EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0515

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/515 z dne 7. aprila 2020 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2020/21)

UL L 110I, 8.4.2020, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/515/oj

8.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 110/26


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/515

z dne 7. aprila 2020

o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja (ECB/2020/21)

Svet Evropske centralne banke je –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prvega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), za doseganje ciljev ESCB sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Splošni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno s kriteriji za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

Koronavirusna bolezen 2019 (COVID-19), ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija označila za pandemijo, je povzročila izredne razmere na področju javnega zdravja, ki so v novejši zgodovini brez primere. Povzročila je izjemno velik gospodarski šok, ki terja ambiciozno, usklajeno in takojšnje odzivanje na vseh frontah politike v pomoč ogroženim podjetjem in delavcem. Zaradi pandemije se gospodarska aktivnost v euroobmočju zmanjšuje in bo neizogibno utrpela znaten upad, posebno ker se več držav sooča s potrebo po intenzivnejših zajezitvenih ukrepih. Ti ukrepi povzročajo hude motnje v denarnih tokovih podjetij in delavcev ter ogrožajo preživetje podjetij in ohranitev delovnih mest. Prav tako je jasno, da te razmere ovirajo transmisijo ukrepov denarne politike in povzročajo veliko tveganje poslabšanja zadevnih inflacijskih obetov.

(3)

Svet ECB je 7. aprila 2020 sprejel sklop odločitev v odziv na pandemijo koronavirusa, ki bi lahko ogrozila cilj stabilnosti cen in pravilno delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike. Te odločitve vključujejo ukrepe za znižanje zahtev glede zavarovanja, s čimer se nasprotnim strankam Eurosistema olajšuje ohranjanje in mobiliziranje zadostnega zavarovanja, da lahko sodelujejo v operacijah Eurosistema za povečevanje likvidnosti. Skladno s tem bo sodelovanje pri teh operacijah temeljilo na spremenjenih kriterijih primernosti zavarovanja in ukrepih za obvladovanje tveganj. To so sorazmerni ukrepi proti resnim tveganjem za stabilnost cen, transmisijski mehanizem denarne politike in gospodarske obete v euroobmočju, ki jih povzročata izbruh in vse hitrejša širitev bolezni COVID-19.

(4)

Svet ECB meni, da lahko Eurosistem za zmanjšanje negativnega vpliva morebitnega hudega znižanja bonitetnih ocen zaradi izbruha bolezni COVID-19 na razpoložljivost zavarovanja začasno zviša raven sprejemljivega tveganja, da podpre dostop nasprotnih strank do likvidnosti in s tem tudi kreditiranje gospodarstva v euroobmočju, tudi tako, da zniža odbitke pri vrednotenju, ki se uporabljajo za nekatere vrste finančnega premoženja za zavarovanje.

(5)

Svet ECB je ocenil tudi: (a) potrebo po zmanjšanju pritiskov zaradi izbruha bolezni COVID-19, ki so močno prizadeli grške finančne trge; (b) zaveze Helenske republike v kontekstu okrepljenega nadzora po Uredbi (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in spremljanje izvajanja teh zavez s strani institucij Unije; (c) dejstvo, da so srednjeročni ukrepi za odpis dolga Helenske republike, ki se izvajajo prek Evropskega mehanizma za stabilnost, odvisni od neprekinjenega izvajanja teh zavez; (d) informacije o gospodarskih in finančnih razmerah v Helenski republiki, ki so ECB na voljo kot posledica njenega sodelovanja v okviru okrepljenega nadzora, ter (e) dejstvo, da je Helenska republika spet pridobila dostop do trga. Svet ECB je prav tako ocenil potrebo po zmanjšanju razdrobljenosti zavarovanja, sprejetega pri kreditnih poslih Eurosistema, da bi se izboljšalo nemoteno delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike. Na podlagi teh ocen ECB meni, da bi bilo treba NCB omogočiti, da kot primerno zavarovanje za namene kreditnih poslov Eurosistema sprejmejo tržne dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda centralna država Helenske republike in ki ne izpolnjujejo zahtev Eurosistema glede kreditne kvalitete, izpolnjujejo pa vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje, ob upoštevanju posebnega seznama odbitkov.

