EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2174

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2174 z dne 19. oktobra 2020 o spremembi prilog IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov (Besedilo velja za EGP)

C/2020/7091

UL L 433, 22.12.2020, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2024; implicitno zavrnjeno 32024R1157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2174/oj

22.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 433/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2174

z dne 19. oktobra 2020

o spremembi prilog IC, III, IIIA, IV, V, VII in VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah odpadkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1) ter zlasti točk (a) in (c) člena 58(1) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na štirinajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije, ki je potekala maja 2019, so s sklepom BC-14/12 sklenili, da se v Prilogo VIII k Baselski konvenciji vključi nova klasifikacijska številka za nevarne plastične odpadke (A3210), za nenevarne plastične odpadke pa novi klasifikacijski številki v Prilogo II (Y48) in Prilogo IX (B3011) k Baselski konvenciji. Navedene spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2021.

(2)

Primerno je, da Unija, ki je pogodbenica Baselske konvencije, spremeni zadevne priloge k Uredbi (ES) št. 1013/2006, tako da bodo upoštevane spremembe v zvezi s klasifikacijskimi številkami za plastične odpadke v prilogah k Baselski konvenciji.

(3)

Odbor za okoljsko politiko OECD je [7. septembra 2020] sprejel spremembe Dodatka 4 k Sklepu OECD (2) v zvezi z nevarnimi plastičnimi odpadki in pojasnila v dodatkih 3 in 4 k Sklepu OECD. Navedene spremembe bodo začele veljati 1. januarja 2021. Primerno je, da Unija spremeni zadevne priloge k Uredbi (ES) št. 1013/2006 tako, da bodo te spremembe upoštevane.

(4)

V tej uredbi se upošteva dejstvo, da v OECD niso dosegli sporazuma o vključitvi sprememb prilog k Baselski konvenciji o nenevarnih plastičnih odpadkih (klasifikacijski številki B3011 in Y48) v dodatke k Sklepu OECD.

(5)

V zvezi z izvozom plastičnih odpadkov iz Unije v tretje države in uvozom plastičnih odpadkov iz tretjih držav v Unijo bi bilo treba spremeniti priloge III, IV in V k Uredbi (ES) št. 1013/2006, da se upoštevajo spremembe v prilogah II, VIII in IX k Baselski konvenciji ter spremembe v Dodatku 4 k Sklepu OECD. Zato se bo od 1. januarja 2021 za plastične odpadke, uvrščene pod klasifikacijski številki AC300 in Y48, pri izvozu iz Unije v tretje države in uvozu v Unijo iz tretjih držav, za katere se uporablja Sklep OECD (3), uporabljal postopek predhodne pisne prijave in soglasja. V skladu s točkama (a) in (b) člena 36(1) ter Prilogo V k Uredbi (ES) št. 1013/2006 bo prepovedan izvoz plastičnih odpadkov, uvrščenih pod klasifikacijski številki A3210 in Y48, v tretje države, za katere se ne uporablja Sklep OECD.

(6)

Glede na to, da je Unija sekretariatu Baselske konvencije v skladu s členom 11 konvencije predložila uradno obvestilo o pošiljkah odpadkov znotraj Unije, po pravu Unije ni dolžna opraviti sprememb prilog k Baselski konvenciji v zvezi z nenevarnimi plastičnimi odpadki (klasifikacijski številki B3011 in Y48) za pošiljke med državami članicami. Za zagotovitev pravne jasnosti pa bi bilo treba v priloge III, IIIA in IV k Uredbi (ES) št. 1013/2006 vnesti nove klasifikacijske številke za pošiljke nenevarnih plastičnih odpadkov znotraj Unije, pri katerih se upošteva terminologija, uporabljena v novih klasifikacijskih številkah B3011 in Y48 v Baselski konvenciji, in v veliki meri ohranijo trenutne kontrole takšnih pošiljk znotraj Unije.

