EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0605

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2020/605 z dne 9. aprila 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2020/22)

OJ L 145, 7.5.2020, p. 1–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/605/oj

7.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/1


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/605

z dne 9. aprila 2020

o spremembi Uredbe (EU) 2015/534 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2020/22)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 4(1) in (3), člena 6(2), člena 6(5)(d) in člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (2) ter zlasti člena 21(1), člena 140 in člena 141(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/534 Evropske centralne banke (ECB/2015/13) (3) določa zahteve za poročanje nadzorniških finančnih informacij, ki jih nadzorovani subjekti predložijo pristojnim nacionalnim organom.

(2)

Uredba (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) zahteva, da nadzorovani subjekti poročajo nadzorniške finančne informacije na podlagi predlog, ki jih je pripravil Evropski bančni organ in so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 680/2014 (4).

(3)

Izvedbena uredba (EU) št. 680/2014 je bila nedavno spremenjena in s tem se spreminjajo predloge in navodila v zvezi s poročanjem nadzorniških finančnih informacij.

(4)

Uredbo (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) bi bilo treba uskladiti s spremembami iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/429 (5).

(5)

Zato je treba Uredbo (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) ustrezno spremeniti v skladu s postopkom iz člena 26(7) in (8) Uredbe (EU) št. 1024/2013 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe

Uredba (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) se spremeni:

(1)

Priloga I z naslovom „Poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga II z naslovom „Najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;

(3)

Priloga IV z naslovom „‚Podatkovne točke FINREP‘ v skladu z MSRP ali nacionalnimi GAAP, združljivimi z MSRP“ se nadomesti s Prilogo III k tej uredbi;

(4)

Priloga V z naslovom „‚Podatkovne točke FINREP‘ v skladu z nacionalnimi računovodskimi okviri“ se nadomesti s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 2

Končne določbe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. junija 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 9. aprila 2020

Za Svet ECB

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 141, 14.5.2014, str. 1.

(3)  Uredba (EU) 2015/534 Evropske centralne banke z dne 17. marca 2015 o poročanju nadzorniških finančnih informacij (ECB/2015/13) (UL L 86, 31.3.2015, str. 13).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 191, 28.6.2014, str. 1).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/429 z dne 14. februarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 96, 30.3.2020, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) z naslovom „Poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ se spremeni:

tabeli 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

Tabela 1

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

6.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, razen tistih v posesti za trgovanje, za nefinančne družbe po oznakah NACE

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev zavarovanj in poroštev po kreditih in drugih finančnih sredstvih, ki niso v posesti za trgovanje

13.2.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na referenčni datum]

13.3.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih

 

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

 

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

 

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

 

DEL 4 [LETNO]

 

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: po posameznih subjektih


Tabela 2

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

6.1

Razčlenitev kreditov in drugih finančnih sredstev, razen tistih v posesti za trgovanje, za nefinančne družbe po oznakah NACE

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti v skladu z nacionalnimi GAAP: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.2

Prejete obveze iz kreditov, prejeta finančna poroštva in druge prejete obveze

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov v skladu z nacionalnimi GAAP

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Prejeta zavarovanja in poroštva

13.1

Razčlenitev zavarovanj in poroštev po kreditih in drugih finančnih sredstvih, ki niso v posesti za trgovanje

13.2.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem v obdobju [v posesti na referenčni datum]

13.3.1

Zavarovanje, pridobljeno s priposestvovanjem, akumulirano

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Razčlenitev izbranih postavk izkaza poslovnega izida

16.1

Prihodki in odhodki iz obresti po instrumentih in sektorju nasprotne stranke

16.3

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po instrumentih

16.4

Dobički ali izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje ter iz trgovalnih finančnih sredstev in obveznosti, po tveganju

 

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: bilanca stanja

17.1

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: sredstva

17.2

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: zunajbilančne izpostavljenosti – prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

17.3

Uskladitev med računovodskim obsegom konsolidacije in obsegom konsolidacije v skladu s CRR: obveznosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti

 

DEL 2 [ČETRTLETNO S PRAGOM: ČETRTLETNA FREKVENCA ALI BREZ POROČANJA]

 

Geografska razčlenitev

20.4

Geografska razčlenitev sredstev po sedežu nasprotne stranke

20.5

Geografska razčlenitev zunajbilančnih izpostavljenosti po sedežu nasprotne stranke

20.6

Geografska razčlenitev obveznosti po sedežu nasprotne stranke

 

DEL 4 [LETNO]

 

Struktura skupine

40.1

Struktura skupine: po posameznih subjektih“


PRILOGA II

Priloga II k Uredbi (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) z naslovom „Najbolj poenostavljeno poročanje nadzorniških finančnih informacij“ se spremeni:

tabeli 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

Tabela 3

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

14

Hierarhija poštene vrednosti: finančni instrumenti po pošteni vrednosti

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti


Tabela 4

Številka predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

Bilanca stanja: sredstva

1.2

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

Izkaz poslovnega izida

 

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke

4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva v posesti za trgovanje

4.2.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

4.2.2

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.3.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

4.4.1

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

4.5

Podrejena finančna sredstva

4.6

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: trgovalna finančna sredstva

4.7

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

4.8

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek lastniškega kapitala

4.9

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: netrgovalna neizvedena finančna sredstva, merjena z metodo na podlagi nabavne vrednosti

4.10

Razčlenitev finančnih sredstev po instrumentih in po sektorju nasprotne stranke: druga netrgovalna neizvedena finančna sredstva

5.1

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

Podrejene finančne obveznosti

 

