EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1746

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1746 z dne 1. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji (Besedilo velja za EGP)

C/2019/6908

OJ L 268, 22.10.2019, p. 6–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1746/oj

22.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/6


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1746

z dne 1. oktobra 2019

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 (2) določa pravila za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 v zvezi z obveznostmi držav članic glede pošiljanja ustreznih informacij in dokumentov Komisiji.

(2)

Evropski parlament je v resoluciji z dne 7. junija 2016 o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano (3) pozval vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, naj povečajo preglednost vzdolž celotne verige; pozval je tudi k večji preglednosti in zagotavljanju informacij v preskrbni verigi ter h krepitvi organov in instrumentov za tržne podatke, da bi kmetom in organizacijam proizvajalcev zagotovili natančne in pravočasne tržne podatke.

(3)

Svet je v svojih sklepih z dne 12. decembra 2016 o krepitvi položaja kmetov v verigi preskrbe s hrano in preprečevanju nepoštenih trgovinskih praks pozval Komisijo, naj obravnava vprašanje pomanjkanja preglednosti in asimetričnosti informacij v verigi preskrbe s hrano.

(4)

Potem ko je bila aprila 2019 sprejeta Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta (4), so Evropski parlament, Svet in Komisija 22. marca 2019 objavili skupno izjavo (5) in Komisijo pozvali/jo spodbudili k izboljšanju preglednosti kmetijskih in živilskih trgov na ravni Unije, vključno z izboljšanjem zbiranja statističnih podatkov, potrebnih za analizo mehanizmov oblikovanja cen v celotni verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, da bi gospodarskim subjektom in javnim organom olajšali ozaveščeno izbiro ter da bi subjekti bolje razumeli razvoj trga.

(5)

Poleg tega je Komisija januarja 2016 ustanovila Projektno skupino za kmetijske trge, neodvisno strokovno skupino, ki izdaja priporočila, kako okrepiti položaj proizvajalcev v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. V ta namen je priporočila večjo preglednost trga, da bi se vzdolž verige spodbudili učinkoviti konkurenčni pogoji z uvedbo ali okrepitvijo obstoječega sporočanja cen, zlasti v sektorjih mesa, sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Prav tako je priporočila, naj se zbrani podatki razširjajo v ustrezno strnjeni obliki.

(6)

Leta 2017 je bilo izvedeno odprto javno posvetovanje, leta 2018 pa so bili državam članicam, deležnikom in potrošnikom poslani posebni vprašalniki. V letih 2018 in 2019 so bile organizirane številne namenske delavnice in konference z deležniki ter srečanja strokovnih skupin držav članic in skupin za civilni dialog o preglednosti trga.

(7)

V skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185 so države članice že obvezane pošiljati informacije o cenah, proizvodnji in trgu, vendar samo v zvezi s proizvodnimi cenami.

(8)

Po eni strani torej Unija trenutno zagotavlja razmeroma visoko raven javnih informacij o cenah proizvajalcev in cenah življenjskih potrebščin, katerih vir so statistični uradi v državah članicah, po drugi strani pa je javnosti na voljo zelo malo informacij o cenah vzdolž verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Z razširitvijo sporočanja cen naj bi se te informacijske vrzeli zmanjšale, zlasti v primeru kompleksnih sektorskih verig preskrbe s hrano. Spremljanje pošiljanja cen vzdolž verige z razširitvijo zbiranja in razširjanja podatkov bi moralo tržnim akterjem omogočiti boljše razumevanje delovanja dobavne verige, s čimer bi na splošno izboljšali svoje delovanje in gospodarsko učinkovitost, kar velja zlasti za šibkejše subjekte, ki nimajo neposrednega dostopa do zasebnih informacij o cenah.

(9)

Trenutno sporočene cene so proizvodno prodajne cene subjektov na prvi stopnji verige preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Za spremljanje pošiljanja cen vzdolž verige bo potrebno zbrati podatke o cenah od različnih subjektov vzdolž verige (na primer od trgovcev na debelo, trgovcev, živilske industrije in trgovcev na drobno); to zlasti velja za dobavne verige z zelo diferenciranimi stopnjami in proizvodi.

(10)

Sporočanje samo reprezentativnih cen (kot so cene z glavnih trgov in cene pomembnih subjektov) bi moralo državam članicam omogočiti stroškovno učinkovit pristop k poročanju, prispevalo pa bi tudi k čim večjemu zmanjšanju upravnega bremena za mala in srednja podjetja. V skladu s trenutno prakso bi morale države članice opisati metodologijo za določanje reprezentativnih cen. Poskušati bi morale tudi uskladiti svoje metodologije in tako zagotoviti kar najboljšo primerljivost podatkov držav članic.

(11)

Da bi Komisija lahko nudila časovno in stroškovno učinkovit mehanizem poročanja, bi morala dati subjektom na voljo obstoječi informacijski sistem in jim tako omogočiti, da informacije pošljejo neposredno Komisiji pod nadzorom držav članic. Če države članice to obveznost pošiljanja informacij prenesejo na subjekte, morajo o tem obvestiti Komisijo.

