EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0506

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2020/506 z dne 7. aprila 2020 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema in Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2020/20)

UL L 109I, 7.4.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/506/oj

7.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 109/1


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/506

z dne 7. aprila 2020

o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema in Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2020/20)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prvega pododstavka člena 12.1 v povezavi s prvo alineo člena 3.1 in členom 18 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 18.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), sklepajo kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil. Splošni pogoji, po katerih so ECB in NCB pripravljene skleniti kreditne posle, vključno s kriteriji za ugotavljanje primernosti zavarovanja za namene kreditnih poslov Eurosistema, so določeni v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

Koronavirusna bolezen 2019 (COVID-19), ki jo je Svetovna zdravstvena organizacija označila za pandemijo, je povzročila izredne razmere na področju javnega zdravja, ki so v novejši zgodovini brez primere. Povzročila je izjemno velik gospodarski šok, ki terja ambiciozno, usklajeno in takojšnje odzivanje na vseh frontah politike v pomoč ogroženim podjetjem in delavcem. Zaradi pandemije se gospodarska aktivnost v euroobmočju zmanjšuje in bo neizogibno utrpela znaten upad, posebno ker se več držav sooča s potrebo po intenzivnejših zajezitvenih ukrepih. Ti ukrepi povzročajo hude motnje v denarnih tokovih podjetij in delavcev ter ogrožajo preživetje podjetij in ohranitev delovnih mest. Prav tako je jasno, da te razmere ovirajo transmisijo ukrepov denarne politike in povzročajo veliko tveganje poslabšanja zadevnih inflacijskih obetov.

(3)

Svet ECB je 7. aprila 2020 sprejel dodaten sklop odločitev v odziv na pandemijo bolezni COVID-19, ki bi lahko ogrozila cilj stabilnosti cen in pravilno delovanje transmisijskega mehanizma denarne politike. Te odločitve vključujejo ukrepe za znižanje zahtev glede zavarovanja, s čimer se nasprotnim strankam Eurosistema olajšuje ohranjanje zadostnega primernega zavarovanja, da lahko sodelujejo v vseh operacijah za povečevanje likvidnosti. To so sorazmerni ukrepi proti resnim tveganjem za stabilnost cen, transmisijski mehanizem denarne politike in gospodarske obete v euroobmočju, ki jih povzročata izbruh in vse hitrejša širitev bolezni COVID-19. Ti ukrepi se morajo uporabljati začasno, dokler Svet ECB ne oceni, da so zgoraj navedena tveganja ponehala.

(4)

Zato je treba Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ustrezno spremeniti.

(5)

Poleg tega je Svet ECB odločil, da začasno poveča pripravljenost za prevzemanje tveganj, da bi podprl kreditiranje prek svojih operacij refinanciranja. Zlasti se bodo za fiksen faktor znižali odbitki pri vrednotenju, ki se uporabljajo za zavarovanje.

(6)

Zato je treba ustrezno spremeniti Smernico Evropske centralne banke (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2).

(7)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi morali te spremembe urediti s sklepom, ki začne učinkovati na datum, ko so o njem uradno obveščene NCB, in ki bi ga bilo treba brez odlašanja objaviti v Uradnem listu Evropske unije, tako da bodo te spremembe NCB začele neposredno uporabljati na datume, ki so za to določeni –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

Smernica (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se spremeni:

1.

člen 93 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 93

Najnižji znesek bančnega posojila

Pri domači uporabi mora znesek neodplačane glavnice bančnega posojila v času, ko nasprotna stranka bančno posojilo predloži v zavarovanje, dosegati prag najnižjega zneska, ki znaša 0 EUR, ali morebitni višji znesek, ki ga določi domača NCB. Pri čezmejni uporabi se uporablja prag v višini 500 000 EUR.“;

2.

v členu 141 se v odstavku 1 vrednost v odstotkih „2,5 %“ nadomesti z vrednostjo v odstotkih „10 %“.

Člen 2

Spremembe Smernice (EU) 2016/65 (ECB/2015/35)

Smernica (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se spremeni:

1.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

Člen 4

Dodatni odbitki pri vrednotenju, ki se uporabljajo za posamezne vrste tržnega finančnega premoženja

Za posamezne vrste tržnega finančnega premoženja se poleg odbitkov pri vrednotenju, določenih v členu 3 te smernice, uporabljajo naslednji odbitki pri vrednotenju:

(a)

za listinjene vrednostne papirje, krite obveznice in nezavarovane dolžniške instrumente, ki jih izdajo kreditne institucije, ki so teoretično vrednoteni v skladu s pravili iz člena 134 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju v obliki zmanjšanja vrednosti za 4 %;

(b)

za krite obveznice v lastni uporabi se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju v višini (i) 6,4 % od vrednosti dolžniških instrumentov, uvrščenih v stopnji kreditne kvalitete 1 in 2, ter (ii) 9,6 % od vrednosti dolžniških instrumentov, uvrščenih v stopnjo kreditne kvalitete 3;

