EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2104

Uredba Komisije (EU) 2019/2104 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 1 in 8 (Besedilo velja za EGP)

C/2019/8725

OJ L 318, 10.12.2019, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2104/oj

10.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 318/74


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2104

z dne 29. novembra 2019

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede mednarodnih računovodskih standardov 1 in 8

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali na dan 15. oktobra 2008.

(2)

V okviru projekta Boljše sporočanje informacij pri računovodskem poročanju, katerega cilj je izboljšati način, na katerega se računovodske informacije sporočajo uporabnikom računovodskih izkazov, je Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde 31. oktobra 2018 objavil dokument z naslovom Opredelitev pojma bistven (Spremembe MRS 1 in MRS 8), v katerem je pojasnil pojem „bistven“, da bi se podjetjem olajšalo presojanje bistvenosti in izboljšala ustreznost razkritij v pojasnilih k računovodskim izkazom.

(3)

Po posvetovanju z Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje Komisija ugotavlja, da spremembe Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 1 Predstavljanje računovodskih izkazov in MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake izpolnjujejo merila za sprejetje iz člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(4)

Spremembe MRS 1 in MRS 8 posledično vključujejo spremembe MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju, MRS 34 Medletno računovodsko poročanje in MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva.

(5)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

(a)

MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(b)

MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(c)

MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(d)

MRS 34 Medletno računovodsko poročanje se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

(e)

MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva se spremeni, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Podjetja začnejo uporabljati spremembe iz člena 1 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2020 ali po tem datumu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 320, 29.11.2008, str. 1).


PRILOGA

Opredelitev pojma bistven

Spremembe MRS 1 in MRS 8

Spremembe MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov

Za podjetja, ki so sprejela Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v standardih MSRP iz leta 2018, se spremeni 7. člen. Doda se 139.T člen.

Opredelitev pojmov

7.

...

Bistven:

Informacije so bistvene, če bi bilo mogoče upravičeno pričakovati, da bodo opustitev, napačna navedba ali zmanjšana razumljivost informacij vplivale na odločitve, ki jih primarni uporabniki računovodskih izkazov za splošne namene sprejmejo na podlagi teh računovodskih izkazov, ki zagotavljajo računovodske informacije o določenem poročajočem podjetju.

Bistvenost je odvisna od narave ali pomena informacij ali obojega. Podjetje presodi, ali so informacije, bodisi posamično bodisi v kombinaciji z drugimi informacijami, bistvene v okviru njegovih računovodskih izkazov kot celote.

Informacije so manj razumljive, če so sporočene na način, ki bi za primarne uporabnike računovodskih izkazov imel podoben učinek, kot če bi se informacije opustile ali napačno navedle. Primeri okoliščin, ki lahko vodijo do zmanjšane razumljivosti bistvenih informacij:

(a)

informacije v zvezi s bistveno postavko, transakcijo ali drugim dogodkom so razkrite v računovodskih izkazih, vendar so podane v nedoločenem ali nejasnem jeziku;

(b)

informacije o bistveni postavki, transakciji ali drugem dogodku so razpršene po računovodskih izkazih;

(c)

postavke, transakcije ali drugi dogodki, ki si niso podobni, so neprimerno združeni;

(d)

postavke, transakcije ali drugi dogodki, ki so si podobni, so neprimerno razdruženi; in

(e)

razumljivost računovodskih izkazov je zmanjšana, ker so bistvene informacije zakrite z nebistvenimi informacijami v takem obsegu, da primarni uporabnik ne more ugotoviti, katere informacije so bistvene.

Presoja, ali je mogoče razumno pričakovati, da bodo informacije vplivale na odločitve primarnih uporabnikov računovodskih izkazov za splošne namene določenega poročajočega podjetja, od podjetja zahteva, da upošteva značilnosti teh uporabnikov, pri čemer upošteva tudi okoliščine samega podjetja.

Številni obstoječi in potencialni vlagatelji, posojilodajalci in drugi upniki od poročajočih podjetij ne morejo zahtevati, da zagotavljajo informacije neposredno njim, in se morajo za večino računovodskih informacij, ki jih potrebujejo, zanašati na računovodske izkaze za splošne namene. Zato so primarni uporabniki, ki so jim namenjeni računovodski izkazi za splošne namene. Računovodski izkazi se pripravljajo za uporabnike, ki ustrezno poznajo poslovne in gospodarske dejavnosti ter skrbno pregledujejo in analizirajo informacije. Včasih potrebujejo tudi dobro obveščeni in skrbni uporabniki pomoč svetovalca, da lahko razumejo informacije o kompleksnih gospodarskih dejavnostih ali dogodkih.

...

Datum začetka veljavnosti

...

