EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0306(01)

Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti Sklep št. E7 z dne 27. junija 2019 o praktičnih pravilih za sodelovanje in izmenjavo podatkov, dokler se ne bo v državah članicah začela v celoti izvajati elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti (EESSI) (Besedilo velja za EGP in za Sporazum ES/Švica) 2020/C 73/04

PUB/2020/200

OJ C 73, 6.3.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/5


UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI

SKLEP št. E7

z dne 27. junija 2019

o praktičnih pravilih za sodelovanje in izmenjavo podatkov, dokler se ne bo v državah članicah začela v celoti izvajati elektronska izmenjava informacij o socialni varnosti (EESSI)

(Besedilo velja za EGP in za Sporazum ES/Švica)

(2020/C 73/04)

UPRAVNA KOMISIJA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –

ob upoštevanju člena 72(a) Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (1), v skladu s katerim je Upravna komisija pristojna za obravnavo vseh vprašanj v zvezi z uporabo ali razlago, ki izhajajo iz določb Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (2),

ob upoštevanju člena 72(d) Uredbe (ES) št. 883/2004, v skladu s katerim Upravna komisija spodbuja uporabo novih tehnologij, kolikor je mogoče,

ob upoštevanju člena 76(3) in (4) Uredbe (ES) št. 883/2004, v skladu s katerim morajo nosilci pri izvajanju uredb sodelovati in se vzajemno obveščati za namene navedenih uredb,

ob upoštevanju člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009, v skladu s katerim se podatki med nosilci ali organi za zvezo prenašajo po elektronski poti in Upravna komisija določi podrobna pravila za izmenjavo dokumentov in strukturiranih elektronskih dokumentov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom št. E4 z dne 13. marca 2014 so se prehodna obdobja iz člena 95(1) Uredbe (ES) št. 987/2009 za polno elektronsko izmenjavo podatkov v državah članicah podaljšala za dve leti od datuma, ko bo osrednji sistem EESSI razvit, preskušen in dan v proizvodnjo ter pripravljen, da bodo države članice začele vključevanje v osrednji sistem.

(2)

S Sklepom št. E5 z dne 16. marca 2017 so bila določena praktična pravila za prehodno obdobje za izmenjavo podatkov po elektronski poti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009.

(3)

Upravna komisija je na 351. sestanku 27. in 28. junija 2017 potrdila, da osrednji sistem EESSI ustreza svojemu namenu, tj. da je primeren za začetek izmenjav EESSI, in da se dveletno obdobje, določeno v Sklepu št. E4, začne 3. julija 2017.

(4)

Upravna komisija se je na 358. sestanku 27. in 28. marca 2019 strinjala, da se prehodno obdobje za EESSI v skladu s členom 95 Uredbe (ES) št. 987/2009 in tudi Sklepom št. E4 z dne 13. marca 2014 konča 2. julija 2019.

(5)

Zagotoviti in ohranjati je treba pravice državljanov v skladu s pravili za koordinacijo socialne varnosti.

(6)

Upoštevati je treba zahtevnost in stanje projekta EESSI ob sprejetju tega sklepa, potrebo po zagotovitvi njegovega pravilnega in učinkovitega dajanja v proizvodnjo ter skupno zavezo Evropske komisije in držav članic za nadaljnje izboljševanje stabilnosti in varnosti projekta EESSI.

(7)

Ob upoštevanju zahtevanih intenzivnih nacionalnih dejavnosti držav članic in nastalih zamud pri projektu EESSI ter ker vsi nosilci 3. julija 2019 ne bodo popolnoma pripravljeni na izmenjavo vseh sporočil v sistemu EESSI, je treba na podlagi načela dobrega sodelovanja med nosilci določiti začasna praktična pravila za izmenjavo podatkov, dokler se EESSI ne bo začel v celoti izvajati v vseh državah članicah in v osrednjem sistemu EESSI.

(8)

V primeru nedelovanja osrednjega sistema EESSI je treba zagotoviti rezervno rešitev.

(9)

Ta sklep je treba začeti uporabljati 3. julija 2019, da bi dosegel svoj namen, tj. zagotovil pravno varnost nosilcem in zaščitil pravice oseb, zajetih z navedenima uredbama –

SKLENILA:

1.

Od 3. julija 2019 se prenos podatkov med nosilci izvaja po elektronski poti v okviru sistema EESSI in na podlagi izmenjave strukturiranih elektronskih dokumentov v ustreznih primerih poslovne uporabe (Business Use Case, v nadaljnjem besedilu: BUC). To ne posega v nobeno izmenjavo, ki mora v skladu z uredbama o koordinaciji socialne varnosti potekati v papirni obliki, na primer v izmenjavo dokazil.

2.

Da se zagotovi neprekinjeno poslovanje in zaščitijo pravice oseb, zajetih z navedenima uredbama, lahko države članice, ki niso pripravljene na elektronsko izmenjavo podatkov za BUC, ne glede na odstavek 1 po potrebi nadaljujejo izmenjavo podatkov v zvezi z zadevnim BUC tudi s katerim koli dokumentom, tudi če temelji na zastareli obliki, vsebini ali strukturi, dokler število držav članic, ki so pripravljene na EESSI za navedeni BUC, ne doseže praga 80 %.