(12)

Komisija bi morala organizirati redna srečanja z državami članicami in deležniki ter tako izmenjavati najboljše prakse, razvijati sinergije in prispevati k skupnemu razumevanju tržne dinamike v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Komisija bi morala državam članicam in deležnikom zagotoviti tudi informacije o uporabi Uredbe.

(13)

Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Primerno je določiti tak datum začetka uporabe te uredbe, da se bodo države članice lahko prilagodile novim zahtevam v zvezi s sporočanjem.

(15)

Odbor za skupno ureditev kmetijskih trgov ni dal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185

Izvedbena uredba (EU) 2017/1185 se spremeni:

(1)

v členu 1(1) se doda naslednji pododstavek:

„V primeru uradnih obvestil v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 in aktov, sprejetih na podlagi navedene uredbe, se elektronski sistem iz prvega pododstavka tega odstavka da na voljo tudi subjektom in tretjim državam, kadar je ustrezno.“;

(2)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

Člen 5

Privzeta uradna obvestila

Če v aktih iz člena 1 ni določeno drugače, se v primerih, ko države članice in, kjer je ustrezno, tretje države ali subjekti Komisiji zahtevanih informacij ali dokumentov niso poslali do roka (‚nično obvestilo‘), šteje, da so:

(a)

v primeru kvantitativnih informacij Komisijo obvestili o ničelni vrednosti;

(b)

v primeru kvalitativnih informacij Komisijo obvestili o položaju, ko ‚nimajo o čem poročati‘.“;

(3)

naslov poglavja II se nadomesti z naslednjim:

„POŠILJANJE IN USKLAJEVANJE INFORMACIJ O CENAH, PROIZVODNJI IN TRGIH TER INFORMACIJ, KI SE ZAHTEVAJO Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI“;

(4)

v členu 7 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice ter, kjer je ustrezno, tretje države in subjekti, uradno obvestijo Komisijo o vseh pomembnih novih informacijah, ki bi verjetno bistveno spremenile že poslane informacije.“;

(5)

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

Člen 8

Dodatne informacije

Države članice ter, kjer je ustrezno, tretje države in subjekti, lahko prek informacijskega sistema iz člena 1 Komisiji pošljejo dodatne informacije poleg tistih, ki se zahtevajo v prilogah I, II in III, če zadevne države članice ter, kjer je ustrezno, zadevne tretje države in zadevni subjekti, menijo, da so take informacije pomembne. Taka uradna obvestila se pošljejo na obrazcu, ki ga Komisija da na voljo v informacijskem sistemu.“;

(6)

člen 9 se spremeni:

(a)

naslov člena 9 se nadomesti z naslednjim:

„Opredelitev cene in količine“;

(b)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vsako uradno obvestilo o ceni in količini, ki se zahteva v tem oddelku, države članice sporočijo vir in metodologijo, uporabljeno za določitev sporočenih informacij. Taka uradna obvestila vključujejo informacije o reprezentativnih trgih, ki jih določijo države članice, in s tem povezane ponderirane koeficiente.“;

(c)

vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1a.   Za vsako uradno obvestilo o ceni in količini, ki se zahteva v tem oddelku, lahko države članice na subjekte prenesejo nalogo neposrednega pošiljanja cen in količin v informacijski sistem Komisije iz člena 1. Države članice Komisiji sporočijo identiteto subjektov, na katere je bila takšna naloga prenesena.“;

(7)

členi 10, 11 in 12 se nadomestijo z naslednjim:

Člen 10

Sporočanje cen v uradni valuti

Če v prilogah I, II in III ni določeno drugače, države članice in, kjer je ustrezno, subjekti informacije o cenah pošljejo v svojih uradnih valutah, in sicer brez davka na dodano vrednost (DDV).

Člen 11

Tedenska uradna obvestila o cenah

Če v Prilogi I ni določeno drugače, države članice in, kjer je ustrezno, subjekti Komisiji pošljejo tedenske informacije o cenah iz navedene priloge vsako sredo najpozneje do 12.00 (po bruseljskem času), in sicer za pretekli teden.

Člen 12

Netedensko pošiljanje informacij o oblikovanju cen, proizvodnji in trgih

Države članice in, kjer je ustrezno, subjekti Komisiji v predpisanih rokih uradno sporočijo:

(a)

netedenske informacije o cenah, navedene v Prilogi II;

(b)

informacije o proizvodnji in trgih, navedene v Prilogi III.“;

(8)

priloge I, II in III se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).

(3)  UL C 86, 6.3.2018, str. 49.

(4)  Direktiva (EU) 2019/633 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi (UL L 111, 25.4.2019, str. 59).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019, str. 1.


PRILOGA I

Zahteve v zvezi s tedenskimi uradnimi obvestili o cenah iz člena 11

Če ni določeno drugače, so zadevne države članice tiste, ki proizvajajo oziroma uporabljajo več kot 2 % celotne ustrezne proizvodnje oziroma uporabe v Uniji.

1.   Žita

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako vrsto žita in kakovost žita, ki se štejejo za pomembne za trg Unije, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se, kjer je ustrezno, nanašajo na kakovostne lastnosti, mesto kotacije in stopnjo trženja za vsak proizvod.

2.   Riž

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako vrsto riža, ki se šteje za pomembno za trg Unije, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, ki pridelujejo riž, in države članice z mlinsko industrijo.

