EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1565

Uredba Komisije (EU) 2020/1565 z dne 27. oktobra 2020 o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1,4-diaminobutan, 1-metilciklopropen, amonijev acetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, ciprodinil, apnenec, mandipropamid, poper, piridaben, repelente: krvno moko, izvlečke morskih alg in trimetilamin hidroklorid v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)

C/2020/7267

OJ L 358, 28.10.2020, p. 3–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1565/oj

28.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1565

z dne 27. oktobra 2020

o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 1,4-diaminobutan, 1-metilciklopropen, amonijev acetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, ciprodinil, apnenec, mandipropamid, poper, piridaben, repelente: krvno moko, izvlečke morskih alg in trimetilamin hidroklorid v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 5(1) in člena 14(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za 1-metilciklopropen, bifenazat, ciprodinil, mandipropamid in piridaben so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za klorantraniliprol in klormekvat so bile MRL določene v delu A Priloge III k navedeni uredbi. 1,4‐diaminobutan, amonijev acetat, apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg in trimetilamin hidroklorid so vključeni v Prilogo IV k navedeni uredbi.

(2)

V okviru postopka za registracijo uporabe fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov 1-metilciklopropen, na jabolkih in bananah je bila v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 vložena vloga za spremembo obstoječih MRL.

(3)

Za bifenazat je bila taka vloga vložena za bezgove jagode. Za klormekvat je bila taka vloga vložena za ječmen. Za ciprodinil je bila taka vloga vložena za rabarbaro. Za mandipropamid je bila taka vloga vložena za kolerabice ter „zelišča in užitne cvetove“. Za piridaben je bila taka vloga vložena za papriko.

(4)

V skladu s členom 6(2) in (4) Uredbe (ES) št. 396/2005 so bile vložene vloge za uvozne tolerance za klorantraniliprol, ki se v Maleziji uporablja na koščicah oljne palme in plodovih oljne palme, ter piridaben, ki se v Združenih državah Amerike uporablja na lupinarjih. Vložniki trdijo, da ob odobrenih uporabah navedenih snovi na takih kmetijskih rastlinah v navedenih državah ostanki presegajo MRL iz Uredbe (ES) št. 396/2005 in da so za preprečevanje trgovinskih ovir pri uvozu navedenih kmetijskih rastlin potrebne višje MRL.

(5)

V skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 396/2005 so zadevne države članice navedene vloge ocenile in Komisiji poslale ocenjevalna poročila.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je proučila vloge in ocenjevalna poročila, zlasti glede tveganj za potrošnike in po potrebi za živali, ter predložila obrazložena mnenja o predlaganih MRL (2). Navedena mnenja je poslala vložnikom, Komisiji in državam članicam ter jih javno objavila.

(7)

Glede 1-metilciklopropena je vložnik predložil informacije, ki med pregledom, izvedenim v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005, niso bile na voljo. Navedene informacije zadevajo poskuse za ugotavljanje ostankov in študije metabolizma.

(8)

Kar zadeva klormekvat, je Agencija priporočila zvišanje MRL za nekatere proizvode živalskega izvora po uporabi snovi na ječmenu.

(9)

Agencija je glede vseh drugih vlog ugotovila, da v celoti izpolnjujejo zahteve po podatkih in da so spremembe MRL, ki jih zahtevajo vložniki, sprejemljive z vidika varnosti potrošnikov na podlagi ocene izpostavljenosti potrošnikov za 27 posebnih skupin evropskih potrošnikov. Agencija je upoštevala najnovejše informacije o toksikoloških značilnostih snovi. Niti pri vseživljenjski izpostavljenosti tem snovem z uživanjem vseh živil, ki bi te snovi lahko vsebovala, niti pri kratkotrajni izpostavljenosti zaradi čezmernega uživanja zadevnih proizvodov ni bilo ugotovljeno tveganje, da se sprejemljivi dnevni vnos ali akutni referenčni odmerek preseže.

