EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0030

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/30 z dne 14. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 glede podrobnih pravil za neposredno elektronsko izmenjavo informacij, sprejetih na podlagi pravil skupne ribiške politike

C/2020/46

UL L 9, 15.1.2020, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/30/oj

15.1.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/30

z dne 14. januarja 2020

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 glede podrobnih pravil za neposredno elektronsko izmenjavo informacij, sprejetih na podlagi pravil skupne ribiške politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (1) ter zlasti členov 71, 76 in 111 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila, ki urejajo elektronsko izmenjavo podatkov med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta določi, so bila določena v Uredbi (ES) št. 1224/2009 (v nadaljnjem besedilu: uredba o nadzoru). Členi 71, 76 in 83 navedene uredbe se posebej nanašajo na izmenjavo poročil o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju.

(2)

Komisija je razvila novo obliko zapisa za prenos podatkov iz poročil o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju, ki bi jo bilo treba uporabiti za vse prihodnje elektronske izmenjave podatkov iz členov 71, 76 in 83 uredbe o nadzoru.

(3)

Poglavje Ia naslova IX Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (2) določa pravila za izmenjavo podatkov med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje. Ta pravila je treba spremeniti, da se upoštevajo nova oblika zapisa, ki jo je Komisija razvila za podatke o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju, ter nove tehnologije in mednarodni standardi.

(4)

Ker je bila Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 (3) razveljavljena z Uredbo (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta (4), bi bilo treba sklicevanja na navedeno uredbo v poglavju Ia naslova IX Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 črtati.

(5)

Izvedbeno uredbo (EU) št. 404/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011

Izvedbena uredba (EU) št. 404/2011 se spremeni:

(a)

člen 146a se nadomesti z naslednjim:

Člen 146a

To poglavje določa natančna pravila za izmenjavo podatkov iz členov 111 in 116 uredbe o nadzoru, za izmenjavo podatkov iz poročil o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju iz členov 71, 76 in 83 uredbe o nadzoru ter za sporočanje podatkov o ulovu iz člena 33(2) in (4) uredbe o nadzoru.“;

(b)

v členu 146i se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zastave uporabijo definicijsko shemo protokola XML na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-12 kot obliko zapisa za pošiljanje skupnih podatkov o ulovu iz člena 33(2) in (4) uredbe o nadzoru Komisiji.“;

(c)

v členu 146i se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Količine iz poročil o ulovu temeljijo na iztovorjenih količinah. Če ulov še ni iztovorjen, se poda poročilo o oceni ulova z navedbo ‚obdržano na krovu‘. Popravek s točno težo in krajem iztovarjanja se pošlje pred 15. dnem meseca, ki sledi iztovarjanju.“;

(d)

v členu 146j se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Spremembe oblik zapisa XML in izvedbenih dokumentov, ki se uporabijo za vse elektronske izmenjave podatkov med državami članicami ter med državami članicami, Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, vključno s spremembami, ki izhajajo iz členov 146f, 146g, 146h in 146k, določi Komisija skupaj z državami članicami.“;

(e)

vstavi se člen 146k:

Člen 146k

Izmenjava podatkov o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju

1.   Oblika zapisa, ki se uporablja za izmenjavo podatkov iz poročil o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju iz členov 71, 76 in 83 uredbe o nadzoru med državami članicami ter med državami članicami in Komisijo ali organom, ki ga ta imenuje, je definicijska shema protokola XML za domeno inšpekcijskega pregleda in nadzorovanja na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-8.

2.   Po datumu, določenem v dogovoru z državami članicami v skladu s členom 146j(2), so sistemi držav članic sposobni pošiljati sporočila o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju ter odgovarjati na zahteve po podatkih o inšpekcijskem pregledu in nadzorovanju v skladu z definicijsko shemo protokola XML za domeno inšpekcijskega pregleda in nadzorovanja na podlagi standarda UN/CEFACT P1000-8.“;

(f)

v Prilogi XII, se za vrstico „P1000–7; Domena položaja plovila“ vstavi naslednja vrstica:

„P1000–8; Domena inšpekcijskega pregleda in nadzorovanja“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda Skupnosti ter o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93 in (ES) št. 1627/94 in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 3317/94 (UL L 286, 29.10.2008, str. 33).

(4)  Uredba (EU) 2017/2403 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1006/2008 (UL L 347, 28.12.2017, str. 81).


Top