EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0361

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2020/361 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku (Besedilo velja za EGP)

C/2019/9099

OJ L 67, 5.3.2020, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/361/oj

5.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 67/112


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/361

z dne 17. decembra 2019

o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme za šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih, zaradi prilagoditve znanstvenemu in tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 5(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa, da morajo države članice zagotoviti, da električna in elektronska oprema, dana na trg, ne vsebuje nevarnih snovi iz Priloge II k navedeni direktivi. Navedena omejitev se ne uporablja za izvzete uporabe iz Priloge III k Direktivi 2011/65/EU.

(2)

Kategorije električne in elektronske opreme, za katere se uporablja Direktiva 2011/65/EU, so naštete v Prilogi I k navedeni direktivi.

(3)

Šestvalentni krom je omejena snov iz Priloge II k Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Izjema iz omejitve uporabe šestvalentnega kroma kot protikorozijskega sredstva hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v koncentraciji do 0,75 mas. % v hladilni tekočini („izjema“) je vključena v Prilogo III k Direktivi 2011/65/EU. Izjema za kategorije 1 do 7 in 10 je v skladu z drugim pododstavkom člena 5(2) navedene direktive prenehala veljati 21. julija 2016.

(5)

Komisija je zahtevek za obnovitev izjeme („zahtevek za obnovitev“) prejela 20. januarja 2015, tj. v roku iz člena 5(5) Direktive 2011/65/EU. V skladu z navedeno odločbo izjema ostane veljavna do sprejetja odločitve o zahtevku za obnovitev.

(6)

Ocena zahtevka za obnovitev je vključevala posvetovanja z zainteresiranimi stranmi v skladu s členom 5(7) Direktive 2011/65/EU. Ocena, ki upošteva sklepe Komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (2), je privedla do sklepa, da je treba trenutno izjemo za kategorije 1 do 7 in 10 razdeliti v dva podvnosa z besedilom, ki jasno odraža znanstveni in tehnični napredek v zvezi z nadomestkom šestvalentnega kroma, ki se razlikuje glede na vrsto uporabe.

(7)

Šestvalentni krom (Cr(VI)) deluje kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih. Uporablja se za ustvarjanje plasti na notranji površini jeklenih cevi, da se jih zaščiti pred hladilno raztopino, ki vsebuje korozivni amonijak.

(8)

Za uporabe z vhodno močjo ≥ 75 W ter za sisteme, ki v celoti delujejo z neelektričnimi grelniki (in ustrezajo uporabam z visoko temperaturo kotla), zajete s trenutno izjemo, je nadomestitev ali odstranitev šestvalentnega kroma še vedno znanstveno in tehnično neizvedljiva zaradi pomanjkanja zanesljivih nadomestkov. Izjema za te uporabe je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), zato ne znižuje ravni varovanja okolja in zdravja, ki jo zagotavlja navedena uredba.

(9)

Zato je primerno odobriti zahtevek za podaljšanje izjeme za uporabe z visoko temepraturo kotla do 21. julija 2021 v skladu s členom 4(3) in drugim pododstavkom člena 5(2) Direktive 2011/65/EU. Glede na rezultate nenehnih prizadevanj za iskanje ustreznih nadomestkov ni verjetno, da bi obdobje veljavnosti te izjeme negativno vplivalo na inovacije.

(10)

Pogoji za podaljšanje iz člena 5(1) Direktive 2011/65/EU za uporabe z vhodno močjo < 75 W (ki ustreza nizki temperaturi kotla), ki jih trenutno zajema izjema, niso več izpolnjeni, zato je treba zahtevek za podaljšanje zavrniti. Izjeme za navedene uporabe bi morale v skladu s členom 5(6) navedene direktive prenehati veljati 12 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.

(11)

Za kategorije 8, 9 in 11 obstoječa izjema ostane v veljavi za obdobja veljavnosti iz drugega pododstavka člena 5(2) Direktive 2011/65/EU. Zaradi pravne jasnosti bi bilo treba v Prilogi III k navedeni direktivi navesti datume izteka obdobja veljavnosti izjem.

(12)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 2011/65/EU se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. marca 2021. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 1. aprila 2021.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL C 48, 15.2.2017, str. 9).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi III k Direktivi 2011/65/EU se točka 9 nadomesti z naslednjim:

„9.

Šestvalentni krom kot protikorozijsko sredstvo hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih v količini do 0,75 mas. % v hladilni raztopini

Uporablja se za kategorije 8, 9 in 11 ter preneha veljati:

21. julija 2021 za kategoriji 8 in 9, razen za in vitro diagnostične medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo,

21. julija 2023 za in vitro diagnostične medicinske pripomočke iz kategorije 8,

21. julija 2024 za instrumente za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo iz kategorije 9 ter za kategorijo 11.

9(a)-I

Do 0,75 mas. % šestvalentnega kroma, ki se uporablja kot protikorozijsko sredstvo v hladilni raztopini hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih (vključno z minibari), zasnovanega za polno ali delno delovanje z električnim grelcem, s povprečnim odjemom električne energije < 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih

Uporablja se za kategorije 1 do 7 in 10 ter preneha veljati 5. marca 2021.

9(a)-II

Do 0,75 mas. % šestvalentnega kroma, ki se uporablja kot protikorozijsko sredstvo v hladilni raztopini hladilnega sistema iz ogljikovega jekla v absorpcijskih hladilnikih:

zasnovanega za polno ali delno delovanje z električnim grelcem, s povprečnim odjemom električne energije ≥ 75 W pri konstantnih obratovalnih pogojih;

zasnovanega za polno delovanje z neelektričnim grelcem.

Uporablja se za kategorije 1–7 in 10 ter preneha veljati 21. julija 2021.“


Top