EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1890

Uredba Sveta (EU) 2019/1890 z dne 11. novembra 2019 o omejevalnih ukrepih glede na nedovoljene dejavnosti vrtanja, ki jih Turčija izvaja v vzhodnem Sredozemlju

ST/13265/2019/INIT

UL L 291, 12.11.2019, p. 3–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/oj

12.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/3


UREDBA SVETA (EU) 2019/1890

z dne 11. novembra 2019

o omejevalnih ukrepih glede na nedovoljene dejavnosti vrtanja, ki jih Turčija izvaja v vzhodnem Sredozemlju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1894 z dne 11. novembra 2019 o omejevalnih ukrepih glede na nedovoljene dejavnosti vrtanja, ki jih Turčija izvaja v vzhodnem Sredozemlju (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 11. novembra 2019 sprejel Sklep (SZVP) 2019/1894 o omejevalnih ukrepih glede na nedovoljene dejavnosti vrtanja, ki jih Turčija izvaja v vzhodnem Sredozemlju. Navedeni sklep določa zamrznitev sredstev in gospodarskih virov nekaterih oseb, subjektov ali organov, ki so odgovorni ali vpleteni v dejavnosti vrtanja, povezane z raziskovanjem in pridobivanjem ogljikovodikov, ali ekstrakcijo ogljikovodikov, ki izhaja iz tovrstnih dejavnosti, vključno v smislu načrtovanja, pripravljanja, na primer s seizmološkimi študijami, in vodenja ali sodelovanja, pa tudi zagotavljanja pomoči, ki jih Republika Ciper ni odobrila in se izvajajo v njenem teritorialnem morju ali njeni izključni ekonomski coni ali njenem epikontinentalnem pasu, pa tudi oseb, ki so z njimi povezane. Te fizične in pravne osebe, subjekti in organi so našteti v Prilogi k Sklepu (SZVP) 2019/1894

(2)

Kot je navedeno v Sklepu (SZVP) 2019/1894, te dejavnosti vrtanja kršijo suverenost ali suverene pravice in jurisdikcijo Republike Ciper v njenem teritorialnem morju, izključni ekonomski coni in epikontinentalnem pasu, v primeru, ko se take dejavnosti izvajajo na območjih, kjer izključna ekonomska cona in epikontinentalni pas z državo, ki ima nasprotno obalo, nista bila razmejena v skladu z mednarodnim pravom, pa tudi ogrožajo ali ovirajo doseganje dogovora o razmejitvi. Te dejavnosti so v nasprotju z načeli Ustanovne listine Združenih narodov, vključno z mirnim reševanjem sporov, ter ogrožajo interese in varnost Unije. V zadevnem sklepu je navedeno tudi, da je Svet pozdravil dejstvo, da je vlada Cipra ponudila, da se pogaja s Turčijo, in da bi bilo treba vprašanje razmejitve izključnih ekonomskih con in epikontinentalnega pasu obravnavati v okviru dialoga in pogajanj v dobri veri, ob doslednem spoštovanju mednarodnega prava in v skladu z načelom dobrih sosedskih odnosov.

(3)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki jih priznava zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ter še posebej pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sodišča ter pravico do varstva osebnih podatkov. To uredbo bi bilo treba uporabljati v skladu z navedenimi pravicami.

(4)

Svet bi moral imeti pooblastilo za pripravo in spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi, da se zagotovi skladnosti s postopkom vzpostavitve, spremembe in pregleda Priloge k Sklepu (SZVP) 20191894.

(5)

Postopek za spremembo seznama iz Priloge I k tej uredbi bi moral vključevati obveščanje fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama o razlogih za uvrstitev na seznam, da se jim omogoči predložitev pripomb.

(6)

Za izvajanje te uredbe in za zagotovitev čim večje pravne varnosti v Uniji bi bilo treba javnosti razkriti imena in druge ustrezne podatke o fizičnih in pravnih osebah, subjektih in organih, katerih sredstva in gospodarske vire so v skladu s to uredbo zamrznjeni. Vsaka obdelava osebnih podatkov bi morala biti skladna z uredbama (EU) 2016/679 (2) in (EU) 2018/1725 (3) Evropskega parlamenta in Sveta.