Zaveze iz kreditov, finančna poroštva in druge zaveze

9.1

Zunajbilančne izpostavljenosti v skladu z nacionalnimi GAAP: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

9.1.1

Zunajbilančne izpostavljenosti: prevzete obveznosti iz kreditov, dana finančna poroštva in druge prevzete obveznosti

10

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

11.2

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem v skladu z nacionalnimi GAAP: razčlenitev po vrsti tveganja

 

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

12

Gibanja popravkov vrednosti za kreditne izgube in oslabitve lastniških instrumentov v skladu z nacionalnimi GAAP

12.1

Gibanja popravkov vrednosti in rezervacij za kreditne izgube

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.1

Prilivi in odlivi iz nedonosnih izpostavljenosti – krediti in druga finančna sredstva glede na sektor nasprotne stranke

18.2

Krediti za poslovne nepremičnine in dodatne informacije o kreditih, zavarovanih z nepremičninami

19

Restrukturirane izpostavljenosti


PRILOGA III

Priloga IV k Uredbi (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) z naslovom „‚Podatkovne točke FINREP‘ v skladu z MSRP ali nacionalnimi GAAP, združljivimi z MSRP“ se spremeni:

„PRILOGA IV

Predloge FINREP za MSRP

Številka predloge

Koda predloge

Ime predloge ali skupine predlog

 

 

DEL 1 [ČETRTLETNA FREKVENCA]

 

 

Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1

F 01.01

Bilanca stanja: sredstva

1.2

F 01.02

Bilanca stanja: obveznosti

1.3

F 01.03

Bilanca stanja: lastniški kapital

2

F 02.00

Izkaz poslovnega izida

5.1

F 05.01

Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

 

 

Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1

F 08.01

Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

8.2

F 08.02

Podrejene finančne obveznosti

10

F 10.00

Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

 

 

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1

F 11.01

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

 

 

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0

F 18.00

Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

19

F 19.00

Restrukturirane izpostavljenosti

BARVNE OZNAKE V PREDLOGAH

 

Podatkovna točka, ki se izpolni.

1.   Bilanca stanja [izkaz finančnega položaja]

1.1   Sredstva

 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Knjigovodska vrednost

Priloga V, del 1, odstavek 27

010

010

Denar v blagajni, stanja na računih pri centralnih bankah in vloge na vpogled pri bankah

MRS 1, 54.(i) člen

 

 

020

Denar v blagajni

Priloga V, del 2, odstavek 1

 

 

030

Stanja na računih pri centralnih bankah

Priloga V, del 2, odstavek 2

 

 

040

Vloge na vpogled pri bankah

Priloga V, del 2, odstavek 3

5

 

050

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 9, Priloga A

 

 

060

Izvedeni finančni instrumenti

MSRP 9, Priloga A

10

 

070

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

4

 

080

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

090

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

096

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

MSRP 7, 8.(a)(ii) člen; MSRP 9, 4.1.4. člen

4

 

097

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

4

 

098

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

099

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

100

Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 8.(a)(i) člen; MSRP 9, 4.1.5. člen

4

 

120

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

130

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

141

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 8.(h) člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen

4

 

142

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

4

 

143

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

144

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

181

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(f) člen; MSRP 9, 4.1.2. člen

4

 

182

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

4

 

183

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavek 32

4

 

240

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 9, 6.2.1. člen; Priloga V, del 1, odstavek 22

11

 

250

Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem

MRS 39, 89.A(a) člen; MSRP 9, 6.5.8. člen

 

 

260

Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

MRS 1, 54.(e) člen; Priloga V, del 1, odstavek 21, del 2, odstavek 4

40

 

270

Opredmetena sredstva

 

 

 

280

Opredmetena osnovna sredstva

MRS 16, 6. člen; MRS 1, 54.(a) člen; MSRP 16, 47.(a) člen;

21, 42

 

290

Naložbene nepremičnine

MRS 40, 5. člen; MRS 1, 54.(b) člen; MSRP 16, 48. člen;

21, 42

 

300

Neopredmetena sredstva

MRS 1, 54.(c) člen; CRR, člen 4(1)(115)

 

 

310

Dobro ime

MSRP 3, B67.(d) člen; CRR, člen 4(1)(113)

 

 

320

Druga neopredmetena sredstva

MRS 38, 8. in 118. člen; MSRP 16, 47.(a) člen;

21, 42

 

330

Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(n)–(o) člen

 

 

340

Terjatve za davek

MRS 1, 54.(n) člen; MRS 12, 5. člen

 

 

350

Odložene terjatve za davek

MRS 1, 54.(o) člen; MRS 12, 5. člen; CRR, člen 4(1)(106)

 

 

360

Druga sredstva

Priloga V, del 2, odstavek 5

 

 

370

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MRS 1, 54.(j) člen; MSRP 5, 38. člen, Priloga V, del 2, odstavek 7

 

 

380

SKUPAJ SREDSTVA

MRS 1, 9.(a) člen, IG6. člen

 

 

1.2   Obveznosti

 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Knjigovodska vrednost

Priloga V, del 1, odstavek 27

010

010

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje

MSRP 7, 8.(e)(ii) člen; MSRP 9, BA6. člen

8

 

020

Izvedeni finančni instrumenti

MSRP 9, Priloga A; MSRP 9, 4.2.1.(a) člen; MSRP 9, BA7.(a) člen

10

 

030

Kratke pozicije

MSRP 9, BA7.(b) člen

8

 

040

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

8

 

050

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

8

 

060

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

8

 

070

Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MSRP 9, 4.2.2. člen

8

 

080

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

8

 

090

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

8

 

100

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

8

 

