EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1784

Uredba (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev)

OJ L 405, 2.12.2020, p. 40–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1784/oj

2.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 405/40


UREDBA (EU) 2020/1784 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 25. novembra 2020

o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj)

(prenovitev)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 81(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je že bila spremenjena. Ker so potrebne nadaljnje bistvene spremembe, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

(2)

Unija si je za cilj postavila ohranjati in razvijati se kot območje svobode, varnosti in pravice, na katerem je zagotovljeno prosto gibanje oseb. Za vzpostavitev takega območja Unija med drugimi ukrepi sprejema ukrepe v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih zadevah, ki so potrebni za pravilno delovanje notranjega trga.

(3)

Za namene pravilnega delovanja notranjega trga in razvoja območja civilnega pravosodja v Uniji je treba nadalje izboljšati in pospešiti pošiljanje in vročanje sodnih in izvensodnih pisanj med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah ter obenem zagotavljati visoko raven varnosti in zaščite pri pošiljanju takih pisanj, ščititi pravice naslovnikov ter varovati zasebnost in osebne podatke. Namen te uredbe je izboljšati učinkovitost in hitrost sodnih postopkov z njihovo poenostavitvijo in racionalizacijo v zvezi z vročanjem sodnih in izvensodnih pisanj v Uniji, hkrati pa pripomoči k zmanjšanju zamud in stroškov za posameznike in podjetja. Zagotavljanje večje pravne varnosti ter preprostejši, bolj racionalizirani in digitalizirani postopki bodo posameznike in podjetja spodbudili k čezmejnim transakcijam, kar bo krepilo trgovino v Uniji in s tem delovanje notranjega trga.

(4)

Ta uredba določa pravila za vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah. Ne bi se smela uporabljati za vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v drugih zadevah, kot so davčne, carinske ali upravne zadeve.

(5)

Čezmejno vročanje bi bilo treba razumeti kot vročanje iz ene države članice v drugo državo članico.

(6)

Ta uredba se ne bi smela uporabljati za vročanje pisanj pooblaščenemu zastopniku stranke v državi članici sodišča, temveč bi se morala uporabljati za vročanje vsakršnega pisanja stranki v drugi državi članici, če se takšno vročanje zahteva po pravu države članice sodišča, ne glede na to, ali je bilo pisanje vročeno zastopniku stranke.

(7)

Kadar naslovnik nima znanega naslova za vročanje v državi članici sodišča, vendar ima enega ali več znanih naslovov za vročanje v eni ali več drugih državah članicah, bi bilo treba pisanje poslati takšni drugi državi članici za vročanje v skladu s to uredbo. Tak primer se ne bi smel razumeti kot domače vročanje v državi članici sodišča. Zlasti se pisanja naslovniku ne bi smelo vročiti na fiktiven način, kot je vročanje z objavo na oglasni deski sodišča ali deponiranjem pisanja v spis sodišča.

(8)

V tej uredbi bi moral izraz „izvensodna pisanja“ vključevati pisanja, ki jih sestavi ali overi javni organ ali uradnik, in druga pisanja, ki jih je treba uradno poslati naslovniku, ki prebiva v drugi državi članici, za namene uveljavljanja, dokazovanja ali zaščite pravice ali zahtevka po civilnem ali gospodarskem pravu. Izraz „izvensodna pisanja“ ne bi smel vključevati pisanj, ki jih izdajo upravni organi za namene upravnih postopkov.

(9)

Zaradi učinkovitosti in hitrosti sodnih postopkov v civilnih zadevah mora pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj potekati neposredno in s hitrimi sredstvi med lokalnimi organi, ki jih imenujejo države članice. Države članice bi morale imeti možnost, da za obdobje petih let imenujejo ločene organe za pošiljanje in organe za sprejem, ali pa imenujejo enega ali več organov za opravljanje obeh nalog. Moralo pa bi biti mogoče to imenovanje obnoviti vsakih pet let.

(10)

Za zagotovitev hitrega pošiljanja pisanj med državami članicami za namene vročanja bi bilo treba uporabiti vse ustrezne sodobne komunikacijske tehnologije, če so izpolnjeni določeni pogoji glede celovitosti in zanesljivosti prejetega pisanja. Zato bi moralo praviloma vse sporočanje in izmenjava pisanj med organi in telesi, ki jih imenujejo države članice, potekati prek varnega in zanesljivega decentraliziranega sistema IT, ki ga sestavljajo povezani in tehnično interoperabilni nacionalni sistemi IT, na primer – in brez poseganja v nadaljnji tehnološki napredek – na podlagi eCodexa. Za izmenjavo podatkov na podlagi te uredbe bi bilo zato treba vzpostaviti decentralizirani sistem IT. Decentralizirana narava tega sistema IT bi omogočila izmenjavo podatkov izključno med eno in drugo državo članico, ne da bi bila pri teh izmenjavah vključena katera od institucij Unije.

(11)

Brez poseganja v morebitni nadaljnji tehnološki napredek se ne bi smelo razumeti, da varni decentralizirani sistem IT in njegove komponente nujno pomenijo „kvalificirano storitev elektronske priporočene dostave“, kot je opredeljena v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(12)

Komisija bi morala biti odgovorna za oblikovanje, vzdrževanje in prihodnji razvoj referenčne izvedbene programske opreme, ki bi jo države članice lahko uporabljale namesto nacionalnega sistema IT, v skladu z načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov. Komisija bi morala zasnovati, razviti in vzdrževati referenčno izvedbeno programsko opremo v skladu z zahtevami in načeli varstva podatkov iz uredb (EU) 2018/1725 (5) in (EU) 2016/679 (6) Evropskega parlamenta in Sveta, zlasti načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov. Referenčna izvedbena programska oprema bi morala vključevati tudi ustrezne tehnične ukrepe in omogočiti organizacijske ukrepe, potrebne za zagotovitev ravni varnosti in interoperabilnosti, ki je ustrezna za izmenjavo informacij v okviru vročanja pisanj.

(13)

V zvezi s komponentami decentraliziranega sistema IT, za katere je odgovorna Unija, bi moral imeti upravljavski subjekt dovolj sredstev, da bi zagotovil pravilno delovanje tega sistema.

(14)

Organ ali organi, pristojni po nacionalnem pravu države članice, bi morali biti kot upravljavci v smislu Uredbe (EU) 2016/679 odgovorni v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajajo na podlagi te uredbe za namene pošiljanja pisanj med državami članicami.

(15)

Pošiljanje prek decentraliziranega sistema IT bi bilo lahko onemogočeno zaradi motenj v sistemu. Druga komunikacijska sredstva bi lahko bila ustreznejša tudi v izjemnih okoliščinah, ki bi lahko zajemale primere, v katerih bi pretvorba obsežne dokumentacije v elektronsko obliko pomenila nesorazmerno upravno breme za organ za pošiljanje ali kadar je izvirnik potreben v papirni obliki, da se oceni njegova pristnost. Kadar decentralizirani sistem IT ne bi bil uporabljen, bi bilo treba pošiljanje izvesti z drugimi najustreznejšimi sredstvi. Taka druga sredstva bi med drugim morala omogočiti izvedbo čim hitrejšega in varnega pošiljanja prek drugih varnih elektronskih sredstev ali poštnih storitev.

(16)

Da bi bilo čezmejno elektronsko pošiljanje pisanj prek decentraliziranega sistema pogosteje uporabljeno, se takim pisanjem ne bi smel odreči pravni učinek in se jih ne bi smelo šteti za nedopustne kot dokaz v postopkih le zato, ker so v elektronski obliki. To načelo pa ne bi smelo posegati v oceno pravnih učinkov takih pisanj ali njihove dopustnosti kot dokaz v skladu z nacionalnim pravom. Prav tako ne bi smelo posegati v nacionalno pravo glede pretvorbe pisanj.

(17)

Za lažje pošiljanje in vročanje pisanj med državami članicami bi bilo treba uporabljati obrazce iz Priloge I. Pisanju, ki se pošilja, bi bilo treba priložiti zaprosilo, ki se pripravi z uporabo obrazca A iz Priloge I. Obrazec bi bilo treba izpolniti v uradnem jeziku zaprošene države članice ali, če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročanje, lahko pa tudi v drugem jeziku, ki ga je država članica navedla kot sprejemljivega. Vsaka država članica bi morala navesti uradni jezik ali jezike Unije, ki niso njeni uradni jeziki, a so zanjo sprejemljivi.

(18)

Organu za pošiljanje bi bilo treba poslati potrdilo o prejemu na obrazcu D iz Priloge I samodejno prek decentraliziranega sistema IT ali z drugimi sredstvi takoj, ko je mogoče, v vsakem primeru pa v sedmih dneh od prejema pisanja.

(19)

Ob prejemu potrdila o nevročitvi pisanj mora organ za pošiljanje vedeti, ali so organi zaprošene države članice pri registrih stalnega prebivališča ali drugih podatkovnih zbirkah, če takšni registri ali podatkovne zbirke obstajajo, vložili zaprosilo za pridobitev novega naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje. Zato bi morale države članice Komisijo obvestiti o tem, ali njihovi organi v primerih, ko naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni točen, vlagajo takšna zaprosila na lastno pobudo. Vendar pa ta uredba organom držav članic ne bi smela nalagati obveznosti, da podajo takšna zaprosila.