139T

Z dokumentom Opredelitev pojma bistven (spremembe MRS 1 in MRS 8), izdanim oktobra 2018, sta se spremenila 7. člen MRS 1 in 5. člen MRS 8 ter črtal 6. člen MRS 8. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Spremembe MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

Za podjetja, ki so sprejela Spremembe sklicevanj na temeljni okvir v standardih MSRP iz leta 2018, se spremeni 5. člen. Črta se 6. člen in doda 54.H člen.

Opredelitev pojmov

5.

...

Pridevnik bistven je opredeljen v 7. členu MRS 1 in se v tem standardu uporablja v enakem pomenu.

...

6.

[črtano]

...

Datum začetka veljavnosti

...

54H

Z dokumentom Opredelitev pojma bistven (spremembe MRS 1 in MRS 8), izdanim oktobra 2018, sta se spremenila 7. člen MRS 1 in 5. člen MRS 8 ter črtal 6. člen MRS 8. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Spremembe drugih MSRP in publikacij

Spremembe MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju

Spremeni se 21. člen in doda 23.C člen.

Nepopravljalni dogodki po poročevalskem obdobju

21.

Če so nepopravljalni dogodki po poročevalskem obdobju bistveni, bi bilo mogoče upravičeno pričakovati, da bo nerazkritje vplivalo na odločitve, ki jih primarni uporabniki računovodskih izkazov za splošne namene sprejmejo na podlagi teh računovodskih izkazov, ki zagotavljajo računovodske informacije o določenem poročajočem podjetju. Zato mora podjetje o vsaki bistveni vrsti nepopravljalnih dogodkov po poročevalskem obdobju razkriti:

(a)

naravo dogodka; in

(b)

oceno njegove denarno izražene posledice ali navedbo, da takšna ocena ni mogoča.

...

Datum začetka veljavnosti

...

23C

Z dokumentom Opredelitev pojma bistven (spremembe MSRP 10, MSRP 1 in MRS 8), izdanim oktobra 2018, se je spremenil 21. člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. Podjetje mora navedene spremembe uporabljati, kadar uporablja spremembe opredelitve pojma bistven iz 7. člena MRS 1 ter 5. in 6. člena MRS 8.

Spremembe MRS 34 Medletno računovodsko poročanje

Spremeni se 24. člen in doda 58. člen.

Bistvenost

...

24.

MRS 1 vsebuje opredelitev bistvenih informacij in zahteva ločeno razkrivanje bistvenih postavk, vključno z npr. ustavljenim poslovanjem, MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake pa zahteva razkritje sprememb računovodskih ocen, napak in sprememb računovodskih usmeritev. Noben izmed teh dveh standardov pa ne vsebuje napotkov glede bistvenosti.

...

Datum začetka veljavnosti

...

58.

Z dokumentom Opredelitev pojma bistven (spremembe MSRP 10, MSRP 1 in MRS 8), izdanim oktobra 2018, se je spremenil 24. člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. Podjetje mora navedene spremembe uporabljati, kadar uporablja spremembe opredelitve pojma bistven iz 7. člena MRS 1 ter 5. in 6. člena MRS 8.

Spremembe MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

Spremeni se 75. člen in doda 104. člen.

Reorganiziranje

...

75.

Odločitev ravnateljstva ali upravnega odbora o reorganiziranju, sprejeta pred koncem poročevalskega obdobja, ne povzroči posredne obveze na dan izkaza finančnega položaja, razen če je podjetje pred koncem poročevalskega obdobja:

(a)

začelo uresničevati načrt reorganiziranja; ali

(b)

sporočilo prizadetim glavne značilnosti načrta reorganiziranja, in to dovolj natančno, da povzroči njihovo utemeljeno pričakovanje, da bo izpeljalo reorganiziranje.

Če začne podjetje uresničevati načrt reorganiziranja ali prizadetim sporoči glavne značilnosti šele po poročevalskem obdobju, je razkritje po MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju obvezno, če je reorganiziranje bistveno in če bi bilo mogoče upravičeno pričakovati, da bo nerazkritje vplivalo na odločitve, ki jih primarni uporabniki računovodskih izkazov za splošne namene sprejmejo na podlagi teh računovodskih izkazov, ki zagotavljajo računovodske informacije o določenem poročajočem podjetju.

...

Datum začetka veljavnosti

...

104.

Z dokumentom Opredelitev pojma bistven (spremembe MSRP 10, MSRP 1 in MRS 8), izdanim oktobra 2018, se je spremenil 75. člen. Podjetje mora uporabljati navedene spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2020 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje navedene spremembe uporablja za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. Podjetje mora navedene spremembe uporabljati, kadar uporablja spremembe opredelitve pojma bistven iz 7. člena MRS 1 ter 5. in 6. člena MRS 8


Top