Drugo: cene se, kjer je ustrezno, nanašajo na stopnjo predelave, mesto kotacije in stopnjo trženja za vsak proizvod.

3.   Semena oljnic

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene za seme oljne ogrščice, sončnično seme, sojo, tropine oljne ogrščice, sončnične tropine, sojine tropine, surovo olje iz oljne repice, surovo sončnično olje in surovo sojino olje.

Zadevne države članice: države članice z zasajeno površino zadevnega pridelka, ki obsega vsaj 10 000 hektarjev na leto. Kar zadeva uradna obvestila o cenah za tropine in olja, države članice, ki predelajo več kot 200 000 ton zadevne oljnice.

4.   Oljčno olje

Vsebina uradnega obvestila: povprečne cene, evidentirane na glavnih reprezentativnih trgih, in ponderirane povprečne nacionalne cene za kategorije oljčnega olja, navedene v delu VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, ki v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra proizvedejo več kot 20 000 ton oljčnega olja.

Drugo: cene ustrezajo neustekleničenemu oljčnemu olju, franko mlin za deviško oljčno olje in franko tovarna za druge kategorije. Reprezentativni trgi pokrivajo najmanj 70 % nacionalne proizvodnje zadevnega proizvoda.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene za kategorije deviškega oljčnega olja in ekstra deviškega oljčnega olja iz dela VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda.

Drugo: reprezentativne cene ustrezajo obdelanemu deviškemu oljčnemu olju in ekstra deviškemu oljčnemu olju v posodah, ki se lahko ponudi končnim potrošnikom, in zajemajo vsaj tretjino nacionalnih nakupov zadevnega proizvoda.

5.   Sadje in zelenjava, banane

(a)    Cene proizvodov, namenjenih za trg svežih proizvodov

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene za vrste in sorte paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin iz Priloge VI k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/891 (1), izražene na 100 kg neto teže proizvoda.

Zadevne države članice: države članice iz Priloge VI k Delegirani uredbi (EU) 2017/891.

Drugo: cene so franko obrat za pakiranje, razvrščene, pakirane, in kjer je primerno, navedene na paletah.

(b)    Cene banan

Vsebina uradnega obvestila: veleprodajne cene za rumene banane, uvrščene pod oznako KN 0803 90 10, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice, ki v koledarskem letu tržijo več kot 50 000 ton rumenih banan.

Drugo: cene se sporočijo po skupinah držav porekla.

(c)    Odkupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin ter banan, namenjenih za trg svežih proizvodov. Vse cene, izražene na 100 kg proizvoda.

Drugo: cene so odkupne cene za pospravljen pridelek.

(d)    Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin, izražene na 100 kg proizvoda.

6.   Meso

Vsebina uradnega obvestila: cene trupov in kosov goved, prašičev in ovac in nekaterih živih goved, telet in prašičkov v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 ter trupov v skladu z razvrščanjem trupov goved, prašičev in ovac, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: za trupe in žive živali, vse države članice; za kose, države članice, katerih nacionalna proizvodnja predstavlja vsaj 2 % proizvodnje Unije.

Drugo: če po mnenju pristojnega organa zadevne države članice ni zadostnega števila trupov ali živih živali za sporočanje, se lahko zadevna država članica odloči, da za zadevno obdobje začasno ustavi evidentiranje cen takih trupov ali živih živali, in Komisijo obvesti o razlogih za svojo odločitev. Pri kosih države članice sporočijo cene za zadnjo govejo četrt, prednjo govejo četrt, mleto goveje meso, svinjska ledja, svinjsko potrebušnino, svinjska pleča, mleto svinjsko meso in svinjsko šunko.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za svinjsko in goveje mleto meso, izražene na 100 kg proizvoda.

7.   Mleko in mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: cene sirotke v prahu, posnetega mleka v prahu, polnomastnega mleka v prahu, masla, smetane, konzumnega mleka in industrijskega sira, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: države članice, katerih nacionalna proizvodnja predstavlja vsaj 2 % proizvodnje Unije; ali, v primeru industrijskih sirov, če vrsta sira predstavlja vsaj 4 % celotne nacionalne proizvodnje sira.

Drugo: cene se sporočijo za izdelke, kupljene pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za maslo in ustrezne sire, izražene na 100 kg proizvoda.

8.   Jajca

Vsebina uradnega obvestila: veleprodajne cene za jajca razreda A po načinih reje (povprečje kategorij L in M), izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se sporočijo za proizvode v pakirnicah.

9.   Perutninsko meso

Vsebina uradnega obvestila: povprečna veleprodajna cena za cele piščance razreda A („65-odstotne piščance“) in kose piščanca (prsni file, noge), izražena na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: cene se sporočijo za proizvode v klavnicah ali se evidentirajo na reprezentativnih trgih.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za cele piščance razreda A in piščančje prsne fileje, izražene na 100 kg proizvoda.

10.   Drugo

Vsebina uradnega obvestila: cena mleka v prahu z rastlinsko maščobo, izražena na 100 kg proizvoda.

Drugo: cene se sporočijo za izdelke, kupljene pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/891 z dne 13. marca 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 (UL L 138, 25.5.2017, str. 4).