(20)

Kadar na podlagi informacij ali predloženih pisanj ni mogoče izpolniti zaprosila za vročanje, kadar zaprosilo za vročanje ne spada na področje uporabe te uredbe, kadar vročanje zaradi neskladnosti z zahtevanimi uradnimi pogoji ni mogoče ali kadar je bilo zaprosilo za vročanje poslano organu za sprejem, ki ni krajevno pristojen, bi moral organ za sprejem sprejeti ukrepe iz te uredbe brez odlašanja, ki bi bilo glede na posebne okoliščine, vključno s komunikacijskimi sredstvi, ki so na voljo organu za sprejem, neupravičeno, nerazumno in nepotrebno.

(21)

Hitrost pošiljanja zahteva, da se pisanja vročijo v nekaj dneh po njihovem prejemu. Vročanje pisanj bi bilo treba opraviti čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu po njegovem prejemu s strani organa za sprejem.

(22)

Organ za sprejem bi moral tudi v primerih, ko vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu od prejema pisanja, na primer, ker je bil toženec zdoma zaradi dopusta ali ga ni bilo v službi zaradi službenega potovanja, nadaljevati z vsemi potrebnimi ukrepi za vročanje pisanja. Da pa organ za sprejem ne bi imel neomejene obveznosti, da nadaljuje z ukrepi za vročanje pisanja, bi moral imeti organ za pošiljanje možnost, da določi rok, po katerem vročanje ni več potrebno, pri čemer uporabi obrazec A iz Priloge I.

(23)

Za zagotovitev učinkovitosti te uredbe bi bilo treba okoliščine, v katerih je mogoče zavrniti pisanje, ki se vroča, omejiti na izjemne primere.

(24)

Organ za sprejem bi moral v vseh primerih, ko pisanje, ki se vroča, ni v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov kraja vročanja, pisno obvestiti naslovnika, da lahko zavrne sprejem pisanja, ki se vroča, če ni v jeziku, ki ga naslovnik razume, ali v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov kraja vročanja, pri čemer uporabi obrazec L iz Priloge I. Ko naslovnik uveljavi pravico do zavrnitve, bi se moralo to pravilo uporabljati tudi za vsa naknadna vročanja. Pravica do zavrnitve bi morala veljati tudi za vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev, vročanje z uporabo poštnih storitev, elektronsko vročanje in neposredno vročanje. Vročitev zavrnjenega pisanja bi moralo biti mogoče opraviti tako, da se naslovniku vroči prevod pisanja.

(25)

Če je pisanju, ki se vroča, priložen prevod, bi moral biti overjen ali bi se moral kako drugače šteti za ustreznega za postopek v skladu s pravom države članice izvora. Prevod bi moral biti na voljo državi članici, v kateri se opravi vročanje. Prevod pisanja v drug jezik za zagotovitev skladnosti s to uredbo ne posega v možnost prejemnika, da izpodbija pravilnost prevoda v skladu s pravom države članice sodišča.

(26)

Če je naslovnik zavrnil sprejem pisanja ter je sodišče ali organ, pred katerim teče sodni postopek, po preverjanju odločil, da zavrnitev ni bila upravičena, potem bi moralo to sodišče ali organ poiskati ustrezen način, da naslovnika o tej odločitvi obvesti v skladu z nacionalnim pravom. Pri preverjanju upravičenosti zavrnitve bi moralo sodišče ali organ upoštevati vse relevantne informacije v spisu, da ugotovi jezikovno znanje naslovnika. Kadar je to ustrezno, bi sodišče ali organ pri ocenjevanju jezikovnega znanja naslovnika lahko upošteval dejstva, kot so dokumenti, ki jih je naslovnik napisal v zadevnem jeziku, ali poklic naslovnika vključuje posebno jezikovno znanje, ali je naslovnik državljan države članice sodišča ali pa je prej v tej državi članici dlje časa prebival.

(27)

Zaradi razlik v postopkovnih pravilih med državami članicami je dejanski dan vročitve glede na državo članico različen. Ob upoštevanju teh okoliščin in morebitnih težav, ki lahko nastanejo, bi morala ta uredba določiti sistem, po katerem se dan vročitve določi po pravu zaprošene države članice. Kadar pa je treba po pravu države članice pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva tisti dan vročitve, ki ga določa pravo te države članice. Ta sistem dvojnega dneva obstaja le v nekaterih državah članicah. Če države članice uporabljajo ta sistem, bi morale o tem obvestiti Komisijo, ta pa bi morala to informacijo dati na voljo v elektronski obliki prek Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, vzpostavljene z Odločbo Sveta 2001/470/ES (7), in na evropskem portalu ePravosodje.

(28)

Da bi olajšali dostop do pravnega varstva, bi morale države članice določiti enotno fiksno takso za storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice. Ta taksa bi morala upoštevati načeli sorazmernosti in nediskriminacije. Zahteva po enotni fiksni taksi ne bi smela izključevati možnosti držav članic, da določijo različne takse za različne vrste vročanja, kolikor upoštevajo ti načeli.

(29)

Vsaka država članica bi morala imeti možnost, da osebam, ki prebivajo v drugi državi članici, vroči pisanja z uporabo poštnih storitev, in sicer neposredno s priporočenim pismom z vročilnico ali na drug enakovreden način. Za vročanje pisanj v različnih oblikah dopisov, vključno s svežnji dopisov, bi moralo biti mogoče uporabiti poštne storitve, bodisi zasebne bodisi javne.

(30)

V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča Evropske unije (8) bi se moralo neposredno vročanje po pošti v skladu s to uredbo šteti za veljavno izvedeno, tudi če pisanje ni bilo vročeno naslovniku osebno, kadar je bilo vročeno na naslovnikovem domačem naslovu odrasli osebi, ki živi v istem gospodinjstvu kot naslovnik ali jo naslovnik tam zaposluje in ki je zmožna ter voljna sprejeti to pisanje, razen če pravo države članice sodišča dopušča le vročitev tega pisanja naslovniku osebno.

(31)

Za učinkovitost in hitrost čezmejnih sodnih postopkov so potrebni neposredni, hitri in varni načini vročanja pisanj osebam v drugih državah članicah. Zato bi moralo biti mogoče pisanja naslovniku, ki ima znani naslov za vročanje v drugi državi članici, vročiti neposredno z elektronskimi sredstvi. Pogoji za uporabo takšne vrste neposrednega elektronskega vročanja bi morali biti taki, da bi zagotavljali, da se elektronsko vročanje izvaja le z elektronskimi sredstvi, ki so po pravu države članice sodišča na voljo za domače vročanje pisanj, in bi morali zagotavljati, da obstajajo ustrezni zaščitni ukrepi za zaščito interesov naslovnika, vključno z visokimi tehničnimi standardi in zahtevo za izrecno soglasje naslovnika.

(32)

Moralo bi biti mogoče, da se pisanje naslovniku vroči po elektronski poti z uporabo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014, pod pogojem, da je dal izrecno predhodno soglasje za uporabo elektronskih sredstev za namen vročanja pisanj v sodnih postopkih. V takih primerih bi lahko bilo izrecno predhodno soglasje dano za posebne postopke ali pa bi lahko bilo za vročanje pisanj v sodnih postopkih na ta način dano splošno soglasje. To soglasje bi lahko bilo dano tudi, kadar bi bilo po pravu države članice sodišča procesna pisanja mogoče vročati prek elektronskega sistema, naslovnik pa je privolil v uporabo tega sistema za vročanje pisanj, preden se mu pisanje vroči prek tega sistema.

(33)

Naslovniku bi se pisanje lahko vročilo po elektronski poti brez uporabe kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014, pod pogojem, da je naslovnik sodišču ali organu, pred katerim teče postopek, ali stranki, odgovorni za vročanje v tem postopku, dal izrecno predhodno soglasje za pošiljanje elektronske pošte na določen elektronski naslov v tem postopku in pod pogojem, da se prejme dokaz o tem, da je naslovnik pisanje prejel. Naslovnik bi moral prejem pisanja potrditi tako, da podpiše in vrne potrdilo o prejemu ali s povratno elektronsko pošto z elektronskega naslova, ki ga je dal za vročanje. Potrdilo o prejemu bi se lahko podpisalo tudi elektronsko. Za zagotovitev varnosti prenosa bi lahko države članice določile dodatne pogoje, pod katerimi bodo sprejele elektronsko vročanje po elektronski pošti, kadar njihovo pravo za vročanje po elektronski pošti določa strožje pogoje ali kadar njihovo pravo ne dovoljuje takšnega vročanja po elektronski pošti. Takšni pogoji bi lahko obravnavali vprašanja, kot so identifikacija pošiljatelja in prejemnika, celovitost poslanih pisanj in zaščita prenosa pred zunanjimi motnjami.

(34)

Vsaki osebi, ki ima interes v konkretnem sodnem postopku, bi moralo biti omogočeno, da se ji pisanja vročijo neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah države članice, v kateri se poskuša pisanje vročiti, če pravo te države članice dopušča takšno neposredno vročanje.

(35)

Kadar nacionalno pravo in ta uredba dovoljujeta, da sodišče izreče sodbo, tudi če ne prejme potrdila o vročitvi ali dostavi pisanja o začetku postopka ali enakovrednega potrdila, bi bilo treba storiti vse, kar je razumno mogoče, da se potrdilo pridobi s pomočjo pristojnih organov zaprošene države članice, preden se izreče sodba v skladu s katerimi koli drugimi zahtevami, ki ščitijo interese toženca. Razen če je to nezdružljivo z nacionalnim pravom, je treba narediti vse, kar je razumno mogoče, da bi bil toženec, katerega naslov ali račun je znan sodišču, pred katerim teče postopek, o tem, da je bil začet sodni postopek, obveščen na kakršen koli razpoložljiv način komunikacije, vključno s sodobno komunikacijsko tehnologijo.