3.

Kadar se namesto strukturiranega elektronskega dokumenta uporabi oblika, ki ne vsebuje vseh obveznih informacij iz strukturiranega elektronskega dokumenta, država članica, ki potrebuje te informacije, te zahteva od države članice, ki je izdala dokument v zastareli obliki. V primeru dvoma v zvezi s pravicami zadevnega državljana nosilec prejemnik v duhu dobrega sodelovanja stopi v stik z nosilcem, ki je izdal dokument.

4.

Države članice najpozneje šest mesecev po tem, ko je dosežen prag, predviden v odstavku 2, pri izmenjavi z drugimi državami članicami uporabljajo samo EESSI in ne morejo več izvajati izmenjav zunaj sistema EESSI. Države članice, ki niso pripravljene na EESSI za nekatere BUC, na nacionalni ravni sprejmejo potrebna pravila, da lahko vse podatke za navedene BUC pošiljajo drugim državam članicam in jih od njih sprejemajo prek sistema EESSI.

5.

Ne glede na odstavek 1 se lahko dve ali več držav članic dogovori, da se potrebna izmenjava informacij zaradi ravnanja z velikimi količinami sporočil, kot so zahtevki v zvezi s povračili za zdravstveno varstvo, nezgodami pri delu in poklicnimi boleznimi ali dajatvami za brezposelnost, lahko nadaljuje v kateri koli drugi obliki poleg EESSI (npr. s projekti Build), dokler države članice, ki so del dvostranske izmenjave, niso pripravljene na EESSI.

6.

Države članice, ki niso pripravljene na popolno izpolnjevanje obveznosti iz odstavka 1, do oktobra 2019 Upravni komisiji predložijo zaveze za nacionalne izvedbene načrte, kako se brez nadaljnjega odlašanja pripraviti na EESSI za vse BUC, in glavne mejnike; naknadno ji vsako četrtletje predložijo poročilo o stanju, dokler niso pripravljene na EESSI za vse BUC.

7.

Pripravljenost na EESSI za določeni BUC pomeni, da lahko zadevna država članica obenem pošilja v druge države članice in sprejema iz njih vsa sporočila v navedenem BUC, ali kjer je primerno, v poddomeni navedenega BUC. Kadar zakonodaja države članice za različne BUC ne velja, se lahko pripravljenost na EESSI nanaša samo na sprejemanje sporočil v navedenem BUC.

8.

Ko sta dve državi članici pripravljeni na EESSI za BUC, izmenjava informacij med njima poteka v okviru sistema EESSI za vse izmenjave, ki jih zajema navedeni BUC. To ne posega v izjemne in objektivno upravičene primere, kot so zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v primeru nedelovanja tehničnega sistema, ali v kakršna koli dvostranska pravila, ki se lahko na primer nanašajo na skupno preskušanje, izvajanje pilotnih projektov, usposabljanje ali podobne razloge.

9.

V primeru večstranskega BUC, kar pomeni, da v izmenjavi sodelujeta več kot dve državi članici, se izmenjava v okviru sistema EESSI začne šele, ko se ugotovi, da so države članice, ki sodelujejo v izmenjavi, izjavile, da so pripravljene na EESSI za navedeni BUC. To ne posega v obveznosti držav članic iz odstavka 4. Načela iz odstavka 7 se uporabljajo tudi v primerih, ko v BUC sodelujeta več kot dve državi članici.

10.

Države članice obvestijo Upravno komisijo najmanj 30 dni pred tem, ko so pripravljene na EESSI za določen BUC.

11.

Informacije o tem, kateri BUC v posamezni državi članici je pripravljen na EESSI, se redno (najmanj enkrat mesečno) dajejo na voljo nacionalnim nosilcem in upoštevajo v repozitoriju nosilcev sistema EESSI.

12.

Upravna komisija na svojih četrtletnih sestankih spremlja napredek držav članic, dokler niso vse pripravljene na EESSI za vse BUC. Pregled stanja in ukrepov, ki jih je treba sprejeti v tem okviru, se izvaja najmanj vsakih šest mesecev, ugotovitve pa se objavijo.

13.

Izmenjave informacij, ki so se začele zunaj sistema EESSI pred datumom iz odstavka 1 ali v skladu z odstavkom 2 veljavnega sklepa, se lahko zaključijo zunaj sistema EESSI. Druga pravila lahko dvostransko sprejmejo države članice ali pa jih po potrebi določi Upravna komisija.

14.

Upravna komisija v šestih mesecih po objavi oceni delovanje tega sklepa in morebitne potrebe po spremembah.

15.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od 3. julija 2019.

Predsednica Upravne komisije

Adriana STOINEA


(1)  UL L 166, 30.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 284, 30.10.2009, str. 1.


Top