EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0459

Uredba (EU) 2020/459 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. marca 2020 o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (Besedilo velja za EGP)

PE/4/2020/REV/1

OJ L 99, 31.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/459/oj

31.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/1


UREDBA (EU) 2020/459 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 30. marca 2020

o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi izbruha COVID-19 je znatno upadel zračni promet zaradi precejšnjega zmanjšanja povpraševanja in neposrednih ukrepov, ki so jih sprejele države članice in tretje države za zajezitev izbruha. Posledičen resen vpliv na letalske prevoznike je postal očiten že januarja 2020 v zvezi z Ljudsko republiko Kitajsko in Posebnim upravnim območjem Ljudske republike Kitajske Hongkong, po 1. marcu 2020 pa se je splošno razširil in bo najverjetneje prizadel vsaj dve obdobji voznega reda letov, zimsko sezono 2019/2020 in poletno sezono 2020.

(2)

Te okoliščine so izven nadzora letalskih prevoznikov, posledična prostovoljna ali obvezna odpoved letalskih prevozov s strani letalskih prevoznikov pa je potreben ali upravičen odziv nanje. Zlasti prostovoljne odpovedi ščitijo zdravo finančno stanje letalskih prevoznikov in preprečujejo negativen okoljski vpliv praznih ali večinoma praznih letov, ki bi se izvajali le zaradi ohranjanja letaliških slotov.

(3)

Podatki, ki jih je objavil Eurocontrol, ki je upravitelj omrežja mreže za opravljanje zračnega prometa Enotnega evropskega neba, kažejo na medletno približno desetodstotno zmanjšanje zračnega prometa v evropski regiji v prvi polovici marca 2020. Letalski prevozniki poročajo o velikem upadu vnaprejšnjih rezervacij in zaradi izbruha odpovedujejo številne lete v zimskem obdobju voznega reda letov 2019/2020 in poletnem obdobju voznega reda letov 2020.

(4)

Če letalski prevoznik ne uporabi najmanj 80 % zaporedja slotov, ki so mu bili dodeljeni na koordiniranem letališču, s tem v skladu s členom 8(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 (2) v povezavi s členom 10(2) Uredbe ogrozi svojo obstoječo prednostno razvrstitev teh slotov.

(5)

Člen 10(4) Uredbe (EGS) št. 95/93 koordinatorjem slotov dovoljuje, da za namene izračuna obstoječe prednostne razvrstitve ne upoštevajo neuporabe letaliških slotov v obdobjih, v katerih letalski prevoznik ne more opravljati načrtovanih zračnih prevozov, npr. zaradi zaprtja letališč. Vendar navedeni člen ne obravnava razmer, kot je izbruh COVID-19. Zato je primerno ustrezno spremeniti Uredbo (EGS) št. 95/93.

(6)

Glede na znane vnaprejšnje rezervacije in epidemiološke napovedi je na tej stopnji razumno pričakovati, da bo v obdobju med 1. marcem 2020 in vsaj 24. oktobrom 2020 prišlo do znatnega števila odpovedi, ki jih bo mogoče pripisati izbruhu COVID-19. Letalski prevozniki zaradi neuporabe slotov, dodeljenih za navedeno obdobje, ne bi smeli izgubiti obstoječe prednostne razvrstitve, ki bi jo sicer uživali. Zato je treba opredeliti pogoje, pod katerimi bi bilo treba za ustrezno naslednjo sezono neuporabljene slote za navedene namene šteti za uporabljene.

(7)

Sloti na koordiniranih letališčih so dragocen gospodarski vir. Vendar kljub splošnemu upadu zračnega prometa odpoved letalskih prevozov drugim letalskim prevoznikom, ki bi letališke slote želeli začasno uporabljati, ne bi smela preprečiti njihove uporabe, pri tem pa ne bi smeli biti upravičeni do podedovanih pravic. Zato bi bilo treba slote, ki jih letalski prevoznik, ki so mu bili dodeljeni, ne uporabi, nemudoma vrniti koordinatorju.

(8)

Nadaljnji razvoj COVID-19 in njegov nadaljnji vpliv na letalske prevoznike je težko predvideti. Komisija bi morala stalno analizirati vpliv COVID-19 na sektor zračnega prometa, Unija pa bi morala imeti možnost, da brez nepotrebnega odlašanja podaljša obdobje, v katerem se uporabljajo ukrepi, predvideni s to uredbo, če se neugodne razmere ne bodo izboljšale.

(9)

Ker cilja te uredbe, in sicer obravnavanja slotov, neuporabljenih zaradi izbruha COVID-19, kot uporabljenih, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(10)

Za podaljšanje ukrepov, določenih v tej uredbi, če je to potrebno in utemeljeno, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte za podaljšanje obdobja, v katerem se uporabljajo ukrepi iz te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (3). Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(11)

Zaradi nujnosti, ki jo narekujejo izjemne okoliščine, ki jih je povzročil izbruh COVID-19, je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(12)

Ta uredba bi morala nujno začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 95/93 se spremeni:

(1)

člen 10a se nadomesti z naslednjim:

Člen 10a

1.   Za namene členov 8(2) in 10(2) koordinatorji slote, dodeljene za obdobje od 1. marca 2020 do 24. oktobra 2020, obravnavajo, kakor da jih je letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni, uporabil.

2.   Za namene členov 8(2) in 10(2) koordinatorji slote, dodeljene za obdobje od 23. januarja 2020 do 29. februarja 2020, obravnavajo, kakor da jih je letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni, uporabil, kar zadeva letalske prevoze med letališči v Uniji in letališči v Ljudski republiki Kitajski ali Posebnem upravnem območju Ljudske republike Kitajske Hongkong.

3.   Glede slotov z datumom, ki je poznejši od 8. aprila 2020, se odstavek 1 uporablja le, kadar so bili zadevni neuporabljeni sloti dani na voljo koordinatorju za prerazporeditev drugim letalskim prevoznikom.

4.   Kadar Komisija na podlagi podatkov, ki jih je objavil Eurocontrol, ki je upravitelj omrežja mreže za opravljanje zračnega prometa Enotnega evropskega neba, ugotovi, da je obseg zračnega prometa v primerjavi z obsegom v ustreznem obdobju v prejšnjem letu še vedno manjši in da se bo to najverjetneje nadaljevalo ter tudi ugotovi, da je to na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih podatkov posledica izbruha COVID-19, v skladu s členom 12a sprejme delegirane akte za ustrezno spremembo obdobja iz odstavka 1.

5.   Komisija stalno spremlja razmere z uporabo meril iz odstavka 4. Glede tega na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, Komisija do 15. septembra 2020 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zbirno poročilo. Če je to potrebno, Komisija delegirani akt iz odstavka 4 sprejme takoj, ko je to mogoče.

6.   Kadar je v primeru dolgotrajnega vpliva izbruha COVID-19 na sektor zračnega prometa v Uniji to potrebno iz izredno nujnih razlogov, se za delegirane akte, sprejete na podlagi tega člena, uporabi postopek iz člena 12b.“

(2)

vstavita se naslednja člena:

Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10a se prenese na Komisijo do 2. aprila 2021.

3.   Prenos pooblastila iz člena 10a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12b

Postopek v nujnih primerih

1.   Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 12a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2020 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 30. marca 2020.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1).

(3)  UL L 123, 12.5.2016, str. 1.


Top