EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1544

Sklep (EU) 2020/1544 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2020 o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit v Ukrajini in o enakovrednosti semena žit, pridelanega v Ukrajini

OJ L 356, 26.10.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1544/oj

26.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 356/5


SKLEP (EU) 2020/1544 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 21. oktobra 2020

o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit v Ukrajini in o enakovrednosti semena žit, pridelanega v Ukrajini

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2003/17/ES (3) določa, da se poljski pregledi določenih semenskih posevkov v tretjih državah, navedenih v Prilogi I k navedeni odločbi, pod določenimi pogoji štejejo za enakovredne poljskim pregledom, opravljenim v skladu s pravom Unije, in da se seme določenih vrst žit, pridelano v teh tretjih državah, pod določenimi pogoji šteje za enakovredno semenu, pridelanemu v skladu s pravom Unije.

(2)

Ukrajina je Komisijo zaprosila za priznanje enakovrednosti njenega sistema poljskih pregledov semenskih posevkov žit ter semena žit, pridelanega in potrjenega v Ukrajini.

(3)

Komisija je preučila ustrezno zakonodajo Ukrajine in na podlagi revizije sistema uradnih kontrol in potrjevanja semena žit v Ukrajini ter njegove enakovrednosti z zahtevami Unije, izvedene leta 2015, objavila svoje ugotovitve v poročilu z naslovom „Končno poročilo o reviziji, izvedeni v Ukrajini od 26. maja 2015 do 4. junija 2015, za ocenitev sistema uradnih kontrol in potrjevanja semena žit ter njegove enakovrednosti z zahtevami Evropske unije“.

(4)

Na podlagi revizije je bilo ugotovljeno, da se poljski pregledi semenskih posevkov, vzorčenje, testiranje in uradne naknadne kontrole semena žit izvajajo ustrezno ter da izpolnjujejo pogoje iz Priloge II k Odločbi 2003/17/ES in ustrezne zahteve iz Direktive Sveta 66/402/EGS (4). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da so nacionalni organi, pristojni za izvajanje potrjevanja semena v Ukrajini, usposobljeni in da ustrezno delujejo.

(5)

Zato je primerno, da se prizna enakovrednost poljskih pregledov semenskih posevkov žit v Ukrajini ter semena žit, pridelanega v Ukrajini in uradno potrjenega s strani ukrajinskih organov.

(6)

Odločbo 2003/17/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembi Odločbe 2003/17/ES

Priloga I k Odločbi 2003/17/ES se spremeni:

(a)

v tabeli se med „TR“ in „US“ vstavi naslednja vrstica:

„UA

Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine

Khreshchatyk str., 24, 01001, KYIV

66/402/EGS“;

(b)

v opombi k tabeli se med „TR – Turčija“ in „US – Združene države“ vstavi naslednje:

„UA – Ukrajina“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. oktobra 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D. M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Mnenje z dne 18. septembra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. oktobra 2020.

(3)  Odločba Sveta 2003/17/ES z dne 16. decembra 2002 o enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov v tretjih državah in o enakovrednosti semena, pridelanega v tretjih državah (UL L 8, 14.1.2003, str. 10).

(4)  Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL 125, 11.7.1966, str. 2309).


Top