(10)

1,4-diaminobutan, amonijev acetat, apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg in trimetilamin hidroklorid (3) so bili začasno vključeni v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 do dokončanja njihove ocene v skladu z Direktivo Sveta 91/414/EGS (4) ali Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Agencija je navedene snovi ponovno ocenila in ugotovila, da je primerno, da apnenec, poper, repelenti: krvna moka, izvlečki morskih alg in trimetilamin hidroklorid trajno ostanejo v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 (6) (7). Za 1,4-diaminobutan in amonijev acetat je ugotovila, da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Z vidika obvladovanja tveganj je primerno, da te snovi trajno ostanejo v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 glede na njihovo naravno prisotnost v okolju.

(11)

Iz obrazloženih mnenj, izjave in sklepa Agencije ter ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da zadevne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(12)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Znanstvena poročila Agencije so na voljo na spletu: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene (Obrazloženo mnenje o oceni potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 za 1-metilciklopropen). EFSA Journal (2020);18(1):5963.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za bifenazat v bezgovih jagodah). EFSA Journal (2019);17(11):5878.

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels (Obrazloženo mnenje o določitvi uvoznih toleranc za klorantraniliprol na koščicah oljne palme in plodovih oljne palme). EFSA Journal (2019);17(11):5877.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za klormekvat v ječmenu in živalskih proizvodih). EFSA Journal (2020);18(1):5982.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za ciprodinil v rabarbari). EFSA Journal (2019);17(9):5813.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječih mejnih vrednosti ostankov za mandipropamid v kolerabicah ter zeliščih in užitnih cvetovih). EFSA Journal (2020);18(1):5958.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts (Obrazloženo mnenje o spremembi obstoječe mejne vrednosti ostanka za piridaben v papriki in določitvi uvozne tolerance v lupinarjih). EFSA Journal (2020);18(2):6035.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 839/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede prilog II, III in IV o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na nekaterih proizvodih (UL L 234, 30.8.2008, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(5)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(6)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Izjava o pesticidnih aktivnih snoveh, za katere ni potreben pregled obstoječih mejnih vrednosti ostankov v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal (2019);17(12):5954.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo krvna moka). EFSA Journal (2020);18(2): 6006.


PRILOGA

Priloge II, III in IV k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenijo:

(1)

v Prilogi II se stolpci za 1-metilciklopropen, bifenazat, ciprodinil, mandipropamid in piridaben nadomestijo z naslednjim:

[PRILOGA II]

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL  (1)

1-metilciklopropen

Bifenazat (vsota bifenazata in bifenazat-diazena, izražena kot bifenazat) (F)

Ciprodinil (F) (R)

Mandipropamid (vsa razmerja sestavnih izomerov)

Piridaben (F)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

 

 

 

0110000

Citrusi

0.01 (*1)

0.9

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.3

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0120000

Lupinarji

0.02 (*1)

0.2

 

0.01 (*1)

0.05

0120010

Mandeljni

 

 

0.02 (*1) (+)

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0.04

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0.04

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0.04

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0.04

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0.04

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0.04

 

 

0120080

Pekani

 

 

0.04

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0.04

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0.02 (*1)

 

 

0120110

Orehi

 

 

0.04

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

0.04

 

 

0130000

Pečkato sadje

0.01 (*1)

0.7 (+)

2

0.01 (*1)

0.9

0130010

Jabolka

 

 

 

 

(+)

0130020

Hruške

 

 

 

 

(+)

0130030

Kutine

 

 

 

 

(+)

0130040

Nešplje

 

 

 

 

(+)

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

 

(+)

0130990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

0.01 (*1)

2

2

0.01 (*1)

 

0140010

Marelice

 

 

 

 

0.3 (+)

0140020

Češnje

 

 

 

 

0.01 (*1)

0140030

Breskve

 

 

 

 

0.3 (+)

0140040

Slive

 

 

 

 

0.01 (*1)

0140990

Drugo (2)

 

 

 

 

0.01 (*1)

0150000

Jagodičje in drobno sadje

0.01 (*1)

 

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

 

0.7

3

2

0.01 (*1)

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

3

5

0.01 (*1)

0.9

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

7

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0153010

Robide

 

 

3

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0.02 (*1)

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

3

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

3

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0154010

Borovnice

 