(6)

Dodatni ukrepi, določeni v spremembah, uvedenih v skladu s to smernico, bi se morali uporabljati začasno, Svet ECB pa bi moral še pred koncem leta ponovno oceniti potrebo po podaljšanju katerega koli od teh začasnih ukrepov, da se zagotovi ustrezen transmisijski mehanizem denarne politike. Svet ECB bo pri tem upošteval tudi potrebo nasprotnih strank Eurosistema, ki sodelujejo ali bodo sodelovale v ciljno usmerjenih operacijah dolgoročnejšega refinanciranja, ki se izvajajo v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) (3), da ohranijo razpoložljivost zavarovanja za celotno trajanje teh operacij.

(7)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi morali o tej smernici čim prej po sprejetju uradno obvestiti NCB.

(8)

Zato je treba Smernico ECB/2014/31 (4) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe Smernice ECB/2014/31

Smernica ECB/2014/31 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen 8a:

Člen 8a

Sprejetje tržnih dolžniških vrednostnih papirjev, ki jih izda centralna država Helenske republike

1.   NCB lahko sprejmejo kot zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema tržne dolžniške instrumente, ki jih izda centralna država Helenske republike, ki ne izpolnjujejo zahtev Eurosistema glede kreditne kvalitete tržnega finančnega premoženja iz členov 59 in 71 ter poglavja 2 naslova II dela 4 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), če ti instrumenti izpolnjujejo vse druge kriterije primernosti, ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje in so določeni v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Za vrednostne papirje iz odstavka 1, ki jih NCB sprejmejo kot zavarovanje, se uporabljajo odbitki pri vrednotenju, določeni v Prilogi IIb k tej smernici.“;

2.

Priloga IIa se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA IIa

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za listinjene vrednostne papirje, primerne v skladu s členom 3(2) te smernice

Tehtano povprečno trajanje (*1)

Odbitek pri vrednotenju

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

“;

3.

vstavi se naslednja Priloga IIb:

„PRILOGA IIb

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za primerno tržno finančno premoženje v kategoriji odbitkov I za stopnji kreditne kvalitete 4 in 5

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta) (*2)

Kategorija I

fiksen kupon

brezkuponski instrument

variabilen kupon

Stopnja 4

[0,1)

6,4

6,4

6,4

[1,3)

9,6

10,4

9,6

[3,5)

11,2

12

11,2

[5,7)

12,4

13,6

12,4

[7,10)

13,2

14,4

13,2

[10, ∞)

14,4

16,8

14,4

Stopnja 5

[0,1)

8

8

8

[1,3)

11,2

12

11,2

[3,5)

13,2

14

13,2

[5,7)

14,4

15,6

14,4

[7,10)

15,2

16,4

15,2

[10, ∞)

16,4

18,8

16,4

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB.

2.   NCB sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od 20. aprila 2020 ter o besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB najpozneje do 14. aprila 2020.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 7. aprila 2020

Za Svet ECB

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(2)  Uredba (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L 140, 27.5.2013, str. 1).

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1311 z dne 22. julija 2019 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ECB/2019/21) (UL L 204, 2.8.2019, str. 100).

(4)  Smernica ECB/2014/31 z dne 9. julija 2014 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja ter o spremembi Smernice ECB/2007/9 (UL L 240, 13.8.2014, str. 28).

(*1)  Tj. [0,1) pomeni, da je preostala zapadlost/tehtano povprečno trajanje manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je preostala zapadlost/tehtano povprečno trajanje eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.

(*2)  Tj. [0,1) pomeni, da je preostala zapadlost manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je preostala zapadlost eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.


Top