(7)

Na zadnjih konferencah pogodbenic Baselske konvencije je bilo sprejetih več tehničnih smernic in dokumentov z navodili za okolju varno ravnanje z različnimi tokovi odpadkov. Te tehnične smernice in dokumenti z navodili zagotavljajo koristna navodila, zato bi jih bilo treba vključiti v Prilogo VIII k Uredbi (ES) št. 1013/2006.

(8)

Uredbo (ES) št. 1013/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ker bodo spremembe prilog k Baselski konvenciji in dodatkov k Sklepu OECD začele veljati 1. januarja 2021, bi morale tudi spremembe Uredbe (ES) št. 1013/2006, ki se nanašajo na navedene spremembe, začeti veljati 1. januarja 2021—

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1013/2006 se spremeni:

(1)

priloge IC, III, IIIA, IV, V in VII se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga VIII se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(1) se uporablja od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  Sklep Sveta OECD C(2001)107/final o spremembah Sklepa OECD C(92)39/final o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja.

(3)  Sklep Sveta OECD C(2001)107/final o spremembah Sklepa OECD C(92)39/final o nadzoru prehoda odpadkov za predelavo preko meja.


PRILOGA I

Priloge IC, III, IIIA, IV, V in VII k Uredbi (ES) št. 1013/2006 se spremenijo:

(1)

v Prilogi IC se drugi odstavek točke 25(e) nadomesti z naslednjim:

„Takšne oznake so lahko vključene v prilogah IIIA, IIIB, IV (EU48) ali IVA k tej uredbi. V tem primeru je treba pred oznako navesti številko priloge. Kar zadeva Prilogo IIIA, je treba uporabiti ustrezne oznake, kot so navedene v Prilogi IIIA, v ustreznem vrstnem redu. Nekatere baselske klasifikacijske številke, npr. B1100 in B3020, so omejene samo na določene tokove odpadkov, kot je navedeno v Prilogi IIIA.“;

(2)

Priloga III se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„SEZNAM ODPADKOV, ZA KATERE VELJA SPLOŠNA ZAHTEVA PO INFORMACIJAH, DOLOČENA V ČLENU 18 (SEZNAM ‚ZELENIH‘ ODPADKOV)“;

(b)

v delu I se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se sklicevanja v Prilogi IX k Baselski konvenciji na seznam A razumejo kakor sklicevanja na Prilogo IV k tej uredbi;“;

(c)

v delu I se točka (g) nadomesti z naslednjim:

„(g)

baselska klasifikacijska številka B3011 se ne uporablja za odpadke, ki se pošiljajo znotraj Unije, namesto nje se uporablja klasifikacijska številka

EU3011

Plastični odpadki (glej ustrezno klasifikacijsko številko AC300 v delu II Priloge IV in ustrezno klasifikacijsko številko EU48 v delu I Priloge IV):

Naslednji plastični odpadki, če so skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov (*):

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (**) iz enega nehalogeniranega polimera in med drugim iz naslednjih polimerov:

polietilen (PE)

polipropilen (PP)

polistiren (PS)

akrilonitril butadien stiren (ABS)

polietilen tereftalat (PET)

polikarbonati (PC)

polietri

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (**) iz ene utrjene smole ali kondenzacijskega proizvoda in med drugim iz naslednjih smol:

sečninsko formaldehidne smole

fenol formaldehidne smole

melamin formaldehidne smole

epoksidne smole

alkidne smole

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (**) iz enega od naslednjih fluoriranih polimerov (***):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksi alkani:

tetrafluoroetilen/perfluoroalkilvinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

politetrafluoroetilen (PTFE)

Polivinil klorid (PVC).

(*)  V zvezi s ‚skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov‘ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(**)  V zvezi s ‚skoraj izključno‘ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(**)  V zvezi s ‚skoraj izključno‘ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(**)  V zvezi s ‚skoraj izključno‘ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(***)  Odpadki, nastali pri končnih uporabnikih, niso vključeni“;"

(d)

v delu II se črta naslednje besedilo:

„Odpadki iz trde plastike

GH013

391530 ex 390410—40

Polimeri vinil klorida“;

(3)

Priloga IIIA se spremeni:

(a)

v točki 3 se črtajo točke (d), (e) in (f);

(b)

doda se naslednja točka 4:

„4.