(7)

Ti ukrepi spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(8)

Države članice in Komisija bi se morale vzajemno obveščati o ukrepih, sprejetih na podlagi te uredbe, in si izmenjevati druge ustrezne razpoložljive informacije v zvezi s to uredbo.

(9)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„zahtevek“ pomeni vsak zahtevek, ne glede na to, ali se uveljavlja v pravnem postopku ali ne, vložen pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe ali po njem, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo, in zlasti:

(i)

zahtevek za izpolnitev katere koli obveznosti, ki izhaja iz pogodbe ali transakcije ali je v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(ii)

zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, finančne garancije ali jamstva v kakršni koli obliki;

(iii)

zahtevek za nadomestilo škode v zvezi s pogodbo ali transakcijo;

(iv)

nasprotni zahtevek;

(v)

zahtevek za priznanje ali izvršitev, vključno s postopkom eksekvature, sodbe, arbitražne odločbe ali enakovredne odločitve, ne glede na to, kje je bila oblikovana ali izdana;

(b)

„pogodba ali transakcija“ pomeni vsako transakcijo v kakršni koli obliki in v okviru katere koli veljavne zakonodaje, ki vsebuje eno ali več pogodb ali podobnih obveznosti, sklenjenih med istimi ali različnimi stranmi; v ta namen „pogodba“ vključuje obveznice, garancije ali jamstva, zlasti finančne garancije ali jamstva, ter kredite, ki so lahko pravno samostojni ali ne, ter vse pripadajoče določbe, ki izhajajo iz transakcije ali so z njo v zvezi;

(c)

„pristojni organi“ pomeni pristojne organe držav članic, kot so določeni na spletnih mestih iz Priloge II;

(d)

„gospodarski viri“ pomeni vse vrste premoženja, opredmeteno ali neopredmeteno, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se pa lahko uporabijo za pridobitev sredstev, blaga ali storitev;

(e)

„zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev njihove uporabe za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, med drugim z njihovo prodajo, oddajo v najem ali obremenitvijo s hipoteko;

(f)

„zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev kakršnega koli premika, prenosa, spremembe ali uporabe sredstev, dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja z njimi, ki bi imelo za posledico kakršno koli spremembo v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, značilnosti, namembnosti ali drugo spremembo, ki bi omogočila uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev;

(g)

„sredstva“ pomeni vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(i)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(ii)

vloge pri finančnih institucijah ali drugih subjektih, stanja na računih, dolgove in dolžniške obveznosti;

(iii)

vrednostne papirje in dolžniške instrumente, s katerimi se trguje javno ali zasebno, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(iv)

obresti, dividende ali druge dohodke iz premoženja ali vrednost, ustvarjeno s premoženjem;

(v)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo ali druge finančne obveznosti;

(vi)

kreditna pisma, nakladnice, kupoprodajne listine;

(vii)

dokumente, ki izkazujejo upravičenost do sredstev ali finančnih virov;

(h)

„ozemlje Unije“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi, vključno z njihovim zračnim prostorom.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, posesti ali pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz Priloge I.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I je prepovedano neposredno ali posredno dajati na razpolago ali v korist kakršna koli sredstva ali gospodarske vire.