0.7

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0.7

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0.7

 

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0.7

 

 

 

0154050

Šipek

 

0.02 (*1)

 

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0.02 (*1)

 

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0.7

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

0.4

 

 

 

0154990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

 

 

 

0160000

Mešano sadje

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161020

Fige

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161050

Karambole

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161060

Kakiji

 

 

2

 

 

0161070

Jamun

 

 

0.02 (*1)

 

 

0161990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

0.02 (*1)

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

1

 

 

0163020

Banane

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163030

Mango

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163040

Papaje

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

 

5

 

 

0163060

Čirimoje

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163070

Gvave

 

 

1.5

 

 

0163080

Ananasi

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163100

Durian

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

 

0.02 (*1)

 

 

0163990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0211000

(a)

Krompir

 

 

0.02 (*1)

0.1

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

1.5

0.1

 

0213020

Korenje

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

0.3

0.01 (*1)

 

0213040

Hren

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0213060

Pastinak

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213080

Redkev

 

 

0.3

0.3

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

1.5

0.01 (*1)

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0213110

Repa

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0213990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0220010

Česen

 

 

0.07

0.01 (*1)

 

0220020

Čebula

 

 

0.3

0.1 (+)

 

0220030

Šalotka

 

 

0.07

0.01 (*1)

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

0.8

7 (+)

 

0220990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0.01 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

0.5

1.5

3 (+)

0.15

0231020

Paprika

 

3

1.5

1

0.3

0231030

Jajčevci

 

0.5

1.5

3

0.15

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0231990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0.5

0.5

 

0.15

0232010

Kumare

 

 

 

0.2

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0.01 (*1)

 

0232030

Bučke

 

 

 

0.2 (+)

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

0.01 (*1)

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0.5

0.6

 

0.01 (*1)

0233010

Melone

 

 

 

0.5

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

0.3

 

0233030

Lubenice

 

 

 

0.3

 

0233990

Drugo (2)

 

 

 

0.3

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

 

2

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

2

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0.3

 

0241990

Drugo (2)

 

 

 

0.01 (*1)

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

0.02 (*1)

0.2

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

0.7

3

 

0242990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0.02 (*1)

25

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

 

0243020

Ohrovt

 

 

 

 

 

0243990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

 

0.02 (*1)

0.1

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0.01 (*1)

0.02 (*1)

15

25

0.01 (*1)

0251010

Motovilec

 

 

 

 

 

0251020

Solata

 

 

 

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

 

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

 

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

 

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

 

 

 

0251990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0.01 (*1)

0.02 (*1)

15

25

0.01 (*1)

0252010

Špinača

 

 

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

 

 

0252990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

25

0.01 (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

25

0.01 (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.06

0.15

0.01 (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0.02 (*1)

 

40

30

0.02 (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256070

Materina dušica

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

40

 

 

 

0256090

Lovorovi listi

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256100

Pehtran

 

0.05 (*1)

 

 

 

0256990

Drugo (2)

 

0.05 (*1)

 

 

 

0260000

Stročnice

0.01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Fižol (s stroki)

 

7

2

1

0.2 (+)

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0.4

0.08

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0260030

Grah (s stroki)

 

7

2

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0260040

Grah (brez strokov)

 

0.4

0.08

0.3

0.01 (*1)

0260050

Leča

 

0.4

0.2

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0260990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0270000

Stebelna zelenjava

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0270010

Šparglji/beluši

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270020

Kardij

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270030

Belušna zelena

 

 

30

20

 

0270040

Sladki komarček

 

 

4

0.01 (*1)

 

0270050

Artičoke

 

 

4

0.3

 

0270060

Por

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270070

Rabarbara

 

 

2

0.01 (*1)

 

0270080

Bambusovi vršički

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270090

Palmovi srčki

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0270990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

0.01 (*1)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0300000

STROČNICE

0.01 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0300010

Fižol

 

0.3

0.2

 

 

0300020

Leča

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0300030

Grah

 

0.02 (*1)

0.1

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

0.02 (*1)

0.1

 

 

0300990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0.02 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401030