(c)

za namene odstavka (b) ‚lastna uporaba‘ pomeni, da nasprotna stranka predloži ali uporabi krite obveznice, ki jih je izdala ali zanje jamči sama nasprotna stranka ali kateri koli drug subjekt, s katerim je ta nasprotna stranka v tesni povezavi, kakor je določeno v skladu s členom 138 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);

(d)

če dodatnega odbitka pri vrednotenju iz odstavka (b) ni mogoče uporabiti v zvezi s sistemom za upravljanje z zavarovanjem NCB, tripartitnim agentom ali platformo TARGET2-Securities za avtokolateralizacijo, se v teh sistemih ali na platformi dodatni odbitek pri vrednotenju uporabi za vrednost celotne izdaje kritih obveznic, ki so lahko v lastni uporabi.“;

2.

v členu 5 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

Za netržne hipotekarne dolžniške instrumente se uporablja odbitek pri vrednotenju v višini 25,2 %.“;

3.

v Prilogi se tabele 2, 2a in 3 nadomestijo z naslednjim:

„Tabela 2

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za primerno tržno finančno premoženje v kategorijah odbitkov I do IV

 

Kategorije odbitkov

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta)  (*1)

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

fiksen kupon

brezkuponski instrument

variabilen kupon

fiksen kupon

brezkuponski instrument

variabilen kupon

fiksen kupon

brezkuponski instrument

variabilen kupon

fiksen kupon

brezkuponski instrument

variabilen kupon

Stopnji 1 in 2

[0,1)

0,4

0,4

0,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,0

6,0

6,0

[1,3)

0,8

1,6

0,4

1,2

2,0

0,8

1,6

2,4

0,8

8,0

8,4

6,0

[3,5)

1,2

2,0

0,4

2,0

2,8

0,8

2,4

3,6

0,8

10,4

10,8

6,0

[5,7)

1,6

2,4

0,8

2,8

3,6

1,2

3,6

4,8

1,6

11,6

12,4

8,0

[7,10)

2,4

3,2

1,2

3,6

5,2

2,0

4,8

6,4

2,4

13,2

14,4

10,4

[10, ∞)

4,0

5,6

1,6

6,4

8,4

2,8

7,2

10,4

3,6

16,0

20,4

11,6

Stopnja 3

[0,1)

4,8

4,8

4,8

5,6

5,6

5,6

6,4

6,4

6,4

10,4

10,4

10,4

[1,3)

5,6

6,4

4,8

7,6

10,8

5,6

9,6

12,0

6,4

18,0

20,0

10,4

[3,5)

7,2

8,0

4,8

10,8

14,8

5,6

13,2

17,6

6,4

22,4

26,0

10,4

[5,7)

8,0

9,2

5,6

11,2

16,0

7,6

14,8

20,8

9,6

24,4

28,0

18,0

[7,10)

9,2

10,4

7,2

12,8

19,6

10,8

15,2

22,4

13,2

24,8

29,6

22,4

[10, ∞)

10,4

12,8

8,0

15,2

23,6

11,2

15,6

24,0

14,8

25,2

30,4

24,4


Tabela 2a

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za primerno tržno finančno premoženje v kategoriji odbitkov V

 

 

Kategorija V

Kreditna kvaliteta

Tehtano povprečno trajanje  (*2)

Odbitek pri vrednotenju

Stopnji 1 in 2

[0,1)

3,2

[1,3)

3,6

[3,5)

4,0

[5,7)

7,2

[7,10)

10,4

[10, ∞)

16,0


Tabela 3

Stopnje odbitkov pri vrednotenju (v %), ki se uporabljajo za primerna bančna posojila

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta)  (*3)

Plačilo obresti po fiksni obrestni meri

Plačilo obresti po variabilni obrestni meri

Stopnji 1 in 2

[0,1)

6,4

6,4

[1,3)

9,6

6,4

[3,5)

12,8

6,4

[5,7)

14,8

9,6

[7,10)

19,2

12,8

[10, ∞)

28

14,8

Stopnja 3

[0,1)

12

12

[1,3)

22,4

12

[3,5)

29,2

12

[5,7)

34,4

22,4

[7,10)

36

29,2

[10, ∞)

38,4

34,4

Člen 3

Začetek učinkovanja in uporaba

1.   Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščene NCB. Uradna obvestitev o njem se opravi takoj po sprejetju in sklep se brez odlašanja objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Člen 1 se uporablja od 8. aprila 2020, člen 2 pa se uporablja od 20. aprila 2020.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na NCB.

V Frankfurtu na Majni, 7. aprila 2020

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(2)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35) (UL L 14, 21.1.2016, str. 30).

(*1)  Tj. [0,1) pomeni, da je preostala zapadlost manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je preostala zapadlost eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.

(*2)  Tj. [0,1) pomeni, da je tehtano povprečno trajanje manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je tehtano povprečno trajanje eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.

(*3)  Tj. [0,1) pomeni, da je preostala zapadlost manj kot eno leto, [1,3) pomeni, da je preostala zapadlost eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.“


Top