EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0872

Uredba (EU) 2020/872 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19

PE/17/2020/REV/1

UL L 204, 26.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; implicitno zavrnjeno 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/872/oj

26.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/1


UREDBA (EU) 2020/872 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 24. junija 2020

o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na izbruh COVID-19

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 42 in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izbruh COVID-19 je kmete in podeželska podjetja prizadel na način brez primere.. Obsežne omejitve glede gibanja, uvedene v državah članicah, ter obvezno zaprtje trgovin, tržnic na prostem, restavracij in drugih gostinskih obratov so povzročili gospodarske motnje v kmetijskem sektorju in podeželskih skupnostih ter so vodile do likvidnostnih težav in težav z denarnim tokom za kmete in za mala podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov. Zaradi tega so nastale izjemne razmere, ki jih je treba obravnavati.

(2)

V odziv na vpliv krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: kriza), bi moral biti sprejet nov izjemen in začasen ukrep za obravnavo likvidnostnih težav, ki ogrožajo nadaljnje opravljanje kmetijskih dejavnosti in dejavnosti malih podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov.

(3)

Ta ukrep bi državam članicam moral omogočiti, da uporabijo razpoložljiva sredstva na podlagi obstoječih programov razvoja podeželja, da bi podprli kmete ter mala in srednja podjetja (MSP), ki jih je kriza zaradi še posebej prizadela. Podporo, katere cilj je zagotoviti konkurenčnost kmetijske dejavnosti in sposobnost preživetja kmetij, bi bilo treba odobriti na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril, da bi se razpoložljivi viri čim učinkoviteje usmerili k upravičencem, ki zaradi krize najbolj trpijo. Za kmete lahko ta merila vključujejo proizvodne sektorje, tipe kmetovanja, strukture kmetijskih gospodarstev, vrsto trženja kmetijskih proizvodov in število zaposlenih sezonskih delavcev; za MSP lahko ta merila vključujejo vrste sektorjev, vrste dejavnosti, vrste regij in druge posebne omejitve.

(4)

Zaradi nujnosti in izjemne narave tega ukrepa bi bilo treba določiti enkratno plačilo in rok za uporabo ukrepa ob upoštevanju načela, da se plačila Komisije izvršijo v skladu s proračunskimi odobritvami in glede na razpoložljiva sredstva.

(5)

Da bi se zagotovila večja podpora najbolj prizadetim kmetom ali MSP, je primerno, da se državam članicam omogoči prilagoditev višine pavšalnih zneskov za nekatere kategorije upravičencev na podlagi objektivnih in nediskriminatornih meril.

(6)

Da bi se zagotovilo ustrezno financiranje novega ukrepa, ne da bi se pri tem ogrozili drugi cilji programov razvoja podeželja, kakor je določeno v Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), bi bilo treba določiti največji delež prispevka Unije za ta ukrep.

(7)

Ker cilja te uredbe, in sicer odzvati se na vpliv krize z uvedbo posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru EKSRP, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(8)

Uredbo (EU) št. 1305/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi nujnosti obravnave krize je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(10)

Zaradi nujnosti razmer v povezavi s krizo bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 1305/2013 se spremeni:

(1)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 39b

Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

1.   Podpora v okviru tega ukrepa zagotavlja nujno pomoč kmetom in MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, pri čemer je cilj zagotoviti nadaljnjo opravljanje njihovih poslovnih dejavnosti ob upoštevanju pogojev iz tega člena.

2.   Podpora se odobri kmetom in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU ali bombaža, razen ribiških proizvodov. Rezultat proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.

3.   Države članice podporo namenijo upravičencem, ki jih je kriza zaradi COVID-19 najbolj prizadela, tako da na podlagi razpoložljivih dokazov določijo pogoje za upravičenost in, kadar zadevna država članica meni, da je primerno, merila za izbor, ki so objektivna in nediskriminatorna.

4.   Podpora se zagotovi v obliki pavšalnega zneska, ki se izplača do 30. junija 2021 na podlagi vlog za podporo, ki jih je odobril pristojni organ do 31. decembra 2020. Poznejše povračilo s strani Komisije bo izvršeno v skladu s proračunskimi odobritvami in glede na razpoložljiva sredstva. Raven plačil se lahko v skladu z objektivnimi in nediskriminatornimi merili razlikuje po kategorijah upravičencev.

5.   Najvišji znesek podpore ne presega 7 000 EUR na kmeta in 50 000 EUR na MSP.

6.   Pri odobritvi podpore v skladu s tem členom države članice upoštevajo podporo, odobreno v okviru drugih instrumentov podpore na nacionalni ravni ali na ravni Unije ali zasebnih shem za odziv na vpliv krize zaradi COVID-19.“;

(2)

v členu 49 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Organ države članice, ki je pristojen za izbor operacij, zagotovi, da se operacije, razen tistih iz točke (b) člena 18(1), točke (d) člena 24(1) ter členov 28 do 31, 33, 34 in 36 do 39b, izberejo v skladu z merili za izbor iz odstavka 1 tega člena ter skladno s preglednim in dobro dokumentiranim postopkom.“;

(3)

v členu 59 se vstavi naslednji odstavek:

„6a.   Podpora EKSRP, zagotovljena v okviru člena 39b, ne presega 2 % skupnega prispevka EKSRP za program razvoja podeželja.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednica

N. BRNJAC


(1)  Mnenje z dne 11. junija 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. junija 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. junija 2020.

(3)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347 20.12.2013, str. 487).


Top