Mak

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401040

Sezamova semena

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401050

Sončnična semena

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0.05 (*1)

0.02

 

 

0401070

Soja

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401080

Gorčična semena

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

0.3

0.02 (*1)

 

 

0401100

Bučna semena

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401120

Semena borage

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401140

Konopljina semena

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0401990

Drugo (2)

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0.05 (*1)

0.02 (*1)

 

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

 

 

0402990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0500000

ŽITA

0.01 (*1)

0.02 (*1)

 

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0500010

Ječmen

 

 

4

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500030

Koruza

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500040

Proso

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500050

Oves

 

 

4

 

 

0500060

Riž

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500070

 

 

0.5

 

 

0500080

Sirek

 

 

0.02 (*1)

 

 

0500090

Pšenica

 

 

0.5

 

 

0500990

Drugo (2)

 

 

0.02 (*1)

 

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0.05 (*1)

0.1 (*1)

 

 

0.05 (*1)

0610000

Čaj

 

 

0.1 (*1)

0.05 (*1)

 

0620000

Kavna zrna

 

 

0.1 (*1)

0.05 (*1)

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

0.05 (*1)

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0.1 (*1)

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

0.1 (*1)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

1.5 (+)

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

0.1 (*1)

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

0.1 (*1)

0.06

 

0650000

Rožiči

 

 

0.1 (*1)

0.05 (*1)

 

0700000

HMELJ

0.05 (*1)

20

0.1 (*1)

90

0.05 (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0810010

Janež

 

 

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0820000

Plodovi

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0830000

Skorja

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0.05 (*1)

0.1 (*1)

1.5 (+)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0840020

Ingver (10)

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0.05 (*1)

0.1 (*1)

1.5 (+)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0.05 (*1)

0.1 (*1)

1.5 (+)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0850000

Brsti

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0860010

Žafran

 

 

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0.05 (*1)

0.1 (*1)

0.1 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

 

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

 

 

 

0900990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

(+)

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

0.01 (*1)

 

 

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1011000

(a)

Prašiči

 

 

0.02 (*1)

 

 

1011010

Mišičevje

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011020

Maščevje

 

0.05

 

 

 

1011030

Jetra

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011040

Ledvice

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0.02 (*1)

 

 

 

1011990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

1012010

Mišičevje

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1012020

Maščevje

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1012030

Jetra

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1012040

Ledvice

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1012990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

 

 

1013010

Mišičevje

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1013020

Maščevje

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1013030

Jetra

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1013040

Ledvice

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1013990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1014000

d)

Koze

 

 

 

 

 

1014010

Mišičevje

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1014020

Maščevje

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1014030

Jetra

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1014040

Ledvice

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1014990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1015000

(e)

Enoprski kopitarji

 

 

 

 

 

1015010

Mišičevje

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

(+)

1015020

Maščevje

 

0.05

0.02 (*1)

 

(+)

1015030

Jetra

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1015040

Ledvice

 

0.02 (*1)

0.05

 

(+)

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1015990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1016000

(f)

Perutnina

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1016010

Mišičevje

 

 

 

 

 

1016020

Maščevje

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

 

1016040

Ledvice

 

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

 

 

1016990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

 

1017010

Mišičevje

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1017020

Maščevje

 

0.05

0.02 (*1)

 

 

1017030

Jetra

 

0.02 (*1)

0.05

 

 

1017040

Ledvice

 

0.02 (*1)

0.05

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1017990

Drugo (2)

 

0.02 (*1)

0.02 (*1)

 

 

1020000

Mleko

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

1020010

Govedo

 

 

 

 

(+)

1020020

Ovce

 

 

 

 

(+)

1020030

Koze

 

 

 

 

(+)

1020040

Konji

 

 

 

 

(+)

1020990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.01 (*1)

1030010

Kokoši

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

 

 

1030990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

0.05 (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0.01 (*1)

0.02 (*1)

0.02 (*1)

0.01 (*1)

0.05 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

topen v maščobi

Bifenazat (vsota bifenazata in bifenazat-diazena, izražena kot bifenazat) (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o hidrolizi navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 30. januarja 2016, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130000