PRILOGA II

Zahteve v zvezi s pošiljanjem netedenskih informacij o cenah iz člena 12(a)

Če ni določeno drugače, so zadevne države članice tiste, ki proizvajajo oziroma uporabljajo več kot 2 % celotne ustrezne proizvodnje oziroma uporabe v Uniji, razen za ekološke proizvode, za katere je prag 4 % proizvodnje.

1.    Žita

(a)    Cene za ekološka žita

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za ekološko navadno pšenico, trdo pšenico in rž, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

(b)    Cene za pšenično moko

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene mlinske industrije za pšenično moko, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

(c)    Nakupne cene za pšenično moko

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene in reprezentativne nakupne cene drugih nosilcev živilske dejavnosti za pšenično moko, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

2.   Semena oljnic in beljakovinske rastline

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne tržne cene za vsako beljakovinsko rastlino, ki se šteje za pomembno za trg Unije, ter za ekološko sojo, ekološke sojine tropine in gensko nespremenjene sojine tropine, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: za beljakovinske rastline države članice z zasajeno površino zadevnega pridelka, ki obsega vsaj 10 000 hektarjev na leto.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

3.   Sladkor

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

tehtano povprečje naslednjih cen sladkorja, izraženih na tono sladkorja, ter skupne ustrezne količine in tehtana standardna odstopanja:

(i)

za predhodni mesec prodajna cena;

(ii)

za predhodni mesec prodajna cena na računih, ki zadevajo kratkoročne pogodbe; Komisija te cene objavi najprej dva meseca po roku za uradno obvestilo, določenem v nadaljevanju.

(b)

tehtano povprečje cene sladkorne pese v predhodnem tržnem letu, izraženo na tono pese, ter skupne ustrezne količine.

Zadevne države članice:

(a)

za cene sladkorja vse države članice, v katerih se iz sladkorne pese ali surovega sladkorja proizvede več kot 10 000 ton sladkorja;

(b)

za cene sladkorne pese države članice, ki imajo v zadevnem tržnem letu s sladkorno peso posejanih več kot 10 000 ha površin.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za cene sladkorja do 25. dne vsakega meseca;

(b)

za cene sladkorne pese vsako leto do 30. junija.

Drugo: cene se določijo v skladu z metodologijo, ki jo objavi Komisija, in se nanašajo na:

(a)

cene nepakiranega belega sladkorja, franko tovarna, za sladkor standardne kakovosti, določene v točki B II Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013, pri čemer se cene zberejo pri podjetjih za proizvodnjo sladkorja in rafinerijah;

(b)

cena sladkorne pese za sladkorno peso standardne kakovosti s 16-odstotno vsebnostjo sladkorja, ki jo podjetja za proizvodnjo sladkorja plačajo pridelovalcem. Sladkorna pesa se dodeli istemu tržnemu letu kot sladkor, ekstrahiran iz nje.

Nakupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne maloprodajne nakupne cene ter reprezentativne nakupne cene živilske in neživilske industrije (razen industrije biogoriv) za sladkor in melase, izražene na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: do 25. dne vsakega meseca.

Drugo: reprezentativne cene se določijo v skladu z metodologijo, ki jo objavi Komisija.

4.   Lanena vlakna

Vsebina uradnega obvestila: povprečne cene franko tovarna za predhodni mesec, evidentirane na glavnih reprezentativnih trgih, za dolga lanena vlakna, izražene na tono proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice, ki pridelujejo dolga lanena vlakna na posejani površini, ki obsega več kot 10 000 ha lana za vlakna.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

5.   Oljčno olje in namizne oljke

Vsebina uradnega obvestila:

reprezentativne tržne cene za ekološko oljčno olje za kategoriji deviškega oljčnega olja in ekstra deviškega oljčnega olja iz dela VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, izražene na 100 kg proizvoda,

reprezentativne cene surovih oljk za namizne oljke, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice:

za ekološko oljčno olje države članice, ki v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra proizvedejo več kot 5 000 ton ekološkega oljčnega olja (kategoriji deviškega oljčnega olja in ekstra deviškega oljčnega olja),

za namizne oljke države članice, ki v letnem obdobju od 1. septembra do 31. avgusta proizvedejo več kot 5 000 ton namiznih oljk.

Rok za uradno obvestilo:

za ekološko oljčno olje vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec,

za namizne oljke vsako leto do 15. januarja v zvezi s pospravitvijo pridelka iz predhodnega koledarskega leta (1. september-31. december).

Drugo: pri ekološkem oljčnem olju cene ustrezajo neustekleničenemu oljčnemu olju, franko mlin za deviško oljčno olje in franko tovarna za druge kategorije. Pri proizvodnji surovih oljk za namizne oljke cene ustrezajo oljkam, ki jih proizvajalci dostavijo na sprejemne točke predelovalne industrije.

6.   Vino

Vsebina uradnega obvestila: v zvezi z vini iz točke 1 dela II Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

povzetek cen za pretekli mesec, izraženih na hektoliter vina, v zvezi z zadevnimi količinami; ali

(b)

javno dostopni viri informacij, ki veljajo kot verodostojni za evidentiranje cen.