110

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(g) člen; MSRP 9, 4.2.1. člen

8

 

120

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

8

 

130

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

8

 

140

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

8

 

150

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem

MSRP 9, 6.2.1. člen; Priloga V, del 1, odstavek 26

11

 

160

Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem

MRS 39, 89.A(b) člen; MSRP 9, 6.5.8. člen

 

 

170

Rezervacije

MRS 37, 10. člen; MRS 1, 54.(l) člen

43

 

180

Pokojnine in druge pozaposlitvene obveznosti za določene zaslužke

MRS 19, 63. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, odstavek 9

43

 

190

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev

MRS 19, 153. člen; MRS 1, 78.(d) člen; Priloga V, del 2, odstavek 10

43

 

200

Prestrukturiranje

MRS 37, 71. in 84.(a) člen

43

 

210

Nerešena pravna vprašanja in pravdni spori v zvezi z davki

MRS 37, Priloga C, zgleda 6 in 10

43

 

220

Prevzete obveznosti in dana poroštva

MSRP 9, 4.2.1.(c) in (d) člen, 5.5. člen, B2.5 člen; MRS 37, MSRP 4, Priloga V, del 2, odstavek 11

9

12

43

 

230

Druge rezervacije

MRS 37, 14. člen

43

 

240

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(n)–(o) člen

 

 

250

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(n) člen; MRS 12, 5. člen

 

 

260

Odložene obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb

MRS 1, 54.(o) člen; MRS 12, 5. člen; CRR, člen 4(1)(108)

 

 

270

Delniški kapital, vračljiv na zahtevo

MRS 32, IE 33; OPMSRP 2; Priloga V, del 2, odstavek 12

 

 

280

Druge obveznosti

Priloga V, del 2, odstavek 13

 

 

290

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MRS 1, 54.(p) člen; MSRP 5, 38. člen, Priloga V, del 2, odstavek 14

 

 

300

SKUPAJ OBVEZNOSTI

MRS 1, 9.(b) člen; IG6. člen

 

 

1.3   Lastniški kapital

 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Knjigovodska vrednost

010

010

Kapital

MRS 1, 54.(r) člen; direktiva o računovodskih izkazih bank, člen 22

46

 

020

Vplačani kapital

MRS 1, 78.(e) člen

 

 

030

Nevplačani kapital, ki je bil vpoklican

Priloga V, del 2, odstavek 14

 

 

040

Vplačani presežek kapitala

MRS 1, 78.(e) člen; CRR, člen 4(1)(124)

46

 

050

Izdani lastniški instrumenti, razen kapitala

Priloga V, del 2, odstavka 18–19

46

 

060

Sestavina lastniškega kapitala sestavljenih finančnih instrumentov

MRS 32, 28.–29. člen; Priloga V, del 2, odstavek 18

 

 

070

Drugi izdani lastniški instrumenti

Priloga V, del 2, odstavek 19

 

 

080

Drug lastniški kapital

MSRP 2, 10. člen; Priloga V, del 2, odstavek 20

 

 

090

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

CRR, člen 4(1)(100)

46

 

095

Postavke, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid

MRS 1, 82.A(a) člen

 

 

100

Dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi sredstvi

MRS 16, 39.–41. člen

 

 

110

Dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi

MRS 38, 85.–87. člen

 

 

120

Aktuarski dobički ali (–) izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki

MRS 1, 7., IG6. člen; MRS 19, 120.(c) člen

 

 

122

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MSRP 5, 38. člen, IG, zgled 12

 

 

124

Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov zaradi naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

MRS 1, IG6. člen; MRS 28, 10. člen

 

 

320

Dobički/izgube v zvezi s spremembami poštene vrednosti naložb v lastniške instrumente, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MRS 1, 7.(d) člen; MSRP 9, 5.7.5. člen, B5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 21

 

 

330

Neuspešnost varovanja pri varovanjih poštene vrednosti za lastniške instrumente, merjene po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MRS 1, 7.(e) člen; MSRP 9, 5.7.5. člen; 6.5.3. člen; MSRP 7, 24.C člen; Priloga V, del 2, odstavek 22

 

 

340

Spremembe poštene vrednosti lastniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa [varovana postavka]

MSRP 9, 5.7.5. člen, 6.5.8.(b) člen; Priloga V, del 2, odstavek 22

 

 

350

Spremembe poštene vrednosti lastniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa [instrument za varovanje]

MRS 1, 7.(e) člen; MSRP 9, 5.7.5. člen, 6.5.8.(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 57

 

 

360

Spremembe poštene vrednosti finančnih obveznosti, merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki se lahko pripišejo spremembam njihovega kreditnega tveganja

MRS 1, 7.(f) člen; MSRP 9, 5.7.7. člen;Priloga V, del 2, odstavek 23

 

 

128

Postavke, ki se lahko prerazvrstijo v poslovni izid

MRS 1, 82.A(a)(ii) člen

 

 

130

Dobički/izgube v zvezi z varovanjem neto naložb v kapital družb v tujini [uspešni del varovanja]

MSRP 9, 6.5.13.(a) člen; MSRP 7, 24.B(b)(ii)(iii) člen; MSRP 7, 24.C(b)(i)(iv) člen, 24.E(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 24

 

 

140

Dobički/izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto

MRS 21, 52.(b) člen; MRS 21, 32., 38.–49. člen

 

 

150

Izvedeni finančni instrumenti za varovanje. Rezerva za varovanja denarnih tokov [uspešni del varovanja]

