EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2109

Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2109 z dne 16. decembra 2020 o spremembi odločb 93/52/EGS, 2003/467/ES, 2004/558/ES in 2008/185/ES glede uvrstitve na seznam držav članic in regij držav članic, priznanih kot uradno prostih več bolezni kopenskih živali (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9301) (Besedilo velja za EGP)

C/2020/9301

OJ L 427, 17.12.2020, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; implicitno zavrnjeno 32021R0620 . Latest consolidated version: 17/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2109/oj

17.12.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 427/4


DELEGIRANI SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/2109

z dne 16. decembra 2020

o spremembi odločb 93/52/EGS, 2003/467/ES, 2004/558/ES in 2008/185/ES glede uvrstitve na seznam držav članic in regij držav članic, priznanih kot uradno prostih več bolezni kopenskih živali

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 9301)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (1), ter zlasti členov 9(2) in 10(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (2), ter zlasti oddelka II poglavja 1 Priloge A k Direktivi,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 64/432/EGS opredeljuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino z govedom in prašiči v Uniji. Določa pogoje, pod katerimi se države članice ali regije držav članic lahko priznajo kot uradno proste tuberkuloze, bruceloze, enzootske goveje levkoze in infekcioznega bovinega rinotraheitisa glede čred goveda ter bolezni Aujeszkega glede čred prašičev.

(2)

Čeprav Kanalski otoki in Otok Man kot ozemlji pod britansko krono z notranjo samoupravo nista del Unije, imata posebno, omejeno zvezo z Unijo. Zato Uredba (EGS) št. 706/73 Sveta (3) določa, da se za namene uporabe pravil, ki se med drugim nanašajo na zakonodajo o zdravju živali, Združeno kraljestvo, Kanalski otoki in Otok Man obravnavajo kot ena država članica.

(3)

Direktiva 91/68/EGS opredeljuje pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino z ovcami in kozami v Uniji. Določa pogoje, pod katerimi se države članice ali regije držav članic lahko priznajo kot uradno proste bruceloze (B. melitensis) glede čred ovc in koz.

(4)

Člen 2 Odločbe Komisije 93/52/EGS (4) določa, da se države članice iz Priloge I k Odločbi priznajo kot uradno proste bruceloze (B. melitensis) glede čred ovc in koz v skladu s pogoji iz Direktive 91/68/EGS. Združeno kraljestvo je v Prilogi I k navedeni odločbi navedeno kot uradno prosto bruceloze (B. melitensis).

(5)

Člen 1 Odločbe Komisije 2003/467/ES (5) določa, da se regijam držav članic iz poglavja 2 Priloge I k Odločbi prizna status regij, uradno prostih tuberkuloze glede čred goveda, v skladu s pogoji iz Direktive 64/432/EGS. V zvezi z Združenim kraljestvom sta ozemlji Škotske in Otoka Man navedeni kot regiji, uradno prosti tuberkuloze.

(6)

Člen 2 Odločbe 2003/467/ES določa, da se regijam držav članic iz poglavja 2 Priloge II k Odločbi prizna status regij, uradno prostih bruceloze glede čred goveda, v skladu s pogoji iz Direktive 64/432/EGS. V zvezi z Združenim kraljestvom so ozemlja Anglije, Škotske in Walesa, Severne Irske ter Otoka Man navedena kot regije, uradno proste bruceloze.

(7)

Člen 3 Odločbe 2003/467/ES določa, da se državam članicam in regijam držav članic iz Priloge III k Odločbi prizna status, uradno prost enzootske goveje levkoze glede čred goveda, v skladu s pogoji iz Direktive 64/432/EGS. V poglavju 1 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES je Združeno kraljestvo navedeno kot država članica, uradno prosta enzootske goveje levkoze, v poglavju 2 navedene priloge pa sta Jersey in Otok Man navedena kot regiji, uradno prosti enzootske goveje levkoze.

(8)

V Odločbi Komisije 2004/558/ES (6) so navedene države članice in regije držav članic, v katerih se lahko uporabljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členoma 9 in 10 Direktive 64/432/EGS. Jersey je v Prilogi II k navedeni odločbi naveden kot regija, v kateri se uporabljajo dodatna jamstva za infekciozni bovini rinotraheitis v skladu s členom 10 Direktive 64/432/EGS.

(9)

Odločba Komisije 2008/185/ES (7) določa dodatna jamstva za premike prašičev med državami članicami. Navedena jamstva so povezana z razvrstitvijo držav članic ali regij držav članic glede na njihov status v zvezi z boleznijo Aujeszkega. Združeno kraljestvo je v Prilogi I k navedeni odločbi navedeno kot uradno prosto bolezni Aujeszkega. V točki 2(d) Priloge III k navedeni odločbi so navedene ustanove, pristojne za preverjanje kakovosti metode ELISA v vsaki državi članici. Med navedenimi ustanovami je ena v Združenem kraljestvu. V skladu z oddelkom 36 Priloge 2 k Protokolu o Irski/Severni Irski se sklici na nacionalne referenčne laboratorije v aktih iz navedenega oddelka ne razumejo, kot da vključujejo referenčni laboratorij v Združenem kraljestvu.

