Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1666

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1666 z dne 24. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev za spremljanje prevoza in prispetja pošiljk določenega blaga od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju v Uniji (Besedilo velja za EGP)

C/2019/4500

OJ L 255, 4.10.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1666/oj

4.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 255/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1666

z dne 24. junija 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pogojev za spremljanje prevoza in prispetja pošiljk določenega blaga od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) in zlasti člena 77(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/625 določa pravila za izvajanje uradnega nadzora s strani pristojnih organov držav članic nad blagom, ki vstopa v Unijo, da se preveri skladnost z zakonodajo Unije o agroživilski verigi.

(2)

Člen 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625 določa kategorije blaga, za katerega velja uradni nadzor na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo. Navedeno blago vključuje proizvode živalskega izvora, zarodni material, živalske stranske proizvode ter živila, ki vsebujejo tako proizvode rastlinskega izvora kot predelane proizvode živalskega izvora („sestavljeni proizvodi“).

(3)

Kadar se pošiljke določenega blaga iz člena 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625 uvažajo v Unijo, zakonodaja Unije v nekaterih primerih določa, da je treba njihov prevoz od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju in njihovo prispetje v namembni kraj v Uniji spremljati, da se preprečijo vsa tveganja za javno zdravje in zdravje živali.

(4)

Direktiva Sveta 97/78/ES (2) določa pravila, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav, in pogoje v zvezi s prevozom proizvodov, ki se spremljajo v skladu z zakonodajo Unije od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju. Ta pravila med drugim določajo, da se pošiljke takih proizvodov odpremijo od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju pod nadzorom pristojnega organa v neprepustnih vozilih ali zabojnikih, ki jih je zapečatil pristojni organ.

(5)

Poleg tega Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 (3) za nekatere živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, zahteva, da se prevoz pošiljk takih stranskih proizvodov opravi v skladu s pravili iz Direktive 97/78/ES. Navedeni živalski stranski proizvodi vključujejo nekatere proizvode iz krvi in kri, hrano za hišne živali, ki ni surova hrana za hišne živali, topljene maščobe, uvožene za namene zunaj krmne verige za rejne živali, rogove in proizvode iz rogov, razen moke iz rogov, ter kopita ali parklje in proizvode iz kopit ali parkljev, razen moke iz kopit ali parkljev, namenjene za proizvodnjo organskih gnojil ali izboljševalcev tal.

(6)

Pravo Unije določa tudi spremljanje pošiljk neodrte dlakaste divjadi v skladu s pravili za izvajanje posebnega uradnega nadzora, določenimi v skladu s členom 77(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625, in v skladu s pravili za dodatne javnozdravstvene pogoje za proizvode živalskega izvora in živila, ki vsebujejo tako proizvode rastlinskega izvora kot predelane proizvode živalskega izvora („sestavljeni proizvodi“), ki izvirajo iz Unije in se vrnejo vanjo po zavrnitvi vstopa s strani tretje države, kot je določeno v skladu s členom 77(1)(h) Uredbe (EU) 2017/625.

(7)

Direktiva 97/78/ES je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2017/625 z učinkom od 14. decembra 2019. Zato je primerno določiti pravila za spremljanje prevoza in prispetja pošiljk določenega blaga iz člena 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625 od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju. Ta pravila bi se morala uporabljati, kadar je treba v skladu z zakonodajo Unije spremljati prevoz od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju v Uniji in prispetje v namembni obrat.

(8)

Za zagotovitev učinkovitega spremljanja prevoza in prispetja pošiljk od mejne kontrolne točke prispetja do njihovega prispetja v obrat v namembnem kraju bi bilo treba blago prepeljati neposredno do obrata v namembnem kraju, navedenem v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu.

(9)

Da se preprečijo vsa tveganja za zdravje živali in javno zdravje, bi bilo treba spremljati prispetje blaga v obrat v namembnem kraju, navedenem v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu („namembni kraj“). Pristojni organ mejne kontrolne točke prispetja bi moral pristojnemu organu, ki je odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v obratu v namembnem kraju, sporočiti, da je blago zapustilo mejno kontrolno točko in je na poti do obrata v namembnem kraju, navedenem v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu. Če blago ne prispe v obrat v namembnem kraju, bi morala pristojni organ mejne kontrolne točke prispetja in pristojni organ, odgovoren za obrat v namembnem kraju, sprejeti ustrezne nadaljnje ukrepe v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 glede izvajalca dejavnosti, odgovornega za pošiljko.