MRS 1, 7.(e) člen; MSRP 7, 24.B(b)(ii)(iii) člen; MSRP 7, 24.C(b)(i) člen, 24.E člen; MSRP 9, 6.5.11.(b) člen; Priloga V, del 2, odstavek 25

 

 

155

Spremembe poštene vrednosti dolžniških instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MRS 1, 7.(da) člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen; 5.7.10; Priloga V, del 2, odstavek 26

 

 

165

Instrumenti za varovanje [elementi, ki niso določeni za komponento varovanja]

MRS 1, 7.(g)(h) člen; MSRP 9, 6.5.15. člen, 6.5.16. člen; MSRP 7, 24.E(b)(c) člen; Priloga V, del 2, odstavek 60

 

 

170

Nekratkoročna sredstva in skupine za odtujitev, razvrščene kot v posesti za prodajo

MSRP 5, 38. člen, IG, zgled 12

 

 

180

Delež drugih pripoznanih prihodkov in odhodkov zaradi naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb

MRS 1, IG6. člen; MRS 28, 10. člen

 

 

190

Zadržani dobiček

CRR, člen 4(1)(123)

 

 

200

Rezerve prevrednotenja

MSRP 1, 30., D5.–D8. člen; Priloga V, del 2, odstavek 28

 

 

210

Druge rezerve

MRS 1, 54. člen; MRS 1, 78.(e) člen

 

 

220

Rezerve ali bilančne izgube iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane s kapitalsko metodo

MRS 28, 11. člen; Priloga V, del 2, odstavek 29

 

 

230

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 29

 

 

240

(–) Lastne delnice

MRS 1, 79.(a)(vi) člen; MRS 32, 33.–34., AG14. in AG36. člen; Priloga V, del 2, odstavek 30

46

 

250

Poslovni izid, ki se pripiše lastnikom obvladujoče banke

MRS 1, 81.B(b)(ii) člen

2

 

260

(–) Med letom izplačane dividende

MRS 32, 35. člen

 

 

270

Manjšinski deleži [neobvladujoči deleži]

MRS 1, 54.(q) člen

 

 

280

Akumulirani drugi vseobsegajoči donos

CRR, člen 4(1)(100)

46

 

290

Druge postavke

 

46

 

300

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL

MRS 1, 9.(c) člen, IG6. člen

46

 

310

SKUPAJ LASTNIŠKI KAPITAL IN SKUPAJ OBVEZNOSTI

MRS 1, IG6. člen

 

 

2.   Izkaz poslovnega izida

 

Pravna podlaga

Razčlenitev v razpredelnici

Tekoče obdobje

010

010

Prihodki iz obresti

MRS 1, 97. člen; Priloga V, del 2, odstavek 31

16

 

020

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen; Priloga V, del 2, odstavka 33 in 34

 

 

025

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i) člen, B5.(e) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen

 

 

030

Finančna sredstva, določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen

 

 

041

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 20.(b) člen; MSRP 9, 5.7.10.–11. člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen

 

 

051

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(b) člen; MSRP 9, 4.1.2. člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

070

Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem, obrestno tveganje

MSRP 9, Priloga A; B6.6.16. člen; Priloga V, del 2, odstavek 35

 

 

080

Druga sredstva

Priloga V, del 2, odstavek 36

 

 

085

Prihodki iz obresti od obveznosti

MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 37

 

 

090

(Odhodki za obresti)

MRS 1, 97. člen; Priloga V, del 2, odstavek 31

16

 

100

(Finančne obveznosti v posesti za trgovanje)

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen; Priloga V, del 2, odstavka 33 in 34

 

 

110

(Finančne obveznosti, določene za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen

 

 

120

(Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti)

MSRP 7, 20.(b) člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

130

(Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem, obrestno tveganje)

MRS 39, 9. člen; Priloga V, del 2, odstavek 35

 

 

140

(Druge obveznosti)

Priloga V, del 2, odstavek 38

 

 

145

(Odhodki za obresti od sredstev)

MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 39

 

 

150

(Odhodki zaradi delniškega kapitala, vračljivega na zahtevo)

OPMSRP 2, 11. člen

 

 

160

Prihodki iz dividend

Priloga V, del 2, odstavek 40

31

 

170

Finančna sredstva v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i), B5.(e) člen; Priloga V, del 2, odstavek 40

 

 

175

Finančna sredstva, obvezno merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje

MSRP 7, 20.(a)(i) člen, B5.(e) člen; MSRP 9, 5.7.1.A člen; Priloga V, del 2, odstavek 40

 

 

191

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 20.(a)(ii) člen; MSRP 9, 4.1.2.A člen; MSRP 9, 5.7.1.A člen; Priloga V, del 2, odstavek 41

 

 

192

Naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, ki niso obračunane s kapitalsko metodo

Priloga V, del 2, odstavek 42

 

 

200

Prihodki iz naslova provizij in opravnin

MSRP 7, 20.(c) člen

22

 

210

(Odhodki iz naslova provizij in opravnin)

MSRP 7, 20.(c) člen

22

 

220

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

Priloga V, del 2, odstavek 45

16

 

231

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 9, 4.12.A člen; MSRP 9, 5.7.10.–11. člen

 

 

241

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(a)(v) člen; MSRP 9, 4.1.2. člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

260

Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti

MSRP 7, 20.(a)(v) člen; MSRP 9, 5.7.2. člen

 

 

270

Drugo

 

 

 

280

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti v posesti za trgovanje, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavka 43 in 46

16

 

287

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev, obvezno merjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ki niso v posesti za trgovanje, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 46

 

 

290

Dobički ali (–) izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, določenih za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, neto

MSRP 7, 20.(a)(i) člen; MSRP 9, 5.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 44