Zadevne države članice: države članice, katerih proizvodnja vina je v zadnjih petih letih povprečno presegla 5 % celotne proizvodnje vina v Uniji.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 15. dne za predhodni mesec.

Drugo: cene veljajo za nepakirano blago franko prostori proizvajalca. Za informacije iz točk (a) in (b) zadevne države članice izberejo osem najbolj reprezentativnih trgov, ki jih je treba spremljati, pri čemer izbor vključuje najmanj dva trga za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

7.   Mleko in mlečni izdelki

(a)    Mleko

Vsebina uradnega obvestila: cena surovega mleka in ekološkega surovega mleka ter ocenjena cena za dobave surovega mleka v tekočem mesecu, izražene na 100 kg proizvoda pri pravi vsebnosti maščob in beljakovin.

Zadevne države članice: vse države članice.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

Drugo: cena je tista, ki jo plačajo prvi kupci s sedežem na ozemlju države članice.

(b)    Mlečni izdelki

Vsebina uradnega obvestila: cene za sire, razen industrijskih sirov iz točke 7 Priloge I, izražene na 100 kg proizvoda.

Zadevne države članice: vse države članice za vrste sirov, ki so pomembni za nacionalni trg.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 15. dne za predhodni mesec.

Drugo: cene se nanašajo na sir, kupljen pri proizvajalcu, brez drugih stroškov (transportnih, nakladalnih, manipulativnih, skladiščnih, stroškov za palete, zavarovanje itd.), na podlagi pogodb, sklenjenih za dobave v treh mesecih.

8.   Sadje in zelenjava, banane

(a)    Cene za sveže ekološko sadje in zelenjavo

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene ekoloških paradižnikov, jabolk, pomaranč, breskev in nektarin, izražene na 100 kg neto teže proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni koledarski mesec.

(b)    Cene za zelene banane

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

povprečne prodajne cene na lokalnih trgih za zelene banane, ki se tržijo na območju pridelave, izražene na 100 kg proizvoda, in povezane količine;

(b)

povprečne prodajne cene zelenih banan, ki se tržijo zunaj območja pridelave, izražene na 100 kg proizvoda in povezane količine.

Rok za uradno obvestilo:

vsako leto do 15. junija za preteklo obdobje od 1. januarja do 30. aprila,

vsako leto do 15. oktobra za preteklo obdobje od 1. maja do 31. avgusta,

vsako leto do 15. februarja za preteklo obdobje od 1. septembra do 31. decembra.

Zadevne države članice: Države članice z območjem pridelave, in sicer:

(a)

Kanarski otoki;

(b)

Gvadelup;

(c)

Martinik;

(d)

Madeira in Azori;

(e)

Kreta in Lakonija;

(f)

Ciper.

Drugo: cene za zelene banane, ki se tržijo v Uniji zunaj njihovega območja pridelave, so cene v prvem razkladalnem pristanišču (neraztovorjeno blago).

(c)    Odkupne cene

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne cene paradižnikov, jabolk in pomaranč, namenjenih za predelavo. Vse cene, izražene na 100 kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za paradižnike do 31. januarja naslednjega leta;

(b)

za jabolka in pomaranče vsak mesec do 25. dne za predhodni koledarski mesec.

Drugo: cene so odkupne cene za pospravljen pridelek.

9.   Meso

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene trupov ekoloških goved v skladu z razvrščanjem trupov goved, tako kot v primeru uradnega obvestila iz točke 6(a) Priloge I, izražene na 100 kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

10.   Perutnina

Vsebina uradnega obvestila: reprezentativne prodajne cene za ekološke cele piščance razreda A („65-odstotne piščance“), izražene na 100 kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni koledarski mesec.


PRILOGA III

Zahteve v zvezi s pošiljanjem informacij o proizvodnji in trgih v skladu s členom 12(b)

1.   Riž

Vsebina uradnega obvestila: za vsako vrsto riža iz točk 2 in 3 dela I Priloge II k Uredbi (EU) št. 1308/2013:

(a)

posejana površina, kmetijski donos, proizvodnja neoluščenega riža v proizvodnem letu in izkoristek po brušenju;

(b)

domača uporaba riža (vključno s predelovalno industrijo), izražena v ekvivalentu brušenega riža;

(c)

zaloge riža (izražene v ekvivalentu brušenega riža), ki jih imajo pridelovalci in rižarne vsako leto 31. avgusta, razčlenjene na riž, pridelan v Uniji, in uvoženi riž.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 15. januarja za predhodno leto.

Zadevne države članice:

(a)

za proizvodnjo neoluščenega riža vse države članice ki pridelujejo riž;

(b)

za domačo uporabo vse države članice;

(c)

za zaloge riža vse države članice, ki pridelujejo riž, in države članice z rižarnami.

2.   Sladkor

A.    Površine s sladkorno peso

Vsebina uradnega obvestila: površine s sladkorno peso za tekoče tržno leto in ocena za naslednje tržno leto.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 31. maja.

Zadevne države članice: vse države članice, ki imajo v zadevnem letu s sladkorno peso posejanih več kot 1 000 ha površin.

Drugo: te številke so izražene v hektarjih ter razčlenjene po površinah, namenjenih proizvodnji sladkorja, in površinah, namenjenih proizvodnji bioetanola.