Naslednje mešanice odpadkov, ki so uvrščene v različne alinee ali podalinee posamezne klasifikacijske številke, so vključene v to prilogo samo zaradi pošiljanja znotraj Unije:

(a)

mešanice odpadkov, ki so uvrščene pod klasifikacijsko številko EU3011 in v alineo o nehalogeniranih polimerih;

(b)

mešanice odpadkov, ki so uvrščene pod klasifikacijsko številko EU3011 in v alineo o utrjenih smolah ali kondenzacijskih proizvodih;

(c)

mešanice odpadkov, ki so uvrščene pod klasifikacijsko številko EU3011 in na seznam ‚perfluoroalkoksi alkanov‘.“;

(4)

Priloga IV se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„SEZNAM ODPADKOV, ZA KATERE VELJA POSTOPEK PREDHODNE PISNE PRIJAVE IN SOGLASJA (‚ORANŽNI‘ SEZNAM ODPADKOV)“;

(b)

Del I se spremeni:

(i)

prvi in drugi odstavek se nadomestita z naslednjim:

„Za naslednje odpadke velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja:

Odpadki, navedeni v prilogah II in VIII k Baselski konvenciji (*).

(*)  Priloga VIII k Baselski konvenciji je v tej uredbi navedena v seznamu A dela 1 Priloge V. Priloga II k Baselski konvenciji je v tej uredbi navedena v seznamu A dela 3 Priloge V.“;"

(ii)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Vsako sklicevanje v Prilogi VIII k Baselski konvenciji na seznam B se razume kakor sklicevanje na Prilogo III k tej uredbi;“;

(iii)

dodata se naslednji točki (e) in (f):

„(e)

baselska klasifikacijska številka A3210 se ne uporablja, namesto nje se uporablja klasifikacijska številka AC300 v delu II.

(f)

Za odpadke, ki se pošiljajo znotraj Unije, se baselska klasifikacijska številka Y48 ne uporablja, namesto nje se uporablja klasifikacijska številka:

EU48:

Plastični odpadki, ki niso zajeti v klasifikacijski številki AC300 v delu II ali klasifikacijski številki EU3011 v delu I Priloge III, ter mešanice plastičnih odpadkov, ki niso zajete v točki 4 Priloge IIIA.“;

(c)

V delu II se za klasifikacijsko številko AC270 vnese naslednja klasifikacijska številka:

„AC300

Plastični odpadki, vključno z mešanicami takšnih odpadkov, ki vsebujejo sestavine iz Priloge I ali so z njimi onesnaženi v tolikšni meri, da kažejo lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko EU3011 v delu I Priloge III in ustrezno klasifikacijsko številko EU48 v delu I)“;

(5)

Priloga V se spremeni:

(a)

Del 1 se spremeni:

(i)

v oddelku A3 seznama A se doda naslednja klasifikacijska številka:

„A3210

Plastični odpadki, vključno z mešanicami takšnih odpadkov, ki vsebujejo sestavine iz Priloge I ali so z njimi onesnaženi v tolikšni meri, da kažejo lastnosti iz Priloge III (glej ustrezno klasifikacijsko številko B3011 v seznamu B tega dela in klasifikacijsko številko Y48 v seznamu A dela 3)“;

(ii)

oddelek B3 seznama B se spremeni:

klasifikacijska številka B3010 se črta;

pred klasifikacijsko številko B3020 se vnese naslednja klasifikacijska številka:

„B3011

Plastični odpadki (glej ustrezno klasifikacijsko številko A3210 v seznamu A tega dela in klasifikacijsko številko Y48 v seznamu A dela 3)