16, 45

 

300

Dobički ali (–) izgube iz obračunavanja varovanja pred tveganjem, neto

Priloga V, del 2, odstavek 47

16

 

310

Čisti dobički/(–) izgube iz tečajnih razlik

MRS 21, 28. in 52.(a) člen

 

 

330

Dobički ali (–) izgube iz odprave pripoznanja nefinančnih sredstev, neto

MRS 1, 34. člen; Priloga V, del 2, odstavek 48

45

 

340

Drugi poslovni prihodki

Priloga V, del 2, odstavki 314–316

45

 

350

(Drugi poslovni odhodki)

Priloga V, del 2, odstavki 314–316

45

 

355

SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI, NETO

 

 

 

360

(Administrativni stroški)

 

 

 

370

(Odhodki za zaposlene)

MRS 19, 7. člen; MRS 1, 102. člen, IG6. člen

44

 

380

(Drugi administrativni stroški)

 

16

 

385

(Denarni prispevki v sklade za reševanje in sisteme jamstva za vloge)

Priloga V, del 2, odstavek 48i

 

 

390

(Amortizacija)

MRS 1, 102. in 104. člen

 

 

400

(Opredmetena osnovna sredstva)

MRS 1, 104. člen; MRS 16, 73.(e)(vii) člen

 

 

410

(Naložbene nepremičnine)

MRS 1, 104. člen; MRS 40, 79.(d)(iv) člen

 

 

420

(Druga neopredmetena sredstva)

MRS 1, 104. člen; MRS 38, 118.(e)(vi) člen

 

 

425

Dobički ali (–) izgube iz naslova sprememb, neto

MSRP 9, 5.4.3. člen; MSRP 9, Priloga A; Priloga V, del 2, odstavek 49

 

 

426

Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa

MSRP 7, 35.J člen

 

 

427

Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti

MSRP 7, 35.J člen

 

 

430

(Rezervacije ali (–) odprava rezervacij)

MRS 37, 59. in 84. člen; MRS 1, 98.(b), (f) in (g) člen

9

12

43

 

435

(Plačilne obveznosti do skladov za reševanje in sistemov jamstva za vloge)

Priloga V, del 2, odstavek 48i

 

 

440

(Prevzete obveznosti in dana poroštva)

MSRP 9, 4.2.1.(c) in (d) člen, B2.5 člen; MRS 37, MSRP 4, Priloga V, del 2, odstavek 50

 

 

450

(Druge rezervacije)

 

 

 

460

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida)

MSRP 7, 20.(a)(viii) člen; MSRP 9, 5.4.4. člen; Priloga V, del 2, odstavka 51 in 53

12

 

481

(Finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa)

MSRP 9, 5.4.4., 5.5.1., 5.5.2. in 5.5.8. člen

12

 

491

(Finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti)

MSRP 9, 5.4.4., 5.5.1. in 5.5.8. člen

12

 

510

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb)

MRS 28, 40.–43. člen

16

 

520

(Oslabitve ali (–) razveljavitev oslabitev nefinančnih sredstev)

MRS 36, 126.(a) in (b) člen

16

 

530

(Opredmetena osnovna sredstva)

MRS 16, 73.(e)(v)–(vi) člen

 

 

540

(Naložbene nepremičnine)

MRS 40, 79.(d)(v) člen

 

 

550

(Dobro ime)

MSRP 3, B67.(d)(v) člen; MRS 36, 124. člen

 

 

560

(Druga neopredmetena sredstva)

MRS 38, 118.(e)(iv) in (v) člen

 

 

570

(Drugo)

MRS 36, 126.(a) in (b) člen

 

 

580

Negativna vrednost dobrega imena, pripoznana v poslovnem izidu

MSRP 3, B64.(n)(i) člen

 

 

590

Delež dobička ali (–) izgube iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih s kapitalsko metodo

Priloga V, del 2, odstavek 54

 

 

600

Dobiček ali (–) izguba iz nekratkoročnih sredstev in skupin za odtujitev, razvrščenih kot v posesti za prodajo, ki jih ni mogoče razvrstiti kot ustavljeno poslovanje

MSRP 5, 37. člen; Priloga V, del 2, odstavek 55

 

 

610

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PRED OBDAVČITVIJO IZ REDNEGA POSLOVANJA

MRS 1,102. člen, IG6. člen; MSRP 5, 33.A člen

 

 

620

(Odhodek za davek ali (–) prihodek od davka, povezan s poslovnim izidom iz rednega poslovanja)

MRS 1, 82.(d) člen; MRS 12, 77. člen

 

 

630

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA PO OBDAVČITVI IZ REDNEGA POSLOVANJA

MRS 1., IG6. člen

 

 

640

Dobiček ali (–) izguba po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja

MRS 1, 82.(ea) člen; MSRP 5, 33.(a), 33.A člen; Priloga V, del 2, odstavek 56

 

 

650

Dobiček ali (–) izguba pred obdavčitvijo iz ustavljenega poslovanja

MSRP 5, 33.(b)(i) člen

 

 

660

(Odhodek za davek ali (–) prihodek od davka, povezan z ustavljenim poslovanjem)

MSRP 5, 33.(b)(ii) in (iv) člen

 

 

670

DOBIČEK ALI (–) IZGUBA POSLOVNEGA LETA

MRS 1, 81.A(a) člen

 

 

680

Manjšinskih lastnikov [neobvladujoči deleži]

MRS 1, 81.B(b)(i) člen

 

 

690

Lastnikov obvladujoče banke

MRS 1, 81.B(b)(ii) člen

 