(36)

Komisija bi morala pripraviti priročnik, ki bi vseboval ustrezne informacije za pravilno uporabo te uredbe. Priročnik bi moral biti na voljo prek Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah. Komisija in države članice bi si morale po svojih najboljših močeh prizadevati, da so informacije v priročniku posodobljene in popolne, zlasti kontaktne informacije organov za sprejem in pošiljanje.

(37)

Za računanje obdobij in rokov, določenih v tej uredbi, bi bilo treba uporabljati Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 (9).

(38)

Za posodabljanje obrazcev iz Priloge I k tej uredbi ali za tehnične spremembe navedenih obrazcev bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s spremembami navedene priloge. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (10). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(39)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (11).

(40)

Ta uredba bi morala v razmerjih med državami članicami pogodbenicami prevladati nad določbami dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki jih sklenejo države članice, kadar imajo take določbe isto področje uporabe kot ta uredba, zlasti nad Haaško konvencijo z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini. Ta uredba državam članicam ne preprečuje, da ohranjajo ali sklepajo sporazume ali dogovore za pospešitev ali poenostavitev pošiljanja pisanj, pod pogojem, da so ti sporazumi ali dogovori združljivi s to uredbo.

(41)

Temeljne pravice in svoboščine vseh vpletenih oseb bi morale biti v celoti upoštevane in spoštovane v skladu s pravom Unije, zlasti pravice do enakega dostopa do pravnega varstva, nediskriminacije ter do varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

(42)

Informacije, ki se pošiljajo v skladu s to uredbo, bi morale biti ustrezno varovane. Tako varstvo spada na področje uporabe Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12). Osebni podatki, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, bi se morali takoj izbrisati.

(43)

V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje bi morala Komisija izvesti vrednotenje te uredbe na podlagi informacij, zbranih v okviru posebne ureditve za spremljanje, da se ocenijo dejanski učinki te uredbe in potreba po nadaljnjem ukrepanju. Kadar države članice zbirajo podatke o vročanju pisanj na podlagi te uredbe, zlasti informacije o številu poslanih zaprosil in prejetih zaprosil, številu primerov, v katerih je bilo pošiljanje opravljeno drugače kot prek decentraliziranega sistema IT, številu prejetih potrdil o nevročitvi prejetih pisanj in o številu obvestil o zavrnitvi zaradi jezika, ki so jih prejeli organi za pošiljanje, bi morale te podatke posredovati Komisiji za namene spremljanja. Referenčna izvedbena programska oprema, ki jo razvije Komisija kot zaledni sistem, bi morala programsko zbirati podatke, potrebne za spremljanje, takšne podatke pa bi bilo treba poslati Komisiji. Kadar se države članice odločijo za uporabo nacionalnega sistema IT namesto referenčne izvedbene programske opreme, ki jo razvije Komisija, je ta sistem lahko opremljen za programsko zbiranje teh podatkov in bi bilo treba v takšnem primeru te podatke poslati Komisiji.

(44)

Ker ciljev te uredbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči zaradi razlik med nacionalnimi pravili o pristojnosti ter priznavanju in izvrševanju odločb, temveč se zaradi neposredne uporabe in zavezujoče narave te uredbe lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(45)

V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je mnenje podal 13. septembra 2019 (13).

(46)

Zaradi lažje dostopnosti in berljivosti njenih določb bi bilo treba Uredbo (ES) št. 1393/2007 razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo.

(47)

V skladu s členom 3 in členom 4a(1) Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Združeno kraljestvo in Irska podala uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(48)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za čezmejno vročanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah. Ne uporablja se zlasti za davčne, carinske ali upravne zadeve ali za odgovornost države članice za dejanja ali opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti (acta iure imperii).

2.   Z izjemo člena 7 se ta uredba ne uporablja, kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, ni znan.

3.   Ta uredba se ne uporablja za vročanje pisanja v državi članici sodišča pooblaščenemu zastopniku osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, ne glede na prebivališče te osebe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:

(1)

„država članica sodišča“ pomeni državo članico, v kateri poteka sodni postopek;

(2)

„decentralizirani sistem IT“ pomeni mrežo nacionalnih sistemov IT in interoperabilnih točk dostopa, obratujočih pod individualno odgovornostjo in upravljanjem vsake države članice, ki omogoča varno in zanesljivo čezmejno izmenjavo informacij med nacionalnimi sistemi IT.

Člen 3

Organi za pošiljanje in sprejem

1.   Vsaka država članica imenuje javne uradnike, organe ali druge osebe, ki so pristojni za pošiljanje sodnih ali izvensodnih pisanj, ki se vročajo v drugi državi članici (v nadaljnjem besedilu: organi za pošiljanje).

2.   Vsaka država članica imenuje javne uradnike, organe ali druge osebe, ki so pristojni za sprejem sodnih ali izvensodnih pisanj iz druge države članice (v nadaljnjem besedilu: organi za sprejem).

3.   Države članice lahko imenujejo ločene organe za pošiljanje in organe za sprejem ali pa imenujejo enega ali več organov za opravljanje obeh nalog. Zvezne države članice, države članice, v katerih se uporablja več pravnih sistemov, in države članice z avtonomnimi teritorialnimi enotami lahko imenujejo več kot en takšen organ. Imenovanje učinkuje za obdobje petih let in se lahko obnovi za nadaljnja obdobja petih let.

4.   Vsaka država članica zagotovi Komisiji naslednje informacije:

(a)

imena in naslove organov za sprejem iz odstavkov 2 in 3;

(b)

geografska območja, za katera so ti organi za sprejem pristojni;

(c)

načine, na katere lahko ti organi za sprejem prejemajo pisanja, kadar se uporablja člen 5(4), in

(d)

jezike, v katerih se lahko izpolnijo obrazci iz Priloge I.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o vseh naknadnih spremembah informacij iz prvega pododstavka.

Člen 4

Osrednji organ

Vsaka država članica imenuje osrednji organ, odgovoren za:

(a)

zagotavljanje informacij organom za pošiljanje;

(b)

reševanje vseh težav, ki se lahko pojavijo pri pošiljanju pisanj za vročanje;

(c)

posredovanje, v izjemnih primerih, zaprosila za vročanje pristojnemu organu za sprejem na prošnjo organa za pošiljanje.

Zvezne države članice, države članice, v katerih se uporablja več pravnih sistemov, in države članice z avtonomnimi teritorialnimi enotami lahko imenujejo več kot en osrednji organ.

Člen 5

Komunikacijska sredstva, ki jih uporabljajo organi za pošiljanje, organi za sprejem in osrednji organi

1.   Pošiljanje pisanj, ki se vročajo, zaprosil, potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in sporočil, ki se izvaja na podlagi obrazcev iz Priloge I med organi za pošiljanje in organi za sprejem, med temi organi in osrednjimi organi ali med osrednjimi organi različnih držav članic, poteka prek varnega in zanesljivega decentraliziranega sistema IT. Ta decentralizirani sistem IT temelji na interoperabilni rešitvi, kot je eCodex.

2.   Splošni pravni okvir za uporabo storitev zaupanja iz Uredbe (EU) št. 910/2014 se uporablja za pošiljanje pisanj, ki se vročajo, zaprosil, potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in sporočil, ki poteka prek decentraliziranega sistema IT.

3.   Kadar pisanja, ki se vročajo, zaprosila, potrditve, potrdila o prejemu, druga potrdila in druga sporočila iz odstavka 1 tega člena potrebujejo ali vsebujejo žig ali lastnoročni podpis, se namesto tega lahko uporabijo kvalificirani elektronski žigi ali kvalificirani elektronski podpisi, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 910/2014.

4.   Kadar pošiljanje v skladu z odstavkom 1 ni mogoče zaradi motnje decentraliziranega sistema IT ali zaradi izjemnih okoliščin, se pošiljanje izvede z drugimi najhitrejšimi in najustreznejšimi sredstvi, pri čemer se upošteva potreba po zagotavljanju zanesljivosti in varnosti.

Člen 6

Pravni učinki elektronskih pisanj

Pisanjem, ki se pošiljajo prek decentraliziranega sistema IT, se ne odreče pravni učinek oziroma se taka pisanja ne štejejo za nedopustna kot dokaz v postopku le zato, ker so v elektronski obliki.

Člen 7

Pomoč pri poizvedbah o naslovu

1.   Kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti sodno ali izvensodno pisanje v drugi državi članici, ni znan, ta država članica zagotovi pomoč pri določitvi naslova na vsaj enega od naslednjih načinov:

(a)

navede imenovane organe, na katere lahko organ za pošiljanje naslovi prošnje za ugotovitev naslova osebe, ki ji je treba vročiti pisanje;

(b)

omogoči osebam iz drugih držav članic, da vložijo zaprosila, vključno na elektronski način, za informacije o naslovih oseb, ki jim je treba vročiti pisanje, neposredno pri registrih prebivališča ali drugih javno dostopnih podatkovnih zbirkah z uporabo standardnega obrazca, ki je objavljen na evropskem portalu ePravosodje, ali

(c)

zagotovi podrobne informacije prek evropskega portala ePravosodje o tem, kako najti naslove oseb, ki jim je treba vročiti pisanje.

