EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1002

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 z dne 9. julija 2020 o določitvi odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede zahtev za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan

C/2020/4548

OJ L 221, 10.7.2020, p. 122–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1002/oj

10.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/122


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1002

z dne 9. julija 2020

o določitvi odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede zahtev za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 41(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1203 (2) pooblašča države članice, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES (3) glede posebnih zahtev v zvezi z vnosom v Unijo jesenovega (Fraxinus L.) lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan.

(2)

Direktiva 2000/29/ES je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2016/2031. Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 (4), ki določa pravila in zahteve v zvezi z vnosom nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov v Unijo, je nadomestila priloge I do V k navedeni direktivi.

(3)

V skladu s členom 8(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 v povezavi s točko 87 Priloge VII k navedeni uredbi za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan (v nadaljnjem besedilu: navedeni les), veljajo nekatere posebne zahteve, da se prepreči tveganje infestacije s škodljivim organizmom Agrilus planipennis Fairmaire v Uniji. Navedene zahteve se v določeni meri razlikujejo od zahtev iz Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1203, kar zadeva vnos navedenega lesa v Unijo, inšpekcijske preglede v zvezi z njim in nadzor nad njim.

(4)

Na podlagi nedavnih presoj Komisije, izvedenih v letih 2018 in 2019, je bilo ugotovljeno, da Združene države z uporabo zahtev iz Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1203 v okviru svojega uradnega nadzora zagotavljajo raven varstva rastlin, ki je enakovredna ravni, določeni v zahtevah iz točke 87(a) in (b) Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072.

(5)

Izvedbeni sklep (EU) 2018/1203 se uporablja do 30. junija 2020. Združene države so 16. januarja 2020 zaprosile za podaljšanje navedenega odstopanja po 30. juniju 2020.

(6)

Da bi se zagotovil neprekinjen uvoz jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan, je primerno določiti odstopanje od člena 8(1) ter točke 87(a) in (b) Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072, da se omogoči vnos navedenega lesa v Unijo, če so izpolnjene posebne zahteve, ki z nekaj prilagoditvami odražajo zahteve iz Izvedbenega sklepa (EU) 2018/1203.

(7)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. julija 2020, da se zagotovi neprekinjen uvoz navedenega lesa.

(8)

Ta uredba bi se morala uporabljati do 30. junija 2023, da se do navedenega datuma omogoči pregled njene uporabe.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebne zahteve za začasno odstopanje

Z odstopanjem od člena 8(1) ter točke 87(a) in (b) Priloge VII k Izvedbeni uredbi (EU) 2019/2072 morajo biti za vnos v Unijo jesenovega (Fraxinus L.) lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan (v nadaljnjem besedilu: navedeni les), izpolnjene zahteve iz člena 2 in Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Fitosanitarno spričevalo

1.   Navedenemu lesu se priloži fitosanitarno spričevalo, izdano v Združenih državah, ki potrjuje, da je navedeni les prost karantenskih škodljivih organizmov za Unijo in škodljivih organizmov, ki niso uvrščeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere veljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/2031 po pregledu.

2.   Fitosanitarno spričevalo v rubriki „Dopolnilna izjava“ vključuje naslednje elemente:

(a)

izjavo „V skladu z zahtevami Evropske unije iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1002 (*)

(*)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1002 z dne 9. julija 2020 o določitvi odstopanja od Izvedbene uredbe (EU) 2019/2072 glede zahtev za vnos v Unijo jesenovega lesa, ki izvira iz Združenih držav ali je bil tam obdelan (UL L 221, 10.7.2020, str. 122).“;

(b)

številke snopov, ki ustrezajo posameznim snopom, namenjenim za izvoz;

(c)

imena odobrenih obratov v Združenih državah.

Člen 3

Prenehanje veljavnosti

Ta uredba preneha veljati 30. junija 2023.

Člen 4

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. julija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1203 z dne 21. avgusta 2018 o dovoljenju državam članicam, da določijo začasno odstopanje od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z jesenovim lesom, ki izvira iz Združenih držav Amerike ali je bil tam obdelan, in razveljavitvi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/204 (UL L 217, 27.8.2018, str. 7).

(3)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).