 

5.   Razčlenitev kreditov, ki niso v posesti za trgovanje, in drugih finančnih sredstev po produktih

5.1   Krediti in druga finančna sredstva, razen tistih v posesti za trgovanje, ter trgovalna sredstva po produktih

 

 

Pravna podlaga

Bruto knjigovodska vrednost

Knjigovodska vrednost Priloga V, del 1, odstavek 27

Centralne banke

Sektor država

Kreditne institucije

Druge finančne družbe

Nefinančne družbe

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 34

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

005

010

020

030

040

050

060

Po produktih

010

Na vpogled [zahtevo] in s kratkim odpovednim rokom [transakcijski račun]

Priloga V, del 2, odstavek 85(a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Dolg po kreditnih karticah

Priloga V, del 2, odstavek 85(b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Odkupljene terjatve

Priloga V, del 2, odstavek 85(c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Finančni najem

Priloga V, del 2, odstavek 85(d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Krediti z začasnim odkupom

Priloga V, del 2, odstavek 85(e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Drugi krediti

Priloga V, del 2, odstavek 85(f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Druga finančna sredstva, ki niso krediti

Priloga V, del 2, odstavek 85(g)

 

 

 

 

 

 

 

080

KREDITI IN DRUGA FINANČNA SREDSTVA

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

Po zavarovanjih

090

od tega: krediti, zavarovani z nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavka 86(a) in 87

 

 

 

 

 

 

 

100

od tega: drugi zavarovani krediti

Priloga V, del 2, odstavka 86(b) in 87

 

 

 

 

 

 

 

Po namenu

110

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavek 88(a)

 

 

 

 

 

 

 

120

od tega: stanovanjski krediti

Priloga V, del 2, odstavek 88(b)

 

 

 

 

 

 

 

Po podrejenosti

130

od tega: krediti za financiranje projektov

Priloga V, del 2, odstavek 89; CRR, člen 147(8)

 

 

 

 

 

 

 

8.   Razčlenitev finančnih obveznosti

8.1   Razčlenitev finančnih obveznosti po produktih in po sektorju nasprotne stranke

 

 

Knjigovodska vrednost Priloga V, del 1, odstavek 27

Akumulirane spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja

V posesti za trgovanje

Določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

Odplačna vrednost

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

Pravna podlaga v MSRP, združljivih z nacionalnimi GAAP

MSRP 7, 8.(e)(ii) člen; MSRP 9, Priloga A, MSRP 9, BA6.–BA7. člen, MSRP 9, 6.7. člen

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MSRP 9, 4.2.2. člen, MSRP 9, 4.3.5. člen

MSRP 7, 8.(g) člen; MSRP 9, 4.2.1. člen

MSRP 7, 24.A(a) člen; MSRP 9, 6. člen

CRR, člen 33(1)(b) in člen 33(1)(c); Priloga V, del 2, odstavek 101

010

020

030

037

040

010

Izvedeni finančni instrumenti

MSRP 9, BA7.(a) člen

 

 

 

 

 

020

Kratke pozicije

MSRP 9, BA7.(b) člen

 

 

 

 

 

030

Lastniški instrumenti

MRS 32, 11. člen

 

 

 

 

 

040

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 31

 

 

 

 

 

050

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

 

 

 

 

 

060

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavka 42(a) in 44(c)

 

 

 

 

 

070

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

080

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

090

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

100

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

110

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavka 42(b) in 44(c)

 

 

 

 

 

120

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

130

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

140

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

150

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

160

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavka 42(c) in 44(c)

 

 

 

 

 

170

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

180

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

190

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

200

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

210

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(d) in 44(c)

 

 

 

 

 

220

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

230

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

240

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

250

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

260

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(e) in 44(c)

 

 

 

 

 

270

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

280

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

290

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

300

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

310

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavka 42(f) in 44(c)

 

 

 

 

 

320

Transakcijski računi/vloge čez noč

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.1

 

 

 

 

 

330

Vloge z dogovorjeno zapadlostjo

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.2

 

 

 

 

 

340

Vloge na odpoklic

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.3; Priloga V, del 2, odstavek 97

 

 

 

 

 

350

Pogodbe o začasni prodaji

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9.4

 

 

 

 

 

360

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37, del 2, odstavek 98

 

 

 

 

 

370

Potrdila o vlogah

Priloga V, del 2, odstavek 98(a)

 

 

 

 

 

380

Vrednostni papirji s premoženjskim kritjem

CRR, člen 4(1)(61)

 

 

 

 

 

390

Krite obveznice

CRR, člen 129

 

 

 

 

 

400

Hibridne pogodbe

Priloga V, del 2, odstavek 98(d)

 

 

 

 

 

410

Drugi izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 2, odstavek 98(e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilni sestavljeni finančni instrumenti

MRS 32, AG31. člen

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilni

 

 

 

 

 

 

440

Druge finančne obveznosti

Priloga V, del 1, odstavki 38–41

 

 

 

 

 

445

od tega: obveznosti iz najema

MSRP 16, 22., 26.–28., 47.(b) člen

 

 

 

 

 

450

FINANČNE OBVEZNOSTI

 

 

 

 

 

 

8.2   Podrejene finančne obveznosti

 

Pravna podlaga

Knjigovodska vrednost

Določena za merjenje po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

po odplačni vrednosti

MSRP 7, 8.(e)(i) člen; MSRP 9, 4.2.2. člen, MSRP 9, 4.3.5. člen

MSRP 7, 8.(g) člen; MSRP 9, 4.2.1. člen

010

020

010

Vloge

ECB/2013/33, Priloga 2, del 2, odstavek 9; Priloga V, del 1, odstavek 36

 

