EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/781 z dne 12. junija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/11


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/781

z dne 12. junija 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/545 glede datumov začetka njene uporabe in nekaterih prehodnih določb po podaljšanju roka za prenos Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (1) in zlasti člena 21(9) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva (EU) 2016/797 je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2020/700 (2), da se državam članicam omogoči podaljšanje roka za uveljavitev nacionalnih zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z določbami iz člena 57(1) Direktive (EU) 2016/797.

(2)

Pri ocenjevanju vlog za dovoljenje za tip vozila ali dovoljenje za dajanje vozila na trg v skladu z Direktivo 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), na podlagi katerih bi bilo treba zadevno dovoljenje izdati pred 16. junijem 2020, bi zaradi izbruha COVID-19 lahko prišlo do zamude. Zato bi moral v državah članicah, ki so Agencijo Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 in v katerih je treba Direktivo (EU) 2016/797 uporabljati od 16. junija 2020, nacionalni varnostni organ na zahtevo prosilca nadaljevati ocenjevanje po navedenem datumu. Nacionalni varnostni organ bi moral končati navedeno ocenjevanje in izdati dovoljenje pred 30. oktobrom 2020.

(3)

Kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile, da nameravajo podaljšati obdobje za prenos Direktive (EU) 2016/797 v skladu s členom 57(2a) Direktive, bi bilo treba začetek uporabe nekaterih določb Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/545 (4) odložiti do 31. oktobra 2020. Prilagoditi bi bilo treba tudi prehodne določbe iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/545.

(4)

Prosilci so morda pripravili vloge v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545 ob upoštevanju sedanjega roka za predložitev vlog. Za namene Direktive 2008/57/ES in Direktive (EU) 2016/797 morajo biti vozila v skladu s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in ustreznimi nacionalnimi predpisi ter izpolnjevati bistvene zahteve. Vloge, sestavljene v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545, bi morale vključevati vse potrebne dokaze za začetek obratovanja vozil v skladu z Direktivo 2008/57/ES ali dajanje vozil na trg v skladu z Direktivo (EU) 2016/797. Zato bi bilo treba prosilcem omogočiti, da pri nacionalnih varnostnih organih v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, vložijo vloge, ki navajajo dokazila v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545. Nacionalni varnostni organi bi morali navedene vloge sprejeti, ne da bi zahtevali popravljeno vlogo.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) 2018/545 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 51(1) Direktive (EU) 2016/797.

(7)

Da se zagotovi učinkovitost ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) 2018/545 se spremeni:

(1)

v členu 2 se točka 17 nadomesti z naslednjim:

„(17)

‚zadevni datum‘ pomeni 16. junij 2019, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive. Pomeni 16. junij 2020, kar zadeva države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, da so podaljšale obdobje za prenos navedene direktive, ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797. Pomeni 31. oktober 2020, kar zadeva države članice, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, da so dodatno podaljšale obdobje za prenos navedene direktive.“;

(2)

člen 55 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 4a:

„4a.   Ne glede na odstavke 1 do 4 nacionalni varnostni organ v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 in v katerih se Direktiva (EU) 2016/797 uporablja od 16. junija 2020, na zahtevo prosilca nadaljuje ocenjevanje vlog za dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za dajanje vozila na trg v skladu z Direktivo 2008/57/ES po 16. juniju 2020, pod pogojem, da izda dovoljenje za tip vozila in/ali dovoljenje za vozilo pred 30. oktobrom 2020.

Kadar nacionalni varnostni organ ugotovi, da dovoljenja za tip vozila in/ali dovoljenja za vozilo ne bo mogel izdati pred 30. oktobrom 2020, o tem nemudoma obvesti prosilca in Agencijo, uporabijo pa se odstavki 2 do 4.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 5a:

„5a.   Dovoljenje za vozilo in/ali tip vozila, ki ga Agencija izda med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 izključuje omrežje ali omrežja v vseh državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797. Nacionalni varnostni organi držav članic, ki so podale takšno uradno obvestilo:

(a)

obravnavajo dovoljenje za tip vozila, ki ga izda Agencija, kot enakovredno dovoljenju za tipe vozil, izdanemu v skladu s členom 26 Direktive 2008/57/ES, in v zvezi z navedenim tipom vozila uporabijo člen 26(3) Direktive 2008/57/ES;

(b)

sprejmejo dovoljenje za vozilo, ki ga izda Agencija, kot enakovredno prvemu dovoljenju, izdanemu v skladu s členom 22 ali 24 Direktive 2008/57/ES, in izdajo dodatno dovoljenje v skladu s členom 23 ali 25 Direktive 2008/57/ES.“;

(c)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   V primerih iz odstavka 2(a) ter odstavkov 5 in 5a nacionalni varnostni organi sodelujejo in se usklajujejo z Agencijo, da ocenijo elemente iz člena 21(5)(a) Direktive (EU) 2016/797.“;

(d)

doda se naslednji odstavek 7a:

„7a.   Države članice, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, tovorne vagone, ki so skladni z odstavkom 7.1.2 Priloge k Uredbi (EU) št. 321/2013 o TSI za tovorne vagone in imajo dovoljenje za dajanje vozila na trg, med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 obravnavajo kot vozila z dovoljenjem za začetek obratovanja za namene Direktive 2008/57/ES.“;

(e)

doda se nov odstavek 8:

„8.   Med 16. junijem 2020 in 30. oktobrom 2020 lahko prosilci za dovoljenje za začetek obratovanja vozila ali dovoljenje za tip vozila za namene Direktive 2008/57/ES v državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, nacionalnim varnostnim organom predložijo dokumentacijo o vozilu ali tipu vozila, pripravljeno v skladu s členoma 29(1) in 30(1) ter Prilogo I.

Vloge za dovoljenje za začetek obratovanja vozila ali dovoljenje za tip vozila v skladu s to uredbo sprejme nacionalni varnostni organ za namene Direktive 2008/57/ES.“;

(3)

v členu 56 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V državah članicah, ki Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797, se uporablja od 16. junija 2019.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2) Direktive (EU) 2016/797 ter Agencije in Komisije niso uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se uporablja od 16. junija 2020.

Člena 55(5a) in 55(7a) se v vseh državah članicah uporabljata od 16. junija 2020.

V državah članicah, ki so Agencijo in Komisijo uradno obvestile v skladu s členom 57(2a) Direktive (EU) 2016/797, se člen 55(8) uporablja od 16. junija 2020.

Ta uredba se v vseh državah članicah uporablja od 31. oktobra 2020.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 138, 26.5.2016, str. 44.

(2)  Direktiva (EU) 2020/700 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o spremembi Direktive (EU) 2016/797 in Direktive (EU) 2016/798 glede podaljšanja obdobja za njun prenos (UL L 165, 27.5.2020, str. 27).

(3)  Direktiva 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o interoperabilnosti železniškega sistema v Skupnosti (UL L 191, 18.7.2008, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/545 z dne 4. aprila 2018 o določitvi praktičnih ureditev za dovoljenja za železniška vozila in postopek izdaje dovoljenj za tip železniških vozil v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 6.4.2018, str. 66).


Top