3.   Priloga I vključuje fizične in pravne osebe, subjekte in organe, za katere je Svet v skladu s členoma 1(1) in 2(1) Sklepa (SZVP) 2019/1894 ugotovil, da:

(a)

so odgovorni za ali vpleteni v dejavnosti vrtanja, povezane z raziskovanjem in pridobivanjem ogljikovodikov, ali ekstrakcijo ogljikovodikov, ki izhaja iz tovrstnih dejavnosti, vključno v smislu načrtovanja, priprave, sodelovanja, vodenja ali zagotavljanja pomoči, ki jih Republika Ciper ni odobrila in se izvajajo v njenem teritorialnem morju ali njeni izključni ekonomski coni ali njenem epikontinentalnem pasu, kar v primerih, ko izključna ekonomska cona ali epikontinentalni pas z državo, ki ima nasprotno obalo, ni bil razmejen v skladu z mednarodnim pravom, vključuje dejavnosti, ki bi lahko ogrozile ali ovirale doseganje dogovora o razmejitvi;

(b)

zagotavljajo finančno, tehnično ali materialno podporo za dejavnosti vrtanja, povezane z raziskovanjem in pridobivanjem ogljikovodikov, ali ekstrakcijo ogljikovodikov, ki izhaja iz tovrstnih dejavnosti, iz točke (a);

(c)

so povezani s fizičnimi ali pravnimi osebami, subjekti ali organi iz točk (a) in (b).

Člen 3

1.   Z odstopanjem od člena 2 lahko pristojni organi odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali njihovo dajanje na razpolago pod pogoji, kot se jim zdijo primerni, potem ko so ugotovili, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljitev osnovnih potreb fizičnih ali pravnih oseb s seznama v Prilogi I in vzdrževanih družinskih članov takih fizičnih oseb, vključno s plačili za živila, najemnine ali hipoteke, zdravila in zdravstveno oskrbo, davke, zavarovalne premije in stroške za storitve javnih služb;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev ali povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za redno hrambo ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov;

(d)

potrebni za kritje izrednih izdatkov, pod pogojem, da zadevni pristojni organ vsaj dva tedna pred odobritvijo pristojne organe drugih držav članic in Komisijo uradno obvesti o razlogih, na podlagi katerih meni, da je treba izdati posamezno odobritev, ali

(e)

nakazani na račun ali z računa diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije, ki ima imuniteto v skladu z mednarodnim pravom, če so taka plačila namenjena za uradne naloge diplomatske ali konzularne misije ali mednarodne organizacije.

2.   Zadevna država članica v dveh tednih po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 4

1.   Z odstopanjem od člena 2(1) lahko pristojni organi držav članic odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

sredstva ali gospodarski viri so predmet arbitražne odločbe, izdane pred datumom, ko so bili fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 uvrščeni na seznam iz Priloge I, ali sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali sodne odločbe, izvršljive v zadevni državi članici, pred navedenim datumom ali po njem;

(b)

sredstva ali gospodarski viri se bodo uporabljali izključno za poravnavo terjatev, ki so zavarovane s tako odločbo ali so v taki odločbi priznane kot veljavne, v mejah, določenih z veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo pravice oseb s takimi terjatvami;

(c)

odločba ni v korist fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I ter

(d)

priznanje odločbe ni v nasprotju z javnim redom zadevne države članice.

2.   Zadevna država članica v dveh tednih po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 2(1) in pod pogojem, da mora fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I poravnati plačilo na podlagi pogodbe ali sporazuma, ki ga je sklenila zadevna fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ali obveznost, ki je nastala za zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, pred dnem, ko je bila ta fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ vključena v Prilogo I, lahko pristojni organi pod pogoji, ki se jim zdijo primerni, odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, pod pogojem, da je zadevni pristojni organ ugotovil, da:

(a)

se sredstva ali gospodarski viri uporabijo za plačilo s strani fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa s seznama v Prilogi I ter

(b)

plačilo ne pomeni kršitve člena 2(2).

2.   Zadevna država članica v dveh tednih po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 1.

Člen 6

1.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani prenesejo na račune fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov s seznama v Prilogi I, ne preprečuje kreditiranja zamrznjenih računov, pod pogojem, da se kakršen koli tak priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o vsaki taki transakciji brez odlašanja obvestijo zadevni pristojni organ.