 

020

Izdani dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavek 37

 

 

030

PODREJENE FINANČNE OBVEZNOSTI

Priloga V, del 2, odstavka 99–100

 

 

10.   Izvedeni finančni instrumenti – za trgovanje in za ekonomska varovanja

Po vrsti tveganja/po produktu ali po vrsti trga

Pravna podlaga

Knjigovodska vrednost

Hipotetični znesek

Finančna sredstva v posesti za trgovanje in trgovalna finančna sredstva

Finančne obveznosti v posesti za trgovanje in trgovalne finančne obveznosti

Skupaj trgovanje

od tega: prodano

Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

MSRP 9, BA7.(a) člen; Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

010

020

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, odstavek 129(a)

 

 

 

 

020

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

030

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

040

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

050

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

060

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

070

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, odstavek 129(b)

 

 

 

 

080

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

090

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

100

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

110

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

120

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

130

Tuje valute in zlato

Priloga V, del 2, odstavek 129(c)

 

 

 

 

140

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

150

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

160

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

170

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

180

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

190

Kredit

Priloga V, del 2, odstavek 129(d)

 

 

 

 

195

Od tega: ekonomska varovanja z uporabo možnosti vrednotenja po pošteni vrednosti

MSRP 9, 6.7.1. člen; Priloga V, del 2, odstavek 140

 

 

 

 

201

Od tega: druga ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–140

 

 

 

 

210

Kreditne zamenjave

 

 

 

 

 

220

Opcija kreditnega razmika

 

 

 

 

 

230

Zamenjave skupnega donosa

 

 

 

 

 

240

Drugo

 

 

 

 

 

250

Blago

Priloga V, del 2, odstavek 129(e)

 

 

 

 

260

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

270

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 129(f)

 

 

 

 

280

Od tega: ekonomska varovanja

Priloga V, del 2, odstavki 137–139

 

 

 

 

290

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI

MSRP 9, Priloga A

 

 

 

 

300

Od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavka 42(c) in 44(e), del 2, odstavka 141(a) in 142

 

 

 

 

310

Od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(d) in 44(e), del 2, odstavek 141(b)

 

 

 

 

320

Od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 1, odstavek 44(e), del 2, odstavek 141(c)

 

 

 

 

11.   Obračunavanje varovanja pred tveganjem

11.1   Izvedeni finančni instrumenti – obračunavanje varovanja pred tveganjem: razčlenitev po vrsti tveganja in vrsti varovanja

Po produktu ali po vrsti trga

 

Knjigovodska vrednost

Hipotetični znesek

sredstva

obveznosti

Skupaj varovanja

Od tega: prodano

Pravna podlaga

MSRP 7, 24.A člen; Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

MSRP 7, 24.A člen; Priloga V, del 2, odstavka 120 in 131

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

Priloga V, del 2, odstavki 133–135

010

020

030

040

010

Obrestna mera

Priloga V, del 2, odstavek 129(a)

 

 

 

 

020

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

030

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

040

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

050

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

060

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, odstavek 129(b)

 

 

 

 

070

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

080

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

090

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

100

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

110

Tuje valute in zlato

Priloga V, del 2, odstavek 129(c)

 

 

 

 

120

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

130

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

140

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

150

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

160

Kredit

Priloga V, del 2, odstavek 129(d)

 

 

 

 

170

Kreditne zamenjave

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

180

Opcija kreditnega razmika

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

190

Zamenjave skupnega donosa

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

200

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

210

Blago

Priloga V, del 2, odstavek 129(e)

 

 

 

 

220

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 129(f)

 

 

 

 

230

VAROVANJA POŠTENE VREDNOSTI

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 86.(a) člen; MSRP 9, 6.5.2.(a) člen

 

 

 

 

240

Obrestna mera

Priloga V, del 2, odstavek 129(a)

 

 

 

 

250

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

260

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

270

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

280

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

290

Lastniški kapital

Priloga V, del 2, odstavek 129(b)

 

 

 

 

300

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

310

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

320

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

330

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

340

Tuje valute in zlato

Priloga V, del 2, odstavek 129(c)

 

 

 

 

350

Opcije OTC

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

360

OTC – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

370

Opcije organiziranega trga

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

380

Organizirani trg – drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

390

Kredit

Priloga V, del 2, odstavek 129(d)

 

 

 

 

400

Kreditne zamenjave

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

410

Opcija kreditnega razmika

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

420

Zamenjave skupnega donosa

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

430

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 136

 

 

 

 

440

Blago

Priloga V, del 2, odstavek 129(e)

 

 

 

 

450

Drugo

Priloga V, del 2, odstavek 129(f)

 

 

 

 

460

VAROVANJA DENARNIH TOKOV

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 86.(b) člen; MSRP 9, 6.5.2.(b) člen

 

 

 

 

470

VAROVANJE NETO NALOŽB V KAPITAL DRUŽB V TUJINI

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 86.(c) člen; MSRP 9, 6.5.2.(c) člen

 

 

 

 

480

VAROVANJA POŠTENE VREDNOSTI PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

MRS 39, 71., 81.A, 89.A in AG 114.–132. člen

 

 

 

 

490

VAROVANJA DENARNIH TOKOV PORTFELJA PRED OBRESTNIM TVEGANJEM

MRS 39, 71. člen

 

 

 

 

500

IZVEDENI FINANČNI INSTRUMENTI – OBRAČUNAVANJE VAROVANJA PRED TVEGANJEM

MSRP 7, 24.A člen; MRS 39, 9. člen; MSRP 9, 6.1. člen

 

