EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/634 z dne 7. maja 2020 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/10


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/634

z dne 7. maja 2020

o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2020/29)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prvega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), za doseganje ciljev Evropskega sistema centralnih bank sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Splošni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno s kriteriji za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

Svet ECB je poleg ukrepov za znižanje zahtev glede zavarovanja, ki jih je že sprejel 7. aprila 2020, 22. aprila 2020 sprejel dopolnilni sklop odločitev v odziv na pandemijo bolezni COVID-19. Cilj teh novih ukrepov je zmanjšati negativni vpliv, ki bi ga morebitno znižanje bonitetnih ocen zaradi ekonomskih posledic izbruha bolezni COVID-19 imelo na razpoložljivost zavarovanja za kreditne posle Eurosistema. Skupaj z ukrepi, sprejetimi 7. aprila 2020, se želi s temi novimi ukrepi zlasti zagotoviti, da lahko nasprotne stranke Eurosistema še naprej ohranjajo in mobilizirajo zadostno zavarovanje, da lahko sodelujejo v operacijah Eurosistema za povečevanje likvidnosti, ter da lahko tako Eurosistem podpira kreditiranje gospodarstva v euroobmočju. Skladno s tem bi moralo sodelovanje pri teh operacijah s tem zavarovanjem temeljiti na začasno spremenjenih kriterijih primernosti zavarovanja in ukrepih za obvladovanje tveganj.

(3)

Ti novi ukrepi so sorazmerni za ukrepanje proti resnim tveganjem za stabilnost cen, transmisijski mehanizem denarne politike in gospodarske obete v euroobmočju, ki jih povzroča izbruh bolezni COVID-19.

(4)

Glede na navedeno Svet ECB meni, da lahko Eurosistem kot zavarovanje začasno še naprej sprejema tržno finančno premoženje in izdajatelje tega finančnega premoženja, ki so 7. aprila 2020 izpolnjevali minimalne zahteve glede kreditne kvalitete, ne glede na poslabšanje bonitetnih ocen, za katero se odločijo bonitetne agencije, sprejete v Eurosistemu, dokler te bonitetne ocene ostanejo nad določeno stopnjo kvalitete. Svet ECB hkrati meni, da to ne bi smelo vplivati na kriterije primernosti za dokončne nakupe v okviru Eurosistemovih programov nakupa vrednostnih papirjev.

(5)

Zaradi zagotavljanja ustreznega transmisijskega mehanizma denarne politike in ob upoštevanju potrebe nasprotnih strank Eurosistema, ki sodelujejo ali bodo sodelovale v operacijah Eurosistema za povečevanje likvidnosti, po ohranjanju zadostnega zavarovanja za te operacije Svet ECB meni, da bi se morali dodatni začasni ukrepi, določeni v tej smernici, uporabljati do prvega datuma predčasnega odplačila v okviru tretjega programa ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-III).

(6)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi morali o tej smernici čim prej po sprejetju uradno obvestiti NCB.

(7)

Zato je treba Smernico ECB/2014/31 (2) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe Smernice ECB/2014/31

Smernica ECB/2014/31 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen 8b:

„Člen 8b

Sprejetje nekaterih vrst tržnega finančnega premoženja in izdajateljev, ki so bili primerni 7. aprila 2020

1.   Pojmi, ki se uporabljajo v tem členu, imajo enak pomen kot v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Ne glede na določbe člena 59(3), člena 71 in člena 82(1)(a) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) tržno finančno premoženje – razen listinjenih vrednostnih papirjev –, ki je bilo izdano 7. aprila 2020 ali pred tem datumom in je imelo 7. aprila 2020 javno bonitetno oceno, ki je izpolnjevala minimalne zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete in jo je zagotovila vsaj ena sprejeta zunanja bonitetna institucija, predstavlja primerno zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema, če ves čas po 7. aprilu 2020:

(a)

ima javno bonitetno oceno, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 5 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema in jo zagotovi vsaj ena sprejeta zunanja bonitetna institucija, ter

(b)

še naprej izpolnjuje vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje, kakor so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Da ne bi bilo dvoma, javno bonitetno oceno 7. aprila 2020, ki je navedena v tem odstavku, ugotovi Eurosistem na podlagi pravil, ki so določena v členu 82(1)(a), členu 82(2), členu 83, členu 84(a) in (b), členu 85 ter členu 86 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

3.   Kadar se to, ali je tržno finančno premoženje 7. aprila 2020 izpolnjevalo minimalne zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete, ugotavlja na podlagi bonitetne ocene zunanje bonitetne institucije za izdajatelja ali garanta, ki jo je zagotovila sprejeta zunanja bonitetna institucija, to tržno finančno premoženje predstavlja primerno zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema, če ves čas po 7. aprilu 2020:

(a)

pri tem tržnem finančnem premoženju bonitetna ocena zunanje bonitetne institucije za izdajatelja oziroma garanta ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 5 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema in