2.   Člen 2(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjenih računih za:

(a)

obresti ali druge dohodke na navedenih računih;

(b)

zapadla plačila po pogodbah, sporazumih ali obveznostih, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, ko je bila fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ iz člena 2 vključena v Prilogo I, ali

(c)

plačila, zapadla na podlagi sodnih, upravnih ali arbitražnih odločb, izdanih v državi članici ali izvršljivih v zadevni državi članici,

pod pogojem, da za takšne obresti, druge dohodke in plačila še naprej veljajo ukrepi iz člena 2(1).

Člen 7

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnemu organu države članice, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale izvajanje te uredbe, kot so informacije o računih in zneskih, zamrznjenih v skladu s členom 2, ter posredujejo te informacije Komisiji neposredno ali prek države članice ter

(b)

sodelujejo s pristojnim organom pri vsakem preverjanju teh informacij.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, se dajo na voljo državam članicam.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 8

Prepovedano je zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom iz člena 2.

Člen 9

1.   Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali odklonitev dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago, izvedena v dobri veri, da je tako dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe ali subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih predstojnikov ali zaposlenih, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev ali zadržanje sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

2.   Če fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi niso vedeli in niso imeli utemeljenega razloga za sum, da bi lahko s svojim ravnanjem kršili ukrepe, določene v tej uredbi, za svoje ravnanje niso odgovorni.

Člen 10

1.   V zvezi s kakršno koli pogodbo ali transakcijo, katere izvedba je bila neposredno ali posredno v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu s to uredbo, se ne ugodi nobenemu zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali kakršnemu koli drugemu zahtevku te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti ali za plačilo obveznice, garancije ali nadomestilo škode, zlasti finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki ga vložijo:

(a)

fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s seznama iz Priloge I;

(b)

katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ene od oseb, subjektov ali organov iz točke (a) ali v njihovem imenu.

2.   V vseh postopkih za uveljavitev zahtevka dokazno breme, da izpolnitev zahtevka ni prepovedana z odstavkom 1, nosi fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki uveljavlja ta zahtevek.

3.   Ta člen ne posega v pravico fizičnih ali pravnih oseb, subjektov in organov iz odstavka 1 do sodne presoje zakonitosti neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v skladu s to uredbo.

Člen 11

1.   Komisija in države članice se medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si izmenjajo vse druge relevantne informacije, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacije:

(a)

v zvezi s sredstvi, zamrznjenimi v skladu s členom 2, in odobritvami, izdanimi v skladu s členi 3 do 5;

(b)

v zvezi s kršitvami in težavami pri izvrševanju ter sodbami, ki jih izrečejo nacionalna sodišča.

2.   Države članice takoj obvestijo druga drugo in Komisijo o vseh drugih relevantnih informacijah, s katerimi razpolagajo, ki bi lahko vplivale na učinkovito izvajanje te uredbe.

Člen 12

1.   Če Svet odloči, da bodo za fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ veljali ukrepi iz člena 3, ustrezno spremeni Prilogo I.

2.   Svet o odločitvi iz odstavka 1, vključno z razlogi za uvrstitev na seznam, obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ, bodisi neposredno, če je naslov znan, bodisi z objavo uradnega obvestila, s čimer da takšni fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu možnost, da predloži pripombe.

3.   Kadar so predložene pripombe ali novi tehtni dokazi, Svet pregleda sklep iz odstavka 1 in o tem ustrezno obvesti zadevno fizično ali pravno osebo, subjekt ali organ.

4.   Seznam iz Priloge I se redno pregleduje in vsaj vsakih 12 mesecev.

5.   Komisija je pooblaščena, da spremeni Prilogo II na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice.

Člen 13

1.   Priloga I vsebuje razloge za uvrstitev zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov na seznam.

2.   Priloga I vsebuje razpoložljive informacije, potrebne za identifikacijo zadevnih fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov. Za fizične osebe lahko te informacije vključujejo imena in vzdevke, datum in kraj rojstva, državljanstvo, številko potnega lista in osebne izkaznice, spol, naslov, če je znan, ter funkcijo ali poklic. Za pravne osebe, subjekte in organe lahko te informacije vključujejo imena, kraj in datum registracije, matično številko in sedež podjetja.

