EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1306

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/1306 z dne 16. septembra 2020 o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 (ECB/2020/44)

UL L 305, 21.9.2020, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; razveljavil 32021D1074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1306/oj

21.9.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/30


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/1306

z dne 16. septembra 2020

o začasni izključitvi nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti glede na pandemijo COVID-19 (ECB/2020/44)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) in zlasti člena 4(1)(d) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (2) ter zlasti člena 500b Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Okvir Basel III je uvedel preprost, pregleden količnik finančnega vzvoda, ki ne temelji na tveganju, da služi kot verodostojna dopolnilna mera poleg kapitalskih zahtev, ki temeljijo na tveganju. Standard za količnik finančnega vzvoda, ki ga je Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) objavil decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: standard BCBS za količnik finančnega vzvoda), določa, da lahko jurisdikcija po lastni presoji zaradi lažjega izvajanja denarnih politik centralnobančne rezerve v izjemnih makroekonomskih okoliščinah začasno izključi iz mere izpostavljenosti za izračun količnika finančnega vzvoda.

(2)

Standard BCBS za količnik finančnega vzvoda se je v zakonodaji Unije prvič uvedel z Uredbo (EU) št. 575/2013. Člen 430 Uredbe (EU) št. 575/2013 od institucij zahteva, da pristojnim organom poročajo nekatere informacije o količniku finančnega vzvoda in njegovih sestavnih delih, člen 451 navedene uredbe pa od institucij zahteva, da razkrijejo nekatere informacije v zvezi s količnikom finančnega vzvoda in o tem, kako obvladujejo tveganje prekomernega finančnega vzvoda.

(3)

Uredba (EU) št. 575/2013 je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta (3), med drugim zato, da bi se upoštevale spremembe standarda BCBS za količnik finančnega vzvoda ter da bi s tem zagotovili enake konkurenčne pogoje na mednarodni ravni za institucije s sedežem v Uniji, ki poslujejo zunaj Unije, in zagotovili, da količnik finančnega vzvoda ostane učinkovito dopolnilo kapitalskim zahtevam, ki temeljijo na tveganju. Uredba (EU) 2019/876 je za dopolnitev sistema poročanja in razkritja količnika finančnega vzvoda uvedla zahtevo glede količnika finančnega vzvoda. Ta uredba je prav tako uvedla možnost začasne izključitve nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz izračuna mere skupne izpostavljenosti institucije v izrednih okoliščinah, da bi se tako olajšalo izvajanje monetarnih politik. Te spremembe okvira količnika finančnega vzvoda, vključno z izključitvijo nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti po lastni presoji, se bodo začele uporabljati 28. junija 2021.

(4)

Uredba (EU) št. 575/2013 je bila od takrat dodatno spremenjena z Uredbo (EU) 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta (4), med drugim zato, da bi zagotovili možnost začasne izključitve nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz izračuna mere skupne izpostavljenosti institucije pred 28. junijem 2021 – torej preden se začnejo uporabljati spremembe zahteve glede količnika finančnega vzvoda, ki so bile uvedene z Uredbo (EU) 2019/876. Natančneje, člen 500b Uredbe (EU) št. 575/2013 dovoljuje, da institucija iz mere skupne izpostavljenosti izključi nekatere izpostavljenosti do centralne banke institucije, kadar je pristojni organ institucije po posvetovanju z ustrezno centralno banko ugotovil in javno izjavil, da obstajajo izredne okoliščine, ki upravičujejo izključitev, da bi se tako olajšalo izvajanje denarnih politik. Člen 500b Uredbe (EU) št. 575/2013 se uporablja od 27. junija 2020.

(5)

Čeprav so se finančni trgi od aprila 2020 stabilizirali, so pogoji financiranja v euroobmočju bolj zaostreni kot na začetku leta zaradi višjih donosov obveznic in nižjih cen lastniškega kapitala. Razmere, ki so nastale zaradi pandemije koronavirusa (COVID-19), posledična stalna potreba po visoki stopnji spodbujevalne naravnanosti denarne politike ter krhkost in ranljivost gospodarstev euroobmočja in bančnega kanala za transmisijo denarne politike, upravičujejo stališče Sveta Evropske centralne banke (ECB), da za namene člena 500b Uredbe (EU) št. 575/2013 obstajajo izredne okoliščine, ki upravičujejo začasno izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank Eurosistema iz izračuna mere skupne izpostavljenosti institucije do 27. junija 2021, da bi se olajšalo izvajanje denarnih politik.