B.    Proizvodnja in uporaba sladkorja in bioetanola

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

proizvodnja: proizvodnja sladkorja in melas ter proizvodnja bioetanola za vsako podjetje v predhodnem tržnem letu, za tekoče tržno leto pa ocena celotne proizvodnje sladkorja v vsaki državi članici in proizvodnje sladkorja za vsako podjetje;

(b)

uporaba: sladkor, ki so ga v predhodnem tržnem letu prodala podjetja in rafinerije, razdeljen po namembnosti.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 30. novembra za proizvodnjo in uporabo v predhodnem tržnem letu ter za ocenjeno celotno proizvodnjo sladkorja v tekočem tržnem letu; in vsako leto do 31. marca (do 30. junija za francoska departmaja Guadeloupe in Martinik) za proizvodnjo za vsako podjetje v tekočem tržnem letu.

Zadevne države članice: države članice, v katerih se proizvede več kot 1 000 ton sladkorja.

Drugo:

(a)

„proizvodnja sladkorja“ pomeni celotno količino, izraženo v tonah belega sladkorja, in sicer:

(i)

belega sladkorja, ne glede na razlike v kakovosti,

(ii)

surovega sladkorja glede na donos, kot je določen v skladu s točko B.III Priloge III k Uredbi (EU) št. 1308/2013,

(iii)

invertnega sladkorja po teži,

(iv)

saharoznih ali invertnih sladkornih sirupov s čistostjo najmanj 70 %, proizvedenih iz sladkorne pese, na podlagi vsebnosti sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati, ali na podlagi dejanskega donosa,

(v)

saharoznih ali invertnih sladkornih sirupov s čistostjo najmanj 75 %, proizvedenih iz sladkornega trsa, na podlagi vsebnosti sladkorja;

(b)

proizvodnja sladkorja ne zajema belega sladkorja, pridobljenega iz katerega od proizvodov iz točke (a) ali proizvedenega s postopki aktivnega oplemenitenja;

(c)

sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane v danem tržnem letu, se dodeli naslednjemu tržnemu letu. Vendar se sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane jeseni v določenem tržnem letu, dodeli istemu tržnemu letu v tistih državah članicah, ki so se tako odločile in o svoji odločitvi obvestile Komisijo do 1. oktobra 2017;

(d)

številke za sladkor se razčlenijo po mesecih in v zvezi s tekočim tržnim letom ustrezajo začasnim številkam do februarja ter ocenam za preostale mesece tržnega leta;

(e)

proizvodnja bioetanola zajema samo bioetanol, pridobljen iz katerega od proizvodov iz točke (a), in je izražena v hektolitrih;

(f)

„uporaba sladkorja“ pomeni celotno količino, izraženo v tonah ekvivalenta belega sladkorja, ki jo podjetja za proizvodnjo sladkorja in rafinerije prodajo trgovcem na drobno in uporabnikom sladkorja v tržnem letu. Navedene količine se razdelijo za maloprodajo, prodajo živilski industriji in prodajo drugim industrijam razen bioetanola.

C.    Proizvodnja izoglukoze

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

količine lastne proizvodnje izoglukoze, ki jih vsak proizvajalec odpremi v predhodnem tržnem letu;

(b)

količine lastne proizvodnje izoglukoze, ki jih vsak proizvajalec odpremi v predhodnem mesecu.

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 30. novembra za preteklo tržno leto in vsak mesec do 25. dne za pretekli mesec.

Zadevne države članice: vse države članice, ki proizvajajo izoglukozo.

Drugo:„proizvodnja izoglukoze“ pomeni celotno količino proizvoda, pridobljenega iz glukoze ali njenih polimerov, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 41 masnih % fruktoze, izraženo v tonah suhe snovi, ne glede na njeno dejansko vsebnost fruktoze, ki presega 41-odstotni prag. Letne številke o proizvodnji se razčlenijo po posameznih mesecih.

D.    Zaloge sladkorja in izoglukoze

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

količine proizvodnje sladkorja, ki jih imajo podjetja za proizvodnjo sladkorja in rafinerije shranjene ob koncu vsakega meseca;

(b)

količine proizvodnje izoglukoze, ki jih imajo proizvajalci izoglukoze shranjene ob koncu preteklega tržnega leta.

Rok za uradno obvestilo: do konca vsakega meseca za zadevni predhodni mesec za sladkor in do 30. novembra za izoglukozo.

Zadevne države članice:

(a)

za sladkor vse države članice, v katerih so podjetja za proizvodnjo sladkorja ali rafinerije in kjer proizvodnja sladkorja presega 1 000 ton;

(b)

za izoglukozo vse države članice, ki proizvajajo izoglukozo.

Drugo: številke se nanašajo na proizvode, skladiščene v prostem pretoku na ozemlju Unije, ter na proizvodnjo sladkorja in proizvodnjo izoglukoze, kot sta opredeljeni v točkah B in C.

V zvezi s sladkorjem:

številke se nanašajo na količine v lasti podjetja ali rafinerije ali količine, ki jih pokriva jamstvo,

za količine, skladiščene ob koncu julija, avgusta in septembra, se pri številkah navede količina, ki izhaja iz proizvodnje sladkorja za naslednje tržno leto,

če skladišče ni v državi članici, ki je podatke poslala Komisiji, temveč v drugi, država članica, ki pošlje uradno obvestilo, obvesti zadevno državo članico o količinah, skladiščenih na njenem ozemlju, ter lokacijah skladišč do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem podatke pošlje Komisiji.