(10)

Določbe te uredbe bi se morale uporabljati brez poseganja v ustrezne določbe Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) o carinskem nadzoru.

(11)

Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta (5) določa splošna pravila glede rokov, datumov in iztekov rokov za zagotovitev enotne uporabe prava Unije. Zato bi bilo treba pri izračunu rokov iz te uredbe upoštevati pravila iz navedene uredbe.

(12)

Uredba (EU) 2017/625 se uporablja od 14. decembra 2019. Zato bi bilo treba pravila, določena v tej uredbi, prav tako uporabljati od navedenega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba določa pravila za spremljanje prevoza in prispetja pošiljk blaga iz člena 47(1)(b) Uredbe (EU) 2017/625, ki so namenjene za dajanje na trg v Uniji, kadar je treba prevoz navedenega blaga od mejne kontrolne točke prispetja do obrata v namembnem kraju v Uniji spremljati v skladu z zakonodajo Unije („pošiljka“).

Člen 2

Pogoji za spremljanje prevoza pošiljk od mejne kontrolne točke prispetja v Uniji do obrata v namembnem kraju

1.   Pristojni organ mejne kontrolne točke prispetja v Unijo dovoli prevoz pošiljke do obrata v namembnem kraju, navedenem v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu iz člena 56 Uredbe (EU) 2017/625, samo če so rezultati njegovega uradnega nadzora na mejni kontrolni točki prispetja pozitivni.

2.   Pošiljka, za katero je bilo izdano dovoljenje v skladu z odstavkom 1, je:

(a)

zapečatena s strani pristojnega organa mejne kontrolne točke prispetja;

(b)

prepeljana brez raztovarjanja ali deljenja;

(c)

prepeljana neposredno v obrat v namembnem kraju, navedenem v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu.

3.   Pristojni organ mejne kontrolne točke prispetja takoj po izdaji dovoljenja prek sistema upravljanja informacij za uradni nadzor („IMSOC“) iz člena 131 Uredbe (EU) 2017/625 obvesti pristojni organ, odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v obratu v namembnem kraju, navedenem v skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu, da je bil po uradnem nadzoru na mejni kontrolni točki prispetja dovoljen prevoz pošiljke do obrata v namembnem kraju.

Člen 3

Pogoji za spremljanje prispetja pošiljk v namembni kraj

1.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za obrat v namembnem kraju, v enem dnevu po prispetju pošiljke obvesti pristojni organ, odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v obratu v namembnem kraju, o prispetju pošiljke v navedeni obrat.

2.   Pristojni organ, odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v obratu v namembnem kraju, prek IMSOC obvesti pristojni organ mejne kontrolne točke prispetja o prejemu informacij iz odstavka 1 tako, da izpolni del III skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta.

3.   Pristojni organ, odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v obratu v namembnem kraju, opravi uradni nadzor v navedenem obratu za zagotovitev, da so pošiljke prispele v obrat v namembnem kraju, zlasti s preverjanjem evidenc navedenega obrata o vstopu.

4.   Če pristojni organ, odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v obratu v namembnem kraju, pristojnega organa mejne kontrolne točke prispetja ni obvestil o prispetju pošiljke v obrat v namembnem kraju v skladu z odstavkom 2 v roku 15 dni od datuma, ko je bil prevoz pošiljke dovoljen v skladu s členom 2(1), pristojni organi opravijo nadaljnje preiskave, da bi določili dejansko lokacijo pošiljke.

5.   Kadar pošiljka po preiskavah iz odstavka 4 ne prispe v obrat v namembnem kraju, pristojni organ mejne kontrolne točke prispetja in pristojni organ, odgovoren za izvajanje uradnega nadzora v navedenem obratu, sprejmeta vse izvršilne ukrepe proti izvajalcu dejavnosti, odgovornemu za pošiljko, ki so po njunem mnenju primerni, v skladu s členoma 138 in 139 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 4

Začetek veljavnosti in datum začetka uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. junija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).

(4)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (prenovitev) (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(5)  Uredba (EGS, Euratom) št. 1182/71 Sveta z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (UL L 124, 8.6.1971, str. 1).


Top