2.   Vsaka država članica predloži Komisiji naslednje informacije za objavo na evropskem portalu ePravosodje:

(a)

vrste pomoči, ki jih bo država članica zagotovila na svojem ozemlju na podlagi odstavka 1;

(b)

kadar je to ustrezno, imena in kontaktne podatke organov iz točk (a) in (b) odstavka 1;

(c)

ali organi zaprošene države članice pri registrih prebivališča ali drugih podatkovnih zbirkah na lastno pobudo vlagajo zaprosila za informacije o naslovih, kadar naslov, naveden v zaprosilu za vročanje, ni točen.

Države članice uradno obvestijo Komisijo o vseh naknadnih spremembah informacij iz prvega pododstavka.

POGLAVJE II

SODNA PISANJA

Oddelek 1

Pošiljanje in vročanje sodnih pisanj

Člen 8

Pošiljanje pisanj

1.   Pošiljanje sodnih pisanj med organi za pošiljanje in organi za sprejem poteka neposredno in čim hitreje.

2.   Pisanju, ki se pošilja, se priloži zaprosilo, pripravljeno z uporabo obrazca A iz Priloge I. Obrazec se izpolni v uradnem jeziku zaprošene države članice ali, če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročanje, lahko pa tudi v drugem jeziku, ki ga je država članica navedla kot sprejemljivega.

Vsaka država članica sporoči Komisiji morebitni uradni jezik Unije, ki ni njen uradni jezik, v katerem se lahko izpolni obrazec.

3.   Pisanj, ki se pošiljajo po tej uredbi, ni treba overjati oziroma se zanje ne zahteva nobena druga enakovredna formalnost.

4.   Kadar organ za pošiljanje zahteva, da se izvod pisanja, poslan v papirni obliki v skladu s členom 5(4), vrne skupaj s potrdilom iz člena 14, pošlje to pisanje v dvojniku.

Člen 9

Prevod pisanj

1.   Organ za pošiljanje, ki mu je prosilec posredoval pisanje za pošiljanje, pouči prosilca, da lahko naslovnik zavrne sprejem pisanja, če ta ni v enem od jezikov iz člena 12(1).

2.   Prosilec krije vse stroške prevajanja, nastale pred pošiljanjem pisanja, brez poseganja v morebitne naknadne odločitve sodišča ali pristojnega organa o odgovornosti za te stroške.

Člen 10

Prejem pisanj s strani organa za sprejem

1.   Po prejemu pisanja organ za sprejem samodejno in čim prej pošlje potrdilo o prejemu organu za pošiljanje prek decentraliziranega sistema IT ali, kadar se potrdilo o prejemu pošlje z drugimi sredstvi, čim prej, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu, pri čemer uporabi obrazec D iz Priloge I.

2.   Kadar zaprosila za vročanje ni mogoče izpolniti na podlagi poslanih informacij ali pisanj, organ za sprejem brez nepotrebnega odlašanja naveže stik z organom za pošiljanje, da se pridobijo manjkajoče informacije ali pisanja, pri čemer uporabi obrazec E iz Priloge I.

3.   Kadar je zaprosilo za vročanje očitno zunaj področja uporabe te uredbe ali kadar neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročanje, se poslano zaprosilo in pisanja po prejemu brez nepotrebnega odlašanja vrnejo organu za pošiljanje skupaj z obvestilom o vračilu, pri čemer se uporabi obrazec F iz Priloge I.

4.   Kadar organ za sprejem prejme pisanje za vročanje, vendar ni krajevno pristojen za njegovo vročanje, to pisanje skupaj z zaprosilom brez nepotrebnega odlašanja posreduje krajevno pristojnemu organu za sprejem v zaprošeni državi članici, če zaprosilo izpolnjuje pogoje iz člena 8(2). Organ za sprejem o tem istočasno obvesti organ za pošiljanje, pri čemer uporabi obrazec G iz Priloge I. Po prejemu pisanja in zaprosila organa za sprejem, ki je krajevno pristojen v zaprošeni državi članici, ta organ za sprejem organu za pošiljanje čim prej, v vsakem primeru pa v sedmih dneh od prejema, pošlje potrdilo o prejemu, pri čemer se uporabi obrazec H iz Priloge I.

Člen 11

Vročanje pisanj

1.   Organ za sprejem sam vroči pisanje ali poskrbi za njegovo vročanje v skladu s pravom zaprošene države članice ali na poseben način, ki ga zahteva organ za pošiljanje, razen če ta način ni združljiv s pravom te države članice.

2.   Organ za sprejem sprejme vse potrebne ukrepe, da se vročanje pisanja opravi čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če vročanje v enem mesecu po prejemu pisanja ni bilo mogoče, organ za sprejem:

(a)

nemudoma obvesti organ za pošiljanje z obrazcem K iz Priloge I ali – če je organ za pošiljanje z obrazcem I iz Priloge I zahteval informacije – z uporabo obrazca J iz Priloge I in

(b)

še naprej izvaja vse potrebne ukrepe za vročanje pisanja, če se vročanje zdi mogoče v razumnem roku, razen če organ za pošiljanje navede, da vročanje ni več potrebno.

Člen 12

Zavrnitev sprejema pisanja

1.   Naslovnik lahko zavrne sprejem pisanja, ki se vroča, če pisanje ni sestavljeno v enem od naslednjih jezikov ali mu ni priložen prevod v enega od naslednjih jezikov:

(a)

jezik, ki ga naslovnik razume, ali

(b)

uradni jezik zaprošene države članice ali, če je v tej državi več uradnih jezikov, v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročanje.

2.   Organ za sprejem obvesti naslovnika o pravici iz odstavka 1, kadar pisanje ni sestavljeno v jeziku iz točke (b) navedenega odstavka ali mu ni priložen prevod v ta jezik, in sicer tako, da mu poleg pisanja, ki se vroča, priloži obrazec L iz Priloge I, ki mora biti:

(a)

v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izvora in

(b)

v jeziku iz točke (b) odstavka 1.

Če obstaja znak, da naslovnik razume uradni jezik druge države članice, se obrazec L iz Priloge I zagotovi tudi v tem jeziku.

Kadar država članica prevede obrazec L iz Priloge I v jezik tretje države, ta prevod pošlje Komisiji, da ga da na voljo na evropskem portalu ePravosodje.

3.   Naslovnik lahko zavrne sprejem pisanja bodisi v trenutku vročanja bodisi s pisno izjavo o zavrnitvi sprejema v roku dveh tednov od vročitve. V ta namen lahko naslovnik organu za sprejem vrne obrazec L iz Priloge I ali pisno izjavo, v kateri je navedeno, da naslovnik zavrača sprejem pisanja zaradi jezika, v katerem je bilo vročeno.

4.   Kadar je organ za sprejem obveščen, da naslovnik zavrača sprejem pisanja v skladu z odstavki 1, 2 in 3, o tem s potrdilom o vročitvi ali nevročitvi nemudoma obvesti organ za pošiljanje, pri čemer uporabi obrazec K iz Priloge I, ter vrne zaprosilo in, kadar je na voljo, vsako pisanje, za katero se zahteva prevod.

5.   Vročitev zavrnjenega pisanja se lahko opravi tako, da se naslovniku v skladu s to uredbo to pisanje vroči skupaj s prevodom v jezik iz odstavka 1. V takem primeru je dan vročitve pisanja dan, na katerega se v skladu s pravom zaprošene države članice vročita pisanje in njegov prevod. Kadar pa je treba po pravu države članice pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan vročitve začetnega pisanja, določen v skladu s členom 13(2).

6.   Odstavki 1 do 5 se uporabljajo tudi za druge načine pošiljanja in vročanja sodnih pisanj iz oddelka 2.

7.   Za namene odstavkov 1 in 2 diplomatski predstavniki ali konzularni funkcionarji v primerih, kadar se pisanje vroča v skladu s členom 17, in organ ali oseba v primerih, kadar se pisanje vroča v skladu s členom 18, 19 ali 20, seznanijo naslovnika, da lahko zavrne sprejem pisanja in da mora tem predstavnikom ali funkcionarjem, organu oziroma osebi poslati bodisi obrazec L iz Priloge I bodisi pisno izjavo o zavrnitvi.

Člen 13

Dan vročitve

1.   Brez poseganja v člen 12(5) je dan opravljene vročitve v skladu s členom 11 dan, na katerega je bilo pisanje vročeno v skladu s pravom zaprošene države članice.

2.   Kadar pa je treba po pravu države članice pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan, ki ga določa pravo te države članice.

3.   Ta člen se uporablja tudi za načine pošiljanja in vročanja sodnih pisanj iz oddelka 2.

Člen 14

Potrdilo o vročanju in izvod vročenega pisanja

1.   Po izpolnitvi formalnosti v zvezi z zadevnim vročanjem pisanja organ za sprejem sestavi potrdilo o izpolnitvi teh formalnosti, pri čemer uporabi obrazec K iz Priloge I, in ga pošlje organu za pošiljanje skupaj z – kadar se uporabi člen 8(4) – izvodom vročenega pisanja.

2.   Potrdilo iz odstavka 1 se izpolni v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice izvora ali v drugem jeziku, za katerega je država članica izvora navedla, da je zanjo sprejemljiv. Vsaka država članica navede še morebitni uradni jezik Unije, ki ni jezik te države članice in v katerem se lahko izpolni obrazec K iz Priloge I.

Člen 15

Stroški vročanja

1.   Za vročanje sodnih pisanj, ki izvirajo iz države članice, se za storitve zaprošene države članice ne zahteva nikakršno plačilo ali povračilo taks ali stroškov.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 prosilec plača ali povrne stroške:

(a)

storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice;

(b)

uporabe posebnega načina vročanja.