V zvezi z izoglukozo se količine nanašajo na količine v lasti proizvajalca.

E.    Panožni sporazumi

Vsebina uradnega obvestila: vsebina sporazumov v okviru trgovine med pridelovalci in podjetji ter klavzul o delitvi kolektivne vrednosti. Ustrezni elementi, ki jih je treba sporočiti, se določijo na podlagi metodologije, ki jo objavi Komisija.

Rok za uradno obvestilo: do konca vsakega tržnega leta za isto tržno leto.

Zadevne države članice: vse države članice, v katerih so podjetja za proizvodnjo sladkorja in kjer proizvodnja sladkorja presega 1 000 ton.

3.   Rastline za vlakna

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

površina z lanom za vlakna za predhodno tržno leto in ocena za tekoče tržno leto, izražena v hektarjih;

(b)

proizvodnja dolgih lanenih vlaken za preteklo tržno leto in ocena za tekoče tržno leto, izražena v tonah;

(c)

površina, posejana z bombažem, za preteklo leto pridelave in ocena za tekoče leto pridelave, izražena v hektarjih;

(d)

proizvodnja neodzrnjenega bombaža za preteklo leto pridelave in ocena za tekoče leto pridelave, izražena v tonah;

(e)

povprečna cena neodzrnjenega bombaža, plačana proizvajalcem bombaža za preteklo leto pridelave, izražena na tono proizvoda.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

za površine z lanom za vlakna vsako leto do 31. julija;

(b)

za proizvodnjo dolgih lanenih vlaken vsako leto do 31. oktobra;

(c)

za bombaž vsako leto do 15. oktobra.

Zadevne države članice:

(a)

za lan vse države članice, v katerih se dolga lanena vlakna pridelujejo na posejanih površinah, ki presegajo 1 000 ha lana za vlakna;

(b)

za bombaž vse države članice, v katerih je z bombažem posejanih najmanj 1 000 ha.

4.   Hmelj

Vsebina uradnega obvestila: naslednje informacije o proizvodnji, navedene kot skupna vrednost, in za informacije iz točk (b), (c) in (d), razčlenjene glede na sorte grenkega in aromatičnega hmelja:

(a)

število kmetov, ki pridelujejo hmelj;

(b)

površina, posejana s hmeljem, izražena v hektarjih;

(c)

količina v tonah in povprečna odkupna cena, izražena na kg hmelja, prodanega na podlagi terminske pogodbe ali brez nje;

(d)

proizvodnja alfa kislin v tonah in povprečna vsebnost alfa kislin (v odstotkih).

Rok za uradno obvestilo: do 30. aprila leta, ki sledi obiranju hmelja.

Zadevne države članice: države članice, v katerih je bilo v preteklem letu s hmeljem posejanih več kot 200 ha površin.

5.   Oljčno olje

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

podatki o končni proizvodnji (vključno s podatki o ekološki proizvodnji), skupni domači porabi (vključno s porabo v predelovalni industriji) in končnih zalogah za predhodno letno obdobje od 1. oktobra do 30. septembra;

(b)

ocena mesečne proizvodnje, ocena mesečne ravni zalog proizvajalcev in industrije ter ocene skupne proizvodnje, skupne domače uporabe (vključno z uporabo v predelovalni industriji) in končnih zalog za tekoče letno obdobje od 1. oktobra do 30. septembra.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

vsako leto do 31. oktobra za podatke, ki se nanašajo na predhodno letno obdobje;

(b)

vsako leto do 31. oktobra in vsak mesec do 15. dne od novembra do junija za podatke, ki se nanašajo na tekoče letno obdobje.

Zadevne države članice: za uradna obvestila o mesečnih ravneh zalog države članice, ki proizvedejo več kot 1 000 ton oljčnega olja v letnem obdobju od 1. oktobra do 30. septembra. Za druge podatke države članice, ki proizvajajo oljčno olje.

6.   Tobak

Vsebina uradnega obvestila: za vsako skupino sort surovega tobaka:

(a)

število kmetov;

(b)

površina v hektarjih;

(c)

dobavljena količina v tonah;

(d)

povprečna cena, plačana kmetom, brez davkov in drugih dajatev, izražena na kg proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: do 31. julija leta, ki sledi letu obiranja.

Zadevne države članice: države članice, v katerih je bilo za preteklo obiranje s tobakom posejanih več kot 3 000 ha površin.

Drugo: skupine sort surovega tobaka so:

skupina I :

flue-cured (sušen z zračnim tokom): tobak, sušen v pečeh s kontroliranim pretokom zraka, pri kontrolirani temperaturi in vlažnosti, zlasti viržinski tobak;

skupina II :

light air-cured (sušen na lahnem vetru): tobak, ki je sušen na zraku pod streho in ni fermentiran, zlasti burley in maryland;

skupina III :

dark air-cured (sušenje v senci): tobak, sušen na zraku pod streho, ki pred trženjem naravno fermentira, zlasti badischer geudertheimer, fermented burley, havana, mocny skroniowski, nostrano del brenta in pulawski;

skupina IV :

fire-cured (sušen na dimu): tobak, sušen na dimu, zlasti kentucky in salento;

skupina V :

sun-cured (sušen na soncu): tobak, sušen na soncu, imenovan tudi „orientalski tobak“, zlasti basmas, katerini in kaba-koulak.

