalni odbor

V usmerjevalnem odboru za ta ukrep bodo predstavniki visokega predstavnika, delegacij EU v zadevnih jurisdikcijah ter izvajalskih subjektov iz poglavja 4 te priloge.

Izvajalski subjekt bo ob pomoči usmerjevalnega odbora zagotavljal, da se projekt izvaja ob usklajevanju z drugo ustrezno pomočjo EU jurisdikcijam v jugovzhodni Evropi, kot so pomoč nemškega Zveznega urada za gospodarstvo in nadzor izvoza (BAFA) (ki jo podpirata sklepa Sveta (SZVP) 2018/101 (5) in (SZVP) 2017/915 (6)), regionalno sodelovanje z Zahodnim Balkanom na področju nadzora nad osebnim in lahkim orožjem, ki ga izvaja UNDP/SEESAC (ki ga podpirajo sklepi Sveta (SZVP) 2019/2011 (7), (SZVP) 2018/1788 (8) in (SZVP) 2016/2356 (9)), ter sodelovanje organov pregona EU in jugovzhodne Evrope na področju nedovoljene trgovine z orožjem (ki ga podpirajo GD Komisije za migracije in notranje zadeve, Europol ter EMPACT za strelno orožje).

Usmerjevalni odbor bo na sestanke redno vabil predstavnike partnerjev jurisdikcij v jugovzhodni Evropi. Povabi lahko tudi predstavnike subjektov, vključenih v projekte v jugovzhodni Evropi, ki imajo podoben ali povezan cilj. Redno in vsaj vsakih šest mesecev bo pregledal izvajanje tega sklepa, pri čemer bo uporabil tudi elektronska sredstva sporazumevanja.

11.   Poročanje

Opisno in finančno poročanje bo pokrivalo celoten ukrep, opisan v zadevnem posebnem sporazumu o prispevku in pripadajočem proračunu, ne glede na to, ali bo ta ukrep v celoti financiran ali sofinanciran na podlagi sklepa Sveta.

OVSE bo celotno poročanje Evropskemu svetu/EU izvajala prek podporne enote Foruma za varnostno sodelovanje v okviru Centra za preprečevanje konfliktov, in sicer prek ekipe za izvajanje projekta 7.


(1)  Zaradi statusa Kosova* se omejitve in zahteve uradnega postopka OVSE ne uporabljajo za morebitne tamkajšnje projekte. Zato se bo pod vodstvom misije OVSE na Kosovu izvajalo več projektov v podporo prošnjam lokalnih organov/institucij za pomoč. (*To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova).

(2)  Časovni načrt je bil pripravljen na podlagi skupne izjave namestnikov ministrov za notranje in za zunanje zadeve iz jugovzhodne Evrope ter elementov časovnega načrta, sprejetih na srečanju v Podgorici 1. februarja 2018. Uradno je bil sprejet na vrhu EU-Zahodni Balkan 10. julija 2018 v Londonu.

(*)  To poimenovanje ne posega v stališča o statusu ter je v skladu z RVSZN 1244/1999 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

(3)  Nacionalni organi, ki sodelujejo v nacionalni komisiji za osebno in lahko orožje: ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za pravosodje, ministrstvo za trgovino in socialno politiko, ministrstvo za obrambo, ministrstvo za šolstvo in znanost, ministrstvo za finance, carinski organi, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo.

(4)  Elementi projektov, ki podpirajo prizadevanja na področju osebnega in lahkega orožja/zalog konvencionalnega streliva v jugovzhodni Evropi.

(5)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/101 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja (UL L 17, 23.1.2018, str. 40).

(6)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/915 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem (UL L 139, 30.5.2017, str. 38).

(7)  Sklep Sveta (SZVP) 2019/2111 z dne 9. decembra 2019 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad orožjem v jugovzhodni Evropi, ki zmanjšujejo ogroženost zaradi nedovoljenega osebnega in lahkega orožja ter pripadajočega streliva (UL L 318, 10.12.2019, str. 147).

(8)  Sklep Sveta (SZVP) 2018/1788 z dne 19. novembra 2018 v podporo Centru jugovzhodne in vzhodne Evrope za nadzor nad osebnim in lahkim orožjem (SEESAC) pri izvajanju regionalnega časovnega načrta za boj proti nedovoljeni trgovini z orožjem na Zahodnem Balkanu (UL L 293, 20.11.2018, str. 11).

(9)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/2356 z dne 19. decembra 2016 v podporo dejavnostim SEESAC za razorožitev in nadzor nad oborožitvijo v Jugovzhodni Evropi v okviru strategije EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnimi in lahkim orožjem in pripadajočim strelivom (UL L 348, 21.12.2016, str. 60).


Top