Države članice določijo enotno fiksno takso za storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice. Ta taksa mora biti v skladu z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije. Države članice take fiksne takse sporočijo Komisiji.

Oddelek 2

Drugi načini pošiljanja in vročanja sodnih pisanj

Člen 16

Pošiljanje po diplomatski ali konzularni poti

V izjemnih okoliščinah lahko vsaka država članica sodna pisanja za namen vročanja pošlje organom za sprejem ali osrednjim organom druge države članice po diplomatski ali konzularni poti.

Člen 17

Vročanje prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev

1.   Vsaka država članica lahko osebam, ki prebivajo v drugi državi članici, vroči sodno pisanje neposredno po svojih diplomatskih predstavnikih ali konzularnih funkcionarjih, brez uporabe prisilnih ukrepov.

2.   Država članica lahko Komisiji sporoči, da nasprotuje vročanju sodnih pisanj iz odstavka 1 na svojem ozemlju, razen če se morajo pisanja vročiti državljanom države članice, iz katere pisanja izvirajo.

Člen 18

Vročanje z uporabo poštnih storitev

Vročanje sodnih pisanj osebam, ki so v drugi državi članici, se lahko opravi neposredno z uporabo poštnih storitev, in sicer s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu ali na enakovreden način.

Člen 19

Elektronsko vročanje

1.   Vročanje sodnih pisanj se lahko opravi neposredno osebi, ki ima znani naslov za vročanje v drugi državi članici, na kateri koli elektronski način vročanja, ki je na voljo po pravu države članice sodišča za notranje vročanje pisanj, pod pogojem, da:

(a)

so pisanja poslana in prejeta s pomočjo kvalificiranih storitev elektronske priporočene dostave v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014 ter če je naslovnik dal izrecno predhodno soglasje za uporabo elektronskih sredstev za vročanje pisanj v sodnih postopkih, ali

(b)

je naslovnik sodišču ali organu, pred katerim teče postopek, ali stranki, ki je odgovorna za vročanje pisanj v takšnem postopku, dal izrecno predhodno soglasje za pošiljanje elektronske pošte na določen elektronski naslov za namen vročanja pisanj v navedenem postopku in naslovnik potrdi prejem pisanja s potrdilom o prejemu, vključno z datumom prejema.

2.   Za zagotovitev varnosti prenosa lahko katera koli država članica določi in sporoči Komisiji dodatne pogoje, pod katerimi bo sprejela elektronsko vročanje iz točke (b) odstavka 1, kadar njeno pravo v zvezi s tem določa strožje pogoje ali ne omogoča elektronskega vročanja po elektronski pošti.

Člen 20

Neposredno vročanje

1.   Vsaka oseba, ki ima interes v konkretnem sodnem postopku, lahko vroča sodna pisanja neposredno po sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah države članice, v kateri se poskuša vročiti pisanje, če pravo te države članice dopušča takšno neposredno vročanje.

2.   Država članica, ki omogoča neposredno vročanje, Komisiji predloži informacije o tem, kateri poklici ali pristojne osebe smejo opravljati neposredno vročanje pisanja na njenem ozemlju. Komisija te informacije da na voljo prek evropskega portala ePravosodje.

POGLAVJE III

IZVENSODNA PISANJA

Člen 21

Pošiljanje in vročanje izvensodnih pisanj

Izvensodna pisanja se lahko pošiljajo v drugo državo članico in v njej vročajo v skladu s to uredbo.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 22

Primeri, ko se toženec ne spusti v postopek

1.   Kadar je treba pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje poslati v drugo državo članico za namen vročanja v skladu s to uredbo in se toženec ni spustil v postopek, se sodba ne izda, dokler se ne ugotovi, da je bilo vročanje ali dostava pisanja opravljeno dovolj zgodaj, da bi toženec lahko pripravil svojo obrambo, in da:

(a)

je bilo pisanje vročeno na način, ki ga pravo zaprošene države članice določa za vročanje pisanj v notranjih postopkih osebam, ki so na ozemlju te države članice, ali

(b)

je bilo pisanje dejansko dostavljeno tožencu ali je bilo dostavljeno na prebivališče toženca na drug način, določen s to uredbo.

2.   Vsaka država članica lahko Komisiji sporoči dejstvo, da sodišče ne glede na odstavek 1 lahko izreče sodbo, čeprav ni prejelo potrdila o vročitvi oziroma o dostavi pisanja o začetku postopka ali enakovrednega pisanja, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

pisanje je bilo poslano na enega od načinov, določenih v tej uredbi;

(b)

od dne pošiljanja pisanja je preteklo obdobje, ki ga sodnik v posamezni zadevi oceni kot dovolj dolgo in ki ni krajše od šestih mesecev;

(c)

kljub razumnim prizadevanjem za pridobitev potrdila pri pristojnih organih zaprošene države članice ni bilo mogoče pridobiti nikakršnega potrdila.

Te informacije se dajo na voljo prek evropskega portala ePravosodje.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 lahko sodnik v utemeljenih nujnih primerih odredi začasne ali zaščitne ukrepe.

4.   Kadar je bilo pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje treba poslati v drugo državo članico za namen vročanja v skladu s to uredbo in je bila proti tožencu, ki se ni spustil v postopek, izrečena sodba, lahko sodnik tožencu v zvezi s potekom roka za pritožbo dovoli vrnitev v prejšnje stanje, kadar sta izpolnjena oba naslednja pogoja:

(a)

toženec brez svoje krivde s pisanjem ni bil seznanjen dovolj zgodaj, da bi lahko pripravil svojo obrambo, ali ni bil seznanjen s sodbo dovolj zgodaj, da bi lahko vložil pritožbo, in

(b)

obramba toženca v glavni stvari ima prima facie možnosti za uspeh.

Predlog za tako vrnitev v prejšnje stanje se lahko vloži samo v razumnem roku po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.

Vsaka država članica lahko Komisiji sporoči, da predloga za vrnitev v prejšnje stanje ne bo štela za dopustnega, če je vložen po preteku roka, ki ga država članica navede v tem sporočilu. Ta rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od enega leta po datumu sodbe. Te informacije se dajo na voljo prek evropskega portala ePravosodje.

5.   Odstavek 4 se ne uporablja za sodbe v zvezi s statusom ali sposobnostjo oseb.

Člen 23

Spremembe Priloge I

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 24 za spremembe Priloge I, da posodobi obrazce iz navedene priloge ali da v te obrazce vnese tehnične spremembe.

Člen 24

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 23 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 22. decembra 2020. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Prenos pooblastila iz člena 23 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 23, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 25

Izvedbeni akti, ki jih sprejme Komisija

1.   Komisija sprejme izvedbene akte o vzpostavitvi decentraliziranega sistema IT, s katerimi določi:

(a)

tehnične specifikacije, ki opredeljujejo načine komunikacije z elektronskimi sredstvi za namene decentraliziranega sistema IT;

(b)

tehnične specifikacije komunikacijskih protokolov;

(c)

cilje informacijske varnosti in ustrezne tehnične ukrepe, ki zagotavljajo minimalne standarde informacijske varnosti za obdelavo in sporočanje informacij v okviru decentraliziranega sistema IT;

(d)

minimalne cilje glede razpoložljivosti in morebitne povezane tehnične zahteve za storitve, ki jih zagotavlja decentralizirani sistem IT;

(e)

ustanovitev usmerjevalnega odbora, ki ga sestavljajo zastopniki držav članic, da se zagotovi delovanje in vzdrževanje decentraliziranega sistema IT za doseganje ciljev te uredbe.

2.   Izvedbeni akti iz odstavka 1 tega člena se sprejmejo do 23. marca 2022 v skladu s postopkom pregleda iz člena 26(2).

Člen 26

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Člen 27

Referenčna izvedbena programska oprema

1.   Komisija je odgovorna za oblikovanje, vzdrževanje in prihodnji razvoj referenčne izvedbene programske opreme, za katero se lahko države članice odločijo, da jo uporabijo kot zaledni sistem namesto nacionalnega sistema IT. Oblikovanje, vzdrževanje in prihodnji razvoj referenčne izvedbene programske opreme se financirajo iz splošnega proračuna Unije.

2.   Komisija zagotovi, vzdržuje in podpira brezplačno namestitev komponent programske opreme za točke dostopa.

Člen 28

Stroški decentraliziranega sistema IT

1.   Vsaka država članica krije stroške namestitve, delovanja in vzdrževanja svojih točk dostopa, ki medsebojno povezujejo nacionalne sisteme IT v okviru decentraliziranega sistema IT.

2.   Vsaka država članica krije stroške vzpostavitve in prilagajanja svojih nacionalnih sistemov IT, da postanejo interoperabilni s točkami dostopa, ter stroške upravljanja, delovanja in vzdrževanja teh sistemov.

3.   Odstavka 1 in 2 ne posegata v možnost držav članic, da v okviru finančnih programov Unije zaprosijo za nepovratna sredstva za podporo dejavnostim iz navedenih odstavkov.

Člen 29

Razmerje do sporazumov ali dogovorov med državami članicami

1.   Ta uredba glede zadev, za katere se uporablja, prevlada nad drugimi določbami dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov, ki so jih sklenile države članice, zlasti nad Haaško konvencijo z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, v razmerjih med državami članicami, ki so njihove pogodbenice.

2.   Ta uredba državam članicam ne preprečuje, da ohranjajo ali sklepajo sporazume ali dogovore za pospešitev ali nadaljnjo poenostavitev pošiljanja pisanj, pod pogojem, da so ti sporazumi ali dogovori združljivi s to uredbo.