Člen 14

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe brez odlašanja uradno obvestijo Komisijo o navedenih pravilih in o vseh naknadnih spremembah.

Člen 15

1.   Svet, Komisija in visok predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik) lahko obdelujejo osebne podatke za namene opravljanja nalog, ki jih imajo po tej uredbi. Te naloge vključujejo:

(a)

kar zadeva Svet, pripravo in spreminjanje Priloge I;

(b)

kar zadeva visokega predstavnika, pripravo sprememb Priloge I;

(c)

kar zadeva Komisijo:

(i)

dodajanje vsebine Priloge I na elektronski konsolidirani seznam oseb, skupin in subjektov, za katere veljajo finančni omejevalni ukrepi, ter na interaktivni zemljevid sankcij, ki sta javno dostopna;

(ii)

obdelavo informacij o učinku ukrepov iz te uredbe, kot so vrednost zamrznjenih sredstev in podatki o odobritvah, ki so jih izdali pristojni organi.

2.   Svet, Komisija in visoki predstavnik lahko ustrezne podatke v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih storijo fizične osebe s seznama, ter v zvezi s kazenskimi obsodbami teh oseb ali varnostnimi ukrepi v zvezi z njimi obdelujejo samo v obsegu, v katerem je tovrstna obdelava potrebna za pripravo Priloge I.

3.   V tej uredbi so Svet, služba Komisije s seznama iz Priloge II k tej uredbi in visoki predstavnik določeni za „upravljavce“ v smislu točke 8 člena 3 Uredbe (EU) 2018/1725, da se zadevnim fizičnim osebam omogoči uveljavljanje pravic, ki jih imajo na podlagi Uredbe (EU) 2018/1725.

Člen 16

1.   Države članice imenujejo svoje pristojne organe in jih določijo na spletnih mestih iz Priloge II. Države članice Komisijo uradno obvestijo o vseh spremembah naslovov spletnih mest pristojnih organov iz Priloge II.

2.   Države članice po začetku veljavnosti te uredbe Komisijo brez odlašanja uradno obvestijo o svojih pristojnih organih, vključno s kontaktnimi podatki teh pristojnih organov, in o vseh naknadnih spremembah.

3.   Kadar je v tej uredbi določena obveznost uradnega obveščanja Komisije, sporočanja ali kakega drugega komuniciranja z njo, se za tako komunikacijo uporabljajo naslov in drugi kontaktni podatki, navedeni v Prilogi II.

Člen 17

Ta uredba se uporablja:

(a)

na ozemlju Unije, vključno z njenim zračnim prostorom;

(b)

na vseh zrakoplovih ali plovilih, ki so v pristojnosti posamezne države članice;

(c)

za vse fizične osebe na ozemlju Unije ali zunaj njega, ki imajo državljanstvo države članice;

(d)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe na ozemlju ali zunaj ozemlja Unije, ki so registrirani ali ustanovljeni v skladu z zakonodajo države članice;

(e)

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi z vsemi posli, opravljenimi v celoti ali delno znotraj Unije.

Člen 18

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2019

Za Svet

Predsednica

F. MOGHERINI


(1)  Glej stran 47 tega Uradnega lista.

(2)  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).


PRILOGA I

SEZNAM FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB, SUBJEKTOV IN ORGANOV IZ ČLENA 2

[…]


PRILOGA II

SPLETNA MESTA ZA INFORMACIJE O PRISTOJNIH ORGANIH IN NASLOV ZA POŠILJANJE URADNIH OBVESTIL KOMISIJI

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BOLGARIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMČIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVAŠKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPER

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MADŽARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AVSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- restritivas.aspx

ROMUNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

https://www.gov.si/teme/omejevalni-ukrepi/

SLOVAŠKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

ZDRUŽENO KRALJESTVO

https://www.gov.uk/guidance/uk-sanctions

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

B-1049 Brussels, Belgium

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top