(6)

Izpostavljenosti, ki se lahko izključijo, so kovanci in bankovci, ki v jurisdikciji centralne banke pomenijo uradno valuto, ter sredstva, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank – vključno z rezervami pri centralni banki –, kolikor so te izpostavljenosti pomembne za transmisijo in posledično izvajanje denarne politike. Te izpostavljenosti vključujejo vloge v okviru mejnega depozita in stanja na računih rezerv pri Eurosistemu, vključno s sredstvi, ki se vodijo za izpolnjevanje zahtev glede obveznih rezerv. Izpostavljenosti, ki predstavljajo terjatve do centralnih bank, ki niso povezane z izvajanjem denarne politike, ne bi smele biti izključene iz mere skupne izpostavljenosti.

(7)

Pričakuje se, da bo izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti po členu 500b Uredbe (EU) št. 575/2013 do 27. junija 2021 pomagala kreditnim institucijam, da bodo lahko še naprej izpolnjevale svojo vlogo pri financiranju realnega gospodarstva, ob tem pa ohranila ključne elemente bonitetnega regulativnega okvira. Izključitev bi lahko zmanjšala morebitne omejitve, povezane z uvedbo nove zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, ki je bila v Uniji uvedena s spremembo Uredbe (EU) št. 575/2013 z Uredbo (EU) 2019/876, da se z njo upošteva standard za skupno spodobnost pokrivanja izgub, in se uporablja od 28. junija 2019. Čeprav se količnik finančne vzvoda ne bo uporabljal do 28. junija 2021, bi lahko bila izključitev nekaterih izpostavljenosti do centralnih bank iz mere skupne izpostavljenosti do tedaj koristna z vidika jasnega sporočanja finančnih informacij. Zlasti bi lahko institucije razkrile svoj količnik finančnega vzvoda z učinkom izključenih izpostavljenosti in brez njega. Te informacije bi lahko bile koristne za udeležence na finančnem trgu pri ocenjevanju morebitnih prihodnjih količnikov finančnega vzvoda institucij, ko se bo količnik finančnega vzvoda 28. junija 2021 začel uporabljati.

(8)

Z ECB v funkciji denarne politike je bilo v skladu s členom 500b(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 opravljeno posvetovanje o ugotovitvi izrednih okoliščin, ki upravičujejo izključitev po členu 500b(1) navedene uredbe (5)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

Pojmi, ki se uporabljajo v tem sklepu, imajo enak pomen kot pojmi, ki so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 575/2013, poleg tega pa se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„Eurosistem“ pomeni „Eurosistem“, kakor je opredeljen v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (6);

(2)

„mejni depozit“ pomeni mejni depozit, kakor je opredeljen v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);

(3)

„račun rezerv“ pomeni račun rezerv, kakor je opredeljen v Uredbi (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke (ECB/2003/9) (7);

(4)

„zahteve glede obveznih rezerv“ pomeni zahteve glede obveznih rezerv, kakor se izračunajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9);

(5)

„pomemben nadzorovani subjekt v državi članici euroobmočja“ pomeni pomemben nadzorovani subjekt v državi članici euroobmočja, kakor je opredeljen Uredbi (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (8);

Člen 2

Ugotovitev obstoja izrednih okoliščin

1.   ECB je za namene člena 500b(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 ugotovila, da ob upoštevanju odstavkov 2 in 3 obstajajo izredne okoliščine, ki upravičujejo izključitev izpostavljenosti do centralnih bank, navedenih v točkah (a) in (b) člena 500b(1) navedene uredbe, iz mere skupne izpostavljenosti, da bi se tako olajšalo izvajanje denarnih politik.

2.   V zvezi z izpostavljenostmi, navedenimi v točki (b) člena 500b(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, se ugotovitev iz odstavka 1 uporablja za tiste izpostavljenosti do centralnih bank Eurosistema, ki se nanašajo na vloge v okviru mejnega depozita ali stanja na računih rezerv, vključno s sredstvi, ki se vodijo za izpolnjevanje zahtev glede obveznih rezerv.

3.   Ugotovitev se uporablja v zvezi z vsako institucijo, ki je pomemben nadzorovani subjekt v državi članici euroobmočja.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 16. septembra 2020

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  UL L 176, 27.6.2013, str. 1.

(3)  Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 150, 7.6.2019, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2020/873 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2020 o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede nekaterih prilagoditev zaradi pandemije COVID-19 (UL L 204, 26.6.2020, str. 4).

(5)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html

(6)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(7)  Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (UL L 250, 2.10.2003, str. 10).

(8)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).


Top