EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0365

Delegirana direktiva komisije (EU) 2020/365 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

C/2019/9066

OJ L 67, 5.3.2020, p. 125–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/365/oj

5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/125


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/365

z dne 17. decembra 2019

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih, ki se uporabljajo v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za izvzete uporabe iz Priloge III k Direktivi 2011/65/EU.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Svinec je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je z Delegirano direktivo (EU) 2014/72/EU (2) odobrila izjemo za uporabo svinca v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja, ki morajo biti iz tehničnih vzrokov nameščeni neposredno na ali v ohišje motorja ali valja motorjev z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo (razredi SH:1, SH:2, SH:3 iz Direktive 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)), („izjema“), z vključitvijo navedenih uporab v Prilogo III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema je za kategorije 1 do 7 in 10 v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) navedene direktive prenehala veljati 31. decembra 2018.

(5)

Komisija je zahtevek za obnovitev izjeme za kategoriji 6 in 11 („zahtevek za obnovitev“) prejela 30. junija 2017, tj. v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU. V skladu z navedeno odločbo izjema ostane veljavna do sprejetja odločitve o zahtevku za obnovitev.

(6)

Ocena zahtevka za obnovitev je vključevala posvetovanja z zainteresiranimi stranmi v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU.

(7)

Svinec je običajen legirni element v spajkah, namenjen nadzoru tališča. Alternativni materiali, ki bi nadomestili omejeno snov, so bili uspešno preskušeni. Vendar pa je za zagotovitev zanesljivosti proizvodov brez svinca potreben dodaten čas.

(8)

Trenutno na trgu ni na voljo drugih možnosti, ki ne bi vsebovale svinca in bi omogočale zadostno zanesljivost za uporabe, ki jih zajema izjema.

(9)

Ker ni na voljo ustreznih alternativ, nadomestitev ali odstranitev svinca v nekaterih motorjih z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo trenutno znanstveno in tehnično ni izvedljiva. Zato je primerno obnoviti izjemo. Obnovitev izjeme je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(10)

Izjeme za kategorije 1 do 7, 10 in 11 bi bilo treba obnoviti do 31. marca 2022 v skladu s členom 4(3) in prvim pododstavkom člena 5(2) Direktive 2011/65/EU. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje ustreznih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(11)

Za kategoriji 8 in 9 obstoječa izjema ostane v veljavi za obdobja veljavnosti iz drugega pododstavka člena 5(2) Direktive 2011/65/EU. Zaradi pravne jasnosti bi bilo treba v Prilogi III k navedeni direktivi navesti datume izteka obdobja veljavnosti izjem.

(12)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2021. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. aprila 2021.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Delegirana direktiva Komisije 2014/72/EU z dne 13. marca 2014 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (UL L 148, 20.5.2014, str. 78).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L 59, 27.2.1998, str. 1). Direktiva 97/68/ES je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (UL L 252, 16.9.2016, str. 53).

(4)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se vnos 41 nadomesti z naslednjim:

„41

Svinec v spajkah in na obdelanih priključkih električnih in elektronskih komponent ter v obdelavi tiskanih vezij, ki se uporabljajo v modulih za vžig in drugih električnih in elektronskih krmilnih sistemih motorja, ki morajo biti iz tehničnih vzrokov nameščeni neposredno na ali v ohišje motorja ali valja motorjev z notranjim zgorevanjem za ročno uporabo (razredi SH:1, SH:2, SH:3 iz Direktive 97/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*1))

Uporablja se za vse kategorije in preneha veljati:

31. marca 2022 za kategorije 1 do 7, 10 in 11;

21. julija 2021 za kategoriji 8 in 9, razen za in vitro diagnostične medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo;

21. julija 2023 za in vitro diagnostične medicinske pripomočke iz kategorije 8;

21. julija 2024 za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo iz kategorije 9.


(*1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L 59, 27.2.1998, str. 1).“


Top