3.   Države članice Komisiji pošljejo:

(a)

kopijo vsakega sporazuma ali dogovora iz odstavka 2, sklenjenega med državami članicami, ter osnutke vsakršnih sporazumov ali dogovorov, ki jih nameravajo sprejeti, ter

(b)

vsako odpoved ali spremembo teh sporazumov ali dogovorov.

Člen 30

Pravna pomoč

Ta uredba ne vpliva na uporabo člena 24 Haaške konvencije z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku ali člena 13 Konvencije o mednarodnem dostopu do sodišča z dne 25. oktobra 1980 med državami članicami, ki so pogodbenice teh konvencij.

Člen 31

Varstvo poslanih informacij

1.   Vsaka obdelava osebnih podatkov, ki se izvede na podlagi te uredbe, vključno z izmenjavo ali pošiljanjem osebnih podatkov s strani pristojnih organov, mora biti skladna z Uredbo (EU) 2016/679.

Pristojni organi podatke izmenjujejo ali pošiljajo na ravni Unije v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Osebni podatki, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, se takoj izbrišejo.

2.   Pristojni organ ali organi po nacionalnem pravu se v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi te uredbe štejejo za upravljavce v smislu Uredbe (EU) 2016/679.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 organ za sprejemanje uporablja informacije, poslane na podlagi te uredbe, samo za namen, za katerega so bile poslane.

4.   Organi za sprejem v skladu s svojim nacionalnim pravom zagotovijo, da se ohrani zaupnost takih informacij.

5.   Odstavka 3 in 4 ne posegata v nacionalno pravo, ki omogoča subjektom, na katere se osebni podatki nanašajo, da so obveščeni o uporabi informacij, poslanih na podlagi te uredbe.

6.   Ta uredba ne posega v Direktivo 2002/58/ES.

Člen 32

Spoštovanje temeljnih pravic na podlagi prava Unije

Temeljne pravice in svoboščine vseh vpletenih oseb se v celoti upoštevajo in spoštujejo v skladu s pravom Unije, zlasti pravice do enakega dostopa do pravnega varstva, nediskriminacije ter do varstva osebnih podatkov in zasebnosti.

Člen 33

Sporočanje, objava in priročnik

1.   Države članice Komisiji sporočijo informacije iz členov 3, 7, 12, 14, 17, 19, 20 in 22.

Države članice sporočijo Komisiji, če njihovo nacionalno pravo zahteva, da se pisanje vroči v določenem roku, kot je določeno v členih 12(5) in 13(2).

2.   Države članice lahko uradno obvestijo Komisijo, če lahko decentralizirani sistem IT v njih deluje prej, kot se zahteva s to uredbo. Komisija to informacijo da na voljo v elektronski obliki, zlasti prek evropskega portala ePravosodje.

3.   Komisija informacije, sporočene v skladu z odstavkom 1, objavi v Uradnem listu Evropske unije, razen naslovov in drugih kontaktnih informacij organov in osrednjih organov ter geografskih območjih, za katera so ti pristojni.

4.   Komisija sestavi in redno posodablja priročnik, ki vsebuje informacije iz odstavka 1. Poskrbi, da je priročnik na voljo v elektronski obliki, zlasti prek Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah ter na evropskem portalu ePravosodje.

Člen 34

Spremljanje

1.   Komisija do 2. julija 2023 vzpostavi podroben program za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

2.   V programu za spremljanje se določijo ukrepi, ki jih sprejmejo Komisija in države članice za spremljanje dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe. V njem se določi, kdaj je treba prvič zbrati podatke iz odstavka 3, kar mora biti najpozneje 2. julija 2026, in v kakšnih nadaljnjih časovnih presledkih je treba zbirati te podatke.

3.   Države članice Komisiji predložijo naslednje podatke, ki so potrebni za spremljanje, kadar so na voljo:

(a)

število zaprosil za vročanje pisanj, poslanih v skladu s členom 8;

(b)

število zaprosil za vročanje pisanj, ki so bila izvršena v skladu s členom 11;

(c)

število zadev, v katerih je bilo zaprosilo za vročanje pisanj poslano na drug način kot prek decentraliziranega sistema IT v skladu s členom 5(4);

(d)

število prejetih potrdil o nevročitvi pisanj;

(e)

število zavrnitev pisanj zaradi jezika, ki so jih prejeli organi za pošiljanje.

4.   Referenčna izvedbena programska oprema in, kadar je opremljen za tako nalogo, nacionalni zaledni sistem sta programirana tako, da zbirata podatke iz točk (a), (b) in (d) odstavka 3 ter jih redno pošiljata Komisiji.

Člen 35

Vrednotenje

1.   Komisija najpozneje pet let po začetku uporabe člena 5 v skladu s členom 37(2) izvede vrednotenje te uredbe ter Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o svojih glavnih ugotovitvah, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

2.   Države članice Komisiji predložijo potrebne informacije za pripravo poročila iz odstavka 1.

Člen 36

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 1393/2007 se razveljavi z dnem začetka uporabe te uredbe, z izjemo členov 4 in 6 Uredbe (ES) št. 1393/2007, ki se razveljavita z učinkom od datuma začetka uporabe členov 5, 8 in 10 iz člena 37(2) te uredbe.

2.   Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje za sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 37

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2022.

2.   Členi 5, 8 in 10 se uporabljajo od prvega dne meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenih aktov iz člena 25.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 25. novembra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  UL C 62, 15.2.2019, str. 56.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2019 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 4. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. novembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79).

(4)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

(5)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

(6)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(7)  Odločba Sveta 2001/470/ES z dne 28. maja 2001 o vzpostavitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 174, 27.6.2001, str. 25).

(8)  Sodba Sodišča z dne 2. marca 2017, Andrew Marcus Henderson proti Novo Banco SA, C-354/15, ECLI:EU:C:2017:157.

(9)  Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).

(10)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

(11)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

(12)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(13)  UL C 370, 31.10.2019, str. 24.


PRILOGA I

OBRAZEC A

ZAPROSILO ZA VROČANJE PISANJ

(člen 8(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1))

Referenčna št. organa za pošiljanje:

1.   ORGAN ZA POŠILJANJE

1.1

Naziv:

1.2

Naslov:

1.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država:

1.3

Telefon:

1.4

Faks ((*)):

1.5

E-pošta:

2.   ORGAN ZA SPREJEM

2.1

Naziv:

2.2

Naslov:

2.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

2.2.2

Kraj in poštna številka:

2.2.3

Država:

2.3

Telefon:

2.4

Faks  ((*)):

2.5

E-pošta:

3.   PROSILEC (2)

3.1

Ime:

3.2

Naslov:

3.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država:

3.3

Telefon  ((*)):

3.4

Faks  ((*)):

3.5

E-pošta  ((*)):

4.   NASLOVNIK

4.1

Ime:

4.1.1

Datum rojstva, če je na voljo:

4.2

Naslov:

4.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država:

4.3

Telefon  ((*)):

4.4

Faks  ((*)):

4.5

E-pošta  ((*)):

4.6

Identifikacijska številka/številka socialnega zavarovanja/številka organizacije/ali podobno  ((*)):

4.7

Druge informacije glede naslovnika  ((*)):

5.   NAČIN VROČANJA

5.1

V skladu s pravom zaprošene države članice ☐

5.2

Na naslednji poseben način ☐

5.2.1

Če ta način ni združljiv s pravom zaprošene države članice, je treba pisanje(-a) vročiti v skladu s pravom te države članice:

5.2.1.1

da ☐

5.2.1.2

ne ☐

6.   PISANJE, KI SE VROČA

6.1

Vrsta pisanja:

6.1.1

sodno ☐

6.1.1.1

pisanje, na podlagi katerega se začne postopek ☐

6.1.1.2

odločba/sodba ☐

6.1.1.3

pritožba ☐

6.1.1.4

drugo (prosimo, navedite):

6.1.2

izvensodno ☐

6.2

Datum ali rok, po katerem vročanje ni več potrebno  ((*)):

… (dan) … (mesec) … (leto)

6.3

Jezik pisanja:

6.3.1

izvirnik BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, drugo ☐ (prosimo, navedite)

6.3.2

prevod  ((*)) BG ☐, ES ☐, CS ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐, drugo ☐ (prosimo, navedite)

6.4

Število prilog:

7.   JEZIK OBVESTILA NASLOVNIKU GLEDE PRAVICE DO ZAVRNITVE PISANJA

Za namene člena 12(2) Uredbe (EU) 2020/1784 prosimo, navedite, v katerem od naslednjih jezikov naj bodo poleg jezika zaprošene države članice zagotovljene informacije:

7.1

Uradni jezik ali eden od uradnih jezikov države članice izvora (3): BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

7.2

Uradni jezik druge države članice, ki bi ga naslovnik lahko razumel: BG ☐, ES ☐, CZ ☐, DE ☐, ET ☐, EL ☐, EN ☐, FR ☐, GA ☐, HR ☐, IT ☐, LV ☐, LT ☐, HU ☐, MT ☐, NL ☐, PL ☐, PT ☐, RO ☐, SK ☐, SL ☐, FI ☐, SV ☐

8.   IZVOD PISANJA SE VRNE SKUPAJ S POTRDILOM O VROČANJU (člen 5(4) Uredbe (EU) 2020/1784)

8.1

da (v tem primeru je treba poslati dva izvoda pisanja, ki se vroča) ☐

8.2

ne ☐

9.   RAZLOGI, ZAKAJ POŠILJANJE NI BILO OPRAVLJENO PREK DECENTRALIZIRANEGA SISTEMA IT (člen 5(4) Uredbe (EU) 2020/1784) (4)

Elektronsko pošiljanje ni bilo mogoče zaradi:

motnje v decentraliziranem sistemu IT

izjemnih okoliščin

1.

V skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 morate sprejeti vse potrebne ukrepe za vročanje pisanja čim prej in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu pisanja. Če vročitev v enem mesecu po prejemu ni bila mogoča, morate obvestiti ta organ, in sicer tako, da to dejstvo navedete v točki 2 potrdila o vročitvi ali nevročitvi pisanj.

2.

Če na podlagi poslanih informacij ali pisanj tega zaprosila za vročanje ne morete izpolniti, morate v skladu s členom 10(2) Uredbe (EU) 2020/1784 navezati stik s tem organom, da pridobite manjkajoče informacije ali pisanja, in sicer tako, da uporabite obrazec E iz Priloge I k Uredbi (EU) 2020/1784

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC B (5)

ZAPROSILO ZA UGOTOVITEV NASLOVA OSEBE, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE

(člen 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah) (vročanje pisanj) (6)) (7)

Referenčna št. organa za pošiljanje:

1.   ORGAN ZA POŠILJANJE

1.1

Naziv:

1.2

Naslov:

1.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država:

1.3

Telefon ((*)):

1.4

Faks  ((*)):

1.5

E-pošta:

2.   ZAPROŠENI ORGAN

2.1

Naziv:

2.2

Naslov:

2.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

2.2.2

Kraj in poštna številka:

2.2.3

Država:

2.3

Telefon  ((*)):

2.4

Faks  ((*)):

2.5

E-pošta:

3.   NASLOVNIK

3.1

Ime:

3.2

Zadnji znani naslov:

3.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država:

3.3

Znani osebni podatki o naslovniku (če je fizična oseba), če so na voljo:

3.3.1

Ime ob rojstvu:

3.3.2

Drugo(-a) znano(-a) ime(na):

3.3.3

Datum in kraj rojstva:

3.3.4

Identifikacijska številka/številka socialnega zavarovanja/ali podobno:

3.3.5

Priimek matere ali očeta ob rojstvu:

3.3.6

Druge informacije:

3.4

Znani podatki o naslovniku (če je pravna oseba), če so na voljo:

3.4.1

Registrska številka ali podobno:

3.4.2

Ime(na) člana(-ov) odbora/zastopnika(-ov):

3.5

Telefon  ((*)):

3.6

Faks  ((*)):

3.7

E-pošta  ((*)):

3.8

Druge informacije, če so na voljo:

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC C (8)

ODGOVOR NA ZAPROSILO ZA UGOTOVITEV NASLOVA OSEBE, KI JI JE TREBA VROČITI PISANJE

(člen 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (9)) (10)

Referenčna št. zaprošenega organa:

Referenčna št. organa za pošiljanje:

1.   NASLOVNIK

1.1

Ime:

1.2

Znani naslov:

1.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država:

1.3

Naslova ni bilo mogoče ugotoviti ☐

1.4

Druge informacije:

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC D

POTRDILO O PREJEMU

(člen 10(1) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (11))


To potrdilo o prejemu bi bilo treba poslati prek decentraliziranega sistema IT ali kako drugače čim prej po prejemu pisanja, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu (12).

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem:

Naslovnik:

1.   DATUM PREJEMA:

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC E

ZAPROSILO ZA DODATNE INFORMACIJE ALI PISANJA ZA VROČANJE

(člen 10(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (13))

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem:

Naslovnik:

1.

Zaprosila ni mogoče izpolniti brez naslednjih dodatnih informacij:

1.1

Ime naslovnika ((*)):

1.2

Datum rojstva  ((*)):

1.3.

Identifikacijska številka/številka socialnega zavarovanja/številka organizacije/ali podobno  ((*)):

1.4.

Drugo (prosimo, navedite):

2.

Zaprosila ni mogoče izpolniti brez naslednjih dokumentov:

2.1

Pisanja, ki se vročajo  ((*)):

2.2

Dokazilo plačila  ((*)):

2.3

Drugo (prosimo, navedite):

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC F

OBVESTILO O VRAČILU ZAPROSILA IN PISANJA

(člen 10(3) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (14))


Zaprosilo in pisanje je treba vrniti takoj po prejemu.

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem:

Naslovnik:

1.   RAZLOG VRAČILA:

1.1

Zaprosilo je očitno zunaj področja uporabe Uredbe:

1.1.1

naslov neznan ☐

1.1.2

ne gre za civilno ali gospodarsko zadevo ☐

1.1.3

ne gre za vročanje iz ene države članice v drugo državo članico ☐

1.1.4

drugo (prosimo, navedite):

1.2

Neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročanje: ☐

1.2.1

pisanje je slabo čitljivo ☐

1.2.2

obrazec je izpolnjen v nesprejemljivem jeziku ☐

1.2.3

drugo (prosimo, navedite):

1.3

Način vročanja ni združljiv s pravom zaprošene države članice (člen 11(1) Uredbe (EU) 2020/1784). ☐

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC G

OBVESTILO O POSREDOVANJU ZAPROSILA IN PISANJA USTREZNEMU ORGANU ZA SPREJEM

(člen 10(4) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (15))


Zaprosilo in pisanje sta bili posredovani naslednjemu organu za sprejem, ki je krajevno pristojen za vročanje:

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem:

Naslovnik:

1.   USTREZNI ORGAN ZA SPREJEM

1.1

Naziv:

1.2

Naslov:

1.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država:

1.3

Telefon:

1.4

Faks ((*)):

1.5

E-pošta:

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC H

POTRDILO O PREJEMU USTREZNEGA KRAJEVNO PRISTOJNEGA ORGANA ZA SPREJEM ORGANU ZA POŠILJANJE

(člen 10(4) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (16))


To potrdilo o prejemu bi bilo treba poslati prek decentraliziranega sistema IT ali kako drugače čim prej po prejemu pisanja, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po prejemu (17).

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem:

Naslovnik:

 

DATUM PREJEMA:

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC I (18)

ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

(člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (19))


Vročanje je treba opraviti čim prej. Če vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje.

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem (če je na voljo):

1.   ZAPROSILO JE BILO POSLANO, VENDAR NISO BILE PREJETE NOBENE INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI

1.1

Zaprosilo je bilo poslano ☐

datum: …

1.2

Potrdilo o prejemu je bilo prejeto ☐

datum: …

1.3

Prejete so bile druge informacije ☐

2.   ORGAN ZA POŠILJANJE

2.1

Naziv:

Točke 2.2. do 2.6. niso obvezne, če je priložen izvod zaprosila za vročanje pisanj:

2.2

Naslov:

2.2.1.

Ulica in številka/poštni predal:

2.2.2.

Kraj in poštna številka:

2.3

Država:

2.4

Telefon:

2.5

Faks: ((*))

2.6

E-pošta:

3.   ORGAN ZA SPREJEM

3.1

Naziv:

Te točke niso obvezne, če je priložen izvod zaprosila za vročanje pisanj:

3.2

Naslov:

3.2.1.

Ulica in številka/poštni predal:

3.2.2.

Kraj in poštna številka:

3.3

Država:

3.4

Telefon:

3.5

Faks  ((*)):

3.6

E-pošta:

4.   NASLOVNIK

4.1

Ime:

4.1.1

Datum rojstva, če je na voljo:

Te točke niso obvezne, če je priložen izvod zaprosila za vročanje pisanj:

4.2

Naslov:

4.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država:

4.3

Telefon  ((*)):

4.4

Faks  ((*)):

4.5

E-pošta  ((*)):

4.6

Identifikacijska številka/številka socialnega zavarovanja/številka organizacije/ali podobno  ((*)):

4.7

Druge informacije glede naslovnika  ((*)):

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC J (20)

ODGOVOR NA ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

(člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (21))

Referenčna št. zaprošenega organa:

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Naslovnik:

1.   INFORMACIJE O STANJU VROČANJA PISANJA

1.1

Zaprosilo ni bilo prejeto ☐

1.2

Zaprosilo ne more biti izvršeno v roku enega meseca od prejema iz naslednjih razlogov:

1.2.1

Trenutni naslov naslovnika se še ugotavlja ☐

1.2.2

Vročanje se izvaja – pisanja so bila poslana naslovniku, vendar njihova dostava še ni potrjena ☐

1.2.3

Vročanje se izvaja – pisanja so bila poslana naslovniku, vendar rok za zavrnitev še ni potekel ☐

1.2.4

Vse možnosti za vročanje še niso bile izkoriščene ☐

1.2.5

Vročanje je že bilo izvršeno, glej izvod priloženega potrdila ☐

1.2.6.

Na zaprosilo odgovorjeno dne … (datum). Odgovor priložen ☐

1.2.7

Zaprosilo za dodatne informacije ali pisanja je v teku ☐

1.2.8

Drugo ☐

1.3

Predvideva se, da bo zaprosilo izvršeno do …

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC K

POTRDILO O VROČITVI ALI NEVROČITVI PISANJ

(členi 11(2), 12(4) in 14 Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (22))


Vročanje se opravi čim prej. Če vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu po prejemu, organ za sprejem o tem obvesti organ za pošiljanje (člen 11(2) Uredbe (EU) 2020/1784).