Pečkato sadje

Ciprodinil (F) (R)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

ciprodinil – oznaka 1000000 razen 1020000, 1040000: ciprodinil (vsota ciprodinila in CGA 304075 (prostega), izražena kot ciprodinil)

ciprodinil – 1020000: ciprodinil (vsota ciprodinila in CGA 304075 (prostega in konjugiranega), izražena kot ciprodinil)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in/ali potrditvenih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 14. marca 2017, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0120010

Mandeljni

0633000

(c) Korenine

0840010

Sladki koren (likviricija)

0840030

Kurkuma

0840990

Drugo (2)

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

Mandipropamid (vsa razmerja sestavnih izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o toksičnosti metabolitov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 11. julija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0220020

Čebula

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 11. julija 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231010

Paradižnik

0232030

Bučke

Piridaben (F)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 24. januarja 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka

0130020

Hruške

0130030

Kutine

0130040

Nešplje

0130050

Japonske nešplje

0140010

Marelice

0140030

Breskve

0260010

Fižol (s stroki)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju, študijah krmljenja in analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 24. januarja 2021, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1015010

Mišičevje

1015020

Maščevje

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1020010

Govedo

1020020

Ovce

1020030

Koze

1020040

Konji

(2)

v delu A Priloge III se stolpca za klorantraniliprol in klormekvat nadomestita z naslednjim:

[PRILOGA IIIA]

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL  (2)

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

Klormekvat (vsota klormekvata in njegovih soli, izražena kot klormekvat-klorid)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

0110000

Citrusi

0,7

0,01 (*2)

0110010

Grenivke

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

0110030

Limone

 

 

0110040

Limete

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

0120000

Lupinarji

0,05

0,01 (*2)

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,5

 

0130010

Jabolka

 

0,01 (*2)

0130020

Hruške

 

0,07 (+)

0130030

Kutine

 

0,01 (*2)

0130040

Nešplje

 

0,01 (*2)

0130050

Japonske nešplje

 

0,01 (*2)

0130990

Drugo (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Koščičasto sadje

1

0,01 (*2)

0140010

Marelice

 

 

0140020

Češnje

 

 

0140030

Breskve

 

 

0140040

Slive

 

 

0140990

Drugo (2)

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

0151000

(a)

Grozdje

1

0,05

0151010

Namizno grozdje

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

0152000

(b)

Jagode

1

0,01 (*2)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

1

0,01 (*2)

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0,01 (*2)

0154010

Borovnice

1,5

 

0154020

Ameriške brusnice

1

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

1

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

1

 

0154050

Šipek

1

 

0154060

Murve (črne in bele)

1

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,01 (*2)

 

0154080

Bezgove jagode

1

 

0154990

Drugo (2)

1

 

0160000

Mešano sadje

 

0,01 (*2)

0161000

(a)

Užitna lupina

0,01 (*2)

 

0161010

Dateljni

 

 

0161020

Fige

 

 

0161030

Namizne oljke

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0161050

Karambole

 

 

0161060

Kakiji

 

 

0161070

Jamun

 

 

0161990

Drugo (2)

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01 (*2)

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*2)

 

0163020

Banane

0,01 (*2)

 

0163030

Mango

0,01 (*2)

 

0163040

Papaje

0,01 (*2)

 

0163050

Granatna jabolka

0,4

 

0163060

Čirimoje

0,01 (*2)

 

0163070

Gvave

0,01 (*2)

 

0163080

Ananasi

0,01 (*2)

 

0163090

Sadeži kruhovca

0,01 (*2)

 

0163100

Durian

0,01 (*2)

 

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01 (*2)

 

0163990

Drugo (2)

0,01 (*2)

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0,01 (*2)

0211000

(a)

Krompir

0,02

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,02

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

0213010

Rdeča pesa

0,06

 

0213020

Korenje

0,08

 

0213030

Gomoljna zelena

0,06

 

0213040

Hren

0,06

 

0213050

Topinambur/laška repa

0,06

 

0213060

Pastinak

0,06

 

0213070

Koren peteršilja

0,06

 

0213080