PRILOGA

Del A

1.   Zahteve glede obdelave

Obdelava navedenega lesa iz člena 1 mora izpolnjevati vse naslednje zahteve:

(a)

Odstranjevanje lubja

Navedenemu lesu se odstrani lubje, razen vizualno ločenih in jasno razločljivih majhnih koščkov lubja, ki izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:

(1)

široki so manj kot 3 cm (ne glede na dolžino) ali,

(2)

če so širši od 3 cm, je celotna površina vsakega posameznega kosa lubja manjša od 50 cm2.

(b)

Žaganje

Navedeni žagani les je izdelan iz okroglega lesa, ki mu je bilo odstranjeno lubje.

(c)

Toplotna obdelava

Navedeni les se skozi celoten profil 1 200 minut segreva na najmanj 71 °C v grelni komori, ki jo odobri inšpekcijska služba za zdravje živali in rastlin pri ameriškem ministrstvu za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: APHIS) ali agencija, ki jo odobri APHIS.

(d)

Sušenje

Navedeni les se vsaj dva tedna suši v skladu z načrti industrijskega sušenja, ki jih prizna APHIS.

Končna vsebnost vlage v lesu ne presega 10 %, kar je izraženo v odstotkih suhe snovi.

2.   Zahteve za obrate

Navedeni les mora biti izdelan, pripravljen ali skladiščen v obratu, ki izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

APHIS ali agencija, ki jo odobri APHIS, ga je uradno odobrila na podlagi svojega programa izdajanja spričeval v zvezi z navzočnostjo škodljivega organizma Agrilus planipennis Fairmaire;

(b)

registriran je v podatkovni zbirki, objavljeni na spletišču APHIS;

(c)

APHIS ali agencija, ki jo odobri APHIS, ga pregleda vsaj enkrat na mesec, pri čemer ugotovi, da izpolnjuje zahteve iz te priloge. V primeru, da te presoje izvaja agencija, ki jo odobri APHIS, mora APHIS vsakih šest mesecev opraviti presojo tega dela. Presoje, opravljene vsakih šest mesecev, vključujejo preverjanje postopkov in dokumentacije agencije ter presoj v odobrenih objektih;

(d)

uporablja opremo za tretiranje navedenega lesa, ki je dosledno umerjena s priročnikom za obratovanje opreme;

(e)

vodi evidenco svojih postopkov, ki jo APHIS ali agencija, ki jo odobri APHIS, lahko preveri in ki zajema trajanje tretiranja, temperature med tretiranjem in za vsak posamezen snop, ki je namenjen za izvoz, pregled skladnosti in končno vsebnost vlage.

3.   Označevanje

Na vsakem snopu navedenega lesa je treba vidno navesti edinstveno številko snopa in namestiti oznako z navedbo „HT-KD“ ali „Heat Treated-Kiln Dried“. Navedeno oznako mora izdati imenovan uradnik odobrenega obrata ali mora biti izdana pod nadzorom tega uradnika, ko preveri, ali so izpolnjene zahteve glede obdelave iz točke 1 in zahteve za obrate iz točke 2.

4.   Pregledi pred izvozom

Navedeni les, namenjen v Unijo, mora pred izvozom pregledati APHIS ali agencija, ki jo odobri APHIS, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz točk 1 in 3.

Del B

Navedeni les z ustreznimi oznakami KN

1.

Les Fraxinus L., razen v obliki:

sekancev, iveri, žagovine, oblancev, lesnih odpadkov in ostankov, delno ali v celoti pridobljenih iz teh dreves,

lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za pakiranje, škatel, gajb, sodov in podobne embalaže za pakiranje, palet, zabojnih palet in drugih nakladalnih plošč, paletnih prirobnic, podpornega lesa, ne glede na to, ali se dejansko uporablja pri prevozu vseh vrst predmetov ali ne, razen podpornega lesa, ki se uporablja za podporo pošiljk lesa, ki je iz lesa iste vrste in kakovosti kot les v pošiljki ter izpolnjuje iste fitosanitarne zahteve Unije kot les v pošiljki,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil svoje naravne okrogle površine, ter pohištvom in drugimi predmeti iz netretiranega lesa

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00


Top