EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0511

Sklep Sveta (EU) 2020/511 z dne 26. marca 2020 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025

ST/6097/2020/REV/1

OJ L 113, 8.4.2020, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/511/oj

8.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/18


SKLEP SVETA (EU) 2020/511

z dne 26. marca 2020

o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 300(3) in člena 305 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/852 z dne 21. maja 2019 o določitvi sestave Odbora regij (1),

ob upoštevanju predlogov belgijske, nemške in malteške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 300(3) Pogodbe določa, da je Odbor regij sestavljen iz predstavnikov regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so bodisi izvoljeni v regionalne ali lokalne skupnosti ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini.

(2)

Člen 305 Pogodbe določa, da Svet v skladu s predlogi držav članic imenuje člane Odbora regij in enako število nadomestnih članov za dobo petih let.

(3)

Mandat članov in nadomestnih članov Odbora regij se je iztekel 25. januarja 2020, zato bi bilo treba imenovati nove člane in nadomestne člane.

(4)

Svet je 10. decembra 2019 sprejel Sklep (EU) 2019/2157 (2). Z navedenim sklepom so bili za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 imenovani člani in nadomestni člani, ki so jih predlagale češka, danska, estonska, ciprska, latvijska, luksemburška, nizozemska, avstrijska, romunska, slovenska, slovaška in švedska vlada. S Sklepom (EU) 2019/2157 so bili za isto obdobje imenovani tudi trije člani, ki jih je predlagala belgijska vlada, 21 članov in 20 nadomestnih članov, ki jih je predlagala nemška vlada, osem članov in osem nadomestnih članov, ki jih je predlagala irska vlada, 16 članov in 16 nadomestnih članov, ki jih je predlagala španska vlada, 10 članov in 14 nadomestnih članov, ki jih je predlagala italijanska vlada, štirje člani in štirje nadomestni člani, ki jih je predlagala malteška vlada, ter osem članov in osem nadomestnih članov, ki jih je predlagala finska vlada. Članov in nadomestnih članov, za katere Svet do 15. novembra 2019 ni prejel predlogov iz zadevne države članice, ni bilo mogoče vključiti v Sklep (EU) 2019/2157.

(5)

Svet je 20. januarja 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/102 (3). Z navedenim sklepom so bili za isto obdobje, od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025, imenovani člani in nadomestni člani, ki so jih predlagale grška, francoska, hrvaška, litovska, madžarska in portugalska vlada, štirje člani in štirje nadomestni člani, ki jih je predlagala belgijska vlada, en član, ki ga je predlagala bolgarska vlada, en član in en nadomestni član, ki ju je predlagala irska vlada, en član in en nadomestni član, ki ju je predlagala španska vlada, 14 članov in 10 nadomestnih članov, ki jih je predlagala italijanska vlada, ter 21 članov in 20 nadomestnih članov, ki jih je predlagala poljska vlada. Članov in nadomestnih članov, za katere Svet do 20. decembra 2019 ni prejel predlogov iz zadevne države članice, ni bilo mogoče vključiti v Sklep (EU) 2020/102.

(6)

Svet je 3. februarja 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/144 (4). Z navedenim sklepom so bili za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 imenovani štirje člani in štirje nadomestni člani, ki jih je predlagala španska vlada, ter en član in en nadomestni član, ki ga je predlagala finska vlada. Članov in nadomestnih članov, za katere Svet do 23. januarja 2020 ni prejel predlogov iz zadevne države članice, ni bilo mogoče vključiti v Sklep (EU) 2020/144.

(7)

Belgija je predlagala svoje kandidate za svoje preostale člane in nadomestne člane, Nemčija je predlagala svojega kandidata za enega nadomestnega člana in Malta je predlagala svojega kandidata za enega člana. Navedene člane in nadomestne člane bi bilo treba imenovati za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025. Ta sklep bi bilo zato treba uporabljati retroaktivno od 26. januarja 2020.

(8)

Imenovanje drugih članov in nadomestnih članov, za katere predlogi še niso bili sporočeni Svetu, bo sledilo pozneje –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V Odbor regij se za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 imenujejo:

za člane se imenujejo osebe, ki so po državah članicah navedene v Prilogi I,

za nadomestne člane se imenujejo osebe, ki so po državah članicah navedene v Prilogi II.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 26. januarja 2020.

V Bruslju, 26. marca 2020

Za Svet

Predsednica

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  UL L 139, 27.5.2019, str. 13.

(2)  Sklep Sveta (EU) 2019/2157 z dne 10. decembra 2019 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 (UL L 327, 17.12.2019, str. 78).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2020/102 z dne 20. januarja 2020 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 (UL L 20, 24.1.2020, str. 2).

(4)  Sklep Sveta (EU) 2020/144 z dne 3. februarja 2020 o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2020 do 25. januarja 2025 (UL L 32, 4.2.2020, str. 16).


PRILOGA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Članovi / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


PRILOGA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternate members / Suppléants / Zamjenici članova / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Membri Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy członków / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt


Top