 

 

 

510

od tega: OTC – kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavka 42(c) in 44(e), del 2, odstavka 141(a) in 142

 

 

 

 

520

od tega: OTC – druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavka 42(d) in 44(e), del 2, odstavek 141(b)

 

 

 

 

530

od tega: OTC – preostalo

Priloga V, del 1, odstavek 44(e), del 2, odstavek 141(c)

 

 

 

 

18.   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

18.0   Informacije o donosnih in nedonosnih izpostavljenostih

 

Pravna podlaga

Bruto knjigovodska vrednost / nominalni znesek

Akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Najvišji znesek zavarovanja ali poroštva, ki se lahko upošteva Priloga V, del 2, odstavek 119

 

Donosno

Nedonosno

 

Donosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve in rezervacije

Nedonosne izpostavljenosti – akumulirane oslabitve, akumulirane negativne spremembe poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja in rezervacije

Prejeto zavarovanje s premoženjem in prejeta finančna poroštva

 

Nezapadlo ali zapadlo <= 30 dni

Zapadlo Zapadlo > 30 dni <= 90 dni

od tega: instrumenti brez večjega povečanja kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja (prva skupina)

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

 

Majhna verjetnost plačila, nezapadlo ali zapadlo <= 90 dni

Zapadlo > 90 dni <= 180 dni

Zapadlo > 180 dni <= 1 leto

Zapadlo > 1 leto <= 2 leti

Zapadlo > 2 leti <= 5 let

Zapadlo > 5 let <= 7 let

Zapadlo > 7 let

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

od tega: neplačano

od tega: instrumenti s poslabšano kreditno kakovostjo (tretja skupina)

 

od tega: instrumenti brez večjega povečanja kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja (prva skupina)

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

 

Majhna verjetnost plačila, nezapadlo ali zapadlo <= 90 dni

Zapadlo > 90 dni <= 180 dni

Zapadlo > 180 dni <= 1 leto

Zapadlo > 1 leto <= 2 leti

Zapadlo > 2 leti <= 5 let

Zapadlo > 5 let <= 7 let

Zapadlo > 7 let

od tega: instrumenti z večjim povečanjem kreditnega tveganja od začetnega pripoznanja, vendar brez poslabšanja kreditne kakovosti (druga skupina)

od tega: instrumenti s poslabšano kreditno kakovostjo (tretja skupina)

Prejeto zavarovanje s premoženjem za donosne izpostavljenosti

Prejeto zavarovanje s premoženjem za nedonosne izpostavljenosti

Prejeta finančna poroštva za donosne izpostavljenosti

Prejeta finančna poroštva za nedonosne izpostavljenosti

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Priloga V, del 1, odstavek 34, del 2, odstavka 118 in 221

Priloga V, del 2, odstavki 213–216, 223–239

Priloga V, del 2, 222., 235. člen

Priloga V, del 2, 222., 235. člen

MSRP 9, 5.5.5. člen; MSRP 7, 35.M(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(d)

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

Priloga V, del 2, odstavki 213–216, 223–239

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

Priloga V, del 2, odstavki 222, 235–236

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

CRR, člen 178; Priloga V, del 2, odstavek 237(b)

MSRP 9, 5.5.1. člen; MSRP 9, Priloga A; Priloga V, del 2, odstavek 237(a)

Priloga V, del 2, odstavek 238

Priloga V, del 2, odstavek 238

MSRP 9, 5.5.5. člen; MSRP 7, 35.M(a) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(d)

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

Priloga V, del 2, odstavek 238

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

Priloga V, del 2, 236., 238. člen

MSRP 9, 5.5.3. člen; MSRP 7, 35.M(b)(i) člen; Priloga V, del 2, odstavek 237(c)

MSRP 9, 5.5.1. člen; MSRP 9, Priloga A; Priloga V, del 2, odstavek 237(a)

Priloga V, del 2, odstavek 239

Priloga V, del 2, odstavek 239

Priloga V, del 2, odstavek 239

Priloga V, del 2, odstavek 239

005

Stanja na računih pri centralnih bankah in druge vloge na vpogled

Priloga V, del 2, odstavka 2 in 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavka 31 in 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

od tega: mala in srednja podjetja

Priporočilo o MSP, člen 1, 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavka 88(a) in 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO NABAVNI ALI ODPLAČNI VREDNOSTI

Priloga V, del 2, odstavek 233(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavka 31 in 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Krediti in druga finančna sredstva

Priloga V, del 1, odstavka 32 in 44(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

od tega: mala in srednja podjetja

Priporočilo o MSP, člen 1, 2(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

od tega: krediti, zavarovani s poslovnimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Gospodinjstva

Priloga V, del 1, odstavek 42(f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

od tega: krediti, zavarovani s stanovanjskimi nepremičninami

Priloga V, del 2, odstavki 86(a), 87 in 234i(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

od tega: potrošniški krediti

Priloga V, del 2, odstavka 88(a) in 234i(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DOLŽNIŠKI INSTRUMENTI PO POŠTENI VREDNOSTI PREK DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA ALI PREK LASTNIŠKEGA KAPITALA, KI SO PREDMET OSLABITVE

Priloga V, del 2, odstavek 233(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dolžniški vrednostni papirji

Priloga V, del 1, odstavka 31 in 44(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centralne banke

Priloga V, del 1, odstavek 42(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Sektor država

Priloga V, del 1, odstavek 42(b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Kreditne institucije

Priloga V, del 1, odstavek 42(c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Druge finančne družbe

Priloga V, del 1, odstavek 42(d)