7.   Proizvodi vinskega sektorja

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

ocene proizvodnje vinskih proizvodov (vključno z vinificiranim in nevinificiranim grozdnim moštom) na ozemlju države članice v tekočem vinskem letu;

(b)

dokončni rezultat prijav proizvodnje iz člena 31 Uredbe (EU) 2018/273 (1) ter ocena proizvodnje, ki s takimi prijavami ni zajeta;

(c)

povzetek prijav zalog iz člena 32 Uredbe (EU) 2018/273 na dan 31. julija preteklega vinskega leta;

(d)

končne bilance stanja preteklega vinskega leta, vključno s popolnimi informacijami o razpoložljivosti (začetne zaloge, proizvodnja, uvoz), uporabi (prehrana ljudi, industrijska poraba, predelava, izvoz in izgube) in končnih zalogah.

Rok za uradno obvestilo:

(a)

ocene proizvodnje vsako leto do 30. septembra;

(b)

dokončen rezultat prijav proizvodnje vsako leto do 15. marca;

(c)

povzetek prijav zalog vsako leto do 31. oktobra;

(d)

končna bilanca stanja vsako leto do 15. januarja.

Zadevne države članice: države članice, ki vodijo posodobljen register vinogradov v skladu s členom 145(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

8.   Mleko

Vsebina uradnega obvestila:

skupna količina surovega kravjega mleka, izražena v kilogramih pri dejanski vsebnosti maščob,

skupna količina ekološkega surovega kravjega mleka, izražena v kilogramih pri dejanski vsebnosti maščob,

vsebnost maščob in beljakovin v surovem kravjem mleku v odstotkih mase proizvoda.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: količine se nanašajo na mleko, ki je bilo v predhodnem mesecu dobavljeno prvim kupcem s sedežem na ozemlju države članice. Države članice zagotovijo, da vsi prvi kupci s sedežem na njihovem ozemlju pristojnemu nacionalnemu organu pravočasno prijavijo točno količino surovega kravjega mleka, ki jim je bila dobavljena vsak mesec, da lahko izpolnijo to zahtevo.

9.   Jajca

Vsebina uradnega obvestila:

število enot za proizvodnjo jajc, razčlenjeno po načinih reje iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 589/2008 (2), in enot za proizvodnjo ekoloških jajc v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 (3), vključno z največjo zmogljivostjo obrata v smislu števila naenkrat prisotnih kokoši nesnic,

obseg proizvodnje jajc v lupini po načinih reje, izražen v tonah neto mase, vključno z ekološkimi jajci.

Rok za uradno obvestilo:

število proizvodnih enot na leto do 1. aprila vsako leto,

mesečni obseg proizvodnje do 25. dne v mesecu za predhodni mesec.

Zadevne države članice: vse države članice.

10.   Etilni alkohol

Vsebina uradnega obvestila: za alkohol kmetijskega porekla se v hektolitrih čistega alkohola izrazijo:

(a)

proizvodnja s fermentacijo in destilacijo, razčlenjena po kmetijskih surovinah, iz katerih se proizvaja alkohol;

(b)

količine, prenesene od proizvajalcev ali uvoznikov alkohola za predelavo ali pakiranje, razčlenjene po kategorijah uporabe (hrana in pijača, goriva, industrija/drugo).

Rok za uradno obvestilo: vsako leto do 1. marca za predhodno koledarsko leto.

Zadevne države članice: vse države članice.

11.   Meso

Vsebina uradnega obvestila:

(a)

goveda: število in masa trupov, razvrščenih po kategorijah ter razčlenjenih po razredih mesnatosti in zamaščenosti;

(b)

prašiči: število in masa razvrščenih trupov po razredih vsebnosti pustega mesa;

(c)

goveda: število in masa ekoloških trupov, razvrščenih po kategorijah ter razčlenjenih po razredih mesnatosti in zamaščenosti.

Rok za uradno obvestilo: tedensko za točki (a) in (b), skupaj z uradnim obvestilom o cenah iz točke (a) odstavka 6 Priloge I; mesečno za točko (c), skupaj z uradnim obvestilom o ceni iz odstavka 9 Priloge II;

Zadevne države članice: vse države članice.

12.   Drugo

Vsebina uradnega obvestila: skupna količina mleka v prahu z rastlinsko maščobo, izražena v tonah.

Rok za uradno obvestilo: vsak mesec do 25. dne za predhodni mesec.

Zadevne države članice: vse države članice.

Drugo: količine se nanašajo na mleko v prahu z rastlinsko maščobo, ki so ga v predhodnem mesecu proizvedli predelovalci mleka s sedežem na ozemlju države članice.


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 24).

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 589/2008 z dne 23. junija 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede tržnih standardov za jajca (UL L 163, 24.6.2008, str. 20).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L 189, 20.7.2007, str. 4).


Top