Referenčna št. organa za pošiljanje:

Referenčna št. organa za sprejem:

Naslovnik:

1.   ZAKLJUČEK VROČANJA (člen 14)

1.1

Datum in naslov vročitve

1.2

Pisanje je bilo

1.2.1

vročeno v skladu s pravom zaprošene države članice, in sicer

1.2.1.1

izročeno ☐

1.2.1.1.1

naslovniku osebno ☐

1.2.1.1.2

drugi osebi ☐

1.2.1.1.2.1

Ime:

1.2.1.1.2.2

Naslov:

1.2.1.1.2.2.1

Ulica in številka/poštni predal:

1.2.1.1.2.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.1.1.2.2.3

Država:

1.2.1.1.2.3

Razmerje do naslovnika:

družinski član ☐ uslužbenec ☐ drugo ☐

1.2.1.1.3

na naslovu naslovnika ☐

1.2.1.1.4

na drugem naslovu (prosimo, navedite) ☐ (23)

1.2.1.2

vročeno z uporabo poštnih storitev ☐

1.2.1.2.1

brez potrdila o prejem u ☐

1.2.1.2.2

s priloženim potrdilom o prejemu ☐

1.2.1.2.2.1

s strani naslovnika ☐

1.2.1.2.2.2

s strani druge osebe ☐

1.2.1.2.2.2.1

Ime:

1.2.1.2.2.2.2

Naslov:

1.2.1.2.2.2.2.1.

Ulica in številka/poštni predal:

1.2.1.2.2.2.2.2.

Kraj in poštna številka:

1.2.1.2.2.2.2.3.

Država:

1.2.1.2.2.2.3

Razmerje do naslovnika:

družinski član ☐ uslužbenec ☐ drugo ☐

1.2.1.3

vročeno elektronsko (prosimo, pojasnite, kako): ☐

1.2.1.4

vročeno na drug način (prosimo, pojasnite, kako): ☐

1.2.2

vročeno na naslednji poseben način (prosimo, pojasnite, kako): ☐

1.3

Naslovnik pisanja je bil v skladu s členom 12(2) Uredbe (EU) 2020/1784 pisno poučen, da lahko zavrne sprejem pisanja, če ni sestavljeno v jeziku, ki ga razume, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročanja oziroma če mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.

2.   OBVESTILO V SKLADU S ČLENOM 11(2) UREDBE (EU) 2020/1784

Vročanja ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu po prejemu ☐

3.   ZAVRNITEV PISANJA (člen 12(4) Uredbe (EU) 2020/1784)

3.1

Naslovnik je zavrnil sprejem pisanja zaradi uporabljenega jezika ☐

3.1.1.

Datum poskusa vročitve:

3.1.2.

Datum zavrnitve, če je znan:

3.2

Pisanje je priloženo temu potrdilu.

3.2.1.

Da ☐

3.2.2.

Ne ☐

4.   RAZLOG ZA NEVROČITEV PISANJA

4.1

Naslov neznan

4.1.1

Postopek za ugotavljanje naslova je bil uveden (24) da ☐ ne ☐

4.2

Naslovnika ni mogoče najti ☐

4.3

Pisanja ni bilo mogoče vročiti pred datumom ali v roku iz točke 6.2 v zaprosilu za vročanje pisanj (obrazec A) ☐

4.4

Drugo (prosimo, navedite): ☐

4.5

Pisanje je priloženo temu potrdilu: da ☐ ne ☐

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

OBRAZEC L

OBVESTILO NASLOVNIKU GLEDE PRAVICE DO ZAVRNITVE SPREJEMA PISANJA

(člen 12(2) in (3) Uredbe (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (25))

Naslovnik:

I.   INFORMACIJE NASLOVNIKU

Priloženo pisanje se vroča v skladu z Uredbo (EU) 2020/1784

Sprejem priloženega pisanja lahko zavrnete, če ni sestavljeno v jeziku, ki ga razumete, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročanja oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.

Če želite uveljaviti to pravico, morate zavrniti sprejem pisanja v trenutku vročanja, in sicer neposredno pri osebi, ki pisanje vroča, ali v dveh tednih od vročitve, tako da na spodaj navedeni naslov pošljete ta izpolnjeni obrazec ali pisno izjavo, v kateri navedete, da zavračate sprejem priloženega pisanja zaradi jezika, v katerem je sestavljeno.

Opozarjamo vas, da lahko sodišče ali organ, pred katerim teče sodni postopek, v okviru katerega je bilo treba priloženo pisanje vročiti, kljub vaši zavrnitvi sprejema priloženega pisanja naknadno odloči, da zavrnitev ni bila utemeljena, in odredi pravne posledice, ki jih v primeru neutemeljene zavrnitve določa pravo države sodišča, na primer razglasi, da je bilo vročanje veljavno.

II.   NASLOV, NA KATEREGA JE TREBA VRNITI OBRAZEC (26):

1.

Naziv:

2.

Naslov:

2.1

Ulica in številka/poštni predal:

2.2

Kraj in poštna številka:

2.3

Država:

3.

Referenčna št.:

4.

Telefon:

5.

Faks ((*)):

6.

E-pošta:

III.   IZJAVA NASLOVNIKA (27):

Zavračam sprejem pisanja, ker ni sestavljeno v jeziku, ki ga razumem, ali v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja vročanja oziroma mu ni priložen prevod v enega od teh jezikov.

Razumem naslednje jezike:

bolgarščino

litovščino

španščino

madžarščino

češčino

malteščino

nemščino

nizozemščino

estonščino

poljščino

grščino

portugalščino

angleščino

romunščino

francoščino

slovaščino

irščino

slovenščino

hrvaščino

finščino

italijanščino

švedščino

latvijščino

Drugo ☐ (prosimo, navedite): …

V:

Datum:

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:


(1)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

((*))  Ni obvezno.

(2)  Kadar je prosilcev več, prosimo, navedite informacije iz točk 3.1. do 3.5.

(3)  Ta točka se uporablja samo za države članice, ki imajo več uradnih jezikov.

(4)  Ta točka se uporablja samo od datuma začetka uporabe decentraliziranega sistema IT v skladu s členom 37(2) Uredbe (EU) 2020/1784.

(5)  Uporaba tega obrazca ni obvezna.

(6)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(7)  Ta obrazec se uporablja samo za države članice, ki zagotavljajo pomoč v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784. Ni obvezno.

((*))  Ni obvezno.

(8)  Uporaba tega obrazca ni obvezna.

(9)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(10)  Ta obrazec se uporablja samo za države članice, ki zagotavljajo pomoč v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) 2020/1784.

(11)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(12)  Obveznost pošiljanja potrdila prek decentraliziranega sistema IT se uporablja šele od datuma začetka uporabe decentraliziranega sistema IT v skladu s členom 37(2) Uredbe (EU) 2020/1784.

(13)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

((*))  Ni obvezno.

(14)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(15)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

((*))  Ni obvezno.

(16)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(17)  Obveznost pošiljanja potrdila prek decentraliziranega sistema IT se uporablja šele od datuma začetka uporabe decentraliziranega sistema IT v skladu s členom 37(2) Uredbe (EU) 2020/1784.

(18)  Uporaba tega obrazca ni obvezna.

(19)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

((*))  Ni obvezno.

(20)  Uporaba tega obrazca ni obvezna.

(21)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(22)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(23)  Naslov, ki ga je določil organ za sprejem v skladu s členom 7(2)(c) Uredbe (EU) 2020/1784.

(24)  Ta točka se uporablja samo za države članice, ki zagotavljajo pomoč v skladu s členom 7(2)(c) Uredbe (EU) 2020/1784.

(25)  UL L 405, 2.12.2020, str. 40.

(26)  Izpolni organ, ki opravlja vročanje

((*))  Ni obvezno.

(27)  Izpolni in podpiše naslovnik.


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 (UL L 324, 10.12.2007, str. 79).

 

Uredba Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L 158, 10.6.2013, str. 1).

Samo spremembe prilog I in II k Uredbi (ES) št. 1393/2007


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 1393/2007

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 1(2)

Člen 1(3)

Člen 1(3)

-

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 5(2), (3) in (4)

Člen 6

Člen 7

Člen 4(1)

Člen 8(1)

Člen 4(2)

Člen 5(1)

Člen 4(3)

Člen 8(2)

Člen 4(4)

Člen 8(3)

Člen 4(5)

Člen 8(4)

Člen 5

Člen 9

Člen 6

Člen 10

Člen 7

Člen 11

Člen 8(1)

Člen 12(1), (2) in (3)

Člen 8(2)

Člen 12(4)

Člen 8(3)

Člen 12(5)

Člen 8(4)

Člen 12(6)

Člen 8(5)

Člen 12(7)

Člen 9

Člen 13

Člen 10

Člen 14

Člen 11

Člen 15

Člen 12

Člen 16

Člen 13

Člen 17

Člen 14

Člen 18

Člen 19

Člen 15

Člen 20(1)

Člen 20(2)

Člen 16

Člen 21

Člen 17

Člen 23

Člen 24

Člen 25

Člen 18

Člen 26

Člen 27

Člen 28

Člen 19

Člen 22

Člen 20

Člen 29

Člen 21

Člen 30

Člen 31(1)

Člen 31(2)

Člen 22(1)

Člen 31(3)

Člen 22(2)

Člen 31(4)

Člen 22(3)

Člen 31(5)

Člen 22(4)

Člen 31(6)

Člen 32

Člen 23(1)

Člen 33(1)

Člen 33(2)

Člen 23(2)

Člen 33(3)

Člen 23(3)

Člen 33(4)

Člen 34

Člen 24

Člen 35(1)

Člen 35(2)

Člen 25

Člen 36

Člen 26

Člen 37

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga III


Top