(b)

to tržno finančno premoženje še naprej izpolnjuje vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo zanj, kakor so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

4.   Tržno finančno premoženje – razen listinjenih vrednostnih papirjev –, ki se izda po 7. aprilu 2020 in katerega izdajatelj ali garant je imel 7. aprila 2020 javno bonitetno oceno, ki je izpolnjevala minimalne zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete in jo je zagotovila vsaj ena sprejeta zunanja bonitetna institucija, predstavlja primerno zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema, če ves čas po 7. aprilu 2020:

(a)

to tržno finančno premoženje ima javno bonitetno oceno, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 5 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema in jo zagotovi vsaj ena sprejeta zunanja bonitetna institucija, ter

(b)

to tržno finančno premoženje izpolnjuje vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje, kakor so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Da ne bi bilo dvoma, javno bonitetno oceno iz točke (a) tega odstavka ugotovi Eurosistem na podlagi pravil, ki so določena v členu 82(1)(a), členu 82(2), členu 83, členu 84(a) in (b), členu 85 ter členu 86 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

5.   Krite obveznice, ki se izdajo po 7. aprilu 2020 v okviru programa kritih obveznic, ki je 7. aprila 2020 imel bonitetno oceno, ki je izpolnjevala minimalne zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete in jo je zagotovila vsaj ena sprejeta zunanja bonitetna institucija, predstavlja primerno zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema, če:

(a)

ima program kritih obveznic ves čas po 7. aprilu 2020 javno bonitetno oceno, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 5 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema in jo zagotovi vsaj ena sprejeta zunanja bonitetna institucija, ter

(b)

te krite obveznice izpolnjujejo vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo zanje, kakor so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

6.   Tržno finančno premoženje iz člena 87(2) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), ki 7. aprila 2020 ni imelo javne bonitetne ocene, ki bi jo zagotovila sprejeta zunanja bonitetna institucija, je pa 7. aprila 2020 imelo implicitno bonitetno oceno, ki jo je Eurosistem izpeljal v skladu s pravili iz člena 87(1) in (2) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ter ki je izpolnjevala zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete, predstavlja primerno zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema ne glede na datum izdaje, če ves čas po 7. aprilu 2020:

(a)

izdajatelj ali garant tega tržnega finančnega premoženja izpolnjuje zahtevo glede kreditne kvalitete, ki ustreza najmanj stopnji kreditne kvalitete 5 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema, in

(b)

to tržno finančno premoženje izpolnjuje vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo zanj, kakor so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

7.   Ne glede na določbe člena 59(3), člena 71 in člena 82(1)(b) Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) listinjeni vrednostni papirji, ki so bili izdani 7. aprila 2020 ali pred tem datumom in so imeli 7. aprila 2020 najmanj dve javni bonitetni oceni, ki sta izpolnjevali minimalne zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete iz Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) in od katerih je vsako zagotovila druga sprejeta zunanja bonitetna institucija, predstavljajo primerno zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema, če ves čas po 7. aprilu 2020:

(a)

imajo najmanj dve javni bonitetni oceni, ki ustrezata najmanj stopnji kreditne kvalitete 4 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema in od katerih vsako zagotovi druga sprejeta zunanja bonitetna institucija, ter

(b)

še naprej izpolnjujejo vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo za listinjene vrednostne papirje, kakor so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

Da ne bi bilo dvoma, zahteve iz člena (3(1)(a) do (d) in člena 3(4) te smernice se za listinjene vrednostne papirje iz tega odstavka ne uporabljajo.

8.   Listinjeni vrednostni papirji, ki jih je Eurosistem 7. aprila 2020 sprejemal kot primerno zavarovanje v skladu s členom 3(1) te smernice, ostanejo primerni, če ves čas po 7. aprilu 2020:

(a)

imajo dve javni bonitetni oceni, ki ustrezata najmanj stopnji kreditne kvalitete 4 na usklajeni lestvici bonitetnih ocen Eurosistema in ju zagotovita dve sprejeti zunanji bonitetni instituciji, ter

(b)

še naprej izpolnjujejo vse druge zahteve, ki se uporabljajo zanje v skladu s členom 3(1) (razen stopnje bonitetne ocene), členom 3(2a) in členom 3(4) te smernice.

Da ne bi bilo dvoma, člen 3(2) in člen 3(5) te smernice se za listinjene vrednostne papirje iz tega odstavka ne uporabljata.