(10)

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu), zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se direktivi 64/432/EGS in 91/68/EGS, kot tudi akti Komisije, ki na njih temeljijo, uporabljata za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu. Zato bi bilo treba sklice na Združeno kraljestvo v Prilogi I k Odločbi 93/52/EGS, v poglavju 2 Priloge II k Odločbi 2003/467/ES in v poglavju 1 Priloge III k navedeni odločbi ter v Prilogi I k Odločbi 2008/185/ES nadomestiti s sklici na Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

(11)

Poleg tega je treba črtati sklice na Združeno kraljestvo iz poglavja 2 Priloge I k Odločbi 2003/467/ES in iz poglavja 2 Priloge III k navedeni odločbi, iz Priloge II k Odločbi 2004/558/ES in iz Priloge III k Odločbi 2008/185/ES.

(12)

Odločbe 93/52/EGS, 2003/467/ES, 2004/558/ES in 2008/185/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ker se prehodno obdobje iz sporazuma o izstopu konča 31. decembra 2020, bi se ta sklep moral uporabljati od 1. januarja 2021.

(14)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 93/52/EGS, poglavje 2 Priloge II in poglavje 1 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES ter Priloga I k Odločbi 2008/185/ES se spremenijo, kot je določeno v Prilogi I k temu sklepu.

Člen 2

Poglavje 2 Priloge I in poglavje 2 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES, Priloga II k Odločbi 2004/558/ES in Priloga III k Odločbi 2008/185/ES se spremenijo, kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 3

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2021.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 2020

Za Komisijo

Stella KYRIAKIDES

Članica Komisije


(1)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64.

(2)  UL L 46, 19.2.1991, str. 19.

(3)  Uredba Sveta (EGS) št. 706/73 z dne 12. marca 1973 o režimu Skupnosti, ki se uporablja za Kanalske otoke in otok Man glede trgovine s kmetijskimi proizvodi (UL L 68, 15.3.1973, str. 1).

(4)  Odločba Komisije 93/52/EGS z dne 21. decembra 1992 o ugotovitvi skladnosti nekaterih držav članic ali regij z zahtevami glede bruceloze (B. melitensis) in o priznanju statusa države članice ali regije, uradno proste te bolezni (UL L 13, 21.1.1993, str. 14).

(5)  Odločba Komisije 2003/467/ES z dne 23. junija 2003 o uvedbi statusa nekaterih držav članic in regij držav članic, uradno prostih tuberkuloze, bruceloze in enzootske goveje levkoze glede čred goveda (UL L 156, 25.6.2003, str. 74).

(6)  Odločba Komisije 2004/558/ES z dne 15. julija 2004 o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (UL L 249, 23.7.2004, str. 20).

(7)  Odločba Komisije 2008/185/ES z dne 21. februarja 2008 o dodatnih jamstvih za trgovino s prašiči v Skupnosti glede bolezni Aujeszkega in o merilih za zagotavljanje podatkov o tej bolezni (UL L 59, 4.3.2008, str. 19).


PRILOGA I

Del 1

V Prilogi I k Sklepu 93/52/EGS se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Oznaka ISO

Država članica  (*1)

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Nemčija

EE

Estonija

IE

Irska

CY

Ciper

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

HU

Madžarska

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

PL

Poljska

RO

Romunija

SI

Slovenija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska

UK(NI)

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Del 2

Poglavje 2 Priloge II k Odločbi 2003/467/ES se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Regije držav članic, uradno proste bruceloze  (*2)

(*2)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“;"

(2)

vnos za Združeno kraljestvo se nadomesti z naslednjim:

„V Združenem kraljestvu (Severna Irska):

Severna Irska.“

Del 3

V poglavju 1 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES se preglednica nadomesti z naslednjim:

„Oznaka ISO

Država članica  (*3)

BE

Belgija

CZ

Češka

DK

Danska

DE

Nemčija

EE

Estonija

IE

Irska

CY

Ciper

LV

Latvija

LT

Litva

LU

Luksemburg

HU

Madžarska

NL

Nizozemska

AT

Avstrija

PL

Poljska

RO

Romunija

SI

Slovenija

SK

Slovaška

FI

Finska

SE

Švedska

UK(NI)

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Del 4

Priloga I k Odločbi 2008/185/ES se spremeni:

(1)

naslov se nadomesti z naslednjim:

Države članice  (*4) ali regije držav članic, proste bolezni Aujeszkega, v katerih je cepljenje prepovedano

(*4)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“;"

(2)

vnos za Združeno kraljestvo se nadomesti z naslednjim:

„UK(NI)

Združeno kraljestvo (Severna Irska)

Severna Irska.“


(*2)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“;

(*4)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“;“


(*1)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“

(*3)  V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na države članice vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.“


PRILOGA II

Del 1

V poglavju 2 Priloge I k Odločbi 2003/467/ES se vnos za Združeno kraljestvo črta.

Del 2

V poglavju 2 Priloge III k Odločbi 2003/467/ES se vnos za Združeno kraljestvo črta.

Del 3

V Prilogi II k Odločbi 2004/558/ES se vnos za Združeno kraljestvo črta.

Del 4

V točki 2(d) Priloge III k Odločbi 2008/185/ES se vnos za Združeno kraljestvo črta.


Top