Plastični odpadki, navedeni v nadaljevanju, če so namenjeni za recikliranje (*) na okolju varen način ter so skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov (**):

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (***) iz enega nehalogeniranega polimera in med drugim iz naslednjih polimerov:

polietilen (PE)

polipropilen (PP)

polistiren (PS)

akrilonitril butadien stiren (ABS)

polietilen tereftalat (PET)

polikarbonati (PC)

polietri

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (***) iz ene utrjene smole ali kondenzacijskega proizvoda in med drugim iz naslednjih smol:

sečninsko formaldehidne smole

fenol formaldehidne smole

melamin formaldehidne smole

epoksidne smole

alkidne smole

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (***) iz enega od naslednjih fluoriranih polimerov: (****)

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksi alkani:

tetrafluoroetilen/perfluoroalkilvinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

Mešanice plastičnih odpadkov, sestavljene iz polietilena (PE), polipropilena (PP) in/ali polietilen tereftalata (PET), če so namenjene za ločeno recikliranje (*****) posameznih materialov in na okolju varen način ter so skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov (**).

(b)

v delu 3 se seznam A nadomesti z naslednjim:

Seznam A (Priloga II k Baselski konvenciji)

Y46

Odpadki, zbrani iz gospodinjstev (*)

Y47

Ostanki, ki nastanejo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov

Y48

Plastični odpadki, vključno z mešanicami takšnih odpadkov, razen:

plastičnih odpadkov, ki so nevarni odpadki (glej klasifikacijsko številko A3210 v delu 1 seznama A v Prilogi V)

plastičnih odpadkov, navedenih v nadaljevanju, če so namenjeni za recikliranje (**) na okolju varen način ter so skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov: (***)

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (****) iz enega nehalogeniranega polimera in med drugim iz naslednjih polimerov:

polietilen (PE)

polipropilen (PP)

polistiren (PS)

akrilonitril butadien stiren (ABS)

polietilen tereftalat (PET)

polikarbonati (PC)

polietri

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (****) iz ene utrjene smole ali kondenzacijskega proizvoda in med drugim iz naslednjih smol:

sečninsko formaldehidne smole

fenol formaldehidne smole

melamin formaldehidne smole

epoksidne smole

alkidne smole

Plastični odpadki, sestavljeni skoraj izključno (****) iz enega od naslednjih fluoriranih polimerov: (*****)

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksi alkani:

tetrafluoroetilen/perfluoroalkilvinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

mešanic plastičnih odpadkov, sestavljenih iz polietilena (PE), polipropilena (PP) in/ali polietilen tereftalata (PET), če so namenjene za ločeno recikliranje (******) posameznih materialov in na okolju varen način ter so skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov. (***)

(*)  Razen če so ustrezno razvrščeni pod posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III."

(**)  Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (R3 v oddelku B Priloge IV), ali, po potrebi, največ enkratno začasno skladiščenje, če mu sledi postopek R3 in je dokazano s pogodbeno ali ustrezno uradno dokumentacijo."

(***)  V zvezi s „skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(****)  V zvezi s „skoraj izključno“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(****)  V zvezi s „skoraj izključno“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(****)  V zvezi s „skoraj izključno“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(*****)  Odpadki, nastali pri končnih uporabnikih, niso vključeni."

(******)  Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (R3 v oddelku B Priloge IV), s predhodnim sortiranjem in, po potrebi, z največ enkratnim začasnim skladiščenjem, če mu sledi postopek R3 in je dokazano s pogodbeno ali ustrezno uradno dokumentacijo.“;"

(***)  V zvezi s „skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije."

(c)

v delu 3 se naslov seznama B nadomesti z naslednjim:

Seznam B (Odpadki iz Dodatka 4, dela II Sklepa OECD)  (*)

(*)  Odpadki, oštevilčeni z AB130, AC250, AC260 in AC270, so bili črtani, ker so bili v skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (UL L 114, 27.4.2006, str. 9, kakor je bila razveljavljena z Direktivo 2008/98/ES), označeni kot nenevarni in torej za njih ne velja prepoved izvoza iz člena 36 te uredbe. Odpadki, oštevilčeni z AC300, so bili črtani, ker so zadevni odpadki zajeti pod klasifikacijsko številko A3210 na seznamu A dela 1.“"

(6)

Priloga VII se spremeni:

v polju 10 se doda naslednje besedilo:

„(vii)

Drugo (navedite):“


(*)  V zvezi s ‚skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov‘ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije.

(**)  V zvezi s ‚skoraj izključno‘ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije.

(***)  Odpadki, nastali pri končnih uporabnikih, niso vključeni“;

(*)  Priloga VIII k Baselski konvenciji je v tej uredbi navedena v seznamu A dela 1 Priloge V. Priloga II k Baselski konvenciji je v tej uredbi navedena v seznamu A dela 3 Priloge V.“;

(*)  Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (R3 v oddelku B Priloge IV), ali, po potrebi, največ enkratno začasno skladiščenje, če mu sledi postopek R3 in je dokazano s pogodbeno ali ustrezno uradno dokumentacijo.

(**)  V zvezi s „skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije.

(***)  V zvezi s „skoraj izključno“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije.

(****)  Odpadki, nastali pri končnih uporabnikih, niso vključeni.

(*****)  Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (R3 v oddelku B Priloge IV), s predhodnim sortiranjem in, po potrebi, največ enkratnim začasnim skladiščenjem, če mu sledi postopek R3 in je dokazano s pogodbeno ali ustrezno uradno dokumentacijo.“;

(*)  Razen če so ustrezno razvrščeni pod posamezno klasifikacijsko številko v Prilogi III.

(**)  Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (R3 v oddelku B Priloge IV), ali, po potrebi, največ enkratno začasno skladiščenje, če mu sledi postopek R3 in je dokazano s pogodbeno ali ustrezno uradno dokumentacijo.

(***)  V zvezi s „skoraj brez onesnaženj in brez drugih vrst odpadkov“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije.

(****)  V zvezi s „skoraj izključno“ so lahko referenčna točka mednarodne in nacionalne specifikacije.

(*****)  Odpadki, nastali pri končnih uporabnikih, niso vključeni.

(******)  Recikliranje/pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila (R3 v oddelku B Priloge IV), s predhodnim sortiranjem in, po potrebi, z največ enkratnim začasnim skladiščenjem, če mu sledi postopek R3 in je dokazano s pogodbeno ali ustrezno uradno dokumentacijo.“;

(*)  Odpadki, oštevilčeni z AB130, AC250, AC260 in AC270, so bili črtani, ker so bili v skladu s postopkom, določenim v členu 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o odpadkih (UL L 114, 27.4.2006, str. 9, kakor je bila razveljavljena z Direktivo 2008/98/ES), označeni kot nenevarni in torej za njih ne velja prepoved izvoza iz člena 36 te uredbe. Odpadki, oštevilčeni z AC300, so bili črtani, ker so zadevni odpadki zajeti pod klasifikacijsko številko A3210 na seznamu A dela 1.““


PRILOGA II

„PRILOGA VIII

SMERNICE ZA OKOLJU VARNO RAVNANJE (ČLEN 49)

I.   Smernice in dokumenti z navodili, sprejeti na podlagi Baselske konvencije:

1.

Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z biomedicinskimi in zdravstvenimi odpadki (Y1; Y3) (1)

2.

Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju z odpadnimi svinčevimi-kislinskimi baterijami1

3.

Tehnične smernice o okolju varnem ravnanju pri celotni in delni demontaži ladij1

4.

Tehnične smernice za okolju varno recikliranje/pridobivanje kovin in spojin kovin (R4) (2)

5.