9.   Dokler tržno finančno premoženje iz odstavkov 2 do 6, vključno s kritimi obveznicami, Eurosistem sprejema kot primerno zavarovanje v skladu s tem členom, se zanj uporabljajo odbitki pri vrednotenju, določeni v Prilogi IIb k tej smernici. Za listinjene vrednostne papirje iz odstavkov 7 in 8 se uporabljajo odbitki pri vrednotenju, določeni v Prilogi IIa k tej smernici. Odbitki pri vrednotenju se izračunajo na podlagi trenutno veljavne bonitetne ocene na kateri koli dan po 7. aprilu 2020 v skladu s pravili o prednosti bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij, kakor so določena v členih 83 do 88 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

10.   Poleg odbitkov pri vrednotenju, določenih v odstavku 9, se uporabljajo naslednji dodatni odbitki pri vrednotenju:

(a)

za listinjene vrednostne papirje, krite obveznice in nezavarovane dolžniške instrumente, ki jih izdajo kreditne institucije, ki so teoretično vrednoteni v skladu s pravili iz člena 134 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju v obliki zmanjšanja vrednosti za 4 %;

(b)

za krite obveznice v lastni uporabi se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju v višini (i) 6,4 % od vrednosti dolžniških instrumentov, uvrščenih v stopnji kreditne kvalitete 1 in 2, ter (ii) 9,6 % od vrednosti dolžniških instrumentov, uvrščenih v stopnje kreditne kvalitete 3, 4 in 5;

(c)

za namene odstavka (b) ‚lastna uporaba‘ pomeni, da nasprotna stranka predloži ali uporabi krite obveznice, ki jih je izdala ali zanje jamči sama nasprotna stranka ali kateri koli drug subjekt, s katerim je ta nasprotna stranka v tesni povezavi, kakor je določeno v skladu s členom 138 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);

(d)

če dodatnega odbitka pri vrednotenju iz odstavka (b) ni mogoče uporabiti v zvezi s sistemom za upravljanje z zavarovanjem NCB, tripartitnim agentom ali platformo TARGET2-Securities za avtokolateralizacijo, se v teh sistemih ali na platformi dodatni odbitek pri vrednotenju uporabi za vrednost celotne izdaje kritih obveznic, ki so lahko v lastni uporabi.

11.   Da ne bi bilo dvoma, določbe tega člena so neodvisne od in se ne upoštevajo za potrebe ocenjevanja primernosti za dokončne nakupe v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (*1), tretjega programa nakupa kritih obveznic (*2), programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (*3), programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (*4) in izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (*5).

(*1)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/188 z dne 3. februarja 2020 o programu nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja na sekundarnih trgih (prenovitev) (ECB/2020/9) (UL L 39, 12.2.2020, str. 12)."

(*2)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/187 z dne 3. februarja 2020 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic (ECB/2020/8) (UL L 39, 12.2.2020, str. 6)."

(*3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2015/5 z dne 19. novembra 2014 o izvajanju programa nakupa listinjenih vrednostnih papirjev (ECB/2014/45) (UL L 1, 6.1.2015, str. 4)."

(*4)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/948 z dne 1. junija 2016 o izvajanju programa nakupa vrednostnih papirjev podjetniškega sektorja (ECB/2016/16) (UL L 157, 15.6.2016, str. 28)."

(*5)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/440 z dne 24. marca 2020 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17) (UL L 91, 25.3.2020, str. 1).“."

2.

Priloga IIa se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IIa

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za listinjene vrednostne papirje, primerne v skladu s členom 3(2) in členom 8b te smernice

Kreditna kvaliteta

Tehtano povprečno trajanje  (*6)

Odbitek pri vrednotenju

Stopnja 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Stopnja 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3.

Priloga IIb se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IIb

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje razen listinjenih vrednostnih papirjev, navedeno v členih 8a in 8b

 

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta)  (*7)

fiksen in variabilen kupon

brezkuponski instrument

fiksen in variabilen kupon

brezkuponski instrument

fiksen in variabilen kupon

brezkuponski instrument

fiksen in variabilen kupon

brezkuponski instrument

Stopnja 4

[0,1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1,3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3,5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5,7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7,10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Stopnja 5

[0,1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1,3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3,5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5,7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7,10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

Člen 2

Referenčni podatki, ki se uporabijo

NCB pri ugotavljanju skladnosti z zahtevami glede kreditne kvalitete, ki se uporabljajo za finančno premoženje, izdajatelje in garante, navedene v členu 8b(2) do (8) Smernice ECB/2014/31, za obdobje od 7. aprila 2020 do 18. maja 2020 uporabijo referenčne podatke, ki so relevantni za to finančno premoženje, izdajatelje in garante 7. aprila 2020, kakor jih zagotovi ECB.

Člen 3

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB, in učinkuje do 29. septembra 2021.

2.   NCB sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s členom 1 te smernice, in jih uporabljajo od 18. maja 2020. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB najpozneje do 11. maja 2020.

3.   NCB ravnajo v skladu s členom 2 te smernice od datuma, ko ta smernica začne učinkovati.

Člen 4

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 7. maja 2020

Za Svet ECB

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(2)  Smernica ECB/2014/31 Evropske centralne banke z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).

(*6)  Tj. [0,1) pomeni, da je tehtano povprečno trajanje manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je tehtano povprečno trajanje eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.;

(*7)  Tj. [0,1) pomeni, da je preostala zapadlost manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je preostala zapadlost eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.


Top