Splošne tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz obstojnih organskih onesnaževal, jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (3)

6.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-kloro-fenil)etan), ga vsebujejo ali so z njim onesnaženi (4)

7.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz heksabromociklododekana (HBCD), ga vsebujejo ali so z njim onesnaženi (5)

8.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz perfluorooktan sulfonske kisline (PFOS), njenih soli in perfluorooktan sulfonil fluorida (PFOSF), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi5

9.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz pentaklorofenola ter njegovih soli in estrov (PCP), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi (6)

10.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz pesticidov aldrin, alfa heksaklorocikloheksan, beta heksaklorocikloheksan, klordan, klordekon, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, heksaklorobutadien, lindan, mireks, pentaklorobenzen, pentaklorofenol in njegove soli, perfluorooktan sulfonska kislina, tehnični endosulfan in njegovi ustrezni izomeri ali toksafen ali heksaklorobenzen kot industrijska kemikalija (pesticidi POP), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi6

11.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz polikloriranih bifenilov (PCB), polikloriranih terfenilov (PCT), polikloriranih naftalenov (PCN) ali polibromiranih bifenilov (PBB), vključno s heksabromobifenilom (HBB), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi6

12.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz heksabromodifenil etra in heptabromodifenil etra ali tetrabromodifenil etra in pentabromodifenil etra ali dekabromodifenil etra (POP-BDE), jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi3

13.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo nenamerno proizvedene poliklorirane dibenzo-para-dioksine, poliklorirane dibenzofurane, heksaklorobenzen, poliklorirane bifenile, pentaklorobenzen, poliklorirane naftalene ali heksaklorobutadien ali so z njimi onesnaženi3

14.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz heksaklorobutadiena, ga vsebujejo ali so z njim onesnaženi3

15.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz kloriranih parafinov s kratkimi verigami, jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi3

16.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z rabljenimi in odpadnimi pnevmatikami (7)

17.

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje z odpadki, ki so sestavljeni iz živega srebra ali živosrebrovih spojin, jih vsebujejo ali so z njimi onesnaženi5

18.

Tehnične smernice za okolju varen sosežig nevarnih odpadkov v cementnih pečeh7

19.

Dokument z navodili za okolju varno ravnanje z rabljeno in izrabljeno računalniško opremo6

20.

Dokument z navodili za okolju varno ravnanje z rabljenimi in izrabljenimi mobilnimi telefoni7

21.

Okvir za okolju varno ravnanje z nevarnimi in drugimi odpadki (8)

22.

Praktični priročniki za spodbujanje okolju varnega ravnanja z odpadki (9)

II.   Smernice, sprejete v OECD:

Tehnične smernice za okolju varno ravnanje s specifičnimi vrstami odpadkov:

Rabljeni osebni računalniki in njihovi ostanki (10)

III.   Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna pomorska organizacija (IMO):

Smernice o recikliranju ladij (11)

IV.   Smernice, ki jih je sprejela Mednarodna organizacija dela (ILO):

Smernice za varnost in zdravje pri razstavljanju ladij za azijske države in Turčijo (12)


(1)  Sprejeto na šesti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, decembra 2002.

(2)  Sprejeto na sedmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, oktobra 2004.

(3)  Sprejeto na štirinajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, maja 2019.

(4)  Sprejeto na osmi konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, decembra 2006.

(5)  Sprejeto na dvanajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, maja 2015.

(6)  Sprejeto na trinajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, maja 2017.

(7)  Sprejeto na deseti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, oktobra 2013.

(8)  Sprejeto na enajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, oktobra 2013.

(9)  Sprejeto na trinajsti in štirinajsti konferenci pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, maja 2017 in maja 2019.

(10)  Sprejel odbor za okoljsko politiko OECD februarja 2003 (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/final).

(11)  Resolucija A 962, ki jo je sprejela skupščina Mednarodne pomorske organizacije (IMO) na 23. rednem zasedanju, ki je potekalo od 24. novembra do 5. decembra 2003.

(12)  Za objavo odobril upravljavski organ Mednarodne organizacije dela (ILO) na 289. zasedanju, ki je potekalo od